fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły kolejny etap prac na stacjach i przystankach linii Opole – Kędzierzyn-Koźle. Mieszkańcy Gogolina i opolskich miejscowości zyskują dostępniejsze i atrakcyjne połączenia regionalne, krajowe i międzynarodowe.

Nowe perony, windy, wiaty zwiększają komfort i dostęp do podróży koleją. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest realizowana z udziałem środków unijnych z instrumentu CEF Łącząc Europę.

Zwiększa się atrakcyjność i dostępność podróży koleją na trasie Opole – Kędzierzyn-Koźle. Modernizacja międzynarodowej trasy jest ważna dla regionu i mieszkańców miejscowości wzdłuż linii kolejowej.

W Gogolinie dla mieszkańców i podróżnych windy i przejście

Na stacji wybudowane zostały nowe wyższe perony. Są nowe wiaty, ławki oraz oznakowanie i gabloty informacyjne. Obiekty wyposażone są w jasne, energooszczędne oświetlenie (Led). Zakończył się pierwszy etap prac przy przejściu pod torami o długości ok. 40 m i szerokości 4 m. Trasa zapewni komunikację od ul. Krapkowickiej na perony i plac dworcowy z węzłem przesiadkowym. Przejście będzie służyć podróżnym i mieszkańcom. Przy wejściach przewidziano zadaszenia. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się znacznym ułatwieniem będą 3 windy.

Zasadnicze prace w tunelu zostały wykonane na odcinku od strony budynku dworcowego. Kolejny etap obejmie rejon pod torami. Budowa przejścia realizowana jest etapami, aby zapewnić kursowanie pociągów. Zakończenie budowy i udostępnienie obiektu planowane jest jesienią bieżącego roku.

Podróżni między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach: Kędzierzyn-Koźle, Raszowa, Zdzieszowice, Jasiona, Gogolin, Górażdże, Przywory Opolskie, Opole Grotowice, Opole Groszowice. To efekty zakończonych prac. W Zdzieszowicach, Opolu Groszowicach i przystanku Opole Grotowice przygotowywane są windy, które ułatwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Zwiększanie dostępności podróżnych kolei i poprawa warunków obsługi na stacjach i przystankach to jeden z celów projektu współfinansowanego ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Na stacji Opole Główne widać już nowy peron 1a. Montowane są płyty nawierzchniowe. Dla podróżnych na peronie przewidziano 75-metrową wiatę. Obiekt będzie podobny do pozostałych wiat peronowych. Nowy peron i dodatkowy tor usprawnią podróże w kierunku stacji Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i stacji Fosowskie.

Ważnym elementem kolejowego projektu jest przebudowa mostów i wiaduktów między Opolem Głównym a Opolem Zachodnim. [czytaj więcej]

Poza obszarem pasażerskim inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. obejmuje m.in. przebudowę: torów, mostów, sieci trakcyjnej, urządzeń zabezpieczających oraz przejazdów kolejowo-drogowych. Międzynarodowa trasa – dzięki inwestycji na terenie Opolszczyzny – będzie sprawniejsza dla przewozów pasażerskich, ale istotne zmiany będą także dla rozwoju ekologicznego transportu towarów koleją.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100. Wartość całości projektu wynosi 815,7 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) w wysokości 397,3 mln zł.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Trwają prace przy modernizacji linii tramwajowej nr 2 w ciągu ul. Kraszewskiego w Toruniu. Planuje się, że ich pierwszy etap ukończony zostanie w maju bieżącego roku. Roboty obejmują remont torowiska na odcinku od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna, budowę odwodnienia, modernizację sieci trakcyjnej i oświetlenia ulicy.

Obecnie pogoda nam sprzyja. Położyliśmy już płytę podtorową na całym odcinku, gotowe jest już także odwodnienie i działa nowe oświetlenie” – wylicza Maciej Gozdowski, kierownik robót drogowo-torowych z firmy Balzola. 

Teraz koncentrujemy się na układaniu szyn, od strony pl. Hoffmanna układamy obrzeża i humus pod zielone torowisko. Ponadto na skrzyżowaniu z ul. Matejki układamy płyty betonow” – dodaje Gozdowski.

Prace prowadzone na ul. Kraszewskiego to część większego zadania, które obejmuje modernizację torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska o łącznej długości 2 754,35 metra toru pojedynczego. Roboty podzielono na dwa etapy: pierwszy– realizowany obecnie – odcinek ul. Kraszewskiego od pl. Niepodległości do pl. Hoffmanna, a drugi - skrzyżowanie ul. Reja i Broniewskiego wraz z torami w ul. Broniewskiego od ul. Reja do ul. Sienkiewicza. Wykonawcą jest Balzola Polska Sp. z o.o. Koszt to ok. 33,9 mln zł.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem tego przedsięwzięcia jest Gmina Miasta Toruń.

Źródło tekstu: MZK Toruń/Serwis Kolejowy

Korytarze dla nowych linii kolejowych i dróg ekspresowych na terenie 630 gmin w różnych częściach Polski; prawie 160 tys. głosów ze strony mieszkańców i samorządowców; łącznie prawie 2 tys. stron opracowań i załączników. Strategiczne Studium Lokalizacyjne CPK zostało przyjęte. Przygotowania do budowy inwestycji CPK wkraczają w nowy etap – podaje spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) po przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) zostało przyjęte przez pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horałę. Podstawą SSL są korytarze przyszłych linii kolejowych o łącznej długości prawie 1800 km. W pierwszej wersji SSL projektanci opracowali dla tych linii ponad 10 tys. km wariantów, czyli 200 razy więcej niż wybudowano w Polsce po 1989 r. i 2,5-krotnie więcej, niż istnieje wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju. W ramach dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji mieszkańcy zgłosili prawie 160 tys. uwag i wniosków (to trzy razy więcej niż łączna liczba miejsc na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie).

To były dotychczas największe konsultacje społeczne przeprowadzone w Polsce. Liczba 160 tys. głosów oznacza taką skalę, jakby w sprawie inwestycji kolejowych i drogowych CPK wypowiedzieli się wszyscy mieszkańcy np. Bytomia albo Rybnika, a więcej niż Opola albo Płocka. Konsultacje SSL są dowodem na to, że działamy w sposób transparentny” – wskazuje wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Publikacja SSL to kolejny istotny kamień milowy naszego projektu. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pozwala spojrzeć na program inwestycyjny jako na pewną całość. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas uwagi. Dzięki nim nasze inwestycje będą lepiej dostosowane do oczekiwań społecznych i wymogów środowiskowych. Przy okazji już teraz zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, które będą dotyczyć konkretnych lokalizacji przygotowywanych przez nas inwestycji. Głos mieszkańców i organizacji społecznych pozwala nam lepiej wypełnić postawione przed nami zadania” – podkreśla Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: Cpk.pl

SSL to jeden z kluczowych dokumentów Programu CPK. Jego głównym celem jest wytyczenie podstawowych założeń budowy portu lotniczego wraz z węzłem kolejowym, w tym jego lokalizacji, a także określenia przebiegu korytarzy dla planowanych nowych linii kolejowych i dróg.

W lutym ubiegłego roku spółka CPK przedstawiła do konsultacji społecznych pierwszą wersję dokumentu, która zawierała plany korytarzy stanowiących ramy przestrzenne dla tzw. trasowań, czyli wyznaczenia proponowanych przebiegów dla nowych linii kolejowych. Ich przebiegi nie zostały jeszcze ustalone – to stanie się na kolejnych etapach inwestycji, w szczególności w ramach przygotowywanych umów na studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ).

Podczas pierwszej tury uzgodnień SSL, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag. Na tej podstawie spółka CPK opublikowała w sierpniu ubiegłego roku raport, w którym odniosła się do zgłoszeń dotyczących korytarzy dla inwestycji CPK. W takiej formie – z korytarzami transportowymi miejscowo poszerzonymi pod wpływem uwag i propozycji mieszkańców – projekt SSL poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ).

W ramach SOOŚ odbył się drugi etap konsultacji społecznych, który miał miejsce od 30 listopada do 31 grudnia 2020 roku. W trakcie tych działań mieszkańcy mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL (uwzględniającym część uwag z pierwszego etapu konsultacji), a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko. W efekcie do spółki CPK wpłynęło prawie 13 tys. kolejnych uwag i wniosków.

Źródło: Cpk.pl

Przyjęcie tego dokumentu znacząco przybliża spółkę CPK do etapu określenia lokalizacyjnych wariantów inwestycji, wystąpienia o decyzję środowiskową, a docelowo do projektowania. Podczas przygotowań do budowy kolejowych szprych CPK priorytetem jest zminimalizowanie wpływu inwestycji na ludzi i środowisko.

SSL obejmuje inwestycje dotyczące:

Konsultacje w ramach dwóch etapów SSL były prowadzone, żeby zweryfikować oczekiwania mieszkańców i samorządowców w sprawie planowanych inwestycji CPK, poznać ich opinie w tej sprawie, a docelowo dostosować planowane przedsięwzięcia do ich potrzeb. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną wzięte pod uwagę podczas następnych kroków procedury planistycznej i projektowej.

Kolejnym etapem będą konsultacje w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ), których finalnym efektem będzie jeden wybrany wariant inwestorski jako kluczowy wkład do uzyskania decyzji środowiskowej.

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

5 firm jest zainteresowanych kolejnym etapem Torowej rewolucji – informuje Urząd Miasta Szczecina. Wykonawca będzie miał 2 lata na przebudowę ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich wraz z pętlą.

Najwyższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Trakcja S.A., która wyceniła koszty realizacji inwestycji na kwotę 292 421 878,22 zł. Do przetargu zgłosiły się także Budimex S.A. (274 250 468,86 zł), ZUE S.A. (261 951 993,27 zł), Torpol S.A. (259 715 741,55 zł), a także konsorcjum, którego liderem jest Roverpol Sp. z o.o. (267 980 100,00 zł).

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 272 135 163,43 zł brutto” - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Przed nami dokładna weryfikacja ofert, a następnie kontrola uprzednia unijna, zatem na wynik i podpisanie umowy będzie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy” – dodaje.

Zakres robót w ramach zadania „Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany w Szczecinie” obejmie:

•Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – Plac Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel z dodatkową relacją pod wiaduktem.

•Przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów z pętlą Pomorzany.

•Przebudowę i rozbudowę układu drogowo-torowego w al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Budziszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I do projektowanej pętli tramwajowej „Pomorzany” wraz z przebudową ul. Smolańskiej na długości projektowanej pętli tramwajowej.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Szczecina/Serwis Kolejowy

Obok przystanku Wrocław Szczepin między stacjami Wrocław Mikołajów i Nadodrze od poniedziałku pociągi jadą dwoma torami – zakończył się kolejny etap prac. W czerwcu Szczepin zwiększy dostęp do kolei. Dla mieszkańców inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 46 mln zł, z udziałem środków unijnych POIiŚ, tworzy punkt przesiadkowy między koleją a komunikacją miejską. Na ul. Długiej poszerzany jest wiadukt dla tramwajów i ruchu drogowego.

Od poniedziałku - 15 marca - pociągi obok budowanego przystanku Wrocław Szczepin na trasie z Wrocław Głównego w kierunku Oleśnicy i Trzebnicy, między stacjami Wrocław Mikołajów i Wrocław Nadodrze, jadą dwoma torami. Zakończył się kolejny etap prac. Wykonawca prowadził roboty z zachowaniem ruchu po jednym torze na linii, gdzie w ciągu doby przejeżdża ponad 150 składów.

Nie tylko perony windy i wyświetlacze

W czerwcu planowane jest udostępnienie podróżnym nowego przystanku. Przystanek będzie stanowić dogodny punkt przesiadkowy w komunikacji aglomeracyjnej Wrocławia. Lokalizacja peronów na wysokim nasypie wymagała wybudowania murów oporowych obok przyległych ulic Portowej i Gnieźnieńskiej. Obecnie na dwóch dwustumetrowych peronach wykonawca układa nawierzchnię z płyt. Windy ułatwią dostęp do pociągów szczególnie osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. W przygotowanych już konstrukcjach szybów montowane są urządzenia. Dojścia do peronów przewidziano też schodami od strony wiaduktu. Bieżącą informację o pociągach  zapewnią podróżnym elektroniczne wyświetlacze i infokioski. Dla rowerzystów zostaną zamontowane stojaki na rowery.

Wrocław Szczepin to nie tylko perony. Wielobranżowe prace objęły modernizację dwóch torów. Ustawiono nowe konstrukcje i zamontowano sieć trakcyjną. Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów, zapewniają nowe urządzenia sterowania ruchem. Nowa żelbetowa konstrukcja wiaduktu umożliwia przejazd ciężkich składów towarowych o nacisku 22 1kN/oś.

Pociąg, tramwaj, chodniki i szersze ulice

Przebudowywany jest wiadukt kolejowy nad ul. Długą. Nowy, trzykrotnie szerszy obiekt pozwoli na usprawnienie miejskiej komunikacji. Konstrukcja trzykrotne zwiększyła jego szerokość. Przestrzeń pod wiaduktem umożliwia poprowadzenie 4.pasm jezdni, 2.chodników i ścieżek rowerowych. Budowana jest linia tramwajowa.

Wartość inwestycji pn. „Budowa przystanku kolejowego Wrocław Szczepin na linii nr 143 wraz z przebudową wiaduktu kolejowego nad ul. Długą we Wrocławiu oraz niezbędną infrastrukturą” wynosi blisko 46,0 mln zł, w tym ponad 34,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ.

Przystanek Wrocław Szczepin to kolejny nowy przystanek we wrocławskiej aglomeracji. Pod koniec 2019 roku oddano przystanek Mokronos Górny. Budowany jest nowy przystanek Iwiny na trasie w kierunku Strzelina. Wcześniej powstały przystanki Wrocław Stadion, Wrocław Różanka i Wrocław Grabiszyn.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Podczas czwartkowej (04.03.) konferencji prasowej prezydent Grudziądza Maciej Glamowski poinformował o nadchodzących etapach modernizacji sieci tramwajowej. W spotkaniu udział wzięli również wykonawcy i dyrektor ZDM Sylwia Łazarczyk. Prace na dwóch kolejnych odcinkach rozpoczną się 15 marca.

Od poniedziałku, 15 marca, rozpocznie się przebudowa kolejnych ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu”. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się na odcinku od ul. Marcinkowskiego do ul. Kwiatowej oraz odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Piaskowej (na pasie w kierunku ul. Bydgoskiej). W związku z realizacją zadania wystąpią utrudnienia w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej.

Prace prowadzone będą na trzech niezależnych odcinkach. Wiąże się to m.in. z zamknięciem ulicy Toruńskiej – na razie na odcinku od ulicy Marcinkowskiego do ulicy Kwiatowej, czy też z utrudnieniami na ulicy Chełmińskiej, gdzie z ruchu pojazdów zostanie wyłączony jeden pas na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Kraszewskiego. Dokładna organizacja ruchu znajduje się na stronie ZDM.

W związku z możliwością tworzenia się zatorów w ruchu drogowym w ciągu ulicy Kalinkowej oraz w ciągu ulicy Chełmińskiej, Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu zaleca objazd pojazdów poprzez drogi wysokiej przepustowości tj. Trasę Średnicową i ulicę Hallera, co umożliwi skrócenie czasu przejazdu w relacji północ – południe o ok. 10 minut.

W przypadku komunikacji miejskiej zostanie wprowadzona linia autobusowa zastępcza za tramwaj. Autobus AT w kierunku krańcówki Al. 23 Stycznia kursować będzie ulicami: Łęgi, Sobieskiego, Konstytucji 3 Maja, Południowa, Chełmińska, Włodka, Focha, a w kierunku krańcówki Rządz kursować będzie ulicami: Al. 23 Stycznia, Focha, Hallera, Bora-Komorowskiego, Pruszyńskiego, Bydgoska, Chełmińska, Południowa, Konstytucji 3 Maja.

Natomiast tramwaje oznaczone numerem 1 kursować będą na trasie z Dworca kolejowego do Pętli „Tarpno”. Na trasie z Al. 23 Stycznia do osiedla Rządz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza za tramwaj. Przystanek początkowy dla linii AT znajdować się będzie przy postoju taxi, natomiast końcowym przystankiem będzie przystanek z drugiej strony ulicy – w kierunku ulicy Sienkiewicza. Pojazdy zastępcze będą kursować co 10 minut w dzień powszedni, w sobotę co 15, a w niedzielę i święta co 20. Przypominamy, że po przesiadce z autobusu na tramwaj i odwrotnie istnieje możliwość kontynuowania jazdy na tym samym bilecie komunikacji miejskiej.

Wprowadzona zostanie także nowa organizacja ruchu w związku z zamknięciem odcinka ulicy Chełmińskiej od ulicy Gdyńskiej do Bydgoskiej. Zmiany dotyczą linii 8, 10, 12, 18 i 22. Szczegóły na stronie Wydziału Komunikacji Miejskiej UM.

Podczas konferencji prezydent Grudziądza Maciej Glamowski poinformował też o wsparciu dla przedsiębiorców, w związku z utrudnionym dojazdem do ich firm.

Nie da się uniknąć utrudnień dla mieszkańców czy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, zarówno na ulicy Toruńskiej, jak i w ciągu ulicy Chełmińskiej. Będziemy starali się robić wszystko, aby te utrudnienia były jak najmniejsze. Jednak zakres prac jest bardzo duży. Zadbamy o przedsiębiorców, którzy funkcjonują w tej strefie. Jednocześnie udzielimy ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obszarze objętym modernizacją sieci tramwajowej” – mówił prezydent Glamowski.

Przypomnijmy, że modernizacja sieci tramwajowej podzielona została na trzy zadania – przebudowę odcinka torowiska od ul. Wiejskiej do pętli tramwajowej na Osiedlu Rządz, kompleksowy remont ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Marcinkowskiego do Al. 23 Stycznia, a także odcinek od ulicy Wiejskiej do Drogi Krajowej nr 16. Pierwszy etap rozpoczął się z początkiem marca. W przyszły poniedziałek ruszą kolejne prace na dwóch odcinkach.

Wykonawcą ul. Toruńskiej jest firma STRABAG Sp. z o.o. W ramach inwestycji przebudowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Al. 23 Stycznia do skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego. Wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia jezdni oraz chodników w taki sposób, aby przypominała tę z ulicy Sienkiewicza w celu zachowania zabytkowego charakteru tej części miasta. Termin realizacji zadania to koniec 2021 roku. Całkowita wartość zadania tego odcinka to około 22 mln złotych.

W ramach trzeciego etapu zostanie wykonana kompleksowa przebudowa ul. Chełmińskiej na odcinku od ul. Laskowickiej do ul. Wiejskiej. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm MTM SA i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „RAJBUD”. W ramach prac usunięte zostaną kolizje z sieciami podziemnymi, wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, powstanie nowa sieć trakcyjna, nawierzchnia jezdni ul. Chełmińskiej zyska nową konstrukcję. Powstanie też nowe oświetlenie drogowe. Na tym etapie przewiduje się zakończenie prac pod koniec 2022 roku. Łączna wartość zadania to ok. 49 mln złotych.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Grudziądza/Serwis Kolejowy

Wideokonferencja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z wnioskodawcami Programu Kolej Plus, była czwartym spotkaniem nt. realizacji II etapu naboru. Tematem dominującym był zakres wstępnych studiów planistyczno–prognostycznych oraz wymiana informacji o stanie dotychczasowych działań. PLK wspierają merytorycznie wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

Na koniec lutego, ze złożonych 75 wniosków, 59 jest na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego, dotyczącego wstępnego studium planistyczno–prognostycznego (opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia przez samorządy). Dla 15 projektów ogłoszono postępowanie przetargowe. Na projekt „Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego” została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie studium. Wnioskodawcy poinformowali, że dla 48 przedsięwzięć w budżecie na 2021 r., jest zabezpieczenie finasowania na opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych.

Liczna obecność wnioskodawców na spotkaniach organizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pokazuje zainteresowanie i zaangażowanie w kolejny etap Programu Kolej Plus. Cykliczne spotkania pozwalają wyjaśniać wątpliwości i ułatwiają przygotowywanie niezbędnych dokumentów. Jest już jedna podpisana umowa na opracowanie wstępnego studium wykonalności, a dla 15 projektów ogłoszono postępowania przetargowe”– powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do II etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów. Na koniec lutego br. procedowanych jest 75 zadań. Cztery zgłoszenia zostały wycofane przez wnioskodawców: „Budowa przystanku Mysłowice Północ na istniejącej linii 138 jako usprawnienie kolejowego połączenia Katowice – Nowy Bieruń (Oświęcim)”, „Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Konstancin Jeziorna – Nowa Iwiczna”, „Odbudowa linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Małkinia” oraz „Budowa peronu pasażerskiego w m. Brzezówka gm. Tarnowiec”.

II etap naboru do Programu Kolej Plus

W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.

Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus/.

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu Programu Kolej Plus

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Zimą (od grudnia do lutego) pasażerowie skorzystali z ponad 3 tys. bezpośrednich pociągów do Zakopanego. Pociągi jechały przebudowanymi torami. Podróżni wysiadali na dostępniejszych stacjach i przystankach. Od marca na linii rozpoczyna się kolejny etap prac. Inwestycje PLK skrócą czas podróży z Krakowa do stolicy Tatr, zwiększą bezpieczeństwo i komfort stacji. Projekt współfinansowany jest z POIiŚ.

Do 28 lutego można było korzystać z przejazdów koleją do Zakopanego. Do dyspozycji podróżnych od grudnia codziennie przewidzianych było 14 bezpośrednich połączeń dalekobieżnych, m. in. z Warszawy i Trójmiasta oraz 32 kursy regionalne. Modernizację jednotorowej „zakopianki” zaplanowano etapami, by zapewnić dojazdy koleją pod Tatry w sezonie letnim i zimowym.

Od marca zmiana rozkładu i więcej pracy na zakopiance

Od poniedziałku 1 marca za pociągi dalekobieżne, m.in. z Warszawy i Trójmiasta, będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków - Zakopane. Autobusy pojadą także na odcinku Stryszów - Nowy Targ za pociągi Polregio.

Będą utrzymane przejazdy Podhalańskiej Kolei Regionalnej na odcinku Nowy Targ - Zakopane. Wyjątkowo przez trzy dni, 16-18 marca, pociągi będą kursowały na odcinku Szaflary – Zakopane.

Kontynuacja prac Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane

Na tory od Suchej Beskidzkiej do Zakopanego wracają ekipy budowlane. Roboty przewidziano do 25 czerwca. Dzięki ich pracom dla podróżnych zwiększy się dostępność do pociągów na stacji Sucha Beskidzka, Jordanów, Raba Wyżna oraz przystanku Pyzówka. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych peronów. Windy lub pochylnie zapewnią oczekiwane warunki obsługi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na przebudowywanej trasie wymienione będą szyny na odcinkach: Sucha Beskidzka - Maków Podhalański, Bystra Podhalańska - Jordanów, Chabówka - Raba Wyżna, Raba Wyżna - Sieniawa. Zamontowana będzie nowa sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa remontowane będą przejazdy kolejowo-drogowe. Sprawność przejazdów zapewnią odnowione mosty.

Po zakończeniu wszystkich prac czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się do ok. 2 godzin. Dla podróżnych ważnym efektem inwestycji już są coraz lepiej przygotowane stacje i przystanki Rzozów, Radziszów, Radziszów Centrum, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Stronie, Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 r.

Na modernizację kolejowej „zakopianki” w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Zaawansowanie Programu Kolej Plus w zakresie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych było tematem wideokonferencji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z samorządami. W cyklicznych spotkaniach PLK oferują merytoryczne wsparcie dla wnioskodawców Programu, który ma zwiększyć dostępność kolei.

Na zorganizowanej przez PLK wideokonferencji (17 grudnia) omówiono realizację Programu Kolej Plus, który jest już na drugim etapie. PLK przedstawiły zagadnienia ważne dla samorządów, a dotyczące m.in. wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych, terminów i dokumentów. Wnioskodawcy przekazali informacje o podjętych działaniach i dotychczasowym zaangażowaniu.

-Program Kolej Plus jest ważny dla zwiększenia dostępności kolei. Będziemy kontynuować spotkania, aby wnioskodawcy Programu na bieżąco otrzymywali informacje i mogli dobrze przygotować niezbędne dokumenty m.in. do ogłoszenia postępowań przetargowych dotyczących wstępnego studium planistyczno–prognostycznego - powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Do II etapu Programu Kolej Plus zakwalifikowało się 79 projektów. Aktualnie jedno zgłoszenie zostało wycofane przez wnioskodawcę. To projekt „Budowa przystanku Mysłowice Północ na istniejącej linii 138 jako usprawnienie kolejowego połączenia Katowice - Nowy Bieruń (Oświęcim)”.


Z 78 wniosków, 54 przedsięwzięcia są na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego dotyczącego wstępnego studium planistyczno – prognostycznego (opracowywany jest opis przedmiotu zamówienia przez samorządy). Na 7 projektów jeszcze w grudniu br. planowane jest ogłoszone przetargów. Ponadto dla 27 przedsięwzięć samorządy zabezpieczyły już w budżecie na 2021r. finasowanie na opracowanie wstępnych studiów planistyczno – prognostycznych.


W drugim etapie samorządy mają 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Aby wypracować jednolity standard koncepcji, samorządy będą pracowały na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji punktowych lub liniowych.


Ponadto wnioskodawcy pozyskają niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne będzie także przedłożenie dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie finansowania minimum 15-proc. wartości inwestycji oraz deklaracji właściwego organizatora przewozów odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów min. 4 pary pociągów przez 5 lat. Po tym etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do realizacji w Programie Kolej Plus.


Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 6,6 mld zł, w tym 5,6 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 1 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Więcej o Programie Kolej Plus plk-sa.pl/program-kolej-plus.

Aktualna lista projektów zakwalifikowanych do II etapu Programu Kolej Plus

Źródło tekstu: Plk-sa.pl

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram