fbpx

Według danych Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej stracili w ubiegłym roku łącznie 26 mld euro przychodów. Sytuacja to skutek pandemii koronawirusa – czytamy na stronie organizacji.

Pandemia uderzyła w całą branżę transportu kolejowego. Według danych CER znacznie większy spadek przychodów odnotowano w przypadku przewozu osób – to aż 24 mld euro. Kolejowy transport towarowy stracił 2 mld euro. Sytuacja przewoźników pasażerskich chwilowo poprawiła się w miesiącach letnich, jednak jesienią ponownie zaczęła się pogarszać. Rekordowe straty przychodów sięgające 50% odnotowano w grudniu. Transport towarów systematycznie rósł od jesieni do końca 2020 roku.

Źródło: Cer.be

Organizacja podkreśla, że pomimo znacznych strat w dochodach przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej nadal dokładają wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie podstawowych usług towarowych i pasażerskich, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo swojego personelu i klientów.

„Kryzys związany z koronawirusem mocno dotknął sektor kolejowy. Branża wykazuje jednak odporność i zdolność do walki z pandemią. Skierowanie gospodarki europejskiej na właściwe tory przy jednoczesnym dalszym obniżaniu poziomu emisji gazów cieplarnianych to podwójne wyzwanie. Europejski Rok Kolei to ważny moment, aby docenić rolę kolei w walce na tych frontach” ­– podkreślił Dyrektor wykonawczy CER Alberto Mazzola, cytowany w komunikacie.

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) jest instytucją zrzeszającą 75 przedsiębiorstw kolejowych i infrastrukturalnych z Unii Europejskiej, krajów kandydujących (Macedonia Północna i Turcja) oraz z krajów Bałkanów Zachodnich, Norwegii i Szwajcarii. Polscy członkowie organizacji to Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Rail Polska Sp. z o.o.

pg

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej Republiki Federalnej Niemiec przeznaczy 200 mln euro na wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym – podaje brytyjski portal Railway-News.

Zgoda na udzielenie rządowej pomocy została wydana przez Komisję Europejską. Wsparcie w wysokości 200 mln euro wpisuje się we flagowy projekt ministerstwa: tworzenia Cyfrowego Hubu w Stuttgarcie. Pomoc publiczna na innowacje będzie udzielana do 2025 roku.

Plan przewiduje finansowanie wyposażenia składów S-Bahn, dalekobieżnych i regionalnych, które będą kursować na obszarze hubu w Stuttgarcie, a także instalację komponentów systemów ERTMS i ATO. Projekty pilotażowe w ramach programu mogą uzyskać dofinansowanie w przedziale 50-90%.

Niemiecki minister transportu Andreas Scheuer podkreśla, że dzięki inwestycjom zwiększy się komfort podróży pasażerskich.

„Oprócz ogromnych inwestycji w infrastrukturę kolejową w »Digital Hub Stuttgart« z kwotą 200 mln euro, po raz pierwszy finansujemy technologię cyfrowego sterowania w naszych pociągach. Dzięki wysiłkom na rzecz cyfryzacji podróże pasażerskie koleją staną się bardziej punktualne, niezawodne i przyjazne dla środowiska” – wskazuje minister transportu Niemiec cytowany przez Railway-News.

Dzięki programowi resort chce odpowiedzieć między innymi na pytania, jak efektywnie przeprowadzić proces cyfryzacji na kolei i jak zwiększy się przepustowość sieci przy wykorzystaniu technologii cyfrowego sterowania pociągiem. Koordynatorem planu jest Federalny Urząd Kolejowy.

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) jest podstawowym środkiem prowadzącym do wdrożenia interoperacyjności. Szczegółowe informacje na temat systemu można znaleźć na [stronie internetowej] Urzędu Transportu Kolejowego.

pg

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 4 stycznia 2021 r. wynosi 4,5485 zł (tabela nr Tabela nr 001/A/NBP/2021). Dlatego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, zawieranego w 2021 r., wynosi równowartość w złotych:

- 100 000 euro, tj. 454 850 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;

- 250 000 euro, tj. 1 137 125 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;

- 2 500 000 euro, tj. 11 371 250 zł w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Jednocześnie w umowach ubezpieczenia, które zostały zawarte w euro, należy wskazać informację o kursie, jaki zostanie zastosowany do ustalania kwoty polisy. W innym przypadku ubezpieczenie może nie spełniać wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rekomenduje ponadto, aby poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowany był do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów towarowych i pasażerskich, z uwzględnieniem obowiązkowych kwot minimalnych.

Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani każdorazowo do regularnego, zdalnego przekazywania do Urzędu Transportu Kolejowego informacji o nowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, poprzez uzupełnianie Rejestru OC znajdującego się na platformie Kolejowe e-Bezpieczeństwo (https://keb.utk.gov.pl/). Wpisy w Rejestrze są na bieżąco weryfikowane również w zakresie wskazanej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podstawa prawna

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Czeski przewoźnik towarowy ČD Cargo otrzyma pożyczkę w wysokości 130 mln euro na zakup i modernizację taboru. Kredytu inwestycyjnego spółce udzieli Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Kwota pozwoli na pokrycie 50% kosztów związanych z biznesplanem na 2021 rok.

O podpisaniu umowy między ČD Cargo a EBI spółka poinformowała na swojej stronie internetowej 18 grudnia br. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup 50 nowych lokomotyw elektrycznych i 140 wagonów przystosowanych do transportu intermodalnego. Ponadto dzięki pozyskanym funduszom firma zmodernizuje 310 starszych pojazdów, m.in. doposażając je w ERTMS.

Zgodnie z ustaleniami, pozyskane środki mogą być pobierane przez przewoźnika w okresie 36 miesięcy od wejścia w życie umowy.

Nasza współpraca z ČD Cargo poprawi przepustowość, bezpieczeństwo i jakość usług przewozowych w Republice Czeskiej, w szczególności dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu sterowania i sygnalizacji. Promując przejście z transportu drogowego na kolejowy, projekt ten będzie miał pozytywny wpływ na środowisko, a tym samym przyczyni się do wspierania przejścia Republiki Czeskiej na gospodarkę niskoemisyjną, zgodnie z celami naszej niedawno zatwierdzonej przez EBI strategii klimatycznej Bank Roadmap and the Transport Policy of the Czech Republic” –stwierdziła wiceprezes EBI Lilyana Pavlova.

Czeska spółka zamierza zwiększyć swój udział w rynku przewozów intermodalnych. Wobec powyższych planów ČD Cargo podejmuje działania, których celem jest unowocześnienie floty i zapewnienie jej interoperacyjności zgodnie z wymogami europejskimi.

Podpisanie tej umowy zakończyło szeroko zakrojony, prawie całoroczny proces zatwierdzania przez EBI, podczas którego opiniowano ogólną kondycję ekonomiczną spółki, a ČD Cargo oceniono jako wiarygodnego i odpowiedniego partnera do zaciągania kredytu inwestycyjnego. Pozytywna ocena ČD Cargo znalazła również odzwierciedlenie w bardzo korzystnych warunkach kredytowych ”- powiedział Tomáš Tóth, Prezes Zarządu ČD Cargo.

ČD Cargo jest firmą świadczącą usługi w zakresie kolejowego transportu towarów. Spółka należy do krajowego operatora České Dráhy – czeskiego przewoźnika będącego przedsiębiorstwem państwowym.

hp

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) oraz będąca wspólnym przedsięwzięciem państw bałtyckich spółka RB Rail AS podpisały dwie dodatkowe umowy na dofinansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Całkowity budżet inwestycji określonych w dokumentach wynosi 214,3 mln euro – podaje Railbaltica.org.

INEA to unijna agencja zajmująca się programami z dziedziny transportu, energii i telekomunikacji.  W wyniku umów zawartych ze spółką Rail Baltica, przeznaczy 182,2 mln euro na realizację projektu kolei łączącej Polskę i kraje bałtyckie. Kwota ta stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% sfinansują rządy Litwy, Łotwy i Estonii.

„Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu ze środków unijnych projekt będzie kontynuował prace budowlane w kluczowych terminalach pasażerskich w Estonii i na Łotwie oraz zapewni budowę kolejnego odcinka magistrali z Kowna w kierunku granicy litewsko-łotewskiej. Ponadto dofinansowanie to umożliwi postęp w rozwoju kluczowych podsystemów kolejowych, planowaniu i projektowaniu stacji regionalnych oraz obiektów utrzymania infrastruktury dla wszystkich trzech krajów bałtyckich” - mówi Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail AS. 

Zgodnie z umową, kwota pozyskana z dofinansowania przeznaczona zostanie m.in. na prace związane z budową terminalu pasażerskiego w Ülemiste oraz odcinków kolejowych w obrębie Dworca Centralnego i lotniska w Rydze.

„Ponadto w ramach drugiej umowy w sprawie przyznania grantu około 86,1 mln euro zostanie zainwestowanych w projekt techniczny i planowanie, w tym przygotowanie podsystemów energetycznego i kolejowego sterowania i dowodzenia” – informuje Railbaltica.org.

Unijne środki przeznaczone zostaną także na planowanie i projektowanie lokalnych obiektów oraz regionalnych stacji i przystanków na trasie Rail Baltica. Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną także w procesie nabywania gruntów pod inwestycje związane z projektem.

Wraz z podpisanymi wcześniej umowami o dotacje Rail Baltica pozyskała z budżetu Unii Europejskiej  ok. 1,12 mld euro.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram