fbpx

Warszawska Szybka Kolej Miejska 7 lipca – jako pierwszy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce – otrzymała certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie taboru. Ostateczny termin na jego uzyskanie dla pozostałych operatorów upływa w czerwcu 2022 roku.

SKM pierwszym certyfikowanym przewoźnikiem

Szybka Kolej Miejska zarządza, prowadzi i nadzoruje proces utrzymania pojazdów kolejowych we własnym zakresie. Dysponuje 28 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, którymi realizuje przewozy na czterech trasach, zapewniając bezpieczną podróż około 20 milionom pasażerów rocznie. Jest piątym – w oparciu o liczbę podróżnych – kolejowym przewoźnikiem w Polsce.

W październiku 2020 roku, wraz z implementacją przez Polskę IV pakietu kolejowego, wdrożono postanowienia dyrektywy 2016/798 w sprawie bezpieczeństwa kolei oraz rozporządzenia 2019/779 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów. Powyższe akty prawne nałożyły obowiązek certyfikacji dla wszystkich podmiotów, które zajmują się utrzymaniem pojazdów kolejowych do czerwca 2022 roku.

Droga do uzyskania certyfikatu

Proces certyfikacji można podzielić na kilka etapów. W ramach pierwszego dokonywana jest weryfikacja dokumentacji pod kątem formalnym. Następnie wyznaczany jest zespół oceniający, którego zadaniem jest przeprowadzenie audytu certyfikującego u wnioskodawcy, polegającego na wywiadach i kompletowaniu próbek dokumentów. Szybka Kolej Miejska zakończyła tę część pozytywnie w lutym 2021 roku. W trzecim kroku specjalny Komitet Certyfikujący weryfikuje prawidłowość przeprowadzenia całości procesu. Ostateczna decyzja o wydaniu certyfikatu należy do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przyznał go stołecznemu przewoźnikowi 7 lipca.

„Szybka Kolej Miejska uzyskała certyfikację, jako pierwszy przewoźnik pasażerski w Polsce, dzięki efektywnie wdrożonym systemom zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Identyfikacja procesów, elementów krytycznych dla bezpieczeństwa oraz wdrożenie procedur wymagają zaangażowania pracowników każdego szczebla z wielu obszarów” – mówi Ewelina Golańska, pełnomocnik zarządu ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem.

Wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego certyfikat obowiązuje przez 3 lata. Szybka Kolej Miejska rozbudowuje swoją flotę o kolejnych 21 pojazdów typu Impuls 2, z których pierwsze wejdą do rozkładu jazdy latem przyszłego roku.

Dodatkowe informacje

ECM (ang. Entity in Charge of Maintenance), czyli podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, musi posiadać wdrożony system zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System, MMS) obejmujący zestaw procedur i instrukcji. Są one ukierunkowane na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdu kolejowego i zapewnienie, aby były one w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób. System powinien zapewnić utrzymywanie taboru zgodnie z dokumentacją dotyczącą utrzymania dla danego pojazdu oraz wytycznymi i postanowieniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności.

Rozporządzenie nr 2019/779 określa szereg wymagań, które musi spełniać system zarządzania utrzymaniem oraz wskazuje kryteria wykorzystywane w procesie certyfikacyjnym w celu jego oceny.

Cechą charakterystyczną systemu zarządzania utrzymaniem jest jego podział na cztery funkcje składowe:

  1. Funkcję zarządzania, która umożliwia nadzór nad trzema tzw. funkcjami utrzymania, określonymi w punktach 2-4, i ich koordynowanie, aby zapewniać bezpieczeństwo pojazdu w systemie kolei;
  2. Funkcję rozwoju utrzymania, by zarządzać dokumentacją utrzymania, w tym zarządzać konfiguracją, w oparciu o dane projektowe i operacyjne oraz w oparciu o wyniki i korzyści z doświadczenia;
  3. Funkcję zarządzania utrzymaniem taboru, by zarządzać wycofaniem pojazdu do celów utrzymania i jego przywróceniem do eksploatacji po zakończeniu utrzymania;
  4. Funkcję przeprowadzania utrzymania, by przeprowadzać wymagane utrzymanie techniczne pojazdu lub jego części, włącznie z dokumentacją dotyczącą dopuszczenia do eksploatacji.

Szybka Kolej Miejska wykonuje wszystkie funkcje podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie samodzielnie.

Źródło tekstu: SKM Warszawa/Serwis Kolejowy

Firma Siemens Mobility otrzymała certyfikat WE dla lokomotyw Vectron potwierdzający zgodność pojazdu z aktualnie obowiązującymi Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI) taboru. Mimo iż Vectron jest konstrukcją obecną na rynku od ponad 10 lat, dzięki swojej modułowej budowie cały czas zachowuje zgodność ze zmieniającymi się przepisami i pozostaje najnowocześniejszą lokomotywą w Europie.

Pierwsze lokomotywy Vectron zostały zaprezentowane podczas targów InnoTrans w 2010 roku, zaś w 2012 roku w barwach Railpool wyruszyły na szlak uzyskując dopuszczenie do ruchu również w Polsce. Projektowanie platformy lokomotyw Vectron zajęło tylko 5 lat, co było możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu doświadczeń z 15-letniej eksploatacji lokomotyw poprzednich generacji Eurosprinter oraz EuroRunner.

Vectron nie jest, jak inne lokomotywy, produktem poddanym reżimowi klasycznej krzywej cyklu życia – modułowa konstrukcja pojazdu pozwala na dostosowywanie go do rozwoju technologii i zmieniających się wymagań rynku.

Potwierdzeniem tego jest najnowszy certyfikat WE potwierdzający zgodność pojazdu z obowiązującymi TSI dla taboru w czterech podsystemach:

Lokomotywy Vectron otrzymały już pierwsze zezwolenia zgodnie z IV Pakietem Kolejowym. Nowy Certyfikat WE będzie nieodłączną częścią przyszłych dopuszczeń do ruchu kolejnych lokomotyw Vectron, także w Polsce.

„Platforma Vectron z ponad 1000 sprzedanych pojazdów, w tym ponad 50 w Polsce, jest produktem dojrzałym i jest przez nas stale rozwijana i dopasowywana do zmieniających się przepisów oraz wymagań rynku. Ten rozwój, co jest unikatowym zjawiskiem w branży, wychodzi również na dobre Vectronom już wcześniej dostarczonym. Określamy tę zasadę mianem „Vectron Evolution“. To ona gwarantuje, że nasza lokomotywa jest na rynku pojazdem zawsze najbardziej aktualnym i nawet wcześniej nabyte Vectrony można doposażać w najnowsze funkcje, niedostępne jeszcze w momencie zakupu. Kupujący ma gwarancję, że odbierany pojazd nie jest prototypem. Lokomotywy jesteśmy w stanie dostarczyć na polski rynek w około 13 miesięcy od podpisania umowy, a często udaje się to zrobić dużo szybciej. Vectrony są produkowane w kilkunastu wariantach, przy czym konfiguracja może być łatwo dostosowana do zamówienia, a cena zależy od wybranej konfiguracji i w każdej konfiguracji jest konkurencyjna do tego, co proponują producenci innych typów lokomotyw wielosystemowych” – powiedział Piotr Dybowski, dyrektor sprzedaży lokomotyw w Siemens Mobility Sp. z o.o.

Siemens Mobility zakontraktował ponad 1000 lokomotyw Vectron do 50 klientów z całej Europy, z czego tysięczna lokomotywa jest właśnie w trakcie produkcji. Pojazdy znajdujące się w eksploatacji, uzyskały dopuszczenie do ruchu w 20 krajach, w tym w Polsce.

Na co dzień z lokomotyw Vectron, zarejestrowanych w Polsce, korzystają PKP CARGO, DB Cargo Polska, CARGOUNIT (Industrial Division), Laude Smart Intermodal oraz Lotos Kolej. Łącznie w rękach polskich przewoźników i operatorów znajduje się ponad 50 Vectronów, a kilkaset kolejnych posiada zezwolenie na eksploatację w Polsce.

Źródło tekstu: Mobility.siemens.com/Serwis Kolejowy

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” wzbogaciły swój System Zarządzania Biznesem o istotny moduł związany z bezpieczeństwem i higieną pracy. Tym samym KZN posiadają cztery obszary działające w oparciu o międzynarodowe normy ISO – poza BHP są to zarządzanie środowiskowe, zarządzanie jakością bazowe i rozszerzone o standardy związane z przemysłem kolejowym.

Trwający w firmie kilka dni audyt prowadzony był przez audytorów Bureau Veritas Polska w modelu hybrydowym. Z uwagi na pandemię koronawirusa, poruszanie się po firmie pracowników podmiotu sprawdzającego oraz kontaktowanie się z pracownikami firmy na miejscu ich pracy, zostało ograniczone do niezbędnego minimum. Część czynności kontrolnych zostało też zrealizowanych zdalnie. Całość procesów związanych z audytem zakończyła się wynikiem pozytywnym. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018 zbiegło się z przekroczeniem liczby 1000 dni bez wypadku przy pracy na terenie krakowskiego zakładu (25.03), co w praktyce potwierdza, że zakładowe procedury od dłuższego czasu były gotowe do formalnej implementacji nowej normy.

„Jako podmiot produkujący kluczowe elementy infrastruktury szynowej, z których korzysta na co dzień setki pojazdów przewożących miliony pasażerów i towary o wielomilionowej wartości, a także wytwórca specjalistycznego taboru kolejowego, przywiązujemy najwyższą wagę do przestrzegania procedur i kształtowania procesów na najwyższym możliwym poziomie. Naszą ambicją jest tworzyć na co dzień jak najbezpieczniejsze środowisko pracy, stanowiące wartość dla naszej załogi, ale także współdziałających z nami kontrahentów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Stąd rozszerzenie naszego systemu zarządzania o normę ISO 45001:2018 było kwestią czasu” – podkreśla Rafał Leszczyński, prezes Grupy KZN Bieżanów.

Źródło: Kzn.pl

Zintegrowany System Zarządzania Biznesem KZN Bieżanów spełnia obecnie wymagania następujących norm: ISO 9001:2015 – systemy zarządzania jakością, ISO/TS 22163:2017 – systemy zarządzania jakością w przemyśle kolejowym (IRIS – International Railway Industry Standard), ISO 14001:2018 – systemy zarządzania środowiskowego oraz ISO 45001:2018 – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne spółki. Reguluje zarówno procesy podstawowe i pomocnicze, dając podstawę do niezawodnej i bezpiecznej realizacji zadań projektowych, produkcyjnych, logistycznych, handlowych i zarządczych.

Źródło: Kzn.pl 1

Przy okazji wypada zaznaczyć, że przeprowadzony również w marcu bieżącego roku audyt kontrolny ISO/TS 22163:2017 zakończył się przyznaniem KZN srebrnego medalu za całkowity wynik (składowe: ocena oparta na wymaganiach normy zawartych w arkuszu oceny – powyżej 70% maksymalnego wyniku, percepcja klienta – ponad 75% maksymalnego wyniku, efektywność kluczowych procesów podczas ich oceny – powyżej 80% maksymalnego wyniku oraz terminowe przygotowanie pełnej dokumentacji dla audytora wiodącego). Spośród 66 polskich firm posiadających certyfikat ISO/TS 22163:2017 podobnym do KZN wynikiem mogą poszczycić się tylko trzy inne podmioty: Astromal, Frimatrail i Newag.

Źródło tekstu: Kzn.pl/Serwis Kolejowy

31 maja 2021 r. kończy się możliwość wydawania certyfikatów WE weryfikacji dla podsystemów strukturalnych „Infrastruktura” i „Energia” zawierających składniki interoperacyjności nieposiadające deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania. Jest to konsekwencja końca okresu przejściowego wskazanego w rozporządzeniach Komisji (UE) nr 1299/2014 oraz 1301/2014.

Koniec okresu przejściowego oznacza konieczność dostarczania przez producentów deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla wszystkich składników interoperacyjności włączonych w podsystemy, dla których certyfikat WE weryfikacji zostanie wydany po upływie okresu przejściowego. Ponadto, produkcja, modernizacja lub odnowienie oraz oddanie do eksploatacji podsystemów z wykorzystaniem niecertyfikowanych składników interoperacyjności muszą zostać zakończone do 31 maja 2021 r. Poprzez „oddanie do eksploatacji” należy rozumieć, w świetle przepisów ustawy o transporcie kolejowym uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w przypadku modernizowanych podsystemów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

W przypadku podsystemów z zabudowanymi niecertyfikowanymi składnikami interoperacyjności, które nie zostaną oddane do eksploatacji do 31 maja 2021 r., po upływie okresu przejściowego konieczne będzie dostarczenie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla wszystkich składników interoperacyjności zabudowanych w tych podsystemach. Wiązać się to będzie również z koniecznością aktualizacji dokumentacji przebiegu weryfikacji WE oraz certyfikatu WE weryfikacji i deklaracji weryfikacji WE podsystemu zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/250.

Źródło tekstu: UTK

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa dla Kolei Śląskich to pierwszy w historii taki certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jest to najważniejszy dokument wystawiany przewoźnikom kolejowym. Potwierdza on fakt, że bezpieczeństwo w pociągach Kolei Śląskich jest na najwyższym światowym poziomie.

Jesteśmy dumni z tego, że najwyższe standardy Kolei Śląskich zostały potwierdzone przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. To właśnie bezpieczeństwo w ruchu kolejowym jest dla nas priorytetem” – mówi Aleksander Drzewiecki, Prezes Kolei Śląskich.

Zgodnie z IV Pakietem Kolejowym, dokument ten jest wydawany przewoźnikom kolejowym w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w części A i B. Potwierdza on spełnienie najbardziej restrykcyjnych wymagań i standardów w zakresie bezpieczeństwa. Zdaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, dr. inż. Ignacego Góry, dokument ten stanowi kamień milowy w praktycznej implementacji przepisów IV pakietu kolejowego w naszym kraju.

Prace nad dokumentacją pozwalającą na certyfikację trwały od czerwca ubiegłego roku. W przygotowanie dokumentu zaangażowane były wszystkie biura spółki. Dzięki doskonałej współpracy i koordynacji prac, udało nam się zakończyć ten proces sukcesem” – ocenia Wojciech Pyka, Wiceprezes Kolei Śląskich.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że bardzo duża liczba przewoźników w Polsce skorzystała z przepisów przejściowych pozwalających na wydłużenie poprzednich certyfikatów bezpieczeństwa. Koleje Śląskie, traktując kwestie bezpieczeństwa priorytetowo, rozpoczęły starania o jednolity certyfikat bezpieczeństwa według nowych, trudniejszych do spełnienia wymagań.

Pierwszy w historii jednolity certyfikat bezpieczeństwa otrzymaliśmy dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników Kolei Śląskich. Ich codzienne starania sprawiają, że jakość świadczonych usług, stan taboru i standardy obsługi pasażerskiej są na najwyższym poziomie. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu podniesienie komfortu i dostępności regionalnego transportu kolejowego tak, aby stawał się on pierwszym wyborem w momencie planowania podróży” – podkreśla Alicja Omięcka, Wiceprezes Kolei Śląskich.

Otrzymany jednolity certyfikat bezpieczeństwa jest ważny przez okres pięciu najbliższych lat i pozwala na prowadzenie przewozów pasażerskich na liniach kolejowych narodowego zarządcy infrastruktury.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w czwartek, 25 marca podpisał pierwszy jednolity certyfikat bezpieczeństwa dla polskiego przewoźnika. Dokument został wydany według nowych zasad wynikających z IV pakietu kolejowego. Procedowany był w europejskim systemie informatycznym - Punkcie Kompleksowej Obsługi (OSS).

Jednolity certyfikat bezpieczeństwa dla Kolei Śląskich sp. z o.o. to pierwsza pozytywna decyzja wydana przez Prezesa UTK za pośrednictwem Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS) – systemu informatycznego stworzonego do obsługi m.in. wniosków tego rodzaju. To także pierwszy jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydany w historii przez Prezesa UTK. Certyfikat ten jest także wyjątkowy, gdyż obejmuje stacje graniczne w Republice Czeskiej, co wymagało szczegółowych uzgodnień z krajowym organem ds. bezpieczeństwa tego kraju.

„To historyczna chwila dla polskiego rynku kolejowego, która stanowi kamień milowy w praktycznej implementacji przepisów IV pakietu kolejowego w naszym kraju”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zgodnie z IV pakietem kolejowym jednolity certyfikat bezpieczeństwa to dokument wydawany przewoźnikom kolejowym w miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w części A i B. Potwierdza on spełnienie nowych wymagań dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, wynikających z rozporządzenia 2018/762. Inny jest także proces uzyskania tego certyfikatu, gdyż cała korespondencja w sprawie jest prowadzona za pośrednictwem systemu OSS. Wydany certyfikat umożliwia także przewoźnikowi wjazd do stacji granicznych w Republice Czeskiej przy poszanowaniu odpowiednich wymogów zarządców infrastruktury.

Certyfikat bezpieczeństwa jest wymagany do prowadzenia przewozów kolejowych. Dokument jest ważny 5 lat.

Źródło tekstu: UTK


Jednostki notyfikowane oraz producenci składników interoperacyjności są zobowiązani do wprowadzania do bazy ERADIS certyfikatów WE weryfikacji, certyfikatów i deklaracji WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności. Wprowadzenie tych dokumentów do bazy ERADIS jest jednym z warunków wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu dla pojazdu i zezwolenia dla typu pojazdu.

Agencja Kolejowa UE przeanalizowała poziom wypełnienia tego obowiązku i podjęła decyzję o przedłużeniu do końca 2021 roku możliwości załączania brakujących dokumentów przez podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia jako załączników do deklaracji WE weryfikacji składanej w odpowiednim module bazy ERADIS (https://eradis.era.europa.eu/).

Środki tymczasowe zostały opisane w nocie objaśniającej nr ERA 1209/006 v 2.0., której pełna treść dostępna jest pod adresem https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/era_2019-006_clarification_transitory_measures_eradis_en.pdf

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego nie ma już możliwości wydawania certyfikatów bezpieczeństwa części A i B. Przewoźnicy kolejowi muszą występować o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Dlatego UTK publikuje przewodnik informujący o zasadach uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Aby ułatwić przewoźnikom kolejowym dostosowanie się do nowej rzeczywistości Prezes UTK przygotował przewodnik opisujący podstawowe zasady uzyskiwania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. Dokument ten jest uzupełnieniem przewodników przygotowanych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i znajdzie zastosowanie zarówno do wnioskodawców polskich, jak i zagranicznych, którzy chcą prowadzić działalność na obszarze Polski.

Przewodnik zawiera informacje o zasadach wypełniania wniosku w OSS i wymaganych dokumentach, w szczególności związanych z przepisami krajowymi. Opisuje również zasady naliczania opłat czy wymagania szczególne, które znajdą zastosowanie w specyficznych przypadkach np. gdy przewoźnik chce również objąć certyfikatem posiadane bocznice kolejowe.

Ostateczny kształt przewodnika powstał po konsultacjach projektu z przedstawicielami branży kolejowej.

[Przewodnik] wraz ze wzorami wniosków jest do pobrania w dziale [Opracowania UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl

ORLEN KolTrans posiada prawie 600 własnych wagonów oraz prowadzi serwis składów należących do innych właścicieli przewożących produkty spółek GK ORLEN. Od 2015 r. taka działalność była prowadzona w spółce na podstawie uzyskanego certyfikatu dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM).

Wydany przez ERC Austria certyfikat potwierdzał wprowadzenie Systemu Zarządzania Utrzymaniem zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe. Ważność certyfikatu upływała w czerwcu 2020 r. Przeprowadzenie recertyfikacji w czasie wystąpienia epidemii COVID-19 w całej Europie było utrudnione. Z tego względu terminy ważności już wydanych certyfikatów w Europie zostały przedłużone o 6 miesięcy. Dodatkową przeszkodą było wprowadzenie „IV Pakietu kolejowego” obejmującego nowe przepisy prawa obowiązujące przedsiębiorstwa kolejowe w Europie.

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) rozpoczęła się w ORLEN Koltrans dopiero w październiku 2020 r. i została przeprowadzona w pełnym reżimie sanitarnym przez zespół doświadczonych audytorów z jednostki certyfikującej ERC z Austrii. Przeprowadzenie audytu w tym trybie było wyzwaniem dla certyfikującego, jak również dla personelu audytowanego podmiotu. Z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów prawa, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011, konieczne było spełnienie przez ORLEN KolTrans dodatkowych wymogów.

Na podstawie sporządzonego raportu, spółka otrzymała dodatkowy czas oraz zakres zagadnień do uzupełnienia. Zgodnie z wyznaczonym terminem wypełnione zostały niezbędne wymagania, dzięki czemu zapewniono, że wszystkie wagony są utrzymywane zgodnie z dotyczącymi ich systemami utrzymania oraz z obowiązującymi wymogami prawnymi, w tym z planami utrzymania oraz postanowieniami TSI (Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności kolei).​

Certyfikat ECM dla ORLEN KolTrans jest drugim certyfikatem wystawionym dla przedsiębiorstwa polskiego zgodnie z nowym rozporządzeniem 2019/779 Komisji Europejskiej. Certyfikat ważny jest do 21 października 2025 r. i potwierdza posiadanie przez Koltrans wymaganej infrastruktury, wyposażenia oraz wykwalifikowanego personelu niezbędnego do naprawy wagonów wszystkich typów, na wszystkich poziomach utrzymania wszystkim właścicielom wagonów towarowych w Europie.

Źródło tekstu: Orlenkoltrans.pl/Serwis Kolejowy

Spółka PKP Informatyka po raz kolejny z sukcesem przeszła audyty recertyfikacyjne przeprowadzone przez jednostkę certyfikującą DNV GL Business Assurance  ZSZ: ISO 9001:2015; ISO/IEC 27001:2013 oraz okresowy ISO/IEC 20000-1:2011.

Otrzymane certyfikaty ISO potwierdzają, że Spółka działa zgodnie z wymaganiami norm międzynarodowych, spełnia wymagania ustawowe i kontraktowe.

Posiadanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania to zarówno satysfakcja, jak i motywacja do dalszego rozwoju produktów i usług PKP Informatyka oraz zadowolenia  obecnych i przyszłych Klientów.

Zakres otrzymanych certyfikatów:

Źródło tekstu: PKP Informatyka/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram