fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały 937 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę” na modernizację prac na odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Płd. - Katowice - Katowice Piotrowice oraz Tychy – Goczałkowice-Zdrój. Efektem inwestycji będzie lepszy dostęp do kolei oraz skrócenie czasu przejazdu. Dzięki rozdzieleniu ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego na tory wyjedzie więcej pociągów.

Zadanie „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice” zostało złożone w konkursie o udzielenie dofinansowania przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Projekty na odcinkach: Będzin – Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. – Katowice Piotrowice oraz Tychy – Goczałkowice Zdrój uzyskały dofinansowanie w wysokości 85% wartości zadań – czyli łącznie 937 mln euro.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą lepsze podróże koleją w aglomeracji, dzięki korzystniejszej ofercie przewozowej dla mieszkańców województwa śląskiego. Zwiększy się dostęp do ekologicznego środka transportu - kolei, dzięki budowie nowych przystanków. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Skróci się czas podróży. Oddzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego sprawi, że będzie mogło kursować więcej pociągów. Zwiększy się bezpieczeństwo przewozu podróżnych i towarów.

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych (LOT A1) dobudowane zostaną dwa tory. Rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli przewoźnikom na kształtowanie atrakcyjnej oferty przewozowej. Linia zwiększy swoją przepustowość – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna), Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny. Wszystkie perony i obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na około 4 km odcinku między stacją Sosnowcem Głównym a stacją Będzin Miasto zbudowany zostanie nowy przystanek Sosnowiec Środula, z którego skorzystają mieszkańcy dwóch dużych pobliskich osiedli. Stacja Będzin obsługująca głównie przewozy towarowe, będzie przebudowana i dostosowana do przewozu pociągów z ładunkami.

Planowane nowe przystanki na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice (LOT A) to: Katowice Uniwersytet (rejon ul. Paderewskiego), Katowice Akademia (ul. Damrota / Francuska), Katowice Kokociniec (rejon ul. Szadoka). Przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty w rejon autostrady A4. Inwestycja PLK obejmie modernizację stacji i przystanków: Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota. Obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice dobudowane zostaną dwa tory i rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Kompleksowa modernizacja linii to dobudowa ok. 22 km nowych torów, przebudowa 100 km torów i 140 obiektów inżynieryjnych. Wymienione będzie ok. 133 km sieci trakcyjnej.

W ramach prac przewiduje się budowę Lokalnego Centrum Sterowania Katowice, z którego dyżurni ruchu będą zarządzali ruchem na linii od Sosnowca do Tychów.

Inwestycja PLK obejmie też odcinek od Tychów do Goczałkowic - Zdroju (LOT B). Będą nowe, wygodniejsze perony na stacjach i przystankach: Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Pszczyna i Goczałkowice wraz z dojściami uwzględniającymi dostęp dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Planowana jest modernizacja sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych oraz torów. Prędkość pociągów wzrośnie do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu poprzez zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania ruchem.

Obecnie PKP Polskie Linie kolejowe S.A. prowadzą postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców modernizacji linii kolejowej E65. Prace budowlane są przewidziane w latach 2023 – 2026.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

23 czerwca br. w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się podpisanie aneksów zwiększających dofinansowanie projektów taborowych oraz infrastrukturalnych prowadzonych przez PKP Intercity. Dzięki temu kolejowa spółka otrzyma z Unii Europejskiej łącznie miliard złotych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności – „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.”. Ich łączna wartość wynosi ponad 2,5 mld zł brutto.

"Znaczące środki z Unii Europejskiej, które sprawnie wykorzystuje nasz beneficjent PKP Intercity, w dalszym ciągu przyczyniają się do poprawy komfortu podróży pasażerów. Podpisane aneksy zwiększające kwotę dofinansowania, to kolejny krok ku poprawie standardów, którymi odznacza się polska kolej" – powiedziała Joanna Lech, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

"Wsparcie Unii Europejskiej jest niezwykle ważne w prowadzonych przez nas działaniach inwestycyjnych. Możemy bowiem skutecznie realizować strategię mającą na celu unowocześnienie parku taborowego" – tłumaczył Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity. "Już dziś pasażerowie podróżują na pokładach 335 wagonów, które udało się zmodernizować dzięki unijnemu dofinansowaniu".

Dotychczas otrzymane wsparcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dla obydwu projektów, w ramach pierwotnego poziomu dofinansowania, to kwota 558 mln zł z 654 mln zł. To oznacza, że Spółka wykorzystała dofinansowanie na poziomie 85% – dodaje Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Blisko 400 wagonów i lokomotyw z unijnym dofinansowaniem

Wśród nich jest 60 innowacyjnych, wielofunkcyjnych wagonów COMBO zwiększających dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami, a także 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej oraz 125 wagonów typu 111A-20. Wymienione wagony zostały zmodernizowane przez PESA Bydgoszcz w konsorcjum z Pesa Mińsk Mazowiecki [dawniej: ZNTK Mińsk Mazowiecki]. Dodatkowo poznańska Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski zmodernizowała 90 wagonów drugiej klasy. Dofinansowanie przyczynia się także do wzmocnienia parku taborowego PKP Intercity o 53 lokomotywy. W 2020 roku środki unijne współfinansowały zakup najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju. Dodatkowo w trakcie realizacji jest umowa na modernizację 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 przystosowanych również do prowadzenia pociągów pasażerskich – Spółka odebrała już 6 takich pojazdów. W realizacji pozostaje również zadanie dotyczące modernizacji 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h.

W ramach projektów PKP Intercity inwestuje także w stacje postojowe na terenie całej Polski. Przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu. Trwa obecnie kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód. Stacja postojowa w Warszawie wzbogaciła się o urządzenia myjące do myjni oraz tokarkę podtorową, a we Wrocławiu przebudowywane są kanały w hali całopociągowej oraz kanały rewizyjne w wagonowni.

Z dofinansowaniem unijnym PKP Intercity zakupiło 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Ponad 60 km linii kolejowych w Małopolsce zostanie objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. W całej Polsce będzie to 1200 km linii kolejowych. Wszystkie zgłoszone do Programu projekty były oceniane według takich samych kryteriów, uwzględniając m.in. aspekt demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Źródło: gov.pl

"Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i przewidywalna, a przede wszystkim  dostępna dla mieszkańców naszego kraju, szczególnie mniejszych miast i miejscowości. Program Kolej Plus jest szansą, że kolej wróci na tereny, które pozbawione były tego środka transportu i umożliwi ich rozwój. To pierwszy w historii program, który powstał we współpracy z samorządami" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Rząd poprzez przyjęcie Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku podjął działania, których celem jest  wyeliminowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego, przez uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia z miastami wojewódzkimi miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców, które obecnie nie mają dostępu do kolei pasażerskiej lub towarowej oraz poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej i społeczno-gospodarczej tych regionów Polski.

Kolej Plus w województwie małopolskim

W województwie małopolskim do Programu, po ocenie formalnej, zakwalifikowano 5 projektów: 4 znalazły się na liście podstawowej, a 1 na liście rezerwowej.

Projekty na liście podstawowej, zakwalifikowane do dofinansowania, o łącznej szacunkowej wartości 1 296 mln zł, to:

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz;

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice;

·    budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice;

·    rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami.

Projekt na liście rezerwowej:

·    rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odc. Sucha Beskidzka – Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków – Żywiec.

Szczegółowe informacje nt. projektów objętych dofinansowanie w ramach Programu Kolej Plus w Małopolsce

Budowa połączenia kolejowego Kraków-Olkusz

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 21 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 217 mln zł.

Celem projektu jest budowa linii kolejowej, która pozwoli na połączenie Olkusza z Krakowem.

Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerskich 80 km/h, budowa dwutorowej łącznicy Borowa Górka – Pieczyska pomiędzy liniami kolejowymi nr 156 i 133 na terenie Jaworza, budowa 4 km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa przystanku osobowego Jaworzno Sosina. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu Olkusz – Bukowno – Kraków - 52 min.

Budowa połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 29 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 324 mln zł.

Celem projektu jest budowa linii kolejowej, która pozwoli na połączenie Niepołomic z Krakowem.

Efektem realizacji projektu będzie V max pociągów pasażerskich od 60 do 80 km/h, budowa nowej jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej Podgrabie Wisła (lk 95) - Niepołomice Dworzec Autobusowy, budowa 6 km zelektryfikowanej linii kolejowej, budowa 3 nowych punktów obsługi pasażerskiej. Planowane jest uzyskanie następujących czasów przejazdu Niepołomice – Kraków: 29 min (przez Kraków Płaszów), 33 min (przez Nową Hutę).

Budowa połączenia kolejowego Kraków-Myślenice

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 31 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 152 mln zł.

Projekt dokumentacyjny.

Celem projektu jest m.in. pozyskanie decyzji administracyjnych, w tym środowiskowej, lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odc. Gorlice-Jasło celem usprawnienie połączenia Kraków-Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami

Wnioskodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pozycja nr 33 na liście rankingowej, dofinansowanie w ramach alokacji dodatkowej, wartość szacunkowa projektu to 603 mln zł.

Celem projektu jest usprawnienie połączenia kolejowego miast Jasła/Gorlic z Krakowem na odcinku o długości 31 km.

Efektem realizacji projektu będzie V max 50 - 100 km/h, rewitalizacja/odbudowa linii nr 108 oraz modernizacja linii nr 110 na odcinku Gorlice – Jasło, budowa łącznicy omijającej stację Gorlice Zagórzany, modernizacja 13 punktów obsługi pasażerskiej, w tym stacji Jasło. Planowane jest uzyskanie czasu przejazdu Jasło - Gorlice - Kraków – 3h 27 min.

Większy budżet programu Kolej Plus

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rząd chce zwiększyć budżet programu Kolej Plus – z 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie 34 projektów inwestycyjnych, zamiast planowanych wcześniej 17. Chodzi o realizację inwestycji liniowych: modernizację lub budowę nowych linii kolejowych. Program będzie realizowany do 2028 r.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Polskie Koleje Państwowe SA przekazały place budowy na dworcach w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych. Dzięki prowadzonym pracom zyskają wygląd dworców, ich funkcjonalność oraz bezpośrednie otoczenie. Częściowo są to przebudowy historycznych obiektów, a w dwóch lokalizacjach powstaną całkowicie nowe dworce.

Źródło: gov.pl

"Rozpoczęcie przebudowy dworców w Miliku, Młodowie, Piwnicznej, Starym Sączu oraz Żegiestowie i Żegiestowie-Zdroju  to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy Doliny Popradu zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowane budynki wszystkich tych dworców staną się wizytówkami wspomnianych miejscowości, ważnymi centrami społeczności lokalnych i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją po powiecie nowosądeckim. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. 

Dworzec Żegiestów-Zdrój

Dworzec Żegiestów-Zdrój, wybudowany w 1876 roku, to najciekawszy pod względem architektonicznym obiekt tego typu w Dolinie Popradu. W ramach przebudowy historyczna bryła dworca pozostanie niezmieniona, ale metamorfozę przejdą wnętrze budynku i jego otoczenie. Wyższa część będzie pomalowana na jasny kolor, natomiast w niższej, parterowej konserwacji zostanie poddana drewniana okładzina elewacyjna, a także wiata posiadającą ciekawą kolumnadę i ażurową balustradę. Nowością będzie jej częściowe przeszklenie, dzięki czemu zwiększy się przestrzeń obsługi podróżnych wewnątrz budynku. Pod pozostałą częścią wiaty znajdzie się poczekalnia letnia. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podkreślająca bryłę budynku i przestrzeń wejściową od strony peronów.

Strefa obsługi podróżnych połączy w sobie nowoczesność z historią. Wnętrze będzie utrzymane w szarościach i bieli. Poczekalnię doświetli duże przeszklenie od strony peronów. Wyeksponowane zostaną ciemnobrązowe belki stropowe. Wnętrze zostanie wyposażone w ławki, gabloty, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W pobliżu poczekalni znajdą się również toalety, a pozostałą przestrzeni dworca zajmą pomieszczenia techniczne.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Od strony drogi wojewódzkiej została zaprojektowana ścieżka prowadząca do specjalnej klatki schodowej wraz z windą, dzięki której dostaniemy się na poziom, gdzie znajduje się dworzec. W jego sąsiedztwie przewidziano również nowe chodniki, elementy małej architektury, w tym wiatę rowerową. Uporządkowana zostanie również zieleń.

Dworce w Żegiestowie i Piwniczej

Kolejnymi historycznymi dworcami, na których rozpoczęły się prace budowlane, są dworce w Żegiestowie i Piwniczej. Budynki te są bardzo podobne do siebie, choć dworzec w Piwnicznej jest nieco większy. Pierwszy z nich zbudowano w 1908 roku, a drugi w 1928. Renowację przejdzie elewacja każdego z budynków wraz ze znajdującymi się na nich detalami architektonicznymi, w postaci pilastrów, gzymsów czy ozdobnych wątków ceglanych. Obydwie elewacje zostaną pomalowane na jasny kolor, z którym będzie współgrać dachówka w kolorze naturalnej cegły. Na wzór historycznej planowane jest odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Na parterze każdego z dworców zaprojektowano poczekalnie utrzymane w odcieniach bieli i szarości. Podróżni znajdą w nich ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W ich sąsiedztwie zlokalizowano toalety, a pozostałe pomieszczenia zostaną przeznaczone na potrzeby spółek kolejowych.

Metamorfozę przejdą otoczenia dworców kolejowych. Oprócz uporządkowania zieleni, nowych chodników i elementów małej architektury, zaplanowano stojaki i wiaty rowerowe.

Dworce w Miliku i Młodowie

Wśród dworców, na których rozpoczęły się prace budowlane, są także obiekty budowane od podstaw. Są to niewielkie dworce w Miliku i Młodowie - minimalistyczne w bryle, łączą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Ich cechą charakterystyczną są wielkopowierzchniowe przeszklenia w elewacji, w miejscach, gdzie wewnątrz budynku zaprojektowano poczekalnię. W Miliku elewacja będzie częściowo wykończona bazaltową okładziną, natomiast w Młodowie cegłą. Dworce będą posiadały również iluminację nocną.

Przestrzeń wewnątrz zaprojektowano nowocześnie. Poczekalnie będą utrzymane w bielach i szarościach. We wnętrzach wyeksponowano krokwie w suficie, co nada im ciepła, a poza tym jest nawiązaniem do górskiego charakteru dworców. Aranżacje uzupełniono ławkami, gablotami oraz elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów pociągów. W sąsiedztwie poczekalni zlokalizowano toalety i  pomieszczenia techniczne.

Zaniedbany teren w otoczeniu dworców zostanie zaaranżowany na nowo. W Młodowie przy dworcu pojawią się nowe chodniki, stojaki rowerowe i trzy miejsca postojowe, a na terenie należącym do stacji po drugiej stronie ulicy wiata rowerowa z miejscami do odpoczynku. W Miliku przestrzeń w sąsiedztwie dworca będzie zaaranżowana podobnie, z tym że znajdą się tam dwie wiaty rowerowe. Przy obydwóch budynkach zostanie również uporządkowana zieleń oraz zamontowane ławki, kosze i oświetlenie.

Dworzec w Starym Sączu

Ostatnim z sześciu obiektów przekazanych wykonawcy robót jest dworzec w Starym Sączu. Zostanie on kompletnie przebudowany. Choć zasadniczo wielkość dworca nie ulegnie zmianie, to zmieni się jego wygląd zewnętrzny i wnętrze. Bryła dworca będzie bardziej geometryczna, z dominantą w postaci wieży zegarowej położonej w centralnej części budynku. Lekkości  dworcowi nadadzą wielkopowierzchniowe przeszklenia umożliwiające dostęp światła dziennego. Reszta elewacji będzie wykończona okładziną drewnianą, bazaltową i jasnoszarym tynkiem.

We wnętrzu budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, lokale na wynajem oraz pomieszczenia przewidziane dla samorządu. Poczekalnia zajmie powierzchnię około 65 m kw. Będzie ona urządzona w stylu nowoczesnym, utrzymana w odcieniach szarości z dużymi przeszkleniami w strefach wejściowych. W jej wnętrzu podróżni znajdą wykonane ze stali nierdzewnej ławki, gabloty na rozkłady jazdy pociągów oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok poczekalni zlokalizowano toalety oraz niewielki lokal komercyjny.

Metamorfozę przejdzie bezpośrednio otoczenie dworca, które zyska całkowicie nową aranżację. Po północnej stronie budynku powstanie wiata rowerowa wraz z miejscami do odpoczynku oraz uporządkowane zostaną tereny zielone. Natomiast po południowej stojaki rowerowe i niewielki parking samochodowy. Całość aranżacji uzupełnią inne elementy małej architektury takie jak ławki, kosze i oświetlenie.

Dworce przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców. Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m.in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu. 

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców w  Żegiestowie, Żegiestowie-Zdroju, Piwnicznej, Miliku, Młodowie oraz Starym Sączu to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 5,27 mln zł, 5,69 mln zł, 6,53 mln zł, 4,74 mln zł, 4,77 mln zł  i  6,76 mln zł.

Źródło: gov.pl

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Ponad 1200 km linii kolejowych będzie mogło zostać objętych dofinansowaniem w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 r. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

"Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj przedstawić niezwykle ważny program dla całej Polski. Program, który mówi o odbudowie, odtworzeniu linii kolejowych" – powiedział premier Mateusz Morawiecki. I dodał: – "To ważny moment, ponieważ w III Rzeczpospolitej dochodziło do likwidowania linii kolejowych".

"Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów Programem świadczy o tym, że kolej jest ważnym elementem rozwoju regionów" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie małopolskim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim i pięć w województwie wielkopolskim.

"Dziś prezentujemy program, który obejmuje 34 inwestycje, polegające na budowie, odbudowie czy rewitalizacji linii kolejowych. Dzięki temu do 2028 r. obszar wykluczenia komunikacyjnego znacznie się zmniejszy" - powiedział wiceminister Andrzej Bittel.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

Projekty w Programie obejmują:

Możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu – łącznie 34 projektów liniowych w ramach Programu. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji.

Zwiększenie wartości Programu o kolejne 5,6 mld zł

Budżet Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku zostanie zwiększony o 5,6 mld zł - do ponad 11 mld zł. Odbędzie się to przez przyjęcie nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe z 8 września 2000 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

19 stycznia 2022 r. spółka CARGOTOR złożyła do CINEA (Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) wniosek o dofinansowanie z funduszu CEF 2 budowy Parku Logistycznego Małaszewicze. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki.

"Zakończyły się prace przygotowawcze do modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze. To krok milowy i ważne wydarzenie. Spółka CARGOTOR, która realizuje projekt, składa wniosek o dofinansowanie unijne dla prac wykonawczych. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować tę inwestycję, gdyż Polska powinna czerpać korzyści ze swojego wyjątkowego położenia geopolitycznego" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Park Logistyczny Małaszewicze będzie w całości finansowany ze środków publicznych, obejmujących także dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Szacowany koszt inwestycji wynosi 3,2 mld zł. Z uwagi na transgraniczny charakter projektu CARGOTOR ubiega się o dofinansowanie z funduszu CEF 2, które wynosi 50 procent. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na 2023 rok.

Projekt obejmuje kompleksową modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Remont torów pozwoli na przyjmowanie pociągów o długości 1050 m dla standardu 1520 mm i 750 m dla standardu 1435 mm. Zwiększy się również prędkość pociągów z 20 do 40 km/h. To wszystko sprawi, że znaczenie Parku Logistycznego Małaszewicze jako jednego z najważniejszych punktów przeładunkowych w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, a także przyczyni się do wzrostu przychodów skarbu państwa oraz polskiej gospodarki.

Przygotowania do realizacji projektu CARGOTOR przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przed złożeniem wniosku spółka zakończyła prace związane z przygotowaniem studium wykonalności, opracowaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem pozwoleń administracyjnych niezbędnych do realizacji tej inwestycji. 

Wspierając realizację projektu, rząd rozpoczął prace legislacyjne  nad projektem ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o Funduszu Kolejowym. Zmiany mają umożliwić funkcjonowanie CARGOTORU w Grupie PKP Polskie Linie Kolejowe SA.  Dzięki temu spółka będzie mogła wykorzystać nie tylko zasoby, ale i bogate doświadczenie PKP PLK w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy 

Po raz pierwszy w historii spółki PKP Intercity złożyło wniosek, o dofinansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Spółka zamierza pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na wyposażenie ponad 100 lokomotyw w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

Źródło: intercity.pl

W pierwszym etapie złożony przez PKP Intercity wniosek w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2) został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wniosek oczekuje na ocenę Komisji Europejskiej. Decyzja Komisji dot. wyboru projektów do dofinansowania przewidziana jest na czerwiec br. PKP Intercity planuje pozyskać 4,24 mln euro (ok. 19,5 mln zł) na dofinansowanie ERTMS w latach 2022-2026.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF) na nową perspektywę finansową 2021-2027 został ustanowiony w lipcu 2021 r. Rozporządzeniem Unii Europejskiej. Głównymi celami CEF są budowa, rozwój, modernizacja i ukończenie transeuropejskich sieci w sektorach transportu, energii i technologii cyfrowych. Budżet przeznaczony na transport to 25,8 mld euro, z czego 12,83 mld euro to pula ogólna dostępna dla wszystkich państw UE. W sektorze transportu do otrzymania unijnego wsparcia finansowego na podstawie wspomnianego rozporządzenia kwalifikują się m.in. działania wspierające systemy aplikacji telematycznych na potrzeby transportu, w tym Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS).

"Konsekwentne wprowadzanie ERTMS przenosi kolej do świata cyfrowego. System umożliwia szybsze oraz bezpieczne podróże, a także poruszanie się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw bez konieczności instalacji i znajomości krajowych systemów. Wykorzystując środki z CEF chcemy wyposażyć w urządzenia ERTMS 104 lokomotywy, które w ciągu kilku najbliższych lat wzmocnią naszą flotę" – powiedział Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Środki z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) są jednym z przewidzianych kilku źródeł finansowania rozszerzonej strategii inwestycyjnej PKP Intercity z perspektywą do 2030 roku. W jej ramach Spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. Wśród pozostałych źródeł finansowania wymienić należy: środki własne, rozliczenie środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), wykorzystanie kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny, środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), środki z Krajowego Planu Odbudowy, emisje obligacji oraz kredyty inwestycyjne.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami, a także umożliwia wygodne podróżowanie po Europie, zapewniając mieszkańcom coraz większej liczby miast i miejscowości dostępność komunikacyjną. W ramach rozszerzonej strategii inwestycyjnej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka przeznaczy 27 mld zł na nowoczesny tabor oraz przyjazne środowisku stacje postojowe. W 2030 roku cała flota PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana, co zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa podróży i wygody. Przewoźnik dąży do tego, by oferować pasażerom wysoki oraz powtarzalny standard podróży i intensywnie rozwija ofertę dla pasażerów, by kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu. PKP Intercity ma ambicję, aby stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Trwa nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF 2). O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. zarządcy infrastruktury i zarządcy terminali. Budżet obecnego konkursu wynosi 7,05 mld EUR. Konkurs będzie otwarty do 19 stycznia 2022 r.

W przypadku sektora kolejowego szansę na pozytywne rozpatrzenie i udzielenie dofinansowania będą miały projekty z obszarów:

ETAPY KONKURSU

Konkurs otwarty będzie do 19 stycznia 2022 r., jednak wcześniej wszystkie projekty będą musiały zostać wstępnie zweryfikowane przez Departament Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) w ramach preselekcji. Weryfikacja ta ma na celu oszacowanie czy dany projekt spełnia założenia konkursu i kwalifikuje się do dofinansowania. Na tym etapie wnioskodawcy zobowiązani będą do przedstawienia MFiPR informacji na temat proponowanych projektów wraz z opisem ich zakresu i celu, a także planowanego harmonogramu realizacji i zarysu budżetu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wstępnej wnioskodawcy otrzymają czas na złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie MFiPR.

BUDŻET

Budżet Instrumentu CEF dla sektora transportu na lata 2021-2027 został ustalony na 25,8 mld EUR, zaś budżet pierwszego naboru wynosi 7,05 mld EUR. Środki te mogą być wykorzystane między innymi na zakup pokładowych systemów ETCS i radiotelefonów w standardzie GSM-R.

Dofinansowanie zakupu i montażu systemu ERTMS odbywa się na podstawie decyzji KE ws. użycia kosztów jednostkowych. Oznacza to, że wysokość dofinansowania z CEF jest z góry ustalona i różni się jedynie w zależności od typu inwestycji.

Kwota dofinansowania instalacji jednego zestawu urządzeń ERTMS (pojedyncze wdrożenie systemu) przedstawia się następująco:

Źródło: utk.gov.pl

TERMINALE INTERMODALNE

Pierwszy raz o tak szerokie dofinansowanie mogą ubiegać się terminale intermodalne, gdyż jednym z celów Instrumentu CEF jest zwiększenie udziału kolei w transporcie. Poziom unijnego wsparcia w puli ogólnej określony został na maksymalnie 30% łącznych kosztów kwalifikowanych, jednak w przypadku projektów transgranicznych, wspierających interoperacyjność kolei, nowe technologie i innowacje wartość ta może zostać podniesiona do 50%. Także projekty dokumentacyjne mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 50%.

ZARZĄDCY INFRASTRUKTURY

W puli kohezyjnej o dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ubiegać się będą zarządcy publicznej infrastruktury transportowej. Oprócz tego dotacje mogą być wykorzystywane w połączeniu ze środkami finansowymi pochodzącymi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, krajowych banków prorozwojowych lub innych instytucji finansowania rozwoju i publicznych instytucji finansujących, a także od instytucji i inwestorów finansujących z sektora prywatnego, w tym poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć [TUTAJ], a także na stronach KE.

Komisja Europejska organizuje dni informacyjne online, na których omawia zakres i warunki konkursu. Pierwsze spotkanie odbyło się 27 września 2021 r. Prezentacje i nagranie video dostępne są [TUTAJ].  

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

PKP Intercity efektywnie wykorzystuje środki Unii Europejskiej na unowocześnianie floty pociągów i infrastruktury. Do końca 2021 roku Spółka pozyska ponad pół miliarda złotych z przyznanego w 2018 roku dofinansowania unijnego.

PKP Intercity realizuje obecnie dwa strategiczne projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - „Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0022/17] oraz „Przyspieszamy komfortowo - unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” [POIS.05.01.00-00-0023/17]. Ich łączna wartość wynosi ponad 2,5 mld zł brutto. Są one współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na mocy podpisanych w 2018 roku umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, odpowiadającym za proces udzielania i rozliczania dotacji unijnych w sektorze transportu, maksymalna kwota przyznanego PKP Intercity dofinansowania dla obydwu projektów wyniosła 653,73 mln zł.

Do końca roku 2021 r. na koncie Spółki znajdą się 522 mln zł, co stanowi 80% przyznanego dofinansowania UE łącznie dla obu projektów. Unijne fundusze przyczyniają się do realizacji w sumie aż 54 zadań inwestycyjnych - 12 taborowych i 42 infrastrukturalnych.

Blisko 400 wagonów i lokomotyw z unijnym dofinansowaniem

Do końca 2021 roku PKP Intercity zakończy wszystkie zadania taborowe obejmujące modernizację wagonów. W ich ramach flota przewoźnika zostanie wzmocniona o 335 zmodernizowanych wagonów. Wśród nich jest 60 wagonów z przedziałami klasy pierwszej i bezprzedziałową częścią klasy drugiej, zmodernizowanych przez PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki, 125 wagonów typu 111A-20, które także unowocześniło Konsorcjum, jak również 90 wagonów drugiej klasy zmodernizowanych przez poznańską Fabrykę Pojazdów Szynowych H. Cegielski. W najbliższych tygodniach zakończą się odbiory 60 wielofunkcyjnych wagonów COMBO. Zmodernizowane przez konsorcjum producentów z Bydgoszczy i Mińska Mazowieckiego pojazdy zwiększają dostęp do kolei dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz osób podróżujących z rowerami.

Dofinansowanie przyczynia się także do wzmocnienia parku taborowego PKP Intercity o 53 lokomotywy. W ubiegłym roku środki unijne współfinansowały zakup 20 najnowocześniejszych w Polsce lokomotyw elektrycznych serii EU160 Griffin. Pojazdy rozwijają prędkość do 160 km/h i prowadzą pociągi PKP Intercity na terenie całego kraju. Dodatkowo w trakcie realizacji są umowy na modernizację łącznie 33 lokomotyw - 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 ze zwiększeniem maksymalnej prędkości ze 125 km/h do 160 km/h oraz 13 manewrowych lokomotyw spalinowych serii SM42 na lokomotywy przystosowane również do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Inwestycje w nowoczesną infrastrukturę

W ramach projektów PKP Intercity inwestuje także w stacje postojowe na terenie całej Polski. Przebudowane zostały już bocznice w Olsztynie i Kołobrzegu. Trwa obecnie kompleksowa modernizacja stacji Szczecin Zaleskie Łęgi, a na bocznicy w Krakowie rozpoczęła się modernizacja sieci sprężonego powietrza oraz modernizacja instalacji wodnej. Trwają również prace modernizacyjne przy kanałach rewizyjnych w lokomotywowni we Wrocławiu, gdzie budowana jest także automatyczna myjnia taboru. Podobna myjnia powstanie także na stacji Kraków Główny Zachód. Stacja postojowa w Warszawie wzbogaciła się o urządzenia myjące do myjni oraz tokarkę podtorową, a we Wrocławiu przebudowywane są kanały w hali całopociągowej oraz kanały rewizyjne w wagonowni. Z dofinansowaniem unijnym PKP Intercity zakupiło 7 pojazdów szynowo-drogowych, które są wykorzystywane na stacjach postojowych w Gdyni, Krakowie, Przemyślu oraz Warszawie. Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych.

"Realizujemy obecnie ogromny program inwestycyjny, który oznacza duży skok jakościowy dla pasażerów i konsekwentny rozwój Spółki. Istotny udział w tym mają pozyskiwane przez nas środki z funduszy europejskich, które wykorzystujemy bardzo efektywnie. Z myślą o dalszych inwestycjach na bieżąco monitorujemy możliwości pozyskania dla Spółki kolejnych środków z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), a także Krajowego Planu Odbudowy" - powiedział Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Inwestycje nie zwalniają

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor. Plany obejmują inwestycje w wagony, nowoczesne lokomotywy, elektryczne zespoły trakcyjne, a także piętrowe składy wagonowe typu push-pull. W efekcie flotę przewoźnika zasilą nowe elektryczne pojazdy o znacznie mniejszej emisji CO2, a odpowiednia liczba i jakość taboru dostosowanego do zmodernizowanych linii kolejowych pozwoli na stworzenie spójnej sieci transportowej dla całego kraju. W 2030 roku cały tabor przewoźnika będzie nowy lub zmodernizowany, co zdecydowanie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

21 października na Dworcu Letnim w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Organizatorem przewozów, Województwem Wielkopolskim a Kolejami Wielkopolskimi na dofinansowanie zakupu dwóch kolejnych spalinowych zespołów trakcyjnych 36WEhd.  

Jest to pierwszy krok wielostopniowej procedury, która pozwoli na złożenie zamówienia na dostawę pojazdów od firmy NEWAG. Całe przedsięwzięcie rozłożone będzie na niecałe dwa lata, a odbiór taboru zaplanowany jest na koniec września 2023 r.

Koleje Wielkopolskie cały czas dążą też do uzyskania konkurencyjności kolejowych przewozów pasażerskich w stosunku do transportu samochodowego. Wzbogacenie floty o kolejne pojazdy jest dobrym sposobem na zachęcenie mieszkańców regionu do korzystania z usług przewoźnika, ponieważ wpłynie pozytywnie na poprawę komfortu oraz częstotliwość kursowania pociągów.

Zespoły trakcyjne nabyte w ramach projektu wykorzystywane będą przede wszystkim do realizacji przewozów na liniach z Poznania do Wolsztyna i Wągrowca. W przypadku zaistnienia potrzeb nowy tabor będzie wyjeżdżać również na pozostałe linie spalinowe na terenie Wielkopolski tj. Leszno – Zbąszynek i Leszno – Ostrów Wielkopolski.

W każdym pojeździe podróżować może co najmniej 330 osób – znajduje się w nim 160 stałych miejsc siedzących, 10 miejsc uchylnych oraz 160 miejsc stojących. Prędkość eksploatacyjna pojazdów wynosi 120 km/h.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt jednego pojazdu to 23 739 000 zł. Koleje Wielkopolskie planują zakupić 2 pojazdy, więc łączny koszt wyniesie 47 478 000 zł. Natomiast wartość dofinansowania to 32 810 000 zł.

Poniżej zdjęcia z uroczystości, w której wzięli udział przedstawiciele UMWW, Kolei Wielkopolskich oraz firmy NEWAG.

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram