fbpx
Źródło: Sejm RP/YouTube.com

maj 2021

04

2:05:42

UTK o zmianach wynikających z noweli ustawy o transporcie kolejowym

Nowe definicje, wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu oraz punktu kompleksowej obsługi OSS – to podstawowe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym uchwalonej 30 marca 2021 roku.

27 kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780), która częściowo wdraża do prawa krajowego dyrektywy 2016/797 [i] oraz 2016/798 [ii] czyli przepisy technicznego filara IV pakietu kolejowego.

Co do zasady ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 28 lipca 2021 roku. Wyjątki to:

  1. zmiany związane z zastąpieniem krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez europejski rejestr pojazdów kolejowych (EVR) - wchodzą w życie 16 czerwca 2021 r.
  2. zmiany dotyczące wymagań w zakresie świadectw sprawności technicznej – wymagania te są związane z terminem wejścia w życie obowiązku posiadania certyfikatu ECM określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2019/779 - wchodzą w życie 16 czerwca 2022 r.

Ustawa wprowadza nowe definicje, m.in. obszaru użytkowania pojazdu, punktu kompleksowej obsługi, rodzaju działalności, zakresu działalności oraz obszaru działalności. Ponadto przewiduje szereg zmian w obrębie aktualnych definicji, m.in. sieci kolejowej, pojazdu kolejowego, przewoźnika kolejowego oraz użytkownika bocznicy kolejowej.

Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia:

  • jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B. Organem wydającym jest Prezes UTK lub Agencja Kolejowa UE;
  • zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu w miejsce dotychczasowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego. Organem wydającym jest Prezes UTK lub Agencja Kolejowa UE;
  • punktu kompleksowej obsługi (OSS) - systemu informatycznego stworzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz wniosków o wydanie zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu

Ponadto ustawa wprowadza rozszerzenie zakresu certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779 oraz modyfikuje zasady uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych.

Rozszerzeniu ulega katalog zadań Prezesa UTK, m.in. o konsultowanie kierunków rozwoju ze wszystkimi podmiotami i zainteresowanymi stronami, w tym z zarządcami, przewoźnikami kolejowymi, producentami, dostawcami usług utrzymania oraz przedstawicielami personelu i użytkowników. W sytuacji ujawnienia poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego, Prezes UTK wprowadzi w drodze decyzji tymczasowe środki bezpieczeństwa, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu kolejnictwa przez wyszczególnione w ustawie podmioty - może wystosować do danego podmiotu pisemne ostrzeżenie.

Wprowadzony zostaje również obowiązek współpracy Prezesa UTK z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, interoperacyjności i nadzoru.

Tekst ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym dostępny jest na [stronie] Dziennika Ustaw.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram