fbpx

Uczniowie kolejowych kierunków, w tym 227 stypendystów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zakończyło kolejny rok przygotowań do pracy. To przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego. Po zakończeniu edukacji będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo na kolejowych szlakach.

W roku szkolnym 2021/22 w 49 placówkach współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Młodzież z najlepszymi wynikami w nauce otrzymywała comiesięczne stypendium. To m.in. uczniowie z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

Młodzi chcą pracować na kolei

Z roku na rok rośnie wśród młodzieży zainteresowanie kolejowymi kierunkami. Szkoły chętnie podejmują współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz uruchamiają nowe specjalizacje. W roku szkolnym 2021/22 do współpracy z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. dołączył Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy (łódzkie) oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie. PLK na bieżąco prowadzą rozmowy ze szkołami, które chcą otwierać kierunki kolejowe, by dostosować specjalizacje do wymogów rynku pracy. Lista szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i warunki rozpoczęcia współpracy: Edukacja - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl).

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, by przygotować uczniów do zawodu, zapoznać z kolejowymi urządzeniami oraz ze specyfiką pracy i bezpiecznego prowadzenia ruchu. Uczniowie ćwiczą m.in. na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Uczniom, którzy mają najlepsze wyniki w nauce, PLK wypłaca comiesięczne stypendia, a po zakończeniu edukacji w szkole, gwarantuje pracę.

Szkoły otrzymują od zarządcy infrastruktury kolejowej także materiały dydaktyczne. Dodatkowo na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych PLK przekazują m.in. elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Spółka angażuje się również w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Jak bezpiecznie zachować się w pobliżu przejazdu, w pociągu, na peronie i na drodze – tego nauczyły się dzieci biorące udział w lekcji zorganizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego i Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czarnej niedaleko Wołomina wzięli udział  wyjątkowej multimedialnej lekcji razem z nosorożcem Rogatkiem i krokodylem Tirkiem.

W zajęciach wzięli udział Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz Michał Mostowski,  Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego. W czasie lekcji dzieci zdobyły wiedzę na temat prawidłowego zachowania na drogach i obszarach kolejowych. Nie zabrakło praktycznych zajęć, przeprowadzono doświadczenie, dzięki któremu dzieci dowiedziały się, dlaczego należy nosić odblaski. Na zakończenie uczniowie wraz z Rogatkiem i Tirkiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeszli przez edukacyjne miasteczko kolejowo-drogowe.

"Większość wypadków na kolei to wypadki na przejazdach i potrącenia na tzw. dzikich przejściach. Kolejowe ABC nadal będziemy prowadzić zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski, aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców" - mówił Marcin Trela, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego. 

"Od wakacji rozpoczniemy nowe działania w ramach kampanii medialnej. Cały czas widzimy potrzebę edukowania społeczeństwa na tematy dotyczące prawidłowych zachowań na obszarach kolejowych, dlatego nasz przekaz będzie teraz kierowany nie tylko do dzieci, ale także do dorosłych" podsumował lekcję Marcin Trela.

"Kampania Kolejowe ABC II" realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz do ich nauczycieli i wychowawców. Lekcje prowadzone w ramach projektu realizowane są na terenie gmin, w których doszło do wypadków i niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach czy dzikich przejściach. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego uruchomił zapisy na szkolenie „Nowelizacja przepisów unijnych dotyczących praw i obowiązków pasażerów kolei”. Szkolenie odbędzie się 19 maja 2022 r. Zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny. Udział w szkoleniu Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest bezpłatny.

Szkolenie „Nowelizacja przepisów unijnych dotyczących praw i obowiązków pasażerów kolei” dotyczyć będzie zmian prawnych wynikających z wejścia w życie przepisów znowelizowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Dotychczasowe rozporządzenie 1371/2007 zostanie zastąpione rozporządzeniem 2021/782, które, co do zasady, zacznie obowiązywać w czerwcu 2023 r. Podczas szkolenia omówiona zostanie ogólna tematyka dotycząca ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym, praktyczne problemy w stosowaniu przepisów rozporządzenia 1371/2007 oraz przyczyny nowelizacji tego aktu. W odrębnym bloku szkolenia omówione zostaną najważniejsze zmiany wynikające ze znowelizowanej wersji rozporządzenia. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na nowe obowiązki podmiotów kolejowych w zakresie obsługi pasażerów oraz ochrony ich praw. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do podmiotów kolejowych (pasażerskich przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, zarządców dworców, sprzedawców biletów, operatorów turystycznych), organizacji konsumenckich, rzeczników praw konsumentów.

Szkolenie odbędzie się 19 maja 2022 r. Zapisy prowadzone są na stronie ABK [TUTAJ].

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego zachęca zainteresowane placówki szkolne i przedszkolne do udziału w zajęciach edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na dworcach, peronach, w pociągach i na przejazdach kolejowo-drogowych.

Nauczyciele i dyrektorzy mogą zgłaszać grupy do udziału w programie, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kolejoweabc@utk.gov.pl i wskazując adres placówki oraz osobę do kontaktu.

Zajęcia prowadzone są dla trzech grup wiekowych: przedszkolnych, klas I-III oraz klas IV-VI.

Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Uczestnicy zajęć zdobywają wiedzę na temat prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu i peronie. Poznają również znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi, dowiadują się, gdzie można kupić bilet na pociąg i do kogo należy zgłosić się w przypadku zaobserwowania niebezpiecznej sytuacji podczas podróży. Po zakończonej lekcji wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety bezpiecznego podróżnika zawierające książki edukacyjne, zestawy odblasków oraz maskotki, bohatera projektu – nosorożca Rogatka. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Źródło: kolejoweabc.pl

Źródło tekstu: kolejoweabc.pl/Serwis Kolejowy

Rozpoczęły się interaktywne lekcje w ramach drugiej edycji projektu Kampania Kolejowe ABC. Od stycznia edukatorzy z Urzędu Transportu Kolejowego prowadzą zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych, podczas których rozmawiają z dziećmi m.in. o bezpieczeństwie w pociągu, na dworcu czy na peronie. Czas ferii zimowych to idealny moment, by przypomnieć zasady prawidłowego zachowania się na terenach kolejowych. Urząd Transportu Kolejowego zachęca do wysyłania zgłoszeń i udziału w projekcie.

W związku z koniecznością dostosowania prowadzonych działań do aktualnej sytuacji epidemicznej obecnie zajęcia prowadzone są w formie online – przy pomocy ogólnodostępnej platformy internetowej Microsoft Teams. Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne, takie jak aplikacja interaktywna czy mobilne miasteczko kolejowe. Po zakończonej lekcji wszyscy uczestnicy otrzymują pakiety bezpiecznego podróżnika zawierające m.in. książkę edukacyjną, zestaw odblasków oraz maskotkę nosorożca Rogatka. Pakiety wysyłane są do placówek pocztą tradycyjną. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

W tym roku zaplanowane jest przeprowadzenie zajęć w ok. 200 placówkach edukacyjnych. Do końca 2023 r. odbędzie się ok. 330 lekcji, w których weźmie udział co najmniej 10 000 dzieci. Łącznie w ramach Kampanii Kolejowe ABC i Kampanii Kolejowe ABC II w zajęciach będzie uczestniczyło ok. 31 tysięcy dzieci z ponad 1 000 placówek z całej Polski.

Aby zgłosić placówkę do udziału w projekcie, trzeba przesłać zgłoszenie na adres: kolejoweabc@utk.gov.pl, podać nazwę przedszkola lub szkoły oraz osobę do kontaktu.

"Uczniowie bardzo chętnie angażują się w rozwiązywanie interaktywnych zadań, podczas których zyskują ważną wiedzę na temat bezpieczeństwa na kolei. Jestem przekonany, że  informacje zdobyte w trakcie zajęć Kampanii Kolejowe ABC przełożą się na zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego zachowania się np. przed przejazdami kolejowo-drogowymi. Dlatego zachęcam wszystkich dyrektorów, nauczycieli i rodziców, aby zgłaszali placówki edukacyjne do udziału w projekcie Kampania Kolejowe ABC II" – powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W ramach drugiej edycji projektu planowana jest również realizacja nowej, ogólnopolskiej kampanii medialnej. Urząd planuje rozpoczęcie działań w mediach jeszcze w tym roku. Kampania medialna, realizowana na jeszcze większą skalę niż w poprzedniej edycji, będzie skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Istotne jest wzmocnienie oddziaływania na dorosłych odbiorców kampanii – promowanie właściwych reakcji na terenach kolejowych, w pociągu oraz na przejazdach kolejowo-drogowych.

Wraz z 2021 rokiem zakończył się projekt Kampania Kolejowe ABC. W ramach pierwszej edycji projektu zostało zorganizowanych ponad 760 interaktywnych lekcji, w których wzięło udział ponad 21 400 dzieci. Kampania cieszyła się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców, dlatego Urząd Transportu Kolejowego postanowił kontynuować działania edukacyjne. Kampania Kolejowe ABC II będzie trwała do końca września 2023 r.

Kampania Kolejowe ABC II realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to druga edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej, propagującej zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., inicjator kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”, tworzą cykl nowych animacji edukacyjnych pt.: „Podróże z Ambasadorką Bezpieczeństwa”. Ich celem jest budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z niewłaściwego zachowania zarówno na przejściach jak i przejazdach kolejowo-drogowych. 

Animowane produkcje w łatwy sposób angażują najmłodszych. To za ich sprawą dzieci mogą śledzić różnego rodzaju historie bohaterów zaprezentowane w bardzo atrakcyjny dla nich sposób. Będą bawić, a zarazem uczyć.

„Podróże z Ambasadorką Bezpieczeństwa cz. 1” to pierwsza z przygotowanych animacji wideo skierowanych do dzieci oraz ich opiekunów. Odcinek ten prezentuje przygody Ani oraz jej rodziny – na podstawie historyjek opisanych w zeszycie edukacyjnym pt. „Podróżuj z Ambasadorką Bezpieczeństwa”. Ania jest mamą bliźniaków – Zuzi i Kajtka, żoną Tomka i panią psa Azora. Jest również tytułową Ambasadorką Bezpieczeństwa. Rodzinę poznajemy podczas wakacji, która porusza się małym samochodem przez góry, lasy, wsie i miasteczka. W czasie podróży przeżywa mnóstwo przygód. Wesołych, ale czasem też czasem niebezpiecznych. 

W pierwszej części Zuzia i Kajtek uczą się m.in. podstawowych zasad przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, poznają znaki znajdujące się przy różnych kategoriach przejazdów oraz ich znaczenie, czym jest zapora lub szlaban oraz żółta naklejka, a także dowiadują się, dlaczego nie wolno bawić się na torach. 

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Akcja „Październik miesiącem edukacji” to dodatkowe spotkania z dziećmi w wieku szkolnym, na których przekazywane będą ważne informacje na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Ambasadorzy Bezpieczeństwa i funkcjonariusze SOK podczas organizowanych w szkołach prelekcji przekażą wiedzę i materiały edukacyjne, które będą zawierały instrukcje jak zapobiegać zdarzeniom na torach.

Co roku październik jest dla Ambasadorów Bezpieczeństwa z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. miesiącem przeznaczonym na dodatkowe spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. Podczas organizowanych prelekcji kolejarze przypominają jak poprawnie przechodzić przez przejścia na torach i przejeżdżać przez przejazdy. Młodzi uczestnicy poznają najważniejsze znaki oraz nabywają wiedzę o tym, czego nie wolno robić w pobliżu torów. Jest to nauka poprzez zabawę, dlatego też spotkania urozmaicają filmy edukacyjne, gry, zabawy i konkursy. Dodatkowo dzieciom udostępniane są materiały edukacyjne, gry interaktywne i aplikacje mobilne, dzięki którym także z rodzicami mogą pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa.

W 2019 roku prelekcje w ramach akcji „Październik miesiącem edukacji” odbyły się w 230 szkołach (w 485 szkołach przez cały rok), z których skorzystało około 60 tysięcy dzieci. W 2020 prelekcje w ramach PME zrealizowane były w 123 szkołach (w 210 szkołach przez cały rok).

Nauczyciele mogą zgłaszać chęć zorganizowania prelekcji w szkole poprzez formularz kontaktowy strony Bezpieczny Przejazd.

Kolejarze przypominają o żółtych naklejkach PLK, które ratują życie. Naklejki umieszczone na przejazdach kolejowo-drogowych mają trzy ważne numery. To Indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa jego położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

W czerwcu 2018 r. dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami, które mogą uratować życie w niebezpiecznych sytuacjach na torach.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Edukacja przez dobrą zabawę - to cel Kampanii Kolejowe ABC, w ramach której – po raz drugi w te wakacje – zostanie zorganizowany piknik edukacyjny dla całych rodzin. Tym razem wydarzenie pod hasłem „Hej przygodo! Odwiedź Peronowo!” odbędzie się 31 lipca w Stegnie, na placu Glinianka przy ul. Władysława Jagiełły. To pomysł na wspólną rozrywkę i naukę najważniejszych zasad bezpiecznego podróżowania koleją.

Podczas pikniku najmłodsi będą mieli okazję spotkać nosorożca Rogatka, wesołego bohatera Kampanii Kolejowe ABC. Nie zabraknie także atrakcji dla całej rodziny. Na uczestników czekać będą: familijna gra edukacyjna z atrakcyjnymi nagrodami, warsztaty kreatywne, koncert figlującej DJ MIKI oraz liczne konkursy i quizy.

Dodatkową rozrywkę zagwarantują dmuchańce, eurobungee, malowanie twarzy i brokatowe tatuaże. Podczas wydarzenia chętni będą mogli obejrzeć wystawę fotograficzną o rozwoju kolei w Polsce oraz wziąć udział w kole fortuny. Dla uczestników przygotowano także możliwość przejazdu pociągiem Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Bilety będzie można zdobyć podczas gier i zabaw zorganizowanych podczas pikniku.

„Najlepiej uczyć się poprzez zabawę, dlatego w ten sposób promujemy zasady bezpieczeństwa na kolei. Pikniki wakacyjne to jeden z elementów Kampanii Kolejowe ABC prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. W trakcie interaktywnych zabaw i gier edukacyjnych dzieci dowiedzą się, jak zachować się w pobliżu przejazdów kolejowych, na dworcach i peronach – tak, by było bezpiecznie” – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Piknik rodzinny odbędzie się w godzinach 15-20. Wstęp na wydarzenie i udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz aktualnych wydarzeń dostępne są [tutaj].

Źródło: UTK/Serwis Kolejowy

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Sosnowcu oraz CTL Logistics podpisały list intencyjny, na mocy którego podmioty podejmą współpracę w celu kształcenia wyspecjalizowanej kadry pod potrzeby rynku kolejowego. 23 czerwca dokument podpisali członek zarządu ds. operacji CTL Logistics Andrzej Pawłowski i dyrektor CKZiU w Sosnowcu Jacek Górski.

Na mocy podpisanego porozumienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu wytypuje klasy lub grupy uczniów dla potrzeb kształcenia w tematyce związanej ze specyfiką działalności CTL Logistics. Kolejowa spółka umożliwi im oraz nauczycielom placówki edukacyjnej organizację zajęć, staży, szkoleń branżowych, praktyk, a także wizyt studyjnych rozwijających umiejętności. Ponadto przewoźnik nieodpłatnie dostarczy CKZiU materiały i urządzenia wraz z dokumentacją techniczną, w celu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

„Edukacyjny szlak przecieraliśmy dość nietypowo, bo od Berlina i naszej spółki CTL Logistics Gmbh. Od dwóch lat realizujemy w Niemczech program współpracy ze szkołą zawodową w Berlinie. W jego ramach zatrudniamy uczniów, którzy mają zapewnioną umowę o pracę, realizują program praktyk, a jednocześnie uczęszczają do szkoły. Każdy tydzień nauki, to połączenie trzech dni praktyki w CTL Logistics Gmbh oraz dwóch dni teorii w szkole. (…) W Polsce skupiamy się na Sosnowcu, bo tutaj mamy odpowiednie zaplecze sprzętowe jak ikadrowe, aby młodzież mogła się kształcić i w praktyce poznać specyfikę pracy na kolei” – podkreśla członek zarządu ds. operacji CTL Logistics Andrzej Pawłowski.

Wchodzące w skład CKZiU „Technikum nr 4 Transportowe Sosnowiec” będzie w tym roku obchodzić 70-lecie powstania. Początki edukowania przyszłych kolejarzy w tej placówce sięgają roku 1951, kiedy swoją działalność zainaugurowało Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei. W 1994 roku nazwę szkoły zmieniono na Zespół Szkół Kolejowych, a w 2002 roku na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. Od 2013 roku Technikum jest częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Więcej o współpracy CTL Logistics i CKZiU w Sosnowcu można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: Ctl.pl/Serwis Kolejowy

W czwartek 24 czerwca o godzinie 11 odbędzie się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Kolejowej „Europa Pełną Parą 2021”. Inicjatywa wpisująca się w trwający Europejski Rok Kolei jest adresowana do uczniów techników z klas o profilach kolejowych. Za organizację konkursu odpowiadają Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju Kolei i Stacja Muzeum.

Główną ideą inicjatywy jest pomoc uczniom w przyswojeniu wiedzy z zakresu przedmiotów kolejowych oraz wsparcie ich w przygotowaniu do egzaminów zawodowych. Konkurs wyłoni trzech laureatów, a kolejne cztery osoby otrzymają rzeczowe nagrody pocieszenia.

Do konkursu zgłosiło się 236 osób, a do pierwszego etapu, który odbył się 22 kwietnia, zakwalifikowało się 211 z nich. W ramach tej części uczniowie rozwiązywali zdalnie test jednokrotnego wyboru, składający się z 40 pytań. Do finału przeszło 39 uczniów z największą ilością punktów – trzech z nich odpowiedziało na pytania bezbłędnie. Taki wynik osiągnęli: Miłosz Ratyński z Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Dominik Maślanka z Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach oraz Hubert Kempko z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Bolesława Chrobrego w Łodzi.

Drugi etap będzie zdecydowanie trudniejszy. Jak czytamy w regulaminie, odbędzie się on na terenie Stacji Muzeum, przy ul. Towarowej w Warszawie. Zmagania 39 uczestników zostaną podzielone na dwie części. W ramach pierwszej, zakwalifikowani uczniowie będą rozwiązywać test z wykorzystaniem aplikacji mobilnej na ekranie własnego telefonu komórkowego lub laptopa. Do finału przejdzie 7 osób, które na tym etapie zdobędą największą ilość punktów.

W ścisłym finale uczestnicy zmierzą się z pulą 50 pytań. Będą kolejno odpowiadali ustnie na wylosowane pytanie. Osoba, która nie udzieli poprawnej odpowiedzi odpadnie z rywalizacji. Każdy z uczniów może otrzymać maksymalnie 6 pytań, czas na udzielenie odpowiedzi to 60 sekund. Konkurs będzie trwał do momentu wyłonienia trzech laureatów, których ogłosi komisja.

Patronami wydarzenia są Warszawska Szybka Kolej Miejska, DB Cargo Polska, Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Warszawska Kolej Dojazdowa oraz Stowarzyszenie Klub Miłośników EKD / WKD. Z regulaminem konkursu można zapoznać się [tutaj].

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram