fbpx
Źródło: pixabay.com

październik 2021

25

10:10:00

Nowy impuls do rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce

Rozwój i tempo wdrażania technologii wodorowych może zadecydować o tym, czy osiągniemy neutralność klimatyczną. Z inicjatywy Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorców, nauki oraz organizacji pozarządowych podpisali 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W imieniu Prezesa UTK porozumienie podpisał Marcin Trela, Wiceprezes urzędu.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię wodorową dla neutralnie klimatycznej Europy”. Upowszechnienie technologii wodorowych jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i czystej transformacji energetycznej w Europie. Do 2050 r. energia elektryczna ze źródeł odnawialnych powinna doprowadzić do dekarbonizacji znacznej części zużycia energii w UE. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarła porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej. Stawia to nasze państwo w awangardzie europejskiej transformacji energetycznej.

"Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne, setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze" – podkreślił Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Rozwój gospodarki wodorowej to efekt świadomej polityki rządu, której celem jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, ale przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli. Integracji podmiotów z różnych sektorów służyć będą tzw. „doliny wodorowe”, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Doliny wodorowe nie tylko będą zrzeszać przedsiębiorców – będą przede wszystkim miejscem, gdzie integruje się przemysł wodorowy, systemy wytwarzania, magazynowania i przesyłania wodoru.

Rozwój i upowszechnienie technologii wykorzystujących wodór to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”

"Do porozumienia przystąpiło dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności mowa tu o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru" – podkreślił Ireneusz Zyska, Wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

W porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

"W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej" – tłumaczył Wiceminister Zyska. Podkreślił, że inicjatywa zawarcia porozumienia miała charakter całkowicie oddolny i dobrowolny, a zainteresowanie rynku było ogromne.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram