fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

22

10:01:00

UTK zbiera dane o ECM

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przygotowuje pierwsze w historii sprawozdanie z działania organu certyfikującego podmioty odpowiedzialne za utrzymanie pojazdów kolejowych. Dlatego wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i podmiotów wykonujących funkcje utrzymania z prośbą o przekazanie danych dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych w latach 2019-2021. Informacje należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

W 2022 r. po raz pierwszy Prezes UTK przygotuje dla Agencji Kolejowej Unii Europejskiej sprawozdanie z realizacji zadań organu certyfikującego. Zgodnie z wytycznymi Agencji raport ma zawierać m.in. informacje na temat rynku utrzymania i wielkości świadczonych usług. W sprawozdaniu wykorzystane zostaną informacje przekazane dotychczas w corocznych raportach podmiotów, jak również informacje posiadane przez Prezesa UTK. Konieczne jest jednak uzupełnienie danych o dodatkowe informacje i ich uszczegółowienie według wymagań wynikających z wytycznych Agencji.  Obowiązek przygotowania sprawozdania wynika z art. 6 ust. 7 rozporządzenia 2019/779.

Prezes UTK opracował wzór zestawienia danych, które powinno zostać przekazane przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie oraz podmioty wykonujące funkcje utrzymania certyfikowane przez Prezesa UTK. Wzór zestawienia dostępny jest na stronie https://www.utk.gov.pl/pl/monitorowanie/monitoring/wytyczne-do-raportow-i. Uzupełnione zestawienie należy przekazać do 11 lutego 2022 r.

Niezależnie od przekazania dodatkowych informacji ECM są zobowiązane do złożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2019/779.

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011 (Dz. Urz. UE L 139 I z 27 maja 2019, s. 360, z późn. zm.).

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram