fbpx
Serwis Kolejowy

marzec 2021

19

1:03:12

Rusza konkurs „Kolejowy Żart”

Zespół Serwisu Kolejowego zaprasza do udziału w konkursie „Kolejowy Żart” organizowanym we współpracy z projektem Literacka PKP-Jazda. Do wygrania książki o tematyce kolejowej!

Macie talent do wymyślania „kawałów”? A może usłyszeliście wyśmienity dowcip, którym chcielibyście podzielić się z innymi? Weźcie udział w konkursie „Kolejowy Żart”, organizowanym za pośrednictwem serwisu Facebook! Wystarczy wejść na nasz [fanpage] i w komentarzach pod konkursowym [postem] wpisać żart związany z koleją.

Rozpoczęty dziś konkurs zakończy się 30 marca o godzinie 17. Ogłoszeni 1 kwietnia zwycięzcy - autorzy trzech najlepszych wpisów - otrzymają książkę Marka Zienkowicza "Pamiętnik z Mazowieckich szlaków". Nagrody ufundował zajmujący się promocją kolei i czytelnictwa projekt [Literacka PKP-Jazda].

Szczegóły konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU „Kolejowy Żart”

§ 1. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest redakcja “Serwis Kolejowy”, zarejestrowana w rejestrze czasopism/dzienników w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu ul. Piekary 49/51 87-100 Toruń.

2.  Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Fundatorem nagrody jest Literacka PKP-Jazda.

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/serwiskolejowypl (zwanej dalej

“Fanpage”).

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

  • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  • opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym treści żartu o tematyce kolejowej.

3. Każdy uczestnik może opublikować 1 żart.

4. W przypadku dodania większej ilości żartów przez uczestnika, w konkursie brać udział będzie tylko żart, który został dodany jako pierwszy.

5. Konkurs trwa od 19.03.2021 do 30.03.2021 do godziny: 17:00.

6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 01.04.2021 za pośrednictwem Fanpage.

7. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie treści żartów przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony

Facebooka.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu treści żartu o tematyce kolejowej pod postem konkursowym.

2. W konkursie zostanie wybranych trzech zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą żarty, które ich zdaniem są najśmieszniejsze. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodami głównymi w konkursie są książki Marka Zienkowicza "Pamiętnik z Mazowieckich szlaków".

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku - Kolejowy Żart”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram