fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podwyższyły kapitał zakładowy czterem spółkom zależnym o łączną kwotę 850 mln zł. Środki trafią do nich z przeznaczeniem na zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu do prac utrzymaniowych i inwestycyjnych na sieci kolejowej. Dzięki funduszom zwiększy się m.in. potencjał PLK w zakresie utrzymania linii i w branży energetyki kolejowej. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa.

Wsparcie otrzymały wszystkie cztery spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu sp. z o.o. Podstawowe obszary działalności spółek są związane z pracami utrzymaniowymi oraz inwestycyjnymi na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to największe w historii dofinansowanie tych podmiotów.

Dokapitalizowanie w wysokości 850 mln zł pozwoli spółkom zależnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na zwiększenie już posiadanego potencjału w zakresie utrzymania i modernizacji drogi kolejowej. Przede wszystkim oczekujemy dynamicznego rozwoju w branży energetyki kolejowej. Pozwoli to na większą samodzielność w procesie inwestycyjnym oraz sukcesywne przejmowanie usług utrzymaniowych, które są obecnie zlecane podmiotom zewnętrznym” – zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Plany inwestycyjne spółek zależnych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. związane są z rozwojem kompetencji w branżach: torowej, rozjazdowej i podtorza. Zakładany jest również rozwój w obszarze energetyki kolejowej i naprawy pojazdów kolejowych. Plany obejmują również rozbudowę baz i zaplecza serwisowo-technicznego. Dzięki dokapitalizowaniu, spółki będą mogły zaopatrzyć się w najnowocześniejsze maszyny do robót torowych oraz urządzenia do prac przy sieci trakcyjnej, a także nabyć nieruchomości. Zakup sprzętu planowany jest do realizacji w latach 2021-2024.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił szczegóły Krajowego Planu Odbudowy po pandemii. Chodzi o 57 mld euro ze środków Unii Europejskiej, za które w większości planuje się realizację zadań rządowych. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski jako niesprawiedliwe określa dysponowanie środkami KPO przez nieuwzględnienie potrzeb samorządów, takich jak: konieczność zakupów nowych tramwajów czy działanie ekologiczne związane z termomodernizacją budynków. Prezydent zwrócił się w tej sprawie do Posłów reprezentujących sejmową większość.

Trwają konsultacje Krajowego Planu Odbudowy zaprezentowanego przez Premiera Mateusza Morawieckiego 26 lutego br. Plan finansowany kwotą 57 mld euro ze środków Unii Europejskiej (23,1 mld euro dotacji i 34,2 mld euro w pożyczkach) w przeważającej części przewiduje jej wykorzystanie na zadania rządowe realizowane przez instytucje państwowe lub podmioty gospodarcze, w których Skarb Państwa ma pozycję dominującą, np. w obszarze energetyki i transportu. Tym samym możliwość udziału polskich samorządów w KPO została mocno ograniczona”– podkreśla w piśmie do posłów Prawa i Sprawiedliwości ziemi bydgoskiej, prezydent Rafał Bruski.

Nowoczesne tramwaje bez wsparcia KPO

Chodzi m.in. o pieniądze, które mają trafić na transport publiczny. Dokument przewiduje wsparcie projektów związanych z rozwojem taboru autobusowego. A to uderza w duże miasta, gdzie najlepiej sprawdza się niskoemisyjny transport szynowy. Wśród planowanych inwestycji brakuje tych związanych z budową nowych linii tramwajowych, zakupu nowego taboru czy modernizacji zajezdni tramwajowych. Bydgoszcz posiada gotowe projekty na tego typu zadania.

Niski priorytet dla ekologicznych szkół i przedszkoli

W kolejnych zapisach KPO dot. zielonej energii i zmniejszania energochłonności, w których mowa o ponad 6 mld euro unijnego wsparcia, tylko niewielka część tych pieniędzy poświęcona jest inwestycjom związanym z termomodernizacjami budynków publicznych. W całym kraju przewiduje się tylko 250 takich przedsięwzięć.

"Nasze miasto w ciągu ostatnich 6 lat przeprowadziło takie zielone inwestycje w 28 budynkach oświatowych. Dla kolejnych 65 obiektów dysponujemy gotową dokumentacją projektową lub taka dokumentacja jest w trakcie przygotowywania" - czytamy na oficjalnym serwisie internetowym Bydgoszczy.

23 projekty za 7,7 mld zł zgłoszone do KPO

Na etapie zbierania wniosków do KPO miasto zgłosiło do samorządu województwa i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 23 projekty, których realizacja została zaplanowana w przyszłych latach. Wśród tych zadań znalazły się projekty związane z poprawą infrastruktury drogowej, m.in.: rozbudowa ul. Nakielskiej, budowa nowych tras tramwajowych wraz z zakupem niskopodłogowego taboru czy rozbudowa trasy Wschód-Zachód. W zakresie zielonych projektów znalazły się zadania związane z rozbudową energooszczędnej infrastruktury oświetleniowej, termomodernizacjami budynków publicznych, czy rozwojem OZE. Wśród projektów jest także pakiet działań prozdrowotnych i opiekuńczych, który przewiduje m.in. budowę nowych basenów, kąpielisk, czy instytucji wsparcia. Wartość wszystkich zadań to ponad 7,7 mld złotych.

Pismo prezydenta Rafała Bruskiego w sprawie konsultacji KPO można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Miasta Bydgoszczy/Serwis Kolejowy

Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu” oraz podsumowanie i plany na przyszłość związane z rozdysponowywaniem środków unijnych były tematami „Śniadania prasowego” zorganizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Spotkanie, które miało miejsce 27 stycznia, po raz pierwszy odbyło się w postaci wideokonferencji.

Podczas środowej wideokonferencji przedstawiono podsumowanie rocznej pracy CUPT w zakresie użytkowania środków unijnych oraz ich wpływu na efektywność i skuteczność realizacji wspieranych przez Centrum projektów transportowych.

Pełniąca obowiązki dyrektora CUPT Joanna Lech poinformowała, że na ten moment Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 313 umów dot. dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, iż zakontraktowano 91% środków dostępnych w ramach programu.

Najlepiej w tym momencie wyglądają umowy o dofinansowanie w sektorze kolejowym, dlatego że już ponad 90% środków mamy w podpisanych umowach. Liczba umów w sektorze kolejowym to 73” – poinformowała Joanna Lech.

W sektorze drogowym oraz na projekty lotnicze podpisanych zostało 118 umów, co przekłada się na zagospodarowanie 88,6% środków dostępnych w ramach POIiŚ. 100% (64 umowy) dostępnych funduszy rozdysponowano w ramach projektów morskich, śródlądowych i intermodalnych. 58 umów (obejmujących 96,5% dostępnych środków) CUPT zawarło z podmiotami wykonującymi inwestycje miejskie.

Przedstawicielka Centrum poinformowała, że w chwili obecnej posiada ono umowy opiewające na około 78 mld z ogólnej puli 86 mld zł, jakie są do wykorzystania w ramach POIiŚ. CUPT zatwierdził już faktury na łączną kwotę 49,1 mld zł, a do zagospodarowania pozostało jeszcze niespełna 8 mld zł.

Wsparcie inwestycji ze środków programu „Polska Wschodnia” objęło 7 umów. Rozdysponowano 1,3 mld zł z możliwych 1,7 mld zł.

Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez CUPT Joanna Lech przekazała, że największym beneficjentem środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) jest kolej. Obecnie projekty zgłoszone przez ten sektor stanowią zdecydowaną większość wśród zawartych umów. Łącznie fundusze, jakie przekierowane zostaną do beneficjentów, którzy postanowili skorzystać z dofinansowania, wynoszą 4,2 mld euro.

Spośród 31 umów dotyczących dofinansowania 24 zawarto w ramach projektów kolejowych. Zdaniem J. Lach sytuacja ta odzwierciedla duże znaczenie CEF dla tego sektora. CUPT planuje też wsparcie dalszych inwestycji, co pozwoli na wykorzystanie 94% z ogólnej puli, jaka przekazana została do programu przez Komisję Europejską.

Te wartości wskazują na to, że wydatkowanie środków nie jest zagrożone. Nie musimy się martwić o to, że jakakolwiek złotówka z dostępnych środków w ramach programu przepadnie” – powiedziała Lech.

W 2021 roku planujemy zawrzeć trzy umowy w ramach projektów kolejowych – w tym dwie umowy z PKP PLK i jedna umowa z Urzędem Transportu Kolejowego. Prace kolejowe na linii 38, poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, i poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów – to jest bardzo ważny projekt dla Urzędu Transportu Kolejowego” – stwierdziła p.o. dyrektor CUPT.

Zdaniem Joanny Lach rozkład wydatków w ramach POIiŚ jest zgodny z oczekiwaniami CUPT. Wzrost zatwierdzanych środków jest stabilny, co w perspektywie pozwoli na poświadczenie wydatków i stuprocentowe zakontraktowanie funduszy.

Największymi beneficjenci CUPT są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK. Oba podmioty do końca 2021 roku w całości wykorzystają dostępne środki.

Kwota przeznaczona dla PKP PLK w ramach POIiŚ jest sporo mniejsza, jeśli chodzi o POIiŚ, natomiast proszę zwrócić też uwagę na wartość jaką PKP PLK ma w ramach CEF-u, dlatego że to jest największy beneficjent w naszym kraju jeśli chodzi o CEF” – wskazała Joanna Lech.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaznacza, że pandemia nie wpłynęła na realizację projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. Swoje wnioski instytucja opiera na ankietach, jakie przeprowadzono wśród beneficjentów. Według pozyskanych informacji, jedynymi projektami, na które sytuacja epidemiologiczna w kraju miała wpływ, były inwestycje zakupowe. W tych przypadkach komplikacje wynikały z dłuższego oczekiwania na dostawę komponentów z zagranicy. Opóźnienia, jakie miały miejsce w pozostałych projektach były następstwem wcześniej występujących problemów i nie należy wiązać ich z COVID-19.

Ostatnia ankieta to ankieta z września i to, co udało nam się stwierdzić na podstawie przeprowadzonej ankiety to taki wniosek, że pandemia miała wpływ – zgodnie z opiniami beneficjentów – na około 20% projektów. Warto też wskazać to, co my zaobserwowaliśmy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nie odnotowaliśmy wpływu pandemii COVID na poświadczanie na wpływające do nas faktury. Liczba wniosków o płatność oraz faktury, które wpłynęły w ramach tych wniosków, nie wskazują na wpływ pandemii na realizacje inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu, ale oczywiście mówimy o tych, którymi zajmuje się CUPT” – zaznaczyła Joanna Lech.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram