fbpx
Źródło: Pixabay.com

maj 2021

12

12:05:35

UTK przypomina o konieczności skonsultowania planów zagospodarowania terenów przy liniach kolejowych

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku uzgodnienia projektów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy przylegają one do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Konsultacja pomoże uwzględnić aspekty istotne dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Prezes UTK uzgadnia projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Wykaz takich linii można znaleźć w [załączniku] do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

W odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym, niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, że ich odległość od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Reguła ta nie dotyczy budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.

Dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży odległości te powinny być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku określonych w odrębnych przepisach.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów usytuowanych względem linii kolejowych dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w tabelach nr 1 i 3 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z wyłączeniem robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu, górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. W innych przypadkach w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

W celu spełnienia powyższych ograniczeń w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na załączniku graficznym planu strefy należy wskazać, w których strefach obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów w zakresie transportu kolejowego. W tekście planu konieczne jest odniesienie się do powyższych stref, uwzględniając w ich granicach przepisy z zakresu transportu kolejowego. Dodatkowo należy rozważyć wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony obszaru kolejowego, z zachowaniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących odległości usytuowania budynków i budowli.

Więcej na temat wymogów odnośnie zagospodarowania terenu przy liniach kolejowych znajdziesz [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram