fbpx

W ubiegłym roku w Polsce przewieziono koleją łącznie 243,6 mln ton towarów. Dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano pociągami 88,7 mln ton, a udział w przewozach wyniósł 23,3%. Drugim co do masy przewożonym surowcem były kruszywa z wynikiem blisko 47 mln ton i udziałem 17,5%. Trzecie miejsce zajmują produkty rafinacji ropy naftowej z masą 18,3 mln ton i udziałem 12,5%.

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa oraz gaz ziemny w 2021 r. to główna grupa towarowa, której udział wg masy wyniósł 37%, zaś wg pracy przewozowej 23,8%. W stosunku do 2020 r. oznacza to odpowiednio spadek o 0,03 punktu procentowego wg masy i 0,4 punktu procentowego wg pracy przewozowej. Drugą pod względem wielkości grupą ładunków były rudy metali oraz produkty górnictwa – jej udział wyniósł 25% wg masy oraz 26,2% wg pracy przewozowej w 2021 r. (spadek udziału w rynku o blisko 1 punkt procentowy wg masy i 0,05 punktu procentowego wg pracy przewozowej). Masa dwóch największych grup to łącznie 61,9% masy transportowanej w 2021 r., zaś praca przewozowa wykonana w przewozie towarów z tych dwóch grup stanowiła łącznie 50% całej wykonanej pracy przewozowej.

Ostatnie lata to wzrost znaczenia przewoźników, którzy realizują przewozy na potrzeby własnych zakładów, kontraktów na rzecz branży infrastrukturalnej czy centrów intermodalnych. Trzeba mieć na uwadze, że za ponad 92% przewiezionej masy odpowiadają głównie przewoźnicy związani ze spółkami z sektora państwowego (zarówno Polski, jak i również Czech, Niemiec, czy Francji), operatorami logistycznymi, czy dużymi grupami przewoźników. W tej grupie są także przewoźnicy należący  do właścicieli realizujących nie tylko działalność samego przewoźnika, ale funkcjonujących np. w sektorze wydobywczym czy hutniczym.

Szerzej zagadnienie grup towarów przedstawione jest w opracowaniu „Grupy towarów w 2021 r.” [TUTAJ], zaś szczegółowe dane statystyczne dotyczące 2021 r. zostały opublikowane na portalu Dane Kolejowe UTK [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Rok 2021 w przewozach intermodalnych, pomimo trwającej pandemii, charakteryzował się wzrostem wszystkich parametrów w stosunku do 2020 r. W 2021 r. koleją przetransportowano 26,5 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 8,2 mld tono-km. W porównaniu z 2020 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o 11,6%, a praca przewozowa o 4,4%.

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 26,5 mln ton ładunków. Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła o 2,7 mln ton (zmiana o 11,6%). Praca przewozowa w ubiegłym roku wyniosła 8,2 mld tono-km i wzrosła o ok. 0,4 mld tono-km w stosunku do 2020 r. (zmiana o 4,4%).

W 2021 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych. Pierwszy raz w historii przewieziono ich prawie 1,8 mln sztuk. Rynek przewozów intermodalnych osiągnął poziom 1 778 tys. sztuk, z czego 1 690 tys. sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2020 r. liczba przetransportowanych jednostek wzrosła o ok. 6,9%.

Udział kontenerów w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2021 r. stanowił 95%. Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej przewożono jednostek 20- i 40-stopowych, które stanowiły odpowiednio 33,9% i 56,7% ogólnej liczby jednostek. Liczba przewiezionych kontenerów 40-stopowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mln sztuk. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,1%, 30-stopowych – 1,6%, 35-stopowych – 0,03% i 45-stopowych – 2,7%. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 2,6% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 1,8%. Ponadto w 2021 r. niewielki odsetek (0,001%) stanowiły samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe z naczepami.

"Rynek przewozów intermodalnych okazał się najmniej podatny na ograniczenia wynikające z pandemii. Przewoźnicy potrafili dostosować się do zmieniających realiów rynku. Transport intermodalny regularnie rośnie z roku na rok, ale wymaga wsparcia wszystkich interesariuszy rynku. Dla nadawców i odbiorców ładunków czynnikiem wpływającym na wybór danego środka transportu są trzy podstawowe zmienne: czas, koszt i dostęp do infrastruktury załadunkowej/wyładunkowej. Te trzy czynniki są kluczowe z punktu widzenia optymalizacji łańcucha dostaw"-  zauważył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W 2021 r. udział masy przewiezionej w ramach transportu intermodalnego w masie ładunków ogółem osiągnął 10,9%. Dla porównania w 2020 r. udział ten wyniósł 10,7%, podczas gdy w 2019 r. kształtował się na poziomie 8,3%.

Szczegółowe, tabelaryczne wyniki dotyczące przewozów intermodalnych można znaleźć na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe, który jest dostępny pod adresem dane.utk.gov.pl. Serwis w zakładce Transport intermodalny w przejrzysty sposób prezentuje bieżące statystyki dotyczące rynku transportu intermodalnego, jak również dane archiwalne.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport na temat przewozów intermodalnych w 2021 r., który jest dostępny [TUTAJ]

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od tego roku zmianie ulega termin złożenia raportu w sprawie bezpieczeństwa przez certyfikowanych przewoźników kolejowych i autoryzowanych zarządców infrastruktury. Raporty za 2021 r. należy składać do 31 maja 2022 r. Jak co roku Prezes UTK przygotował wytyczne dotyczące zawartości tych dokumentów.

Raport w sprawie bezpieczeństwa stanowi podsumowanie działań przewoźnika lub zarządcy w zakresie utrzymywania, lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Dokument ten zawiera szereg informacji o funkcjonowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem w poprzednim roku kalendarzowym. Obejmuje również przedstawienie usystematyzowanych danych statystycznych z zakresu bezpieczeństwa – tzw. wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI).

Na stronie internetowej Urzędu w zakładce Raport bezpieczeństwa za rok 2021 zostały zamieszczone najnowsze wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa. Można tam również znaleźć wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2021 rok. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usługi „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Przewoźnicy i zarządcy będący jednocześnie podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie muszą także pamiętać o zmianie zasad składania sprawozdań z utrzymania. W odróżnieniu od lat poprzednich sprawozdania te należy składać w terminach zależnych od planowanego terminu kontroli w danym przedsiębiorstwie. Informacje o konkretnym terminie złożenia sprawozdania z utrzymania są sukcesywnie przekazywane przez Prezesa UTK do poszczególnych przedsiębiorstw w drodze pisemnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące treści sprawozdania z utrzymania znajdują się w zakładce Wytyczne do raportów i sprawozdań.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Punktualność przewozów pasażerskich w 2021 r. wyniosła 90,1%. Rok wcześniej odnotowano punktualność na poziomie 94,6%. Jednocześnie wzrosła liczba pociągów w porównaniu z rokiem 2020, a nawet 2019. Łączna liczba uruchomionych pociągów przekroczyła 1,7 mln.

W 2021 r. punktualność pociągów pasażerskich wyniosła 90,11% i była o 4,5 punktu procentowego niższa niż w 2020 r. Średnie opóźnienie na stacji końcowej dla pociągów opóźnionych od 6 minut, wyniosło ponad 21 minut. Z kolei średnie opóźnienie na drodze przejazdu, czyli na wszystkich stacjach postojów handlowych, wynosiło 18 minut.

Najniższe wartości wskaźników punktualności były w okresie wakacji – lipiec i sierpień. W tych miesiącach odnotowano punktualność na stacji końcowej odpowiednio na poziomie 86,7% oraz 89,1%, zaś średnia dla stacji to 85,6% oraz 88%. Niską punktualność odnotowano również w grudniu. W tych trzech miesiącach uruchomiono najwięcej pociągów w ciągu roku.

"Poprawa punktualności pociągów pasażerskich to duże wyzwanie dla przewoźników i zarządców infrastruktury. Najczęściej występujące przyczyny opóźnień leżą po stronie przewoźników – związane są z taborem i zagwarantowaniem obsługi pojazdów. Te przyczyny odpowiadają za blisko 25% opóźnień. Druga grupa przyczyn odpowiadająca za ponad 23% opóźnień to sytuacje zależne od zarządcy infrastruktury, związane z urządzeniami sterowania ruchem, z remontami, czasowymi wyłączeniami linii itp. Tzw. przyczyny zewnętrzne – warunki atmosferyczne, kolizje czy zdarzenia wymagające interwencji policji lub pogotowia ratunkowego odpowiadają za ponad 20% opóźnień. Zmiana organizacji pracy, zapewnienie obsługi pociągów zgodnie z planem, zapewnienie dostępności taboru – to działania, które mogą wyeliminować opóźnienia, których przyczyny zaistniały po stronie przedsiębiorstw kolejowych" – skomentował wyniki punktualności dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dokładne dane o punktualności zamieszczone są na stronie internetowej Dane Kolejowe UTK. Dostępne są zarówno dane obejmujące punktualność ogółem, jak i również w podziale na przewoźników, punktualność i zatrzymania na stacjach, a także podstawowe informacje o przyczynach opóźnień.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował raport na temat punktualności pociągów w 2021 r., który został opublikowany [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Z raportu wynika, że przychody Grupy PKP CARGO wyniosły w poprzednim roku 4 mld 226,5  mln zł - to wzrost o 5% w porównaniu do 2020 roku, gdy przychody sięgnęły kwoty 4,08  mld zł. EBIDTA w 2021 roku wyniosła 513,2 mln zł. Natomiast wynik EBIT był ujemny w  wysokości 208,8 mln zł. Jednocześnie przychody jednostkowe spadły o 3,3% rok do roku, ale koszty jednostkowe obniżyły się bardziej, bo o 5,2%.

Znaczący był wzrost masy przetransportowanych ładunków i pracy przewozowej. Pociągi Grupy PKP CARGO przewiozły bowiem 101,6 mln ton towarów, to o 8 mln ton więcej niż rok wcześniej, wykonując na poziomie około 25,6 mld tkm, czyli o 2 mld tkm więcej niż w 2020 roku. W strukturze ładunków Grupy PKP CARGO największą część stanowił rok temu węgiel kamienny (46,2 mln t), druga pozycja to kruszywa i materiały budowalne (19,8 mln t), a potem przewozy intermodalne (10 mln t), metale i rudy (7,1 mln t), zaś pozostałe towary to razem 18,5 mln t.

Zarząd PKP CARGO S.A. argumentuje w liście zamieszczonym w raporcie, że "Rok 2021 stał pod znakiem odbudowy rynku kolejowego po wprowadzanych w związku z epidemią COVID-19 ograniczeniach w roku 2020. Charakteryzował  się  zarówno  wzrostem  gospodarczym, wysoką  dynamiką  produkcji  przemysłowej  przyczyniającą  się  do  wzrostu koniunktury w segmencie transportu  kolejowego, jak  i wysokim, nie tylko inflacyjnym, wzrostem istotnej części  kosztów ponoszonych przez spółki Grupy PKP CARGO”.

Odnotowany  w  2021  roku  wzrost  masy  przewiezionych  towarów  oraz  wzrost  udziałów  rynkowych Grupy  PKP  CARGO  stanowi  dobrą  podstawę  do  intensyfikacji  wysiłków  zmierzających  do  poprawy efektywności  ekonomicznej  podmiotów  Grupy  PKP  CARGO  w  kolejnych  latach.  Należy  jednak uwzględniać  fakt,  że  europejska  gospodarka  w  rok  2022  wchodzi  zdestabilizowana  poważnymi skutkami  globalnych sankcji  gospodarczych, nałożonych  na Federację  Rosyjską  w  związku  z  agresją zbrojną na Ukrainę.

Zarząd zwraca też uwagę, że wzrost masy ładunków oraz wzrost udziałów rynkowych Grupy PKP CARGO "stanowi dobrą podstawę do intensyfikacji wysiłków zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej podmiotów Grupy PKP CARGO w kolejnych latach". Ale trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że gospodarka w Europie wchodzi w 2022 rok "zdestabilizowana poważnymi skutkami globalnych sankcji gospodarczych, nałożonych na Federację Rosyjską w związku z agresją zbrojną na Ukrainę".

"Dla Grupy PKP CARGO będzie to kolejny rok, w którym będziemy stawiali czoła wyzwaniom rynkowym oraz oczekiwaniom naszych klientów w kraju i za granicą" - piszą: p.o. prezesa Władysław Szczepkowski, członek zarządu ds. operacyjnych Marek Olkiewicz i członek zarządu - przedstawiciel pracowników Zenon Kozendra.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Rok 2021 był okresem dalszego rozwoju działalności przewozowej Spółki. Łódzka kolej zwiększyła liczbę dotychczasowych połączeń oraz rozpoczęła obsługę nowych relacji. Nowe przystanki na terenie Łodzi (Łódź Andrzejów Szosa, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź Retkina) znacznie polepszyły możliwości dojazdu mieszkańców osiedli do centrum miasta. Rozbudowana została oferta przewozowa na linii komunikacyjnej Łódź – Radomsko przez Piotrków Trybunalski. Dla pasażerów przygotowano wiele atrakcyjnych ofert biletowych. 

Wraz z wejściem w życie nowego rocznego rozkładu jazdy 2021/2022 Spółka wprowadziła nowe połączenia z Łodzi do Włocławka, Poznania i Radomia.

Brak opisu.

ŁKA obsługiwała w 2021 roku 153 przystanki w województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Z przejazdów skorzystało 6,04 mln pasażerów, co w porównaniu z rokiem 2020 stanowi wynik lepszy o 1,39 mln osób,  natomiast w porównaniu do 2019, to wzrost o 35 tys. podróżnych.

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\siatka_statystyki-16.jpg

Integracja taryfowa i rozkładowa z innymi uczestnikami publicznego transportu zbiorowego

Od rozpoczęcia działalności, szczególną rolę w funkcjonowaniu ŁKA odgrywa integracja taryfowa  i rozkładowa z innymi uczestnikami transportu zbiorowego. Spółka, na przestrzeni lat, wprowadziła na skalę niestosowaną dotąd w kraju integrację różnych środków transportu. 

W związku z rozwojem oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS” Spółka zaczęła obsługę nowych punktów styku w Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku, które zostały wprowadzone do oferty w grudniu 2020 r. 

Kontynuowano współpracę z władzami samorządowymi Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego – przez cały rok obowiązywała oferta umożliwiająca bezpłatną komunikację miejską dla pasażerów ŁKA oraz zniżki na zakup biletów przewoźnika dla posiadaczy kart mieszkańca.

Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2021/2022, ze względu na liczne prace modernizacyjne na terenie Łódzkiego Węzła Kolejowego, wprowadzono honorowanie biletów na przejazdy pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w pociągach  PKP Intercity na terenie Łodzi oraz na liniach ograniczonych stacjami Pabianice, Ozorków oraz Koluszki.

Oferty specjalne i promocyjne

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_oferty-promocyjne.jpg

W 2021 r. zgodnie z realizowaną strategią produktową wprowadzone zostały oferty specjalne i promocyjne, m.in. „Dzień Bez Samochodu”, „Dzień Dziecka z ŁKA”, „Studencki za ZETA”. 

W sezonie turystycznym Spółka wdrożyła oferty: „ŁKA na Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw”, „ŁKA na Dożynki w Rogowie”, „Powrót gratis z Open Hair Festival”, „ŁKA w Drzewicy”, „ŁKA + Kolej Wąskotorowa”, czy „Parowozownia Skierniewice”. Dzięki nim pasażerowie udający się do tych miejsc pociągami łódzkiej kolei mogli podróżować taniej.   

Od 12 grudnia 2021 r. ŁKA wprowadziła „Taryfę województwa łódzkiego”. Dzięki ofercie ceny biletów łódzkiej kolei dla podróżujących po obszarze naszego województwa pozostały na niezmienionym poziomie. Taryfa objęła także ceny biletów na połączenia ŁKA Sprinter Łódź-Warszawa.  

Oferta wakacyjna 2021 „Zajrzyj w łódzkie z ŁKA”

W ramach promocji oferty oraz nowych tras Spółka kontynuowała sprawdzoną formę współpracy z samorządem i instytucjami z Tomaszowa Mazowieckiego, Skierniewic, Rogowa oraz Drzewicy, przygotowując oferty pakietowe, w ramach których pasażerowie mogli skorzystać ze zniżek do muzeów, atrakcji turystycznych czy na przejazdy komunikacją miejską oraz koleją wąskotorową. Oferta została zamieszczona w przygotowanym przez Spółkę przewodniku „Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA”. Akcja zachęcająca pasażerów do weekendowych podroży pociągiem po województwie łódzkim, cieszy się dużym zainteresowaniem i z roku na rok dołączają do niej nowe instytucje (w 2021 r. był to Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy). Nowością w sezonie turystycznym była wspólna oferta ŁKA i Kolei Wąskotorowej Rogów – Rawa – Biała, która umożliwiała zakup biletu łączonego (na ŁKA i kolej wąskotorową) z rabatem w wysokości od 10% do 20%  w zależności od kategorii pociągu oraz odległości. 

Inwestycje 

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_inwestycje.jpg

Pierwszy rozbudowany Flirt3 wyjechał na trasy województwa łódzkiego 15 listopada 2021 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna posiada 20 pojazdów typu Flirt, z czego 10 zostało przeznaczonych do rozbudowy o trzeci, dodatkowy człon. Do końca 2021 r. roku Spółka  odebrała od producenta 3 takie składy. Rozbudowa pozostałych odbywa się sukcesywnie - docelowo do końca czerwca 2022 r. Dzięki inwestycji liczba miejsc siedzących w pociągu zwiększyła się ze 120 do 186. Długość dodatkowego przedziału pasażerskiego wynosi 17,5 metra, a całego rozbudowanego pojazdu 63,2 metra. W członie znajduje się 66 miejsc siedzących i dwie pary drzwi. Wyposażony jest - zgodnie z obecnym standardem pociągów FLIRT - w klimatyzację, WiFi, gniazdka elektryczne i urządzenia bezpieczeństwa. 

W ramach umowy producent pociągu - firma Stadler - zobowiązała się także do utrzymania pociągów do 2029 r.

Rozbudowa pojazdów Flirt3 to projekt innowacyjny w skali Polski i Europy. Inwestycja ta - realizowana w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap III” - została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

W dniu 6 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę 3 dwunapędowych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”. Pociągi dostarczy nowosądecki Newag. ŁKA skorzystała z prawa opcji, dzięki któremu Spółka mogła zamówić dodatkowe 2 pociągi w ramach realizacji umowy, bez konieczności prowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pojazdy trafią do łódzkiej kolei już w I połowie 2022 r. Po zakupie hybryd ŁKA uruchomi połączenia pasażerskie na liniach kolejowych, które nie są zelektryfikowane: nr 25 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Opoczno oraz nr 53 - relacji Łódź/Zgierz – Tomaszów Maz. - Spała. I tak z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego będzie kursowało 36 pociągów, z Łodzi do Opoczna pojedzie 20 składów, a z Łodzi do Spały pojadą 4 weekendowe pociągi. 

W dniu 29 listopada 2021 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie oraz budowę małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 250 kW na terenie bocznicy kolejowej Zaplecze Techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi. Termin realizacji to 28 kwietnia 2022 r. Inwestycja pozwoli na produkcję zielonej energii nietrakcyjnej na potrzeby ZT.

Działania podejmowane w celu zwiększenie efektywności energetycznej kolei

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\Projekty graficzne\fotowoltaika_post.png

Od stycznia 2021 r. Spółka wprowadziła eco – driving. Na obecnym etapie wprowadzenie ekonomicznej jazdy pociągiem przynosi oszczędności w zużyciu energii na poziomie 3-4%. Po wyszkoleniu wszystkich maszynistów i zbudowaniu świadomości ekologicznej planuje się, że poziom ten wzrośnie do 10%. 

System premiowania maszynistów za ekonomiczną jazdę został w Spółce wdrożony w II kwartale 2021 r. Polega na nagradzaniu maszynistów, którzy w ciągu miesiąca prowadzili pojazdy w najbardziej ekonomiczny sposób, na wybranych trasach poddanych analizie. 

Spółka, jako pierwszy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, dołączyła do Zielonej Kolei - programu powołanego przez Centrum Efektywności Energetycznej Kolei i koordynowanego przez PKP Energetyka. List intencyjny podpisano 13 maja 2021 r., podczas posiedzenia Rady Programowej Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Porozumienie zawarte przez spółki dotyczyło m.in. wypracowania umowy wieloletniej, na mocy której PKP Energetyka będzie dostarczać Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej energię trakcyjną z OZE. 

ŁKA jest pierwszym przewoźnikiem w Polsce, który podpisał kontrakt (grudzień 2021 r.) gwarantujący określony wolumen dostaw energii pochodzącej z OZE – w 2022 roku będzie to co najmniej 30%, a już w 2028 r. – 100%. Umowa obowiązuje przez siedem lat, z możliwością przedłużenia o kolejne trzy. 

Komunikacja społeczna i działalność marketingowa 

W działalności Spółki bardzo istotne jest przekazywanie pasażerom ŁKA aktualnych informacji o zmianach w rozkładzie jazdy, wdrażaniu nowych ofert taryfowych i specjalnych, czy sposobie zakupu biletów. Spółka prowadzi stałą komunikację z klientem na wielu płaszczyznach - za pośrednictwem strony internetowej, profili społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, monitorach w pociągach oraz infolinii. Utrudnienia w ruchu pociągów są dostępne na stronie Infoportal.lka.lodzkie.pl, która umożliwia ich śledzenie online (od lutego 2022 r. również w aplikacji mobilnej Infoportal ŁKA).

Działania marketingowe Spółki koncentrowały się odbudowie potoków podróżnych, promocji nowych kierunków i tras, strategicznych projektów oraz zwiększaniu rozpoznawalności marki. Kluczowy dla omawianego obszaru był rozwój siatki połączeń na obszarze województwa łódzkiego oraz realizacja założeń kolejnego etapu rozwoju Spółki.

Zgodnie z przyjętą strategią, ŁKA wspierała lokalne inicjatywy, współpracowała z instytucjami samorządowymi i otoczeniem społecznym - organizacjami pozarządowymi, placówkami kultury i innymi podmiotami. Angażowała się społecznie w działania csr służące mieszkańcom i pasażerom, takie jak promocja bezpiecznego podróżowania czy ochrona środowiska. 

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_komunikacja.jpg

W okresie letnim Spółka prezentowała swoją ofertę na wielu imprezach plenerowych odbywających się na terenie województwa łódzkiego. Mobilne stoisko przewoźnika było dostępne m.in. podczas Pikników Rodzinnych Województwa Łódzkiego, Open Hair Festival w Sieradzu, Pikniku Rycerskiego i Dni Drzewicy, XXIV Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Spale,  Dożynek Województwa Łódzkiego w Rogowie, Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach. Eko punkt ŁKA jest wyposażony w interaktywne urządzenia, dzięki którym mieszkańcy województwa mają dostęp nie tylko do oferty przewoźnika, ale także otrzymują informacje na temat walorów turystycznych regionu i ekologicznych aspektów podróżowania. 

Pomimo nadal trwającej pandemii, w 2021 r. zwiększyła się rozpoznawalność marki - ŁKA jest jednym z kluczowych elementów budujących wizerunek województwa łódzkiego. Spółka postrzegana jest jako firma nowoczesna, dbająca o środowisko, oferująca wysoką jakość usług i nastawiona na oczekiwania pasażerów.

ŁKA odpowiedzialna społecznie

Spółka angażuje się w ważne akcje społeczne. Od wielu lat wspiera kampanię „Bezpieczny przejazd” oraz „Kolejowe ABC” Urzędu Transportu Kolejowego. W pociągach emitowane są spoty, które przypominają zasady bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowych. W ramach kampanii „Kolejowe ABC” spółka wraz z innymi podmiotami rynku kolejowego dociera do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

W Centrum Obsługi Pasażera i na Zapleczu Technicznym ŁKA zostały zorganizowane spotkania dla najmłodszych, których celem było nie tylko zachęcanie do wspólnych podróży, a także promocja właściwych wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego.

W ramach wspierania ważnych kampanii społecznych Spółka współpracowała m.in. z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Regionalnym Centrum Polityki  Społecznej w Łodzi, Centrum Bezpiecznego Ratownictwa Drogowego,  Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, Fundacją Rosa i Sensoria, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Współpraca polega na udostępnianiu nośników reklamowych w pociągach na emisję spotów informacyjnych. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Łodzi pasażerowie mają dostęp do  aktualnych informacji dotyczących zasad bezpiecznego podróżowania w okresie pandemii. 

Nagrody

C:\Users\joanna.osinska\Desktop\ZKM\Podsumowanie 2021\podsumowanie-2021_nagrody.jpg

Jury doceniło przejrzyste i etyczne działania Spółki na rzecz środowiska naturalnego, lokalnej społeczności, pracowników, dostawców i pasażerów.  Nagroda, wręczona podczas Gali 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, ma także wymiar finansowy i zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki została w całości przekazana  na cel społeczny – leczenie współpracownika ŁKA i długoletniego pracownika PKP.

23 listopada 2021 r. podczas Gali XI Kongresu Kolejowego po raz pierwszy zostały wręczone Zielone Nagrody Kolejowe. Jednym z laureatów konkursu zorganizowanego przez Railway Business Forum i Wydawnictwo Rynek Kolejowy została Łódzka Kolej Aglomeracyjna wyróżniona za kompleksowość podejmowanych pro-ekologicznych projektów. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna została laureatem międzynarodowej nagrody w dziedzinie dostępności. Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło Spółkę jako jedyną z Polski w programie ZERO PROJECT. Jest to międzynarodowy projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier. Co roku wyróżniane są praktyki z jednego z czterech obszarów tematycznych. Tym razem była to dostępność. ŁKA wdraża jednolitą politykę dostępności, która otwiera kolej dla niepełnosprawnych. Jest też partnerem w ramach rządowego programu Dostępność PLUS. Wśród innowacji w pociągach ŁKA eksperci docenili m.in. oznaczenia numeru siedzeń w alfabecie Braille`a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne wyposażenie składów.

W konkursie organizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego, Jakub Rólczak, dwudziestosiedmioletni maszynista ŁKA, otrzymał wyróżnienie za swoją postawę i szybką reakcję, która uratowała ludzkie życie. Zachowanie p. Jakuba potwierdziło prawidłowość i skuteczność procesu szkolenia w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania ŁKA przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku maszynisty. 

Plany rozwoju ŁKA na 2022 r. 

Źródło tekstu: lka.lodzkie.pl/Serwis Kolejowy

Dobry kurs obrany przez Koleje Dolnośląskie potwierdzają wyniki przewozowe. W 2021 roku spółka zwiększyła liczbę pasażerów o ponad 20 procent względem ubiegłego roku, osiągając wynik 10,98 mln. Wynik ten jest zbliżony do rekordów przewozowych z czasów sprzed pandemii. Dla porównania w 2018 r. spółka przewiozła 11,73 mln pasażerów. 

Wpływ pandemii był w ubiegłym roku odczuwalny. Zauważalne były okresowe spadki liczby pasażerów. Mimo to każdy mieszkaniec Dolnego Śląska podróżował w ciągu minionego roku koleją niemal czterokrotnie. Ta szczególna sytuacja, w jakiej znalazła się cała branża, przyczyniła się jednak również do większej popularności internetowych kanałów sprzedaży biletów.

"Cały czas odczuwamy skutki pandemii, która towarzyszy nam od początków 2020 roku. Jednak wynik za ubiegły rok pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Z myślą o pasażerach wzbogacamy ofertę, co – jak widać – przynosi efekty. W minionym roku na tory wyjechały nasze pierwsze pociągi hybrydowe, uruchomiliśmy pierwsze połączenie Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych i wprowadziliśmy kolejny kanał sprzedaży biletów" – podkreśla Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.

Rok wzrostów

Pomimo kolejnych fal pandemii Koleje Dolnośląskie umocniły swoją pozycję, zyskując uznanie pasażerów. Największą popularnością cieszyły się połączenia na trasie z Wrocławia do Legnicy w obu kierunkach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również nowo oddana linia z Wrocławia Głównego przez Wrocław Nadodrze, Swojczyce do Jelcza-Laskowic. Mimo że pierwsze pociągi wyjechały na nią dopiero w grudniu.

"Analizując wyniki przewozowe widać, że umacniamy swoją pozycję na rynku. Liczba pasażerów przewiezionych przez Koleje Dolnośląskie wzrosła o 20,66 proc. Zwiększyliśmy też udział w rynku przewozów pasażerskich, dochodząc do poziomu 4,48 proc. To wyniki, które potwierdzają, że Koleje Dolnośląskie zmierzają we właściwym kierunku" – dodał Wojciech Zdanowski wiceprezes Kolei Dolnośląskich.

Rekordowym miesiącem był październik, kiedy podróż pociągami Kolei Dolnośląskich wybrało ponad 1,2 mln pasażerów. Był to też najlepszy miesiąc od początku pandemii, czyli od marca 2020 r.

Nowe kanały sprzedaży

Najwięcej biletów Dolnoślązacy kupują bezpośrednio u konduktorów, którzy odpowiadają za ponad 38 proc. sprzedaży. Koleje Dolnośląskie w dalszym ciągu rozwijały też internetowe kanały sprzedaży, które wybiera już ponad 35 proc. podróżnych.

"Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy coraz chętniej korzystają z mobilnych systemów sprzedaży biletów. Dlatego zdecydowaliśmy się w minionym roku na współpracę z kolejną platformą sprzedaży: e-podróżnik.pl" – wskazał Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Najpopularniejsze jeszcze w 2019 r. tradycyjne kasy biletowe, dziś odpowiadają już za zaledwie 21 proc. sprzedawanych biletów.

Plany inwestycyjne

Koleje Dolnośląskie należą do najdynamiczniej rozwijających się przewoźników samorządowych w Polsce. W 2022 roku spółka odbierze trzy pojazdy hybrydowe i pięć elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rozpoczęła się także budowa nowej hali serwisowej w Legnicy. Spółka ma w planach dalszy rozwój oferty przewozowej i uruchomienie nowych połączeń kolejowych. Jeszcze w marcu możliwe będzie uruchomienie połączenia z Wrocławia do Świdnicy, trasą przez Sobótkę, którą będzie obsługiwał nowy tabor hybrydowy.

Źródło tekstu: kolejedolnoslaskie.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego przypomina o corocznym sprawozdaniu z realizacji zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK). 1 kwietnia 2022 r. mija termin składania informacji przez podmioty rynku kolejowego.

W 2021 r. Prezes UTK przekazał zalecenia wydane przez PKBWK do wszystkich zainteresowanych uczestników rynku kolejowego - autoryzowanych zarządców infrastruktury kolejowej, certyfikowanych przewoźników kolejowych, użytkowników bocznic kolejowych, operatorów kolei wąskotorowych oraz do zarządców sieci kolejowych, które są funkcjonalnie wyodrębnione z systemu kolei Unii i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych. Adresaci pism powinni przekazać informacje o podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach zmierzających do realizacji zaleceń PKWBK wydanych w Raporcie rocznym za 2020 r. oraz:

Podmioty rynku kolejowego, które dotychczas nie poinformowały Prezesa UTK o sposobie realizacji zaleceń wynikających z ww. Raportów, są zobowiązane do przesłania tych informacji do 1 kwietnia 2022 r.

Informacje należy przekazać, wypełniając tabele dostępne na stronie internetowej Urzędu i przesyłając je w edytowalnej formie elektronicznej (plik Excel) na adres: zalecenia@utk.gov.pl.

Zakres przekazywanych danych obejmuje:

Część wymaganych informacji dotyczy jedynie podmiotów funkcjonujących w oparciu systemy zarządzania bezpieczeństwem. Istotnym jest, aby podmioty te, dla każdego z zaleceń udzieliły informacji na temat:

W przypadku wskazania, że zalecenie nie dotyczy podmiotu, należy podać uzasadnienie takiego stwierdzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania tabeli zawarte zostały w instrukcji. Wszystkie materiały dostępne są w zakładce Zalecenia bezpieczeństwa.

Odpowiednia reakcja na formułowane zalecenia PKBWK jest jednym z filarów proaktywnego zarządzania bezpieczeństwem i realnie wpływa na podnoszenie poziomu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym w Polsce. Prezes UTK zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru nad realizacją przez podmioty rynku kolejowego wydanych zaleceń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: zalecenia@utk.gov.pl lub na numer infolinii, na której uzyskać można informacje na temat wydanych zaleceń, tel. 22 749 15 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 14.00.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

245,1 mln pasażerów i 243,6 mln ton towarów – to wyniki przewozowe kolei w 2021 r. W porównaniu z 2020 r. na kolej wróciło 35,7 mln pasażerów, a przewieziona masa wzrosła o 20,4 mln ton. W przewozach pasażerskich sytuacja nie wróciła jeszcze do stanu sprzed pandemii, jednak przewozy towarowe były na wyższym poziomie niż w 2019 r. Podstawowe dane dotyczące rynku kolejowego w 2021 r. dostępne są na stronie dane.utk.gov.pl oraz w opracowaniu przygotowanym przez Urząd Transportu Kolejowego.

W 2021 r. koleją podróżowało 245,1 mln pasażerów. W porównaniu z 2020 r. na przejazd pociągiem zdecydowało się o 35,7 mln pasażerów więcej (+17%). Praca przewozowa wyniosła 15,9 mld pasażerokilometrów i była o 3,2 mld wyższa (+26%) rok do roku. Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość ponad 178 mln pociągokilometrów, co jest wynikiem o 17,8 mln wyższym (+11%) w porównaniu z rokiem 2020. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w 2021 r. wyniosła 64,8 km - o 4,4 km więcej (+7,3%) w stosunku do średniej odległości odnotowanej w 2020 r.

Liczba pasażerów przewiezionych koleją w ubiegłym roku stanowi 73% liczby pasażerów z 2019 r.- okresu przed wybuchem pandemii. Analogicznie praca przewozowa to 72 % pracy wykonanej w 2019 r., zaś praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o 4% wyższą niż dwa lata temu. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w ub. roku była o 0,9 km krótsza niż w 2019 r.

"Rok 2021 w przewozach pasażerskich zamknął się na poziomie 245,1 mln pasażerów. Wynik ten jest wyższy od odnotowanego w 2020 r. (209,4 mln). Liczba podróżnych jest jednak wciąż odległa od poziomu 335,9 mln z 2019 r. Nie wiemy kiedy uda się wrócić do poziomu przewozów sprzed pandemii. Tutaj nie wystarczy tylko jakość, komfort i bezpieczeństwo. Potrzebna jest bardzo dobra oferta oraz działania przede wszystkim promocyjne – dotyczy to również ceny świadczonych usług. Dlatego dla przewoźników pasażerskich najbliższe lata będą pełne wyzwań związanych ze zmianami społecznymi, które spowodowała lub przyspieszyła pandemia. Praca zdalna może stać się standardem, podobnie jak nauka np. na uczelniach. Powoduje to mniejszą potrzebę przemieszczania się. Część dotychczasowych pasażerów trwale rezygnuje z transportu publicznego, inni będą wykorzystywać go tylko okazjonalnie" – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W grudniu 2021 r. z usług kolei skorzystało 22,6 mln pasażerów, co jest rezultatem o 9,1 mln wyższym (+66,9%) w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej. Praca przewozowa osiągnęła wartość 1,4 mld pasażerokilometrów i również była zdecydowanie wyższa w porównaniu z 2020 r. - o ponad 632,4 mln pasażerokilometrów (+80,9%). Mniejszy wzrost odnotowano na poziomie pracy eksploatacyjnej, która wyniosła 15,54 mln pociągokilometrów,  o 1,1 mln więcej (+7,4%). Średnia odległość przejazdu wyniosła 62,6 km i była o 4,8 km dłuższa niż w grudniu 2020 r.

W ostatnim miesiącu 2021 r. z transportu kolejowego skorzystało o 2,53  mln  (-10,1 %) pasażerów mniej w porównaniu z listopadem, praca przewozowa spadła o 44,7 mln pasażerokilometrów (-3,1%), natomiast praca eksploatacyjna wzrosła o 888,7 tys. pociągokilometrów (+6,1%). Średnia odległość przejazdu pasażera okazała się być o 4,5 km dłuższa w porównaniu z miesiącem wcześniej.

PRZEWOZY TOWAROWE

W przewozach towarów w 2021 r. odnotowano wzrosty danych eksploatacyjnych w stosunku do roku poprzedniego. Przewieziono 243,6 mln ton towarów. Przełożyło się to na wzrost o 20,4 mln ton (9,1%), porównując z 2020 r. Praca przewozowa wyniosła niemal 56 mld tonokilometrów - wzrost o 3,8 mld tonokilometrów (7,2%). Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 81,6 mln pociągokilometrów, co oznaczało wzrost o 4,1 mln pociągokilometrów (5,3%). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła w 2021 r. 230 km - o 4 km mniej w porównaniu do 2020 r.

Masa ładunków w 2021 r. była większa także od tej z 2019 r. Przewieziono o 7,2 mln ton więcej (3,1%). W zakresie pracy przewozowej wzrost wyniósł 0,1%, co przełożyło się na 78 mln tonokilometrów, a w zakresie pracy eksploatacyjnej miał miejsce spadek o -0,9%, czyli 0,7 mln pociągokilometrów. Średnia odległość zmniejszyła się o 6,7 km.

"W przewozach towarowych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. sytuacja była stabilniejsza, na rynku nie było już takiej dozy niepewności, a przewoźnicy dostosowali się do nowych realiów. Słabszymi miesiącami były jedynie styczeń i luty, ale od marca przewozy były już na stabilnym poziomie. W ostatniej dekadzie jedynie w 2018 r. została przewieziona większa masa towarów. Mimo to zauważalna jest tendencja utraty przez transport kolejowy udziałów w rynku względem transportu drogowego. W Polsce z roku na rok sukcesywnie zwiększa się masa i wolumen przewiezionych dóbr, jednak dane pokazują, że to transport drogowy w głównej mierze jest beneficjentem tych zmian. W perspektywie całego rynku niepokojący jest fakt, że transport towarów koleją jest ciągle za mało konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego" – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W grudniu 2021 r. odnotowano o 20,5 mln ton przewiezionych ładunków, o 0,7 mln (3,7%) więcej niż przed rokiem. Praca przewozowa zwiększyła się o 148 mln tonokilometrów (3,2%) i wyniosła 4,7 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 6,6 mln pociągokilometrów, i była mniejsza o 0,3 mln pociągokilometrów (-3,9%). Średnia długość przejazdu była krótsza o 1 km.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Dodatkowo szczegóły dotyczące podstawowych parametrów eksploatacyjnych transportu pasażerskiego i towarowego za rok 2021, udziałach w rynku poszczególnych przewoźników oraz porównanie wyników do lat poprzednich znaleźć można w opracowaniuPodsumowanie 2021. Przewozy pasażerskie i towarowe”.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

19 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite, 2 osoby ciężko ranne to bilans zdarzeń, do jakich doszło w grudniu br. z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E.

Ponadto w ostatnim miesiącu 2021 roku miało miejsce 21 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 21 osób, a 1 została ciężko ranna.

W 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 201 wypadków i kolizji (o 43 więcej niż w zeszłym roku), zginęło 49 osób (o 5 więcej niż w zeszłym roku), 17 zostało ciężko rannych (o 3 mniej niż w zeszłym roku).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w grudniu ponad 64 godziny.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

BEZPIECZNY PRZEJAZD 2021 W LICZBACH:

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram