fbpx

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce Giganci Nauki opublikowany został film dokumentalny Aliny Czerniakowskiej poświęcony Aleksandrowi Wasiutyńskiemu. Wybitny naukowiec, projektant i budowniczy linii kolejowych był także pionierem badań nad pracą toru kolejowego podczas jazdy pociągów.

Aleksander Wasiutyński (ur. 13 grudnia 1859 r., zm. 17 października 1944 r.) wywodził się z rodziny ziemiańskiej z okolic Koluszek. Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie, a dyplom uczelni wyższej uzyskał w petersburskim Instytucie Korpusu Inżynierów Komunikacji (1884). Doświadczenia zawodowe zdobywał przy budowie linii kolejowych na Polesiu (Łuniniec–Homel) i na Podlasiu (Siedlce–Małkinia), a następnie w głębi Rosji. Najważniejszy etap jego aktywności w carskim imperium przypadł jednak na ostatnią dekadę XIX i pierwszą XX stulecia, kiedy to po przeniesieniu się do Warszawy podjął pracę w Towarzystwie Akcyjnym Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Od 1901 r. jako profesor związał się również z Warszawskim Instytutem Politechnicznym, łącząc tym samym praktykę zawodową z pracą naukową. Owocem działań na obu tych polach stał się wydany w roku 1910 podręcznik „Drogi żelazne”, w którym Wasiutyński ujął w nowoczesny jak na owe czasy sposób całokształt zagadnień odnoszących się zarówno do budowy linii kolejowych, jak i ich eksploatacji.

Po wybuchu I wojny światowej został ewakuowany, początkowo przebywał w Moskwie, a następnie Niżnym Nowogrodzie. W lecie 1916 r. został zmobilizowany z przydziałem do Zarządu Dróg Żelaznych przy Sztabie Głównym, a w następnym roku objął stanowisko inspektora dróg komunikacyjnych na obszarze działania frontu południowego. Do Warszawy wrócił latem 1918 r.

W niepodległej Polsce Wasiutyński został profesorem Politechniki Warszawskiej, w kwietniu 1919 r. objął Katedrę Dróg Żelaznych na Wydziale Inżynierii Budowlanej. Rezultatem ścisłej współpracy z Ministerstwem Kolei był natomiast projekt średnicowej linii kolejowej w Warszawie. Podczas okupacji pracował nad „historią dróg żelaznych”. Niestety, wszystkie egzemplarze tej pracy zostały zniszczone podczas Powstania Warszawskiego. Zmarł po ewakuacji z obozu przejściowego w Pruszkowie.

Źródło tekstu: IPN/Serwis Kolejowy

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rozstrzygnęła wątpliwości ws. projektu tzw. rozporządzenia obszarowego. Pozytywnie zaopiniowała projekt, który pozwoli szybciej, sprawniej i bezpieczniej przygotować inwestycje. Zaakceptowany 8 kwietnia dokument to szereg korzyści dla mieszkańców, samorządów i inwestora, który nie ingeruje w codzienne życie mieszkańców.

Rozporządzenie obszarowe to dokument, który wskazuje maksymalny teren, na którym pojawi się Port Solidarność wraz ze zintegrowanym węzłem kolejowo-drogowym. Delegacja Rady Ministrów do wydania rozporządzenia wynika z ustawy o CPK, która wprowadza na takim obszarze szereg zasad. Dzięki nim przygotowanie nowego lotniska będzie procesem szybszym, bardziej efektywnym i przejrzystym, także dla mieszkańców tego obszaru.

„Cieszę się, że projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, bo to oznacza wspólny i jednoznaczny głos w kluczowych sprawach dotyczących lokalnych społeczności. Projekt wywoływał różne emocje i wątpliwości, ale całe szczęście udało się pozyskać wspólny głos samorządów z całego kraju, który wyraźnie wskazuje na potrzebę i sens istnienia takiego dokumentu dla całej społeczności lokalnej” – podkreśla Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Kilkudziesięciu samorządowców, zebranych na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST wydało pozytywną opinię na temat dokumentu. Otwiera to drogę do dalszego procedowania rozporządzenia już na etapie rządowym. Od tej pory przyjęcie przez rząd i wejście w życie aktu prawnego to kwestia najbliższych tygodni.

Zapisy rozporządzenia obszarowego są korzystne dla mieszkańców tego obszaru i struktur samorządowych. Dokument zapewnia zabezpieczenie terenowe umożliwiające terminową i sprawną realizację inwestycji. Przepisy wprowadzają m.in. prawo pierwokupu nieruchomości dla spółki CPK, co uniemożliwi spekulacyjny obrót ziemią z terenu inwestycji – niekorzystnego zarówno dla mieszkańców, jak i inwestora.

„Rozporządzenie pozwoli zmniejszyć ryzyko ewentualnych konfliktów przestrzennych (zapobiegnie sytuacji, w której obszary wskazane w planach miejscowych mogłyby kolidować z planami inwestycyjnymi). Nowe przepisy dadzą możliwość skutecznego przeprowadzenia badań, w tym archeologicznych, geologicznych i przyrodniczych, co powinno bezpośrednio przełożyć się na przyspieszenie określenia finalnej lokalizacji inwestycji, a w końcu jej realizacji. Projekt rozporządzenia to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców, które były zgłaszane w ostatnich tygodniach i miesiącach. Pozytywna opinia samorządów o projekcie rozporządzenia jest istotna nie tylko z punktu widzenia spółki. Dokładamy wszelkich starań, żeby inwestycję zrealizować w harmonii ze społecznościami lokalnymi. W tym obszarze działań nigdy nie będzie za wiele, dlatego chcemy jeszcze bardziej zintensyfikować naszą komunikację z mieszkańcami” – wskazuje Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Rozporządzenie odpowiada na wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców i przekazywane przez władze samorządowe, dotyczące inwestycji planowanych przez spółkę CPK na obszarze 74 km kw. na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze wskazanie dokładnej lokalizacji portu lotniczego wraz z dodatkową infrastrukturą węzła kolejowego.

Mieszkańcy będą mieli również pewność, że nie dostaną pozwoleń na budowy np. domów, która kolidowałyby z planami inwestycyjnymi, przez co w krótkim czasie musiałyby być rozebrane. Nie padną też ofiarami spekulacji gruntowych, które mogłyby mieć miejsce bez wprowadzenia prawa pierwokupu dla spółki.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gmin, na terenie których stosowane będą szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest wydawane na podstawie delegacji zawartej art. 28 i w oparciu o zapisy art. 29 ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy


Jednostki notyfikowane oraz producenci składników interoperacyjności są zobowiązani do wprowadzania do bazy ERADIS certyfikatów WE weryfikacji, certyfikatów i deklaracji WE zgodności i przydatności do stosowania składników interoperacyjności. Wprowadzenie tych dokumentów do bazy ERADIS jest jednym z warunków wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu dla pojazdu i zezwolenia dla typu pojazdu.

Agencja Kolejowa UE przeanalizowała poziom wypełnienia tego obowiązku i podjęła decyzję o przedłużeniu do końca 2021 roku możliwości załączania brakujących dokumentów przez podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia jako załączników do deklaracji WE weryfikacji składanej w odpowiednim module bazy ERADIS (https://eradis.era.europa.eu/).

Środki tymczasowe zostały opisane w nocie objaśniającej nr ERA 1209/006 v 2.0., której pełna treść dostępna jest pod adresem https://www.era.europa.eu/sites/default/files/applicants/docs/era_2019-006_clarification_transitory_measures_eradis_en.pdf

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Międzynarodowy Związek Kolejowy (UIC) opublikował dokument pn. „Contamination Rates on Trains” (pol. - wskaźniki zachorowań w pociągach). Opracowanie, dotyczące ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w komunikacji publicznej, ma przywrócić zaufanie pasażerów i zachęcić ich do korzystania z przewozów pasażerskich.

Dokument opublikowany 14 grudnia 2020 r. zawiera zestawienie modeli matematycznych, studiów przypadków oraz dowodów naukowych odzwierciedlających wpływ podróży środkami transportu publicznego na ryzyko zarażenia koronawirusem. Opracowaniem badań zawartych w publikacji zajęła się utworzona przez UIC grupa zadaniowa.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że pociągi pasażerskie są stosunkowo bezpiecznym środkiem komunikacji. Wpływają na to przede wszystkim działania podjęte przez operatorów, którzy bezzwłocznie wprowadzili środki zapobiegawcze. Tym samym skupiska wirusa w pociągach stanowią rzadkie zjawisko.

Grupa zadaniowa powołana została na początku marca bieżącego roku Od tego czasu gromadziła dane pozyskiwane od członków związku oraz jednostek partnerskich. Ponadto UIC organizuje regularne spotkania dla podmiotów zrzeszonych, organizacji współpracujących i ekspertów celem wymiany doświadczeń i informacji umożliwiających skuteczniejszą eliminację zagrożenia.

Międzynarodowy Związek Kolei podkreśla, że ostatnio pozyskane dane wykazują wzrost zaufania opinii publicznej do przewozów pasażerskich. Podejmuje także kolejne badania, które mają pomóc w jeszcze skuteczniejszym zapobieganiu zagrożeniu.

UIC to powołana w 1992 r. organizacja zrzeszająca podmioty świadczące usługi w ramach transportu kolejowego i reprezentująca ich interesy na arenie międzynarodowej. Obecnie liczy 199 członków, wśród nich Polskie Koleje Państwowe S.A.

Całość dokumentu „Contamination Rates on Trains”dostępna jest [tutaj].

hp

Składanie wniosków przez ePUAP to oszczędność czasu i pieniędzy. Z szacunków Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że złożenie pism w wersji elektronicznej skraca czas postępowania średnio o nawet dwa tygodnie. Do tego interesariusze nie ponoszą kosztów wydruku i przesyłki dokumentów.

Coraz więcej klientów w kontaktach z Urzędem Transportu Kolejowego decyduje się na korzystanie z ePUAP. W trakcie epidemii koronawirusa popularniejszy stał się kontakt z urzędem za pośrednictwem tej platformy. Coraz częściej nasi klienci zakładają konta instytucjonalne na ePUAP. [czytaj więcej] Administrator konta organizacji jest w stanie dołączyć indywidualne konto upoważnionej osoby, która może składać wnioski elektroniczne w imieniu podmiotu.

Dokumenty złożone w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP mają taką samą ważność, jak te złożone papierowo. Skorzystanie z tej formy komunikacji ma wymierne zalety. Pozwala oszczędzić czas i pieniądze. UTK szacuje, że wykorzystanie ePUAP średnio skraca czas postępowania administracyjnego o ok. 2 tygodnie. Redukcja kosztów, na którą pozwala ePUAP, widoczna jest szczególnie przy częstej korespondencji z Urzędem. Przy wycenie oszczędności należy uwzględnić łączny koszt druku dokumentacji, jej wysyłki lub delegacji pracownika. Koszt druku i wysłania jednego wniosku z dokumentacją wyniesie średnio od 35 zł do 80 zł, w zależności od tego, czy wybierzemy przesyłkę pocztową, czy kurierską. Koszt ewentualnej delegacji pracownika dla firm spoza Warszawy będzie jeszcze wyższy. W komunikacji poprzez ePUAP podmiot nie poniesie tych kosztów. 

Zachęcamy wszystkich naszych wnioskodawców do korzystania z ePUAP. Wszystkie sprawy w UTK można zrealizować przy użyciu tej platformy (wnioski, zapytania, itp.), korzystając z formularza pisma ogólnego. Nasi pracownicy chętnie pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram