fbpx

Grudzień 2020

07

11:12:30

Konkurs Serwisu Kolejowego. Do wygrania „Transsyberyjska” z autografem autora!

Redakcja Serwisu Kolejowego organizuje konkurs „Kolej na zdjęcie”, w którym do wygrania są egzemplarze kultowej w kręgach kolejowych książki „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”. Nagrody swoim podpisem uświetnił sam autor – Piotr Milewski.

Przeprowadzany na fanpage Serwisu Kolejowego konkurs „Kolej na zdjęcie” jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i ma na celu promowanie kultury kolejowej poprzez fotografię. Każdy z uczestników, dzieląc się zdjęciem swojego autorstwa, ma pokazać, jak osobiście widzi świat kolei. Wielka, pulsująca infrastruktura i tysiące kilometrów torów, a może zabytkowa lokomotywa spokojnie stojąca w skansenie? Pozostawiamy to Wam! Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje i strona z konkursem dostępne są [tutaj].

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kolej na zdjęcie”

§ 1. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest redakcja “Serwis Kolejowy”, zarejestrowana w rejestrze czasopism/dzienników w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu ul. Piekary 49/51 87-100 Toruń.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/serwiskolejowypl (zwanej dalej

“Fanpage”).

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 07.12.2020 do 21.12.2020 do godziny: 17:00.

5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę fotograficzną, wykonaną samodzielnie, nienagradzaną w innych konkursach.

6. Pracę konkursową należy dostarczyć poprzez umieszczenie jej w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, na Fanpage.

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, potwierdzonym, że:

 - posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,

 - nie narusza praw osób trzecich,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2020 za pośrednictwem Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub

aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: zrobieniu najbardziej kreatywnego zdjęcia z motywem kolei.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie są: książki z autografami ich autora Piotra Milewskiego “Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”.

2. Nagrody będą przesłane pocztą.

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Redakcja Serwisu Kolejowego


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram