fbpx

Minęło już 1700 dni Kampanii Kolejowe ABC. Dzięki akcji edukacyjnej Urzędu Transportu Kolejowego dzieci razem z sympatycznym nosorożcem Rogatkiem uczą się, jak bezpiecznie zachować się w pobliżu torów, na dworcach i w pociągu. O sukcesie Kampanii Kolejowe ABC świadczy niemal 20 tys. przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych uczestniczących w interaktywnych lekcjach, dziesiątki milionów odbiorców spotów i programów z Rogatkiem oraz tysiące uczestników pikników rodzinnych.

Podczas trwania projektu przeprowadzonych zostało prawie 700 lekcji, w których wzięło udział blisko 20 tys. uczniów i przedszkolaków. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię dzieci oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. W ramach kampanii prowadzonej w mediach powstało 5 spotów edukacyjnych, w których sympatyczny nosorożec Rogatek, bohater Kampanii Kolejowe ABC, poprzez zabawę przekazuje dzieciom niezbędną wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się na terenie kolejowym i w jego pobliżu.

Spoty emitowane w telewizji miały zasięg ponad 23 mln odbiorców, w internecie obejrzano je ponad 25 mln razy, a w kinach zobaczyło ponad 8 mln osób. Ponadto ponad 4 mln osób obejrzało programy edukacyjne z wątkami dotyczącymi bezpiecznego podróżowania koleją. Podczas realizacji projektu naukę o bezpieczeństwie na kolei wspierali popularni vlogerzy, tacy jak Mateusz Ciawłowski, MY3 oraz autorzy kanałów Hejka tu Lenka, Zabawy Mistrzów, Pusheen Girl i Zwariowani. Stworzyli oni 16 krótkich filmików, które łącznie osiągnęły ponad 5 mln wyświetleń.

"Kampania Kolejowe ABC okazała się ogromnym sukcesem. Jestem przekonany, że nosorożca Rogatka rozpoznaje większość dzieci w Polsce. Nasz sympatyczny bohater w przyjazny sposób przekazuje ważną dla bezpieczeństwa wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa"- podsumowuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wakacje z Kampanią Kolejowe ABC to pikniki w popularnych miejscowościach turystycznych. W dziesięciu miastach w Polsce, m.in. w Kołobrzegu, Ustce, Giżycku czy Szczyrku, odbyły się wydarzenia, podczas których najmłodsi poprzez zabawę zdobywali wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei. Przygotowano je z myślą o całych rodzinach, a wśród atrakcji nie zabrakło zabaw i gier z nagrodami, lekcji multimedialnych czy warsztatów plastycznych. W piknikach wzięły udział dziesiątki tysięcy dzieci.

Kampania Kolejowe ABC to także Akcja Mural, czyli konkurs na zaprojektowanie grafiki promującej zasady bezpieczeństwa na kolei. Do konkursu zgłoszono blisko 2 tys. prac plastycznych z całej Polski przygotowanych przez ponad 19 tys. uczniów i nauczycieli. Mural wykonany na podstawie zwycięskiej pracy był eksponowany na ścianie budynku przy placu Zawiszy w Warszawie do końca 2020 r.

W ramach projektu powstała gra „Kolejowe ABC”, w ramach której w 2019 r. i 2020 r. przeprowadzonych zostało 8 konkursów. Przyciągnęły one ponad 22 tys. uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych. Główną nagrodą były wyjazdy na tzw. zielone szkoły. W tym roku zostaną zorganizowane jeszcze 4 konkursy, w których będzie można wygrać miasteczka kolejowo-drogowe.

"Projekt Kampania Kolejowe ABC kończy się w 2021 r., jednak zapewniam, że ulubieniec dzieci, nosorożec Rogatek, nie zniknie. Kampania cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców, dlatego przygotowana została druga edycja projektu" – stwierdza Ignacy Góra, Prezes UTK.

NAUKA BEZPIECZEŃSTWA CAŁY CZAS POTRZEBNA

Rok 2020 r. był bezpieczny na kolei. Jednak wciąż dochodzi do wypadków z udziałem kierowców i pieszych. W 2020 r. 77,3% wypadków w systemie kolejowym spowodowali kierowcy na przejazdach i osoby przechodzące przez tory w miejscach niedozwolonych. Aż 98% ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych to skutek zdarzeń z udziałem uczestników ruch drogowego bądź wypadków na tzw. dzikich przejściach. Na takie zdarzenia system kolejowy ma minimalny wpływ, a poprawę bezpieczeństwa może zapewnić przede wszystkim edukacja społeczeństwa.

Kampania Kolejowe ABC jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej [tutaj].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Nietypowe warunki epidemii w 2020 r. nie zmieniły wieloletniego trendu – polska kolej z roku na rok staje się coraz bezpieczniejsza. Potwierdza to miernik wypadków, obliczany corocznie wskaźnik odnoszący liczbę wypadków na sieci kolejowej do pracy eksploatacyjnej. W 2020 r. wyniósł on 1,71, osiągając kolejny rok z rzędu najniższą wartość. Więcej szczegółów można znaleźć w opublikowanym na stronie UTK corocznym „Sprawozdaniu ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”.

W 2020 r. odnotowano 406 wypadków na sieci kolejowej, o 22,7% mniej niż rok wcześniej. Praca eksploatacyjna obniżyła się jedynie o 5,8%, co doprowadziło do historycznie niskiego poziomu miernika wypadków.

"Wartość miernika w 2020 r. w obiektywny sposób potwierdza, że polska kolej również w tak trudnym roku była bezpieczniejsza, a spadek liczby wypadków nie jest jedynie efektem spadku wykonywanych przewozów" – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Każdy z rodzajów wypadków w 2020 r. odnotował spadek. Największe miały miejsce w przypadku wykolejeń i kolizji, których liczba zmniejszyła się odpowiednio o 40% i 35%. Średnio po ok. 15% spadła liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i z udziałem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie kolejowym. Znacznie większy spadek odnotowano zatem w przypadku liczby zdarzeń wewnątrz systemu kolejowego, aniżeli z udziałem strony trzeciej. Efektem tego jest wyjątkowo wysoki, wynoszący 77,3% udział wypadków z udziałem strony trzeciej w ogólnej liczbie wypadków.

Spadek liczby wypadków w 2020 r. pociągnął za sobą również spadek liczby osób w nich poszkodowanych. Zginęło 148 osób, o 8,1% mniej niż rok wcześniej, a ciężko rannych zostały 44 osoby (spadek o 8,3%). Aż 98% wszystkich osób poszkodowanych w wypadkach kolejowych w 2020 r. to skutek wypadków z udziałem strony trzeciej – na przejazdach kolejowo-drogowych lub z udziałem osób nieupoważnionych przebywających na terenie kolejowym.

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących bezpieczeństwa kolejowego zawiera opublikowane „Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego”. Dokument zawiera informacje o wypadkach i incydentach zaistniałych w 2020 r. Wybrane najważniejsze rodzaje zdarzeń są poddawane szczegółowej analizie ze wskazaniem rekomendowanych działań zapobiegawczych. Szczegółowo opisano również aktywność Prezesa UTK w obszarze bezpieczeństwa systemu kolejowego.

Sprawozdanie powstaje w oparciu o dane o zdarzeniach kolejowych przekazywane na bieżąco do Prezesa UTK i gromadzone w Rejestrze Zdarzeń Kolejowych. Wykorzystywane są również informacje przekazywane przez podmioty rynku w Raportach w sprawie bezpieczeństwa. Sprawozdanie za rok poprzedni jest publikowane corocznie w terminie do 31 sierpnia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Transportu Kolejowego, zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej, nowelizacja aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także proces wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej – to niektóre zagadnienia, które omówione zostaną podczas szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego „Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej”. Warsztaty zaplanowane są na 9 września 2021 r.

Aby wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, organizowanym w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego należy zgłosić się na nie na stronie [tutaj].

Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie wydania i przedłużenia świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej, w szczególności w kontekście prawidłowego sporządzania regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Skierowane jest do użytkowników bocznic, zarówno tych, którzy zamierzają złożyć wniosek o świadectwo bezpieczeństwa, jak i dla posiadających ważny dokument.

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie opracowany przez Prezesa UTK wzorcowy schemat regulaminu pracy bocznicy kolejowej. Omówione zostaną nowelizacje aktów prawnych mających wpływ na postępowanie dotyczące świadectw bezpieczeństwa, a także poszczególne kroki w procesie  wydania świadectwa bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego prowadzącego przewozy wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej. Poruszone zostaną też najistotniejsze kwestie sporne, związane z interpretowaniem wymogów prawnych.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi także platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kolejne spotkanie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego odbędzie się 16 września. Omówione zostaną zagadnienia związane z uzyskiwaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 lipca 2021 r. w ramach wniosku o wydanie zezwolenia dla typu pojazdu wymagane jest wykazanie zgodności z co najmniej jednym, wybranym przez wnioskodawcę typem ESC/RSC. W przypadku gdy nie zostanie potwierdzony żaden typ ESC/RSC, w zezwoleniu zostanie wprowadzone oznaczenie ESC-EU-0/RSC-EU-0 wraz z ograniczeniem niekodowanym. Oznacza to, że pojazd nie może być eksploatowany na liniach kolejowych wyposażonych w ETCS.

Testy kompatybilności to dodatkowe sprawdzenia systemów ETCSi GSM-R, niezbędne dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu zaufania co do zgodności technicznej urządzeń pokładowych z poszczególnymi wdrożeniami przytorowymi systemu. Sprawdzenia te stanowią podstawę do dalszej harmonizacji podsystemów. Dla systemu ETCS są to testy ESC mające na celu wykazanie zgodności kompatybilności urządzeń pokładowych z częścią przytorową systemu ETCS. Dla systemu GSM-R są to testy RSC, które mają wykazać kompatybilności radia kabinowego lub EDOR z urządzeniami przytorowymi GSM-R.

ERTMS, jako jednolity standard urządzeń bezpieczeństwa kontroli jazdy pociągu, jest podstawą budowy jednolitego obszaru kolejowego Unii Europejskiej. Wdrażanie systemu prowadzi do zwiększenia konkurencyjności kolei jako środka transportu przy zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu. Testy kompatybilności ułatwią osiągnięcie tych korzyści poprzez zapewnienie niezakłóconej współpracy części pokładowej i przytorowej systemu.

Na stronie www.utk.gov.pl w zakładce Testy ESC i RSC znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu odpowiedzialności w ramach testów ESC/RSC, terminów wykonywania testów oraz konsekwencji braku przeprowadzenia testów ESC i RSC.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. angażują uczestników ruchu drogowego w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na terenach kolejowych poprzez nowy mechanizm do zgłaszania usterek i nieprawidłowości na przejazdach kolejowo-drogowych oraz „dzikich przejściach”. Jest on dostępny na stronie internetowej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” oraz w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Zgłoś usterkę nie wysiadając z samochodu

Czas reakcji jest kluczowym czynnikiem przy usuwaniu wszelkich usterek. Nie inaczej jest w przypadku uszkodzenia czy awarii infrastruktury kolejowej na przejeździe lub w jego obrębie. Chcąc skrócić czas reakcji na zdarzenie i przyśpieszyć proces zgłaszania, w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” uruchomiono aplikację mobilną „Bezpieczny przejazd”. Dzięki niej można dowiedzieć się więcej o zasadach bezpieczeństwa na terenach kolejowych, poznać tajniki Żółtej Naklejki i – przede wszystkim – bezproblemowo zgłosić wszystkie niedogodności, usterki czy tzw. dzikie przejścia na torach. Aplikacja dostępna jest na systemy Android oraz iOS.

Zdecydowana większość z nas dysponuje smartfonem z dostępem do internetu. Jako narzędzie komunikacyjne spełnia większość naszych potrzeb. Zastępuje telefon, komputer czy konsolę do gier. Do tego umożliwia wykonywanie zdjęć, słuchania muzyki, obejrzenie filmu i przede wszystkim komunikowania się w nowej erze mediów społecznościowych związanych nierozerwalnie z internetem. A to wystarczy, by np. w minutę wysłać zgłoszenie o zdarzeniu na torowisku czy usterce na przejeździe kolejowo-drogowym. Kierowca, widząc np. wyłamaną lub uszkodzoną rogatkę, może wysłać zgłoszenie, zjeżdżając na pobocze, czy parking po przejechaniu przez przejazd. Udostępniona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inicjatora kampanii „Bezpieczny przejazd”, aplikacja mobilna ma layout tożsamy z wersją desktop’ową, dzięki temu korzystanie z niej jest intuicyjne i bardzo łatwe.

Wprowadzony nowy mechanizm zgłaszania usterek, wsparty aplikacją mobilną, ułatwia uczestnikom ruchu drogowego proces zgłaszania awarii i nieprawidłowości w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych i jednocześnie wpływa na skrócenie czasu reakcji służb technicznych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” www.bezpieczny-przejazd.pl, w zakładce Edukacja / Aplikacje mobilne.

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty oraz pierwsze świadectwo maszynisty będą państwowe. Przeprowadzi je Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Nowością będzie m.in. wykorzystanie do egzaminowania symulatorów. Zmiany w ustawie o transporcie kolejowym wiążą się również z utworzeniem krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

"Państwowe egzaminy dla kandydatów na maszynistów to nowa jakość i z pewnością krok ku jeszcze bezpieczniejszej kolei. Egzaminy prowadzone przez UTK w sposób bezstronny zweryfikują wiedzę i umiejętności. Sprawdziany te będą również innowacyjne, ponieważ wykorzystany do egzaminowania symulatory" – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Możemy mówić o wielkim sukcesie i zwieńczeniu pracy nad nowelizacją ustawy" – dodaje Ignacy Góra.

CO SIĘ ZMIENI?

Nowelizacja zmieni przebieg procesu egzaminowania maszynistów. Od 1 stycznia 2023 r. egzaminy na licencję maszynisty oraz pierwsze świadectwo maszynisty przeprowadzał będzie Prezes UTK. Dotychczasowa forma egzaminu na świadectwo maszynisty zostanie rozszerzona o zadanie na symulatorze pojazdu kolejowego. W tym celu powstanie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, wyposażone w nowoczesne sale egzaminacyjne oraz trzy symulatory pozwalające na egzaminowanie maszynistów we wszystkich kategoriach świadectwa. Powstanie także prowadzony przez Prezesa UTK rejestr egzaminatorów – osób, które będą uprawnione do przeprowadzania egzaminów zarówno z ramienia Prezesa UTK, jak i w ośrodkach szkolenia, które powstaną z obecnych ośrodków szkolenia i egzaminowania.

Powstanie krajowy rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, gromadzący w jednym miejscu wszelkie dostępne informacje o osobach uprawnionych do prowadzenia pojazdów kolejowych, posiadanych przez nich uprawnieniach i kwalifikacjach, a także o przebiegu ścieżki zawodowej. Rejestr umożliwi stałe monitorowanie zatrudnienia maszynistów i ich uprawnień oraz pozwoli na skuteczną wymianę informacji pomiędzy pracodawcami w ramach zarządzania ryzykiem. Zasilanie rejestru w niezbędne dane stanie się ustawowym obowiązkiem podmiotów zatrudniających maszynistów.

OBECNI MASZYNIŚCI

Z punktu widzenia maszynistów czynnych zawodowo ustawa nie wprowadza zmian, wpływających na utrzymanie przez nich posiadanych uprawnień, czy zaostrzenie wymagań względem nich. Licencje maszynisty i świadectwa maszynisty wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane. Także zasady zachowania uprawnień oraz ich poszerzania będą odbywać się na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie w związku z wprowadzeniem egzaminów państwowych, maszyniści będą mogli ubiegać się o wpisanie do rejestru egzaminatorów w celu prowadzenia tych egzaminów. Osoby widniejące obecnie w wykazach egzaminatorów poszczególnych ośrodków szkolenia i egzaminowania stają się egzaminatorami w rozumieniu znowelizowanej ustawy.

POTRZEBA WPROWADZENIA ZMIAN POTWIERDZONA W PARLAMENCIE

Zmiany wprowadzane projektem ustawy spotkały się z uznaniem Sejmu i Senatu. Na posiedzeniach izb wielokrotnie podnoszono istotny wpływ proponowanych zmian na poziom bezpieczeństwa transportu kolejowego i bezwzględną konieczność ich wprowadzenia. Dostrzeżono także wysoki poziom merytoryczny i rzetelność opracowanego projektu.

Sejm uchwalił projekt zdecydowaną większością głosów (433 za, 5 przeciw, 8 wstrzymało się) 23 lipca 2021 r., natomiast 6 sierpnia za uchwaleniem ustawy Senat głosował jednomyślnie. Ustawa 14 sierpnia 2021 r. została podpisana przez Prezydenta.

Źródło tekstu: www.utk.gov.pl

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CPT ABW, Biuro Badań Kryminalistycznych ABW oraz przedstawiciele innych jednostek Agencji) we współpracy z PKP Intercity, Państwową Strażą Pożarną oraz Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, a także z udziałem innych służb mundurowych, przeprowadziły w dniach 16-17.08.2021 r. w Krakowie eksperyment pirotechniczny. Celem wydarzenia było m.in. rozpoznanie zagrożeń związanych z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) przez sprawców zamachów terrorystycznych.

Ćwiczenia wpisują się w szerszą działalność CPT ABW, której celem jest podnoszenie odporności infrastruktury krytycznej, w tym kolejowej, na zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Podczas dwudniowych ćwiczeń na stacji postojowej Kraków Bieżanów przeprowadzono szereg eksperymentów pirotechnicznych, pokazów i symulacji różnych sytuacji zagrożenia, jakie mogą wystąpić na pokładzie pociągów czy terenie kolejowym.

"PKP Intercity poza realizacją przewozów, prowadzi również zadania związane z obronnością kraju. Wiedza na temat zagrożeń terrorystycznych, umiejętność oceny ryzyka w konkretnych sytuacjach, odpowiedniego zachowania i pełna współpraca służb mundurowych oraz pracowników cywilnych mają zapewnić spokojną i komfortową podróż wszystkim osobom korzystającym z usług kolei" – powiedział Jarosław Oniszczuk, Członek Zarządu PKP Intercity.

Celem współpracy PKP Intercity i Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich podróżnych korzystających z usług  PKP Intercity i pracowników spółki. Dla kadry zarządzającej oraz pracowników PKP Intercity przeprowadzone zostaną też stacjonarne kursy z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej. Osoby zajmujące się bezpośrednią obsługą podróżnych otrzymają dodatkowo dostęp do prowadzonego przez CPT ABW portalu e-learningowego.

"Przedsięwzięcie to jest ważnym elementem wielopłaszczyznowego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Ogromne znaczenie ma tu współdziałanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności – zarówno tych mundurowych jak i cywilnych" – powiedział dyrektor Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW Grzegorz Grzegorski.

Uczestnicy szkoleń poznają najlepsze praktyki w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania ewentualnym  incydentom terrorystycznym, a także rekomendowane zachowania w sytuacji zagrożenia. Szkolenia przyczynią się też do promowania kultury bezpieczeństwa poprzez budowanie świadomości antyterrorystycznej wśród personelu zatrudnionego przez narodowego przewoźnika.

Źródło tekstu: tpcoe.gov.pl/Serwis Kolejowy

Podpisana umowa na przebudowę odcinka Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer zakłada zwiększenie dostępności do pociągów, budowę nowego przystanku Warszawa Grochów i węzła komunikacyjnego na Gocławku oraz dodatkowego bezkolizyjnego przejścia. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 422 mln zł netto jest realizowana z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ.

"Rozbudowa kolei aglomeracyjnej to zwiększenie roli najbardziej ekologicznego środka transportu. Krajowy Program Kolejowy zapewnia także lepsze możliwości sprawnych połączeń między miastami. Tworzymy bezpieczniejszą, dostępniejszą i sprawniejszą kolej, co przekłada się na lepsze warunki życia mieszkańców" – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Na modernizowanym odcinku zostanie wybudowany nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów, który zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do kliniki. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą, który będzie posiadał system informacji pasażerskiej.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska stanie nowy peron, a kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy. Zainstalowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Warszawa Gocławek będzie bliżej wiaduktu drogowego na ulicy Marsa. Powstanie nowy węzeł komunikacyjny łączący kolej z komunikacją miejską. Wybudowany zostanie nowy peron. Przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron będzie wyposażone w windy ułatwiające dostęp na wiadukt.

Na stacji Warszawa Wawer peron zostanie przebudowany, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana. Podobnie jak na pozostałych przystankach, dla podróżnych będzie zamontowany system informacji dynamicznej.

Na modernizowanym odcinku ważne są działania korzystne dla kolei i środowiska. Pięć nowych przejść podziemnych zwiększy bezpieczeństwo oraz istotnie ułatwi mieszkańcom komunikację obok linii kolejowej.

"Konsekwentnie zwiększamy możliwości kolei w aglomeracjach. Także w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem transportu. Podpisana dzisiaj umowa, z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ na prace na odcinku Warszawa Wschodnia – Wawer zapewni sprawne podróże dalekobieżne, regionalne i aglomeracyjne na linii z Warszawy do Otwocka i Lublina" – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dodatkowe tory – lepsze podróże dalekobieżne i aglomeracyjne

Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac między Warszawą a Otwockiem. Kompleksowej modernizacji poddane będą dwa tory oraz wybudowane dwa dodatkowe od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer. Zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek (nr 506) dedykowane w przyszłości dla ruchu dalekobieżnego. Przygotowane zostanie „wyjście” nowego układu torów od stacji Wawer do Otwocka, które będzie realizowane w kolejnym etapie. Prace będą prowadzone z zachowaniem ruchu pociągów.

Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Źródło tekstu: PKP PLK S. A./Serwis Kolejowy

Przez okres wakacji przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzą działania, w celu zwrócenia uwagi kierowców na przestrzeganie zasad ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych. Akcja „Bezpieczne piątki” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w tych newralgicznych miejscach.

Ignorowanie znaku stop, czerwonego światła i omijanie rogatek to prowokowanie tragedii. Aby temu przeciwdziałać Ambasadorzy Bezpieczeństwa w każdy wakacyjny piątek prowadzą działania na przejazdach kolejowo-drogowych. Dodatkowe kontrole zachowania kierowców, rowerzystów oraz edukacja i wskazywanie, gdzie znajdziemy ważne informacje na żółtych naklejkach, przypominają o bezpieczeństwie podczas wyjazdów i powrotów z wakacji.

„Bezpieczne piątki” to akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Dziś akcje pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych i Straży Ochrony Kolei są prowadzone na przejazdach m.in. we Wronkach, Władysławowie, Świnoujściu, Tłuszczu, Częstochowie, Opolu oraz  Łodzi.

Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, omijanie zamkniętych lub wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu – to najczęstsze przyczyny tragedii.

Liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych maleje. W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. o 15% zmniejszyła się liczba wypadków z pojazdami na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2020 roku odnotowano 158 zdarzeń, a w 2019 roku 185. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku było 25 wypadków, zginęło w nich 5 osób, 4 zostały ciężko ranne.

#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie. Naklejki umieszczone na przejazdach kolejowo-drogowych mają trzy ważne numery. To Indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie, oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

W czerwcu 2018 r. dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami, które ratują życie w niebezpiecznych sytuacjach na torach.

Więcej na temat kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

28 lipca wszedł w życie pakiet przepisów transponujących dyrektywy 2016/797 o interoperacyjności i 2016/798 o bezpieczeństwie kolei. Uwzględniając wcześniejsze nowelizacje oznacza to, że tego dnia w Polsce zakończone zostało wdrożenie IV pakietu kolejowego – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Ułatwienie procedowania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, zmiana procedury uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa oraz zmieniony sposób certyfikacji przedsiębiorców zajmujących się utrzymaniem pojazdów kolejowych – to najważniejsze zmiany w obszarze bezpieczeństwa wprowadzone przez nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Zmodyfikowano również zasady składania corocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa oraz wysokość i sposób naliczania opłat za czynności realizowane przez Prezesa UTK.

W skład pakietu przepisów wchodzi ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzenia wydane na podstawie znowelizowanej ustawy.

Nowe przepisy zawierają szereg istotnych zmian dla sektora kolejowego, w zdecydowanej większości wynikających z wdrożenia prawa unijnego. Pewne aspekty prawa krajowego również wymagały jednak przy tej okazji zmiany. Część z nowych wymagań obowiązywała już wcześniej, tj. od 16 czerwca 2020 r. lub 31 października 2020 r., gdy w życie wchodziły bezpośrednio stosowalne rozporządzenia UE.

JEDNOLITE CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA

Największą zmianą w zakresie bezpieczeństwa jest wprowadzenie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa dla przewoźników kolejowych, które zastępują dotychczas wydawane certyfikaty bezpieczeństwa w części A i B. Pierwsze jednolite certyfikaty bezpieczeństwa zostały już wydane, jednak zmieniona ustawa zdecydowanie ułatwi procedowanie dalszych spraw, m.in. dzięki szczegółowemu uregulowaniu zasad stosowania aplikacji Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS) czy wprowadzeniu zasady automatycznego wygaszania dotychczas obowiązujących certyfikatów bezpieczeństwa część A i B po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Warto zwrócić uwagę na kilka innych powiązanych zagadnień, które zmienią się wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy. Wpłyną one m.in. na funkcjonowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury swoim pracownikom informacji o przeprowadzonych ocenach znaczenia zmiany i procesach zarządzania ryzykiem, jeżeli dotyczą one obowiązków pracowników oraz warunków i bezpieczeństwa pracy. Formę oraz termin przekazywania informacji określić mają podmioty w systemie zarządzania bezpieczeństwem (art. 17a ust. 4). Dodatkowo wprowadzany jest także wymóg dla przewoźników pasażerskich dotyczący informowania pasażerów poszkodowanych w poważnych wypadkach o procedurach dochodzenia roszczeń oraz o możliwości skorzystania z pomocy psychologa na koszt przewoźnika (art. 17aa). Pojawia się także nowy wymóg dotyczący sposobu postępowania przy wymianie wagonów między przewoźnikami (art. 17 ust. 1e). Dostosowując posiadany system zarządzania bezpieczeństwem do zmienionej ustawy należy także pamiętać, że 28 lipca przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Wymagania dotyczące podstawowych elementów SMS będą od teraz uregulowane w art. 17a ustawy.

Zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prezes UTK przygotował podręcznik dla wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Dotychczasowy dokument, opublikowany na początku 2021 r., zostanie niebawem zaktualizowany i dostosowany do nowej wersji ustawy.

AUTORYZACJE BEZPIECZEŃSTWA

Wejście w życie nowej ustawy oznacza także zmianę procedury uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury. Nowe wymagania wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa. Określony został nowy wzór autoryzacji, a także lista wymaganych dokumentów do jej uzyskania. Dopuszczone zostało składanie dokumentacji w formie kopii, jeżeli wnioskodawca oświadczy, że kopia jest zgodna z oryginałem. W postępowaniach dotyczących autoryzacji bezpieczeństwa zastosowanie znajdą również znowelizowane wymagania dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Prezes UTK przygotuje przewodnik dla wnioskodawców, opisujący wymagania związane z procesem uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa. Poradnik zostanie opublikowany do 28 października 2021 r.

ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA

Przepisy dotyczące uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa zmienione zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 lipca 2021 r. w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa. Określa ono wzór świadectwa bezpieczeństwa, a także wymagania dotyczące składanej dokumentacji. Analogicznie jak w przypadku autoryzacji bezpieczeństwa, dopuszczone zostało złożenie dokumentacji w formie kopii, jednak wnioskodawca musi oświadczyć, że składane dokumenty są zgodne z oryginałem.

CERTYFIKACJA ECM

Znowelizowana ustawa uwzględnia obowiązek wykazania spełnienia wymagań rozporządzenia 2019/779 przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie wszystkich pojazdów kolejowych, a nie - jak dotychczas tylko podmioty zajmujące się utrzymaniem wagonów towarowych. Od 16 czerwca 2022 r. wszystkie ECM będą musiały posiadać certyfikat ECM lub zostać ocenione względem wymagań rozporządzenia 2019/779 w ramach procesu certyfikacji lub autoryzacji bezpieczeństwa. W konsekwencji, od tego dnia przestaną również obowiązywać przepisy dotyczące wydawania świadectw sprawności technicznej w odniesieniu do pojazdów posiadających ECM. Dokument ten zostanie zastąpiony przez tzw. „przywrócenie do eksploatacji” wydawane przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, zgodnie z rozporządzeniem 2019/779. Podmioty muszą jednak pamiętać, że do 15 czerwca 2022 r. włącznie obowiązują dotychczasowe zasady dotyczące wydawania świadectw sprawności technicznej.

W przypadku pojazdów kolejowych, które nie są zarejestrowane w rejestrze pojazdów i w związku z tym nie posiadają wyznaczonego ECM (np. pojazdy użytkowane na bocznicach kolejowych), również po 16 czerwca 2022 r. nadal znajdzie zastosowanie obowiązek wystawiania świadectw sprawności technicznej.

RAPORTY W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA

Znowelizowana ustawa modyfikuje także zasady składania przez podmioty corocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa. W przyszłym roku obowiązywać będzie nowy termin ich składania: do 31 maja 2022 r. Zmianie uległy także minimalne wymagania dotyczące treści raportu – dodany został wymóg uwzględnienia sprawozdania ze stosowania odpowiednich wspólnych metod oceny bezpieczeństwa (CSM).

Warto także mieć na uwadze nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI). Określa ono wymagania dotyczące zestawiania i obliczania tych wskaźników. Informacje w tym zakresie są następnie uwzględniane w corocznych raportach w sprawie bezpieczeństwa.

NOWE ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Istotną zmianą wprowadzoną przez znowelizowaną ustawę są nowe zasady dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat za czynności realizowane przez Prezesa UTK. Zmiana ta dotyczy wszystkich opłat. Rozporządzenie z 22 lipca 2021 r. przewiduje stałą wysokość opłaty dla danego rodzaju sprawy, niezależnie od pracochłonności. W większości przypadków opłata będzie uiszczana w całości w momencie złożenia wniosku, a nie tak jak dotychczas w dwóch częściach (opłata wstępna przy złożeniu wniosku i uzupełniająca po jego rozpatrzeniu). Rozporządzenie przewiduje również nowe stawki opłat.

Podstawa prawna:

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram