fbpx
źródło: PKP PLK

styczeń 2021

14

1:01:43

Zamieszanie wokół linii nr 8. CUPT: Monitorujemy inwestycję

Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom powinna zakończyć się w drugiej połowie 2021 r. W chwili obecnej nie udało się przywrócić ruchu jednotorowego między miastami, choć - według pierwotnych planów - miało to mieć miejsce w grudniu ub.r. Dodatkowo kwestii budowy kilku obiektów w ramach inwestycji przygląda się Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Prace na linii nr 8 między Radomiem i Warką mają podnieść konkurencyjność szlaku, który do tej pory ograniczał w wielu miejscach prędkość pociągów do 60 km/h. Modernizacja odcinka dotyczy m.in. budowy drugiego toru, przebudowy mostu nad Pilicą, budowy lub przebudowy 5 wiaduktów kolejowych i 2 drogowych, 14 mostów kolejowych, 2 drogowych i 2 przejść podziemnych. W założeniu korytarz po unowocześnieniu ma umożliwiać przemieszczanie się składów pasażerskich z szybkością do 160 km/h, a towarowych - do 120 km/h.

Poseł Frysztak oskarża PKP PLK o samowolę budowlaną

11 stycznia br. poseł Platformy Obywatelskiej Konrad Frysztak gościł w audycji „Rozmowa Dnia” radomskiego Radia Rekord, w trakcie której zgłosił zastrzeżenia dotyczące prac prowadzonych przez PKP PLK na modernizowanym odcinku linii nr 8, Radom–Warka.

Jeśli ktoś z państwa słuchaczy budował swój dom, to wie, że nie da się budować takiego domu bez dokumentów, bez pozwoleń. Jeśli na początek są warunki zabudowy, to później jest pozwolenie na budowę. I takie pozwolenie na budowę wieńczy ten okres przygotowawczy (...). Ja otrzymałem informację, odpowiedź na moją interpelację złożoną już wiele miesięcy temu, że dwa odcinki – jeden w Bartodziejach, drugi w Kruszynie – nie posiada takich pozwoleń na budowę” – powiedział poseł Frysztak.

Gość audycji Radia Rekord mówił także, że udał się na miejsce prowadzonych prac, gdzie postawiono dwa przepusty na odcinkach, które nie posiadają wymaganych pozwoleń. Zdaniem posła, pozwala to wątpić w bezpieczeństwo osób, które będą z tych obiektów korzystać.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w skrócie CUPT, zatrzymał finansowanie budowy linii kolejowej nr 8. Mówimy tutaj o blisko miliardzie złotych ze środków Unii Europejskiej. Te pieniądze nie zostały i nie będą w tym momencie wypłacane, ponieważ Centrum Unijnych Projektów Transportowych przeprowadziło kontrolę” – poinformował słuchaczy poseł PO.

Ponadto na swoim profiluna jednym z portali społecznościowych Konrad Frysztak zamieścił nagranie z placu budowy w Bartodziejach. Za plecami posła widać na nim przepust. Polityk twierdzi, że według dokumentów obiektu nie ma, gdyż zgodnie z odpowiedzią na interpelację, inwestor (PKP PLK) nie ma pozwolenia na jego budowę.

Szaleństwo z PKP PLK trwa w najlepsze. Stoi coś, co nie powinno jeszcze stać, bo nie ma na to pozwolenia na budowę, co więcej nie został złożony wniosek na budowę tego 100-metrowego odcinka. (…) Dlaczego PKP PLK nie ma pozwolenia na budowę tego odcinka, który już stoi?” – pytał w nagraniu Frysztak.

CUPT monitoruje sprawę

Według informacji zawartych na stronie Komisji Europejskiej, koszt projektu dofinansowywanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 213 913 821 euro. Wkład Funduszu Spójności UE to 127 818 309 euro. Nad racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem środków czuwa Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zapytaliśmy CUPT o to, czy doniesienia posła Konrada Frysztaka dotyczące zatrzymania finansowania modernizacji linii kolejowej nr 8 są prawdziwe. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Centrum prowadziło działania kontrolne dotyczące projektu w listopadzie ubiegłego roku. W ramach działań zweryfikowany został zakres prac prowadzonych na podstawie zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę (PnB) łącznie z odniesieniem do zapisów (w tym wniosku o dofinansowanie i decyzji lokalizacyjnych). CUPT podkreśla przy tym, że kontrola dotyczyła tylko wybranych dokumentów, a konkretnie zgłoszeń i właściwych dla nich pozwoleń na budowę.

W wyniku kontroli ustalono, że Beneficjent (PKP PLK SA) jako Inwestor realizuje część robót na podstawie zgłoszeń, do których organ administracji architektoniczno-budowlanej (Wojewoda Mazowiecki) nie wniósł sprzeciwu. Prace objęte zgłoszeniami zawarte zostały w projektach budowlanych objętych inwestycją. W trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego Beneficjent okazał część decyzji o PnB, które obejmują prace objęte zgłoszeniem, co do którego organ wcześniej nie wniósł sprzeciwu. Natomiast w pozostałym zakresie robót ujętych w zgłoszeniach, w toku było procedowanie w sprawie wydania decyzji o PnB. W kontrolowanym zakresie CUPT potwierdził, że wydane już decyzje o PnB oraz złożone wnioski o PnB (procedowane na czas kontroli) obejmują wszystkie prace zrealizowane na ww. zgłoszeniach” – informuje Centrum w odpowiedzi udzielonej Serwisowi Kolejowemu.

CUPT zaznacza, że Organ Nadzoru Budowlanego potwierdził uprawnienia PKP PLK do prowadzenia prac budowlanych w granicach linii nr 8 i kontynuowania na podstawie posiadanego pozwolenia całego zamierzenia budowlanego. Ponadto podkreśla, że do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskania właściwego pozwolenia. Jeśli nie jest ono wymagane, przed oddaniem budowli do użytku należy poinformować Organ Nadzoru Budowlanego o zakończeniu jego budowy. To właśnie ten aspekt jest monitorowany przez Centrum.

Po przeprowadzeniu kontroli nie zapadła żadna decyzja z negatywnym skutkiem finansowym dla Beneficjenta w postaci utraty dofinansowania ze środków UE dla ww. projektu. Wydatki na roboty budowlane w ramach projektu stanowią tzw. wydatki tymczasowo niekwalifikowalne, do czasu formalnego zakończenia procesu kontroli. Po formalnym zakończeniu czynności weryfikacyjnych, tam gdzie zostanie potwierdzona zgodność w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, refundacja środków zostanie odblokowana” – informuje CUPT.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaznacza, że każda refundacja wydatków, które zgłasza podmiot korzystający ze środków unijnych, poprzedzona jest szczegółową weryfikacją. Sprawdzeniu podlegają m.in. zgodność z przepisami budowlanymi oraz decyzje administracyjne, na podstawie których prace są prowadzone.W odniesieniu do przywołanych przez posła Frysztaka obiektów powstałych na linii kolejowej nr 8 w miejscowościach Bartodzieje i Kruszyn, Centrum stwierdza:

W zakresie obszaru linii kolejowej nr 8 od km 80,315 do km 80,395 (stacja Kruszyna) oraz od km 87,400 do km 87,500 (stacja Bartodzieje), działania kontrolne nie były prowadzone, z uwagi na fakt, iż Beneficjent PKP PLK S.A. nie deklarował jak dotąd wydatków z tytułu zasadniczych robót budowlanych, tj. dotyczących budowy obiektów (przepustów/mostów) w ww. kilometrażu. W ramach zweryfikowanych przez CUPT zgłoszeń robót budowlanych dot. obszaru od km 80,315 do km 80,395 oraz od km 87,400 do km 87,500, zakres prac dotyczył rozbiórki obiektów, a nie samej budowy” – tłumaczy CUPT.

PKP PLK odpiera zarzuty pos. Frysztaka

Zarządca linii kolejowych (PKP PLK S.A.), który jest beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na modernizację  linii kolejowej nr 8, twierdzi że wszelkie działania prowadzone są zgodnie z polskim prawem.

„Wszystkie prace związane z budową linii kolejowej są prowadzone zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego oraz dokumentacji technicznej przygotowanej przez wykonawcę na podstawie uzyskanych pozwoleń lub przewidzianego w prawie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla zakresu, które nie wymagają pozwolenia na budowę” - zapewnił Karol Jakubowski z PKP PLK S.A.  w odpowiedzi udzielonej portalowi Eska.pl.

Przedstawiciel inwestora stwierdził ponadto, że realizacja prac na modernizowanym odcinku zgodnie z wymaganą dokumentacją jest konieczna, gdyż pozwala to zminimalizować ryzyko utraty dofinansowania ze środków unijnych. Wydatki związane z inwestycją ocenia CUPT. Część z nich Centrum uznało za czasowo niekwalifikowalne.

Piotr Hrabski


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram