fbpx

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza na bezpłatne webinarium, którego tematyka poświęcona będzie ogłoszonemu z początkiem miesiąca konkursowi w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca o godz. 14.

1 czerwca br. Centrum opublikowało informację o terminie rozpoczęcia naboru wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach „Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T”. Nabór prowadzony jest w trybie konkursowym. Umożliwia on pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych. Dotację otrzymać mogą projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie redukcji emitowanych hałasów, poprzez zastąpienie tradycyjnych układów hamulcowych nowymi, zawierającymi wkładki kompozytowe. Łączna kwota środków przeznaczonych na dofinansowania wynosi 200 mln zł. Wnioski będzie można składać od 1 do 30 września 2021 r.

W nawiązaniu do ogłoszonego projektu, CUPT przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje webinarium skierowane do potencjalnych beneficjentów, czyli przewoźników kolejowych. Godzinne spotkanie w formie on-line rozpocznie się 24 czerwca o godz. 14.

Podmioty chcące wziąć udział w seminarium mogą dokonać zgłoszeń za pomocą [formularza] zamieszczonego na stronie internetowej CUPT. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji dostępnych jest [tutaj].

hp

Priorytety krajowej oraz unijnej polityki w zakresie transportu kolejowego, a także informacje o stanie przygotowania do wdrażania nowej perspektywy finansowej to główne tematy konferencji Urzędu Transportu Kolejowego zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Seria konferencji związana jest z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy debaty mówili o sukcesach i możliwych zagrożeniach procesów inwestycyjnych, szczególnie związanych z oddawaniem inwestycji.

Forum Fundusze Unijne – rozwój transportu kolejowego w Polsce było drugim z serii spotkań zorganizowanych w trakcie Europejskiego Roku Kolei przez Urząd Transportu Kolejowego. Prelekcje odbyły się w formie zdalnej, natomiast debata w formie mieszanej – część uczestników prowadziła dyskusje w siedzibie UTK, a część łączyła się zdalnie.

„W trakcie poprzedniego spotkania rozmawialiśmy o tym co zrobić, by zachęcić społeczeństwo do korzystania z transportu kolejowego. Dziś będziemy rozmawiać o podobnych sprawach, ale z innej perspektywy: jak inwestycje kolejowe związane są z funduszami europejskimi”– powiedział otwierając Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK przedstawił projekty realizowane przez urząd z wykorzystaniem dofinansowania unijnego - Kampania Kolejowe ABC, Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Ignacy Góra mówił także o projektach, które mogłyby być finansowane ze środków europejskich, a są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kolejowego – system [ETCS Limited Supervision] i [nowoczesne systemy monitoringu przejazdów].

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawił priorytety w krajowej polityce transportu kolejowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

„Priorytetem dla nowej perspektywy jest dalszy wzrost atrakcyjności przewozów - zarówno towarowych, jak i pasażerskich. A możemy tego dokonać poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wspólnym mianownikiem tych działań, co trzeba powiedzieć na konferencji organizowanej przez UTK, jest poprawa bezpieczeństwa kolei” – zaznaczył Andrzej Bittel.

O priorytetach Unii Europejskiej w zakresie transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 mówiła Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej zdaniem podstawowymi priorytetami, jakimi kieruje się ministerstwo, są te wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy Cyfrowej kwestie związane z konsekwencjami epidemii Covid-19 oraz wynikające z krajowych dokumentów strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Rozwój transportu kolejowego będzie wpływał pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie roli kolei w transporcie lądowym. Zadaniami realizowanymi w ramach priorytetów będzie zapewnienie i zrównoważenie dostępności transportu kolejowego, integracja różnych środków transportu, rozwój sieci transeuropejskiego TEN–T oraz wzrost udziału transportu kolejowego w ruchu pasażerskim i towarowym.

Główne ryzyka we wdrażaniu projektów unijnych zostały przedstawione przez Dyrektor CUPT Joannę Lech. Najważniejszym z nich jest konieczność przesunięcia środków z perspektywy 2014-2020 na bieżącą. Środki przesunięte obciążają jednak budżet perspektywy 2021-2027. Kolejne zagrożenia to zmiany przepisów: środowiskowych, budowlanych, norm technicznych czy opóźnienia wydawania decyzji administracyjnych. Ważnym czynnikiem jest wzrost cen, szczególnie materiałów budowlanych. Z tym często wiążą się zmiany zakresów projektów wpływających na zmiany cen. Istotne są też oferty przekraczające kosztorysy. Organizacyjnymi zagrożeniami są procedury przetargowe, napięte harmonogramy i kumulacja inwestycji. Wielokrotnie powodem zagrożeń jest też niedostatek potencjału kadrowego i inwestycyjnego.

Maciej Gładyga, Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego stwierdził, że w inwestycjach budowlanych potrzebna jest systemowa zmiana dotycząca modelu prefinansowania inwestycji. Obecny opiera się na koncentracji ogłaszania przetargów. Po tym następuje długa cisza. Taki model dewastuje rynek. Również przewoźnicy oczekują zmian w programach unijnych obejmujących inwestycje taborowe. Wiele zmian jest niezależnych od rynku – to chociażby wynik wprowadzanych nowych regulacji unijnych.

W pierwszej części spotkania przedstawiony był zarys ciekawszych programów unijnych z branży kolejowej. Prezentację poświęconą Kampanii Kolejowe ABC przedstawił Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK. O programie unijnym związanym z zakupem 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych opowiadał Konrad Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. Romuald Mądry, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał widzom opis realizacji dwóch programów związanych z modernizacją linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego oraz o pracach na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Na koniec pierwszej części konferencji Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju oraz Damian Artyszak, Starszy Specjalista z PKP Energetyka S.A. zaprezentowali materiał dotyczący magazynów energii elektrycznej działających jako system dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej. Magazyn taki powstał dzięki pomocy programu unijnego.

Ogólnopolskie Forum Kolejowe zakończyło się debatą „Wąskie gardła” w realizacji inwestycji kolejowych, w której wzięli udział Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT oraz Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych CUPT [czytaj więcej]; Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego; Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury; Romuald Mądry – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy omawiali potencjalne zagrożenia w wydatkowaniu środków, takie jak np. przepisy środowiskowe czy możliwa kumulacja wniosków dotyczących certyfikacji zakończonych inwestycji. Wiceprezes UTK Kamil Wilde przypomniał, że kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu, ale potrzebne są inwestycje w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, by zastąpić wiekowy już SHP. Wskazywane były również nowe możliwości kierowania środków europejskich tak, by odnosiły skutek w postaci zachęcania do korzystania z kolei. Narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji kierunkowych może być stworzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zintegrowany Model Ruchu.

„Przychodzimy właśnie do tego etapu, kiedy model będzie narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesu decyzyjnego. Jest to narzędzie, które pomoże podejmować decyzje, ale nigdy za nikogo żadnej decyzji nie podejmie” – podsumowała prace nad aplikacją Joanna Lech, p. o. Dyrektor CUPT.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze nigdy nie było tylu pieniędzy inwestowanych w kolej, nigdy tak nie zmieniała się polska infrastruktura, nie było takich środków na modernizację i zakup nowych pojazdów kolejowych”– podsumował dyskusję dotyczącą środków unijnych dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei zorganizował 26 maja br. Ogólnopolskie Forum Kolejowe „Fundusze Unijne Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele CUPT – Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT oraz Ewa Karasińska, dyrektor departamentu, który odpowiada za realizację projektów kolejowych.

Ustanowiony przez Unię Europejską w 2021 Europejski Rok Kolei stał się doskonałą okazją m.in. do wymiany doświadczeń w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym. Szczególnie, że przed nami kolejna perspektywa, w której w projektach programów krajowych dla Polski zaplanowano blisko 28 mld euro na transport, w tym kolejowy.

Dyrektor Joanna Lech przedstawiła temat: „Przygotowania do wdrażania nowej perspektywy oraz ryzyko dla wykorzystania środków w nowej pespektywie finansowej 2021-2027 wynikającego ze stanu realizacji projektów z perspektywy 2014-2020”. Prelegentka opowiedziała o doświadczeniach CUPT zdobytych w latach 2014-2020 w związku z wydatkowaniem środków z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia oraz instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Szczegółowo przedstawione zostały zidentyfikowane ryzyka w inwestycjach transportowych i, co najważniejsze, to jak można te problemy ograniczać. Dyrektor CUPT podzieliła się również z uczestnikami konferencji informacją, w jaki sposób Centrum przygotowuje się do wyzwań związanych z nową perspektywą, zwracając szczególną uwagę na [Zintegrowany Model Ruchu], który ma służyć beneficjentom oraz dokument planistyczny dla sektora transportu intermodalnego.

W drugiej części konferencji przedstawiciele CUPT uczestniczyli w debacie dotyczącej „wąskich gardeł” w realizacji inwestycji kolejowych.

Zapis spotkania można obejrzeć poniżej.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

W konferencji Urzędu Transportu Kolejowego „Nowy Wizerunek Kolei”, która odbyła się 28 kwietnia, uczestniczyła p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. W swoim wystąpieniu mówiła m.in. o potencjale Zintegrowanego Modelu Ruchu.

Celem konferencji UTK „Nowy wizerunek kolei”, było m.in. przedstawienie idei i celów Europejskiego Roku Kolei oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w transporcie kolejowym dzięki funduszom Unii Europejskiej przeznaczonym na infrastrukturę, zwiększeniu interoperacyjności i wprowadzeniu wspólnotowych regulacji prawnych.

Omówione zostały również działania podjęte w transporcie kolejowym w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwania, przed którymi stanie kolej w świecie po epidemii. Ważnym tematem było przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Uczestnicy skupili się też na problematyce wypracowania propozycji i sugestii w zakresie zachęcenia pasażerów do korzystania z transportu kolejowego.

CUPT o ZMR

CUPT zaproszone zostało do udziału w dyskusji nt. nowego wizerunku kolei. W swoim wystąpieniu p.o. dyrektor Joanna Lech przedstawiła potencjał ZMR oraz wyjaśniła, jak można wykorzystać to narzędzie na potrzeby rynku kolejowego, m.in. w zakresie czasu dojazdu do stacji. Prezentację CUPT z wydarzenia można znaleźć [tutaj].

Czym jest Zintegrowany Model Ruchu?

ZMR to narzędzie wspierające wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027. Wśród tych warunków znalazło się m.in. określenie stanu obecnego i przyszłego planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu. Więcej informacji o Zintegrowanym Modelu Ruchu można znaleźć w [specjalnej zakładce] na stronie CUPT.

W wydarzeniu, poza CUPT, wzięli udział przedstawiciele innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa oraz uczelni wyższych.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel wskazał, że poziom zaawansowania realizacji Krajowego Programu Kolejowego wynosi blisko 90%. Polityk uczestniczył we wczorajszym posiedzeniu senackiej Komisji Infrastruktury.

Jednym z punktów posiedzenia senackiej komisji była informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Poza wiceministrem Andrzejem Bittelem, uczestniczyli w nim także prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel oraz p.o. dyrektor CUPT Joanna Lech.

Andrzej Bittel podkreślił, że o wadze Krajowego Programu Kolejowego świadczy ogromna kwota, która jest przeznaczona na jego realizację, czyli przeszło 75 mld złotych. Wskazał, że rząd stawia na kolej i modernizację systemu kolejowego. Ma to przynieść korzyści zarówno dla pasażerów pociągów jak i podmiotów zainteresowanych przewozami towarowymi.

„Zgodnie z danymi z lutego bieżącego roku (…)w ramach KPK zostało już zmodernizowanych lub wybudowanych ponad 5 tysięcy kilometrów torów, ponad 1900 przejazdów kolejowych, 464 wiadukty kolejowe i drogowe, 518 mostów i 912 peronów. Zaawansowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego, patrząc przez pryzmat inwestycji zakończonych i w realizacji na różnych poziomach, to jest blisko 68,5 mld złotych, co stanowi około 90% wartości całego programu. Pokazuje to też skalę zaawansowania i pewne oczekiwanie, które łączy się z jego dokończeniem” – zaznaczył Andrzej Bittel.

Polityk dodał, że rząd czyni wszelkie starania, aby pomimo pandemii koronawirusa nie dochodziło do wstrzymywania realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym tych w sektorze kolejowym.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zaznaczył, że do tej pory z dostępnej kwoty 75,5 mld zł zostały zrealizowane projekty o łącznej wartości 18,5 mld złotych. Jak wyjaśnił, oznacza to, że na tych zadaniach inwestycje zostały już zakończone i odebrane.

„W realizacji są inwestycje o wartości 46 miliardów na różnym stopniu zaawansowania – to jest od 20% do 80%. Średnio jest to 50-60% tych umów, które są w realizacji. Sumując, około 90% inwestycji jest zakończonych lub na zaawansowanym etapie realizacji. W przetargach mamy już ponad 3 miliardy, do ogłoszenia zostały śladowe ilości. Gównie są to projekty budżetowe z obecnej perspektywy. Największe zakończone inwestycje na przestrzeni lat 2016-2021 to przykładowo LCS Konin na linii E20, Poznań – Piła na linii 354, prace na trasie Zielonka – Tłuszcz, linia 68, ponadto linia 219 Szczytno – Ełk i oczywiście linia obwodowa w Warszawie, oddana do użytku po ponad 20 latach przerwy. Efekty zakończenia tych inwestycji są bardzo widoczne” – wskazał Ireneusz Merchel.

Szef PKP PLK S.A. dodał, że w toku jest kilka dużych postępowań, które niebawem zakończą się podpisaniem umów. Wśród nich m.in. linia 38 Ełk – Korsze czy prace na stacji Ełk. Podkreślił, że umowy realizowane z obecnej perspektywy unijnej są na końcowym etapie realizacji procedur przetargowych. Ireneusz Merchel wyjaśnił, że w bieżącym roku zostało podpisanych niewiele umów. Wymienił trasę Stara Piła – Glincz, prace na linii 229 na Pomorzu czy kontrakt na inwestycje w Kłodzku. W najbliższych miesiącach mają zapaść decyzje, które pozwolą na ogłoszenie kolejnych przetargów.

Ireneusz Merchel odniósł się też do realizacji projektów linii kolei dużych prędkości.

„W ramach Krajowego Programu Kolejowego zrealizowaliśmy wskaźniki. Mamy ponad 5 tys. km torów, zakładaliśmy, że w ramach całego programu będzie wymienionych około 9 tysięcy. To w zasadzie połowa zrealizowanego finansowania inwestycji.[…] Mamy w obecnej perspektywie 296 kilometrów linii pozwalających pociągom na osiąganie prędkości powyżej 160 km/h i 884 km linii wyposażonych w system ERTMS” – podsumował szef PKP PLK.

pg

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych.

Zakres projektów ma dotyczyć zmniejszenia emisji hałasu polegającego na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Wstępna kwalifikacja ma charakter fakultatywny, służy umożliwieniu potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów. Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE.

Rozpoczęcie prac w ramach projektu przed złożeniem wniosku oraz otrzymaniem wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, powoduje brak spełnienia jednego z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE – tzw. efektu zachęty i oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania (pomocy publicznej). [1]

Rozpoczęcie prac rozumiane jest jako rozpoczęcie robót związanych z inwestycją będącą przedmiotem dofinansowania lub pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia sprzętu lub inne zobowiązanie, w wyniku którego niemożliwe jest już wycofanie się z inwestycji.

Pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków, wybór projektów do dofinansowania oraz udzielenie pomocy publicznej zostaną dokonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 185).

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Wnioski mogą być składane przez podmioty planujące korzystać z dofinansowania na realizację projektów z zakresu zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, przed rozpoczęciem prac w ramach projektów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnie ocenia, czy dany projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Złożenie wniosku jest możliwe w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu, z zastrzeżeniem, że po terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą być składane do CUPT jedynie wnioski o udzielenie pomocy publicznej dotyczące projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie, a po rozstrzygnięciu konkursu dla projektów wybranych do dofinansowania.

Jak złożyć wniosek?

Do dokumentu należy dołączyć podpisany wydruk zakładki „WOUPP Dofinansowanie” z pliku „Pomocniczy arkusz ciche hamulce WOUPP”. [Wzór wniosku] oraz [arkusz pomocniczy] są dostępne na stronie CUPT.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail cichehamulce@cupt.gov.pl.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza też na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, organizowane przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów. Webinarium odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online. [link do zgłoszenia]

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

CUPT podsumował kolejne spotkanie z cyklu o dostępności w transporcie. Webinarium, które odbyło się 18 marca 2021 roku, przebiegało pod hasłem „Dostępna informacja pasażerska”.

Na temat informacji pasażerskiej trzeba spojrzeć z punktu widzenia komunikacji miejskiej i transportu kolejowego, gdyż charakteryzują się trochę innymi cechami – wskazuje CUPT. Na dworcach standardem jest zapowiedź głosowa, ale nie ma kompleksowej informacji wizualnej, a w transporcie miejskim jest na odwrót. Niestety różne praktyki stosowane w obrębie różnych miast i organizatorów transportu, czy też przewoźników, nie ułatwiają korzystania z rozwiązań.

Przykładowo:

Spotkanie służyło przede wszystkim wymianie doświadczeń pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Ważnym punktem spotkania było uświadomienie, że z rozwiązań korzystają nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czyli osoby poruszające się na wózkach albo niewidome, ale wszyscy podróżni: osoby starsze, osoby z dziećmi itd. Dobre praktyki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami służą również pozostałym uczestnikom transportu. Przykładowo tablice informacyjne są wyposażone w guzik, który może nacisnąć każdy i odsłuchać informacji o najbliższych odjazdach. Innym przykładem jest informacja wyświetlana na ekranach o najbliższych przystankach, a jeśli to możliwe również o opóźnieniach, pomagać mogą nie tylko osobom głuchym, ale również tym, które np. słuchają muzyki w słuchawkach na uszach.

W tym wszystkim osadzeni są pasażerowie, którzy nie zawsze wiedzą o tych rozwiązaniach, zatem dostarczenie im wiedzy o zastosowanych rozwiązaniach w zakresie dostępnej informacji również jest istotne. Podczas panelu podróżni o ograniczonej mobilności wskazywali dobre i złe praktyki w informacji transportowej.

CUPT wskazuje, że najważniejsze jest aby nowoczesna informacja pasażerska była:

W spotkaniu udział wzięło ponad 80 osób z administracji rządowej i samorządowej oraz beneficjenci Centrum Unijnych Projektów Transportowych. [Materiały] z wydarzenia dostępne są w zakładce [dostępność] na stronie CUPT. [Nagranie] webinarium można obejrzeć w serwisie YouTube.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich organizuje kolejne spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”. Wydarzenie pod hasłem „Dostępna informacja pasażerska” odbędzie się 18 marca w formie webinarium.

Spotkanie ma służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń i uświadomieniu, że osoby z niepełnosprawnościami to nie tylko osoby na wózkach albo niewidome. Ważnym elementem dyskusji będzie podkreślanie, że dobre praktyki, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami służą również pozostałym uczestnikom transportu. Dlatego też dostępna informacja pasażerska powinna być uniwersalna. Podczas spotkania zwrócona będzie również uwaga, że pasażerowie nie zawsze wiedzą o rozwiązaniach, zatem dostarczenie im wiedzy w zakresie dostępnej informacji również jest istotne.

Ramowy program wydarzenia można znaleźć [tutaj]. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl, termin zapisów upływa 11 marca. CUPT podkreśla, że konieczne jest przesłanie adresu e-mail.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Mając na uwadze cele Transportowego Obserwatorium Badawczego związane z integracją szeroko rozumianego środowiska transportowego, w dniach 12-13 maja 2021 r. CUPT planuje zorganizować spotkanie pod hasłem „Fundusze UE + Nauka = Innowacyjny transport”. W zależności od sytuacji epidemiologicznej odbędzie się ono w formie stacjonarnej lub online.

Chcemy Państwu zaprezentować i wymienić się doświadczeniami w zakresie wpływu funduszy unijnych oraz badań naukowych na innowacyjność szeroko rozumianego transportu – czytamy w komunikacie na stronie internetowej CUPT.

Spotkanie będzie miało na celu:

Nad stroną merytoryczną spotkania czuwa powołana Rada Programowa. Przygotowując program szczególny nacisk będzie kładziony na najbardziej interesujące zagadnienia i aktualną problematykę. Zakładamy, że referaty dotyczyć będą następujących tematów przedstawianych w szczególności w kontekście doświadczeń zagranicznych:

Jedną z planowanych części będzie Panel młodych naukowców, do którego chcemy zaprosić ludzi, którzy pasjonują się transportem i mają ochotę podzielić się swoimi osiągnięciami z szerszym gronem.

Zgodnie z przyjętym założeniem zwieńczeniem spotkania będzie publikacja podsumowująca jego wyniki, w której opublikowane zostaną najciekawsze referaty.

CUPT zaprasza do współpracy przy organizacji wydarzenia i podzielenia się z uczestnikami spotkania osiągnieciami badawczymi mającymi wpływ na przyszłość transportu.

Do 26 lutego 2021 r. Rada Programowa przyjmuje propozycje tematów wraz z abstraktami do spotkania TOB oraz zgłoszenia do udziału w panelach dyskusyjnych.

Wszelkie zgłoszenia należy kierować na adres: tob@cupt.gov.pl

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu REGIOSTARS Awards 2021 – czytamy w informacji zamieszczonej na stronie CUPT.

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem jakości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie.

Jeśli realizujesz lub zrealizowałeś innowacyjny projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich wyślij swoją aplikację do 9 maja 2021 r. poprzez stronę internetową [konkursu].

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia unijnej polityki regionalnej:

Komisja Europejska zaprosi finalistów do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2021 w październiku br.

Zwycięzcy REGIOSTARS Awards 2021 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości  5 000 euro. Bliższe informacje na temat kategorii i kryteriów znajdują się w [Podręczniku dla uczestników].

Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności planowana jest w grudniu 2021 r. w Chorwacji.

Najważniejsze zasady konkursu:

- aplikacja musi zawierać pisemną zgodę IZ w formie wypełnionego formularza lub e-maila (należy dołączyć do zgłoszenia wiadomość zapisaną w pdf) z równoważną informacją

- z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.


Przy czym istnieje możliwość zgłoszenia projektu, który wcześniej aplikował już do konkursu.

Szczegóły oraz poradnik z dodatkowymi informacjami na temat konkursu REGIOSTARS 2021 znajdują się na [stronie] Komisji Europejskiej, [portalu] Funduszy Europejskich oraz na [Facebooku].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram