fbpx

Spółka PKP LHS podpisała umowę na wykonanie projektu i przebudowę terminalu przeładunkowego na stacji Wola Baranowska. Nowa inwestycja zwiększy ilość towarów przewożonych koleją, redukując tym samym udział transportu drogowego i jego negatywny wpływ na środowisko. Inwestycja poprawi dostępność transportową i przeładunkową województwa podkarpackiego.

2 września 2021 roku Spółka PKP LHS podpisała umowę na projekt i realizację terminalu przeładunkowego zlokalizowanego pomiędzy miejscowościami Zawiejów i Knapy. Prace wykona konsorcjum firm Torkol (lider), Poleko Budownictwo oraz Infrares. Finansowana częściowo ze środków Unii Europejskiej przebudowa zwiększy możliwości przeładunkowe i poprawi skomunikowanie województwa podkarpackiego.

W ramach inwestycji powstanie terminal przeładunkowy umożliwiający również obsługę przewozów intermodalnych. Nowy plac przeładunkowy będzie miał powierzchnię ponad 40 tys. m2. Przebudowany zostanie również 5-kilometrowy układ torowy, droga dojazdowa i urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także infrastruktura telekomunikacyjna, energetyczna i wodno-kanalizacyjna. Terminal zostanie wyposażony w specjalistyczny sprzęt przeładunkowy. Rozbudowa znacząco poprawi bezpieczeństwo podczas przeładunku, a nowe rozwiązania sprzyjać też będą ochronie środowiska – zmniejszenie natężenia ruchu w transporcie drogowym pozwoli na redukcję emisji spalin do atmosfery, a także obniży poziom hałasu.

"Przebudowa stacji Wola Baranowska ma kluczowe znaczenie dla całego regionu oraz dla ruchu międzynarodowego. Inwestycja pozwoli na zwiększenie wydajności obsługi towarów masowych ze Wschodu, a także usprawnienie eksportu towarów na Wschód. Nowy terminal nie tylko umożliwi jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego naszego województwa, ale także zapewni zrównoważony rozwój infrastruktury kolejowej z zachowaniem najwyższych standardów ekologii" – podkreśla Zbigniew Tracichleb, Prezes Zarządu PKP LHS.

Inwestycja jest elementem szerszej strategii rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego. To także konsekwencja rosnącego zainteresowania transportem międzynarodowym i przewozem towarów drogą lądową po Nowym Jedwabnym Szlaku. W 2020 roku, pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, na nowej trasie z Xi’an do Sławkowa Spółka PKP LHS uruchomiła 40 pociągów, przewożąc łącznie 3 060 TEU. Rekordowy czas przejazdu z Polski do Chin, który wynosi 12 dni, sprawia, że na dalszy rozwój linii 65 czekają już przedsiębiorcy w kraju i za granicą.

Budowa terminalu przeładunkowego w Woli Baranowskiej jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Źródło tekstu: PKP LHS/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na projekt, dostawę i instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na stacji Rzeszów Główny i przystanku Rzeszów Zachodni. Pełne wykorzystanie nowych systemów planowane jest w 2022 r.

Nowoczesny system informacji – wyświetlacze, infokioski oraz nagłośnienie, zapewni podróżnym bieżący przekaz o odjazdach i przyjazdach pociągów. Łatwiejsze będzie planowanie i organizacji codziennych i okazjonalnych podroży. Prezentacja danych na ekranach, to dodatkowa forma przekazu, ważna dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Wyświetlacze będą na peronach. Również w przejściu na perony przewidziano ekrany oraz tzw. tablice tunelowe, infokioski i zegary.

Montaż monitoringu na stacji Rzeszów Główny i na przystanku Rzeszów Zachodni zapewni możliwość szybkich reakcje w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.

„Chcemy, by korzystanie z kolei było jak najbardziej komfortowe. Konsekwentnie rozszerzamy zakres informacji dla podróżnych. Również w Rzeszowie Głównym i Zachodnim będą wyświetlacze i nowe nagłośnienie. Sądzę, że takie rozwiązania zachęcą do podróży koleją jeszcze więcej osób” – wskazuje Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Polskie Linie Kolejowe zwiększają dla podróżnych zakres bieżącej informacji o kursowaniu pociągów. Coraz więcej stacji i przystanków wyposażanych jest w wyświetlacze oraz nagłośnienie. Takie rozwiązania zastosowano m.in. na linii obwodowej w Warszawie, w Lublińcu, Szczecinie oraz w Lesznie.

Kolej dostępniejsza na głównej stacji i na dodatkowym przystanku Rzeszów Zachodni

Dla podróżnych stacja Rzeszów Główny zapewnia dobry dostęp do pociągów. Są windy i schody ruchome w przebudowanym przejściu na perony. Zamontowano wiaty peronowe i jasne ledowe oświetlenie. Orientację ułatwia ponad 100 tablic informacyjnych. Dla osób niewidomych i słabowidzących jest system ścieżek naprowadzających oraz opisy alfabetem Braille’a.

W stolicy Podkarpacia dostępność do kolei zwiększył nowy przystanek Rzeszów Zachodni z windą, pochylnią i systemem ścieżek naprowadzających.

Inwestycje PLK w Rzeszowie, realizowane są z Krajowego Programu Kolejowego, w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Dla mieszkańców Szepietowa sprawniejsze podróże koleją z dostępnych peronów oraz bezkolizyjne przejazdy nad torami będą efektem modernizacji linii Rail Baltica na odcinku Czyżew – Białystok. Stanęły pierwsze konstrukcje nowej sieci trakcyjnej. Wymienione będą tory. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A jest współfinansowana ze środków unijnych z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Szepietowie, podobnie jak na 5 stacjach i 12 przystankach między Czyżewem a Białymstokiem mieszkańcy i pasażerowie zyskają lepszy dostęp do kolei. Na stacji będą dwa nowe wyższe perony, które ułatwią wsiadanie do pociągów. Przewidziano rozwiązania gwarantujące dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania. Dla bezpieczeństwa podróżnych, przejście w poziomie szyn zastąpione będzie trasą prowadzącą pod torami na perony. Ustawione będą wiaty i ławki. Wyświetlacze i nagłośnienie zapewnią stały dostęp do informacji o pociągach.

Nie tylko w Szepietowie – podróże obok budowy

Na stacji w Szepietowie zapewniony jest stały dostęp do pociągów z peronu tymczasowego. Podróże odbywają się według ustalonego rozkładu jazdy. Obok torów widać już nowe słupy, na których rozwieszana będzie sieć trakcyjna. Wykonawca usuwa konstrukcje starych peronów i zbędne zabudowania stacyjne. Układane są instalacje niezbędne do obsługi przebudowanej trasy. Pracuje ciężki sprzęt. Przygotowywany jest teren do dalszych prac torowych oraz budowy dwóch wiaduktów nad torami.

Bezkolizyjne skrzyżowania zastąpią przejazdy w poziomie torów przy ul. Mazowieckiej i Przemysłowej. Komunikację w mieście poprawi również budowa dróg dojazdowych wzdłuż torów. Mieszkańcom ul. Kolejowej chodniki zapewnią dogodne dojścia do posesji.

Modernizacja trasy Rail Baltica zwiększa atrakcyjność podróży koleją oraz przewozu ładunków. Prace podnoszą poziom bezpieczeństwa na torach. Inwestycje korzystnie zmieniają komunikację drogową w miejscowościach położonych wokół kolei.

Zmienia się Rail Baltica między Czyżewem a Białymstokiem

Na podlaskim odcinku Rail Baltica prace prowadzone są od granicy województwa do stacji Racibory. W Czyżewie roboty obejmują perony oraz teren wiaduktu kolejowego. Zaawansowana jest budowa przejazdu nad torami w Uhowie. W Białymstoku budowane jest lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym, które zapewni bezpieczne i sprawne kursy pociągów. Wykonawca prowadzi prace torowe. W Starosielcach przygotowywana jest trasa łącznicy kolejowej, która połączy linię z Ełku z linią do Bielska Podlaskiego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię Rail Baltiica z Warszawy do Białegostoku na 70-kilometrowym odcinku Czyżew – Białystok. Inwestycja obejmuje 6 stacji i 12 przystanków. Efektem prac będą szybsze, wygodniejsze i bezpieczne podróże. Zwiększy się dostęp do kolei. Po zakończeniu wszystkich prac, podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy zajmie ok. 90 minut. Inwestycja jest ważna również dla przewozów towarowych. Modernizacja zwiększa rolę kolei w przewozach regionalnych, dalekobieżnych oraz na międzynarodowej trasie Rail Baltica, która łączy Europę.

Budowa prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość inwestycji prawie 3,4 mld zł. Projekt współfinansowany ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF).

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Likwidacja barier architektonicznych, windy i pochylnie, ścieżki prowadzące, kontrastowa kolorystyka wnętrz, oznaczenia w alfabecie Braille’a – to tylko część z rozwiązań wdrażanych przez PKP S.A. na dworcach, dzięki którym stają się one przyjazne dla wszystkich grup podróżnych.

Pierwszymi inwestycjami, w ramach których położono nacisk na dostosowanie obiektów kolejowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, były przebudowy głównych dworców w Krakowie, Gdyni czy we Wrocławiu. Elementy wspierające obsługę podróżnych o ograniczonej sprawności ruchowej były również wdrażane w ramach 100 pozostałych inwestycji przeprowadzonych przez PKP S.A. w latach 2010-2015. Jednak prawdziwym przełomem w tym obszarze jest realizowany właśnie Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 (PID), który obejmuje modernizację i budowę łącznie prawie 200 dworców kolejowych w całej Polsce.

200 przyjaznych dworców

Przed przystąpieniem do jego realizacji sfomułowano założenia, które ujęto w dokumencie „Dobre praktyki w inwestycjach kolejowych PKP S.A.”. Nałożono tym samym na projektantów i wykonawców konieczność dostosowania przebudowywanych dworców do wytycznych wynikających z TSI-PRM – norm unijnych dotyczących dostosowania infrastruktury do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. To wszystko sprawia, że obiekty modernizowane w ramach PID muszą spełniać najwyższe standardy w tym zakresie. Dostosowanie obiektów zabytkowych, a stanowią one ponad 50 proc. dworców ujętych w Programie Inwestycji Dworcowych 2016-2023, to nie lada wyzywanie. Przy projektowaniu konieczne jest uwzględnienie likwidacji istniejących barier architektonicznych (progi, nieodpowiednia szerokość drzwi, brak podjazdów czy dostępu do dworca), a także wdrożenie szeregu rozwiązań, których wcześniej nie było w przebudowywanych obiektach, tj. m.in. linii prowadzących z polami uwagi, oznaczeń w alfabecie Braille’a, w tym dotykowych map dworców, kontrastowej kolorystyki wyposażenia wnętrz, drzwi automatycznych czy odpowiednio przystosowanych toalet. Należy to połączyć w taki sposób, aby przy jednoczesnym przystosowaniu dworców do potrzeb wszystkich podróżnych, niezależnie od ich kondycji fizycznej czy stanu zdrowia, zachować zabytkowy charakter tych obiektów i przeprowadzić rewitalizację zgodnie z zaleceniami służb konserwatorskich.

IDS, czyli dworzec bez barier

Oczywiście, nie wszystkie inwestycje realizowane przez PKP dotyczą obiektów zabytkowych. W ramach PID budowane są również całkowicie nowe obiekty. Najliczniejszą grupą z nich są Innowacyjne Dworce Systemowe (IDS), których w największym programie przebudowy dworców kolejowych w historii PKP S.A. powstanie łącznie około 40. Przy tworzeniu założeń projektowych dla nich jednym z priorytetów było wyeliminowanie barier architektonicznych, które mogłyby ograniczyć dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Stąd Innowacyjne Dworce Systemowe to budynki parterowe z czytelnym i prostym układem przestrzennym. Do tego w założeniach ujęto szereg usprawnień, które muszą być zastosowane w każdym z nich. Postawiono na kontrastową kolorystykę wnętrz, aby osoby niedowidzące mogły sprawniej poruszać się po dworcu. Dodatkowo wprowadzono linie prowadzące z polami uwagi na dworcu i w ich otoczeniu oraz mapy dotykowe obiektów odwzorowujące ich przebieg oraz lokalizacje ważnych elementów infrastruktury dworca, co w znacznym stopniu ułatwia nauczenie się poruszania po przestrzeni dworca osobom z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Istotnym elementem wspierającym tę grupę użytkowników dworców są również oznakowania w alfabecie Braille’a opisujące najważniejsze miejsca na dworcu. Sporym ułatwieniem, również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jest zastosowaniem automatyki drzwiowej przy dostępie do przestrzeni ogólnodostępnych. Pomyślano również o dostosowaniu i odpowiednim wyposażeniu toalet, gdzie zapewniono m.in. właściwą przestrzeń manewrową, pochwyty na określonej wysokości oraz wiele innych pomniejszych rozwiązań. Wprowadzone w IDS-ach rozwiązania osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą sprawdzić w praktyce na sześciu dworcach tego typu, które zostały już oddane do użytku. Są to obiekty w Oświęcimiu, Sędziszowie Małopolskim, Bielsku Podlaskim, Nidzicy, Czeremsze i Janikowie, a w najbliższych miesiącach dołączą do nich dworce w Biadolinach, Czarnej Tarnowskiej, Sterkowcu, Pomiechówku, Barchowie, Nowym Tomyślu, Gorzkowicach, Rogowie, Wilkoszewicach, Biskupicach Wielkopolskich, Pobiedziskach Letnisku. We wcześniejszych latach, w ramach pilotażu, tego typu obiekty powstały na stacjach: Mława, Nasielsk, Ciechanów i Strzelce Krajeńskie Wschód.

Liczby, które (u)rosną!

Do tej pory w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 zostało udostępnionych, oprócz wyżej wspomnianych 6 IDS-ów, jeszcze 20 dworców, które spełniają normy unijne w zakresie dostępności dla różnych grup podróżnych. W samym 2021 r. powinno dołączyć do nich około 40 obiektów, gdyż bardzo dużo dworców jest obecnie w trakcie budowy czy modernizacji. Sprawi, to że liczba dworców, na których wprowadzone są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, będzie sukcesywnie rosnąć. Choć już dziś z około 540 czynnych dworców kolejowych spora liczba obiektów posiada wiele elementów ułatwiających obsługę podróżnych z niepełnosprawnościami. Na przykład na 60 proc. z nich zapewniono swobodny dostęp do budynku dla osób z problemami z poruszaniem się, w tym w szczególności poruszających się na wózku (brak przeszkód w postaci schodów, progów itp. przy wejściu do dworca, do poczekalni oraz przy okienkach kasowych). Na mniej więcej podobnym odsetku dworców zastosowano systemy informacji głosowej, a przed około połową wszystkich czynnych dworców osoby z niepełnosprawnościami mogą parkować swoje samochody na specjalnie oznakowanych z myślą o nich miejscach.

„W zakresie poprawy dostępności dworców olbrzymią zmianą jakościową będzie zakończenie Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Według szacunków, dzięki inwestycjom zrealizowanym w ramach Programu, łącznie ponad 400 dworców – czyli 70 proc. czynnych obiektów zarządzanych przez PKP S.A. – będzie dostępnych dla osób o niepełnosprawności ruchowej. W przypadku innych udogodnień, takich jak ścieżki prowadzące dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, liczba dworców posiadających tego typu rozwiązania wzrośnie o ponad 150 proc. Celem wszystkich działań inwestycyjnych i procesów jest pełne dostosowanie infrastruktury dworcowej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, co jest jednym z celów strategicznych PKP S.A. na najbliższe lata” – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. odpowiadający m.in. za strategię i sprawy związane z obsługą klientów.

Nie tylko duże inwestycje

Poza samym Programem Inwestycji Dworcowych procesy zwiększania dostępności dworców kolejowych będą realizowane poprzez wdrożenie wybranych działań w konkretnych lokalizacjach. Na przykład w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kilkanaście obiektów zostanie doposażonych w rozwiązania ułatwiające korzystanie z infrastruktury dworcowej, tj. windy, automatyczne drzwi czy odpowiednio wyposażone i zaaranżowane toalety. Ponadto zostaną zorganizowane specjalne szkolenia dla pracowników PKP S.A., a na wybranych dworcach uruchomiony zostanie pilotaż asysty prowadzonej przez specjalnie przygotowane osoby. To jednak nie wszystko. PKP rozwijają także współpracę międzynarodową, wspierając tworzenie dobrych praktyk i standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami poprzez uczestnictwo w projektach Unii Europejskiej takich jak In2Stempo (innowacyjne rozwiązania dla dworców kolejowych) i MaaSive (prace nad koncepcją aplikacji dla pasażerów do śledzenia przebiegu podróży, rezerwacji i sprzedaży biletów, planowania podróży „od drzwi do drzwi”) oraz w ramach prac branżowych organizacji międzynarodowych, takich jak UIC (Międzynarodowy Związek Kolei).

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach działań na rzecz wsparcia wnioskodawców i beneficjentów w przygotowaniu i realizacji inwestycji finansowanych z funduszy europejskich, organizuje kolejne spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy w praktyce”.

Dwunaste spotkanie pod tytułem „Wysiąść z transportu byle jakiego – rzecz o ewakuacji”  odbędzie się 18 lutego 2021 roku w formie webinarium (bez potrzeby instalowania czegokolwiek na komputerze).

Podczas spotkania zostaną przedstawione przykłady rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji z pojazdów transportu publicznego oraz sposoby ewakuacji za pomocą środków technicznych. Poruszona zostanie również tematyka dostępu do informacji o drogach ewakuacji, która powinna uwzględniać ograniczenia sensoryczne osób niewidomych i głuchych. Z powodu zaburzeń percepcji osoby te mają obniżoną możliwość oceny zagrożenia, dlatego też narażone są na większe ryzyko obrażeń i śmierci. Pozyskanie informacji o zagrożeniu, a następnie możliwość szybkiej ewakuacji z budynku czy pojazdu jest problemem, który nie ma jeszcze szczegółowych rozwiązań.

Agenda spotkania:

10:00 – 10:10 Powitanie

Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

Maciej Augustyniak – Prezes Fundacji Polska Bez Barier

10:10 – 10:30 Przepisy, regulacje dotyczące ewakuacji, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami 

10:30 – 11:10 Procedury bezpieczeństwa/ewakuacja na dworcach i lotniskach

11:10 – 11:40 Jak opracować standardy postępowania w sytuacji zagrożenia oraz szkolenia dla załogi

Maciej Augustyniak – Fundacja Polska Bez Barier

11:40 – 11:50 Przerwa

11:50 – 12:20  Przegląd rozwiązań dostępnych na rynku (omówienie sprzętów do ewakuacji)

Maciej Augustyniak – Fundacja Polska Bez Barier

12:20 – 13:20  Panel dyskusyjny – doświadczenia osób z niepełnosprawnościami i innymi potrzebami

moderator: Maciej Augustyniak – Prezes Fundacji Polska Bez Barier

13:20  – 13:40 Doświadczenia z ewakuacji

Andrzej Tomczyński – Straż Pożarna

13:40  – 14:00 Ewakuacja w środkach transportu – co jest, czego nie ma, co jest potrzebne

14:00 Zakończenie

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego br. na adres e-mail: dostepnosc@cupt.gov.pl. Konieczne jest przesłanie adresu email. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram