fbpx

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Utrzymaniem, infrastruktura kolejowa, przejazdy kolejowo-drogowe oraz pojazdy kolejowe to przykłady priorytetów nadzoru Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w 2021 r. Na ich podstawie wyznaczono również cele strategii nadzoru, które wspólnie pozwalają na realizację misji Prezesa UTK. Obszary te wyznaczono korzystając z metod analitycznych, które w sposób efektywny pozwalają na określenie poziomów ryzyka w ramach systemu kolejowego.

Podejmowane przez Prezesa UTK działania nadzorcze mają na celu przede wszystkim kreowanie bezpiecznych  i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Aby czynności te przynosiły wymierne korzyści dla systemu kolejowego należy określić obszary priorytetowe, które dla bezpieczeństwa transportu kolejowego stanowią elementy krytyczne.

„Nadzór powinien być ukierunkowany przede wszystkim na te działania, które stwarzają najpoważniejsze ryzyka. W tym celu co roku opracowujemy i wdrażamy strategię oraz plan nadzoru, w którym określone są obszary newralgiczne i wyznaczone priorytety. W tym roku do opracowania tych założeń wykorzystane zostały innowacyjne metody uwzględniające m.in. analizy ryzyka oraz macierze ryzyka, które pozwalają na wskazanie, obszarów wymagających podjęcia działań nadzorczych” – przypomina dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W wyniku analizy zgromadzonych danych, w tym m.in. dotyczących wypadków i incydentów, wyników dotychczasowych kontroli oraz liczby i wagi wykrywanych nieprawidłowości na rok 2021,  wyznaczone zostały obszary priorytetowe, które obejmują zagadnienia:

Przejazdy kolejowo – drogowe są przykładem zagadnienia szczególnie istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu kolejowego, ale również drogowego. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddaje się m.in. stan techniczny nawierzchni na przejazdach, stan techniczny infrastruktury kolejowej w obrębie przejazdu, oznakowanie oraz jego właściwą kwalifikację. 

Wychodząc od wskazanych obszarów priorytetowych, Prezes UTK określił również cele strategii nadzoru na 2021 rok.  Wyznaczane są one za pomocą planowanych do realizacji zadań i przedsięwzięć, których realizacja ma prowadzić do ograniczenia oraz właściwej kontroli ryzyka tam występującego. Główną zasadą jest tu jasne i przejrzyste określanie celów, tak aby nie pozostawiały wątpliwości co do zgodności z misją organizacji. Są one ściśle sformułowane, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie (zasada SMART).

Na 2021 rok wyznaczonych zostało 9 celów strategicznych w obszarze nadzoru, w tym zwiększanie skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem, poprawa bezpieczeństwa na przejazdach w kontekście czynników zależnych od systemu kolejowego, ograniczenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, poprawa jakości utrzymania pojazdów kolejowych czy podnoszenie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji bocznic kolejowych.

Sformułowane zostały również cele dodatkowe związane między innymi z bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Wypadki w tych miejscach w zdecydowanej większości występują wskutek niewłaściwego zachowania użytkowników dróg i pieszych. W dużo mniejszym zakresie przyczyniają się do nich awarie urządzeń oraz błędy w postępowaniu personelu kolejowego. Podmioty sektora kolejowego mają więc tu ograniczoną możliwość oddziaływania, jednak nie oznacza to, że nie należy podejmować działań pozwalających na ograniczanie występującego tam ryzyka.

„Równie istotne jak nadzór jest podejmowanie działań dodatkowych o charakterze edukacyjno-informacyjnym przeznaczonych do znacznej grupy odbiorców. W przypadku przejazdów kolejowo-drogowych jest to szczególnie szeroki katalog projektów: inicjatywa UTK wdrożenia automatycznego monitoringu na przejazdach, »Kampania Kolejowe ABC« dla najmłodszych, a także edukacja kierowców i kandydatów na kierowców w formie filmu »Bezpieczne przejazdy«. Film ten został nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT” – wskazuje Ignacy Góra.

Dodatkowe cele strategiczne oraz inicjatywy realizowane przez Prezesa UTK stanowią więc wsparcie działalności nadzorczej i pozwalają na eliminowanie ryzyka na wielu płaszczyznach systemu kolejowego.

Prezes UTK przedstawiając ogólne cele strategii nadzoru oraz wyjaśnienia dotyczące planu nadzoru realizuje obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012 (Dz. Urz. UE. L Nr 129, str.16),

W [załączniku] opisane zostały w sposób szczegółowy priorytety nadzoru oraz cele strategii nadzoru Prezesa UTK na 2021 rok.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Film edukacyjny Urzędu Transportu Kolejowego „Bezpieczne przejazdy” został nagrodzony na XV Festiwalu FilmAT. Animacja UTK zdobyła I nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo na drodze”. Film powstał z myślą o kierowcach i przyszłych kierowcach, by poznali zasady zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. W interencie obejrzało go już ponad milion osób.

Film zgłoszony przez Urząd Transportu Kolejowego miał premierę w połowie października 2019 r. Powstał jako odpowiedź na dużą liczbę wypadków na przejazdach kolejowych. W Polsce jest niemal 13 tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. Co roku na skrzyżowaniach dróg i torów dochodzi do ponad dwustu wypadków.

Materiał cieszy się bardzo dużą popularnością. W serwisie youtube.com na kilku kanałach film miał ponad milion wyświetleń. Blisko 25 tysięcy razy wyświetlono go na stronach Urzędu Transportu Kolejowego. Na stronie „Kolej. Edukacja. Informacja” prowadzonej przez UTK na Facebooku film doczekał się 71,5 tys. odsłon, a użytkownicy portalu polecili go blisko 1000 razy.

- Cieszę się, że film edukacyjny przygotowany przez UTK został doceniony. Zależy nam na tym by dotarł do jak największej liczby kierowców. Film przypomina najważniejsze zasady zachowania przy przejeżdżaniu przez tory. Liczymy, że działania edukacyjne zmniejszą liczbę wypadków. Niestety zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych nadal to olbrzymi problem dla bezpieczeństwa systemu kolejowego – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Z wstępnych szacunków wynika, że w 2020 r. doszło na liniach kolejowych do 172 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2019 r. takich zdarzeń było 199. Najwięcej wypadków – 110 – było na najliczniejszych przejazdach kategorii D. Zabezpieczone są one przez krzyż św. Andrzeja i niektóre również przez znak stop.

Tematyka bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych jest jednym z podstawowych zagadnień, jakimi zajmuje się Urząd transportu Kolejowego. W tych miejscach zbyt często dochodzi do wypadków wynikających z lekkomyślności kierowców czy nieznajomości przepisów. Stąd działania UTK – z jednej strony inicjatywa testowania nowoczesnych urządzeń monitorujących przejazdy z drugiej edukacja – Kampania Kolejowe ABC i film dla kierowców i przyszłych kierowców.

Film pokazuje, że aby uniknąć tragedii wystarczy przestrzegać kilku reguł. Dzięki krótkiej i atrakcyjnej formie może być z powodzeniem wykorzystywany podczas kursów nauki jazdy. Dla wzmocnienia efektu edukacyjnego w filmie wykorzystano nagrania z prawdziwych wypadków na przejazdach. Dzięki temu można zobaczyć, czym kończy się nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego i np. omijanie zamkniętej półrogatki.

Treść filmu była konsultowana z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komendą Główną Policji, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, największym zarządcą infrastruktury kolejowej.

Festiwal FilmAT należy do międzynarodowej organizacji International Committee of Tourism Film Festivals CIFFT, która od 32 lat, jako jedyna na świecie, wybiera najpiękniejszy turystyczny film świata. Wiele z nich bierze również udział w wielkim światowym rankingu. Zarówno sam CIFFT, jak i członkowie CIFFT działają przy wsparciu takich międzynarodowych organizacji jak: World Tourism Organization UNWTO, European Travel Commission, Caribbean Tourism Organization, Centro America. Patronem i partnerem Festiwalu FilmAT jest Polska Organizacja Turystyczna, która uczestniczy w pracach jurorskich. W tym roku partnerem Festiwalu jest również Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Nagrodzony film można zobaczyć poniżej:

Źródło tekstu: UTK

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram