fbpx

styczeń 2021

21

3:01:34

Konkurs Serwisu Kolejowego. Wygraj „Zapomniane linie kolejowe Kujawsko-Pomorskiego” z autografem T. Stochmala!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie organizowanym przez redakcję Serwisu Kolejowego. Tym razem zwycięzca otrzyma książkę pt. „Zapomniane linie kolejowe Kujawsko-Pomorskiego” napisaną przez Tomasza Stochmala. Nagroda opatrzona będzie podpisem autora.

Podobnie jak poprzednio, konkurs prowadzony jest za pośrednictwem facebookowego [fanpage] Serwisu Kolejowego. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, posiadających zweryfikowane konta na ww. portalu społecznościowym.

Uczestników zachęcamy do kreatywnego opisu historii zasłyszanych w pociągu lub takich, których sami doświadczyli w trakcie podróży. Zapoznani ludzie, ciekawe znaleziska, mrożące krew w żyłach historie z happy endem? Jeśli chcecie się nimi podzielić, nasz konkurs jest do tego najlepszą okazją! Na zgłoszenia czekamy do 8 lutego.

Dodatkowe informacje i post z konkursem dostępne są [tutaj].

REGULAMIN KONKURSU „Zasłyszane w pociągu”, www.serwiskolejowy.pl

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest redakcja “Serwis Kolejowy”, zarejestrowana w rejestrze czasopism/dzienników w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu ul. Piekary 49/51 87-100 Toruń.

2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/serwiskolejowypl (zwanej dalej

“Fanpage”).

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik musi mieć

skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 21.01.2021 do 08.02.2021 do godziny: 17:00.

5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną historię, usłyszaną w pociągu lub taką, którą przeżył sam i chce o niej opowiedzieć.

6. Pracę konkursową należy dostarczyć poprzez przesłanie na adres redakcji: redakcja@serwiskolejowy.pl.

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, potwierdzającym, że:

- posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,

- nie narusza praw osób trzecich,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

- wyraża zgodę na upublicznienie przesłanych treści na stronie serwisu (www.serwiskolejowy.pl) oraz na Fanpagu.

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 09.02.2020 za pośrednictwem Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub

aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu ciekawej historii usłyszanej bądź przeżytej samemu podczas podróży koleją.

2. W konkursie zostanie wybrany 1 (jeden) zwycięzca.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą historię, która ich zdaniem jest najciekawsza, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest książka z podpisem autora Tomasza Stochmala pt. „Zapomniane linie kolejowe Kujawsko-Pomorskiego”.

2. Nagroda będzie przesłana pocztą.

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Redakcja Serwisu Kolejowego


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram