fbpx

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego utrzymał w mocy decyzję cofającą certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans”. Oznacza to, że wagony, dla których przedsiębiorca był ECM nie mogą być użytkowane. Ich ponowna eksploatacja będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK nowego ECM na wniosek ich dysponenta.

Prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie administracyjne potwierdziło brak zdolności do spełnienia przez ECM wymagań prawnych określonych w załączniku II do rozporządzenia 2019/779 oraz zapewnienia właściwych warunków technicznych w zakresie utrzymania wagonów towarowych.

Przedsiębiorstwo nie zrealizowało przyjętego programu naprawczego i nie usunęło istotnych nieprawidłowości. Zaplanowane działania korygujące okazały się nieskuteczne, a ECM nie przedłożył wiarygodnych dowodów na ich realizację. Podczas oględzin systemu MMS w toku postępowania odwoławczego Inspektorzy UTK stwierdzili kolejne niezgodności świadczące o braku prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania w wielu procesach, związanych zarówno z funkcją zarządzania utrzymaniem, rozwoju utrzymania, jak i w samym procesie przeprowadzania czynności utrzymaniowych.

Prezes UTK uznał, że zaniedbania w zakresie nieprawidłowego wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych przekładają się na obniżenie poziomu bezpieczeństwa. Brak właściwego funkcjonowania tak wielu kluczowych elementów systemu zarządzania utrzymaniem wnosi niedopuszczalne ryzyko dla całego systemu kolejowego.

Z chwilą wydania decyzji utrzymującej w mocy cofnięcie certyfikatu ECM Sylwester Komisarek P.W. „Inter-KomTrans” przestał być podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie, a co za tym idzie, utrzymywane przez niego wagony nie posiadają już podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. Prezes UTK jest zobowiązany do zawieszenia statusu ich rejestracji. Wiąże się to z brakiem możliwości użytkowania wagonów. Ich ponowna eksploatacja będzie możliwa po zatwierdzeniu przez Prezesa UTK nowego ECM na wniosek ich dysponenta. Nowy ECM musi być wpisany w europejskim rejestrze pojazdów kolejowych.

Na rozstrzygnięcie Prezesa UTK przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „DEPOL” sp. z o.o. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej u przewoźnika kontroli obejmującej funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W trakcie kontroli inspektorzy UTK ustalili, że system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w spółce nie funkcjonuje właściwie. Stwierdzono m.in. szereg nieprawidłowości w obszarze utrzymania pojazdów kolejowych i kwalifikacji pracowników oraz liczne zaniedbania natury formalnej. Wskazuje to na brak podjęcia przez spółkę odpowiednich działań systemowych pozwalających na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych. Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram