fbpx

Polskie spółki kolejowe przyjęły wspólną politykę w zakresie rozwiązań IT oraz powołały struktury zarządcze w postaci Rady Polityki IT. Pozwoli to na wytyczenie kierunków współpracy uczestników rynku kolejowego w obszarze technik informatycznych.

Działania to odpowiedź polskiej kolei na postępującą cyfryzację całego sektora i potrzebę zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego w Unii Europejskiej. Politykę IT przyjęło 11 podmiotów, w tym m.in. spółki PKP, PKP PLK, PKP Intercity i PKP Cargo.

Podobnie jak dziś, w najbliższych latach cyfryzacja w transporcie kolejowym oraz automatyzacja procesów będą stanowiły jedne z najistotniejszych wyzwań dla całego sektora. Zmiany, które czekają całą branżę, nie mogą się obyć bez sprawnie działającego i spójnego systemu teleinformatycznego, który zapewni wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Współpraca spółek kolejowych w tym obszarze jest zatem bardzo istotnym krokiem do osiągnięcia wskazanych celów. Biorąc to pod uwagę, przedstawiciele kolejowych spółek stworzyli założenia Polityki IT, a po jej sygnowaniu utworzyli Radę Polityki IT. Działania te stanowią gwarancję maksymalizacji efektów prowadzonych inwestycji oraz planowanych przedsięwzięć rozwojowych nie tylko w Grupie PKP, ale także w całym sektorze. Wprowadzanie nowych technologii, zdolność budowy kompetencji cyfrowych, optymalne wykorzystanie zasobów, efektywna wymiana informacji, bezpieczeństwo – to tylko niektóre kluczowe elementy budowy przewagi konkurencyjnej sektora transportu kolejowego w Polsce.

Integracja, wspólne projekty, konsolidacja – w tym kierunku idzie dziś cały świat. Polska kolej, jeśli chce być nowoczesna, szybka i niezawodna, musi rozwijać się cyfrowo i teleinformatycznie. Cieszę się, że władze kolejowych spółek to rozumieją. W Ministerstwie Aktywów Państwowych na takie zintegrowane działania nadzorowanych przez nas podmiotów patrzymy z wielką przychylnością. Polskie firmy muszą tworzyć sojusze, działać wspólnie, rozwijać się cyfrowo i teleinformatycznie. Tylko wtedy będą konkurencyjne dla międzynarodowych gigantów. Gratuluję pomysłu, czekam na efekty. Te pozytywne efekty na pewno odczują też pasażerowie, a o to nam wszystkim przecież chodzi” – wskazał Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dziś dużym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i płynności ruchu kolejowego poprzez zastosowanie różnego rodzaju rozwiązań cyfrowych. Widząc duże znaczenie głównego zarządcy infrastruktury liniowej w procesie budowy spójnego systemu kolejowego, bardzo się cieszę, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą jednym z kluczowych sygnatariuszy Polityki IT i ufam, że wkład wiedzy i doświadczeń wnoszonych przez przedstawicieli tej spółki przyniesie wiele korzyści całej branży” – zaznaczył Andrzej Bittel, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Rada Polityki IT, jako struktura wykonawcza założeń i celów Polityki IT na polskiej kolei, jest przykładem integracji i współpracy sektora kolejowego, dzięki której osiągnięcie efektu synergii niewątpliwie przełoży się na skuteczniejszą realizację celów wynikających z tzw. IV pakietu kolejowego, czyli przepisów dotyczących m.in. konkurencji w transporcie kolejowym. Przyjęcie Polityki IT przez spółki z Grupy PKP oraz PKP PLK wskazuje na wolę współpracy i osiągania korzyści wynikających z synergii i współdzielenia obszarów środowiska teleinformatycznego. Wpisuje się to bardzo dobrze w budowę spójnego systemu kolejowego opartego o infrastrukturę liniową i systemy sterowania oraz planowania ruchu. Tego rodzaju rozwiązanie, tworzone z myślą o transporcie osób i towarów, będzie miało przełożenie na jakość świadczonych przez kolej usług, których odbiorcami są i pasażerowie, i przedsiębiorcy.

Przyjęcie Polityki IT oraz powołanie Rady Polityki IT stanowią istotny krok w kierunku realizacji działań zmierzających do innowacyjnego zarządzania i rozwoju kompetencji służb IT kluczowych spółek kolejowych w sposób zapewniający jak najlepsze wsparcie realizacji celów biznesowych określonych w Strategii PKP S.A. Przyjmując obszar informatyki i telekomunikacji jako strategiczną płaszczyznę współpracy w ramach spółek Grupy PKP, zarówno dotychczasowe, jak i przyszłe spotkania sygnatariuszy niewątpliwie przyczynią się do wypracowania wspólnych założeń i zdefiniowania strategii rozwoju obszaru IT oraz pozwolą na uzyskanie optymalnych efektów ekonomiczno-finansowych dla całej branży kolejowej w Polsce” – podkreślił Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A. ds. strategii i logistyki.

W świetle rosnącego wpływu nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na prowadzenie ruchu kolejowego oraz rosnących możliwości oferowanych przez nowe technologie, kluczowym staje się budowanie przewagi konkurencyjnej sektora transportu kolejowego w Polsce. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT, postępująca cyfryzacja łączności w kierowaniu ruchem kolejowym i wielość usług teleinformatycznych wykorzystywanych na kolei, wymusza na spółkach kolejowych konieczność poszukiwania efektów synergii, standaryzacji i integracji stosowanych systemów oraz budowania wspólnych zasobów kompetencyjnych w obszarze wdrażania nowoczesnych technologii. Dla podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i sprawności przewozów chcemy wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania IT i korzystać z najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku. To daje możliwości rozwoju i wzrostu konkurencyjności polskiej kolei z korzyścią dla podróżnych i całego sektora kolejowego” – wskazał Robert Sobczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Polityka IT wyznacza horyzont strategicznych działań spółek Grupy PKP w obszarze IT, określając także rolę spółki PKP Informatyka, poprzez zapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych oraz budowę Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei. Rekomendacje Rady Polityki IT zapewnią pełną integrację i standaryzację w obszarze technologii oraz rozszerzenie katalogu usług eksperckich i branżowych, a także dywersyfikację obecnych rozwiązań IT. Planowane w ramach Rady Polityki IT działania obejmą opracowanie i wdrożenie strategii produktowej, uruchomienie projektów inwestycyjnych oraz poszukiwanie nowych kierunków rozwoju informatycznych rozwiązań branżowych celem zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego” – wyjaśnił Tadeusz Turzyński, prezes zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

Polityka IT reguluje współpracę, warunki zarządzania, koordynowania i monitoringu podejmowanych działań oraz wdrażania najwyższych standardów w obszarach informatyki i telekomunikacji. Rada Polityki IT skupia sygnatariuszy, którzy przyjęli wspólną Politykę IT. Celem działań Rady Polityki IT jest wypracowanie mechanizmów współpracy i synergii, które pozwolą m.in. na: przyjęcie uzgodnionych standardów technologicznych, zwiększenie efektywności projektów wdrożeniowych, zapewnienie mechanizmów re-użycia produktów i procesów, współpracę w zakresie rozwoju kompetencji IT i zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej.

Sygnatariuszami przyjętej Polityki IT zostało jedenaście podmiotów: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o. o., PKP Intercity S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP TELKOL sp. z o.o., Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz bierze udział w trwającym Kongresie 590. Szef kolejowej spółki mówił dziś m.in. o roli transportu intermodalnego. Podkreślił, że firmie zależy na szybkiej transformacji z przewoźnika dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego.

Prezes Czesław Warsewicz zabrał głos w panelu „Wielkie inwestycje Grupy PKP szansą dla gospodarki i społeczeństwa”. W swojej prelekcji w czasie trwającej 5 edycji Kongresu 590, powiedział m.in. o najważniejszych celach PKP Cargo.

„Chcemy jak najszybciej dokonać przejścia z przewoźnika kolejowego dla przemysłu ciężkiego w operatora logistycznego, ponieważ takie są trendy na rynku, oczekiwania i taka jest też potrzeba naszych akcjonariuszy” – wskazał szef spółki.

Prezes Warsewicz dodał, że PKP Cargo podejmuje aktywne działania na rzecz realizacji obranej strategii.

„Poczyniliśmy już inwestycje w zakresie wsparcia budowy oferty logistycznej. To największy zakup w historii PKP CARGO w obszarze intermodalnym. Ogłoszony jest przetarg na zakup 5 lokomotyw wielosystemowych, rozbudowa centrum logistycznego w Małaszewiczach” – podkreślił.

Czesław Warsewicz zaznaczył, że inwestycje, które chce realizować PKP Cargo, wpisują się m.in. w realizację strategii spółki, poprawę jakości świadczonych usług, czy tendencji występujących na rynku. Podkreślił też, że inwestycje grupy sprzyjają jednocześnie poprawie konkurencyjności polskiej gospodarki.

„Jeżeli chcemy wykorzystać szeroko pojętą infrastrukturę, to bez systemu wsparcia logistycznego trudno sobie wyobrazić dynamiczny rozwój polskiej gospodarki po pandemii” – podsumował prezes PKP Cargo.

Piąta edycja Kongresu 590 zakończy się jutro. Transmisję z wydarzenia można śledzić [tutaj].

Źródło: Twitter.com/PKP Cargo/Serwis Kolejowy

Wyzwania dla transportu i szanse dla polskiej kolei związane z wdrażaniem europejskiego Zielonego Ładu były przedmiotem dyskusji podczas konferencji zorganizowanej 11 marca przez spółki z Grupy PKP. W wydarzeniu wziął udział wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Europejski Zielony Ład to inicjatywa, która za główne cele dla sektora transportowego przyjmuje znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego idealnie wpisuje się w jej założenia.

Zdaniem wiceministra Macieja Małeckiego już teraz można mówić o dużym skoku jakościowym i ekologicznym na polskiej kolei, dzięki uruchomieniu historycznie największego programu modernizacyjnego „Kolej wielkich inwestycji”. Środki, które trafiają z tego programu do polskiej kolei sprawiają, że staje się ona środkiem transportu pierwszego wyboru dla wielu podróżnych.

„Polska kolej na drodze do zielonego ładu, do niskoemisyjności jedzie po głównym torze i w latach 2021-2030 zdecydowanie przyspieszy do osiągnięcia tego celu”– podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Według wiceministra Macieja Małeckiego wdrażanie inicjatywy europejskiego Zielonego Ładu w pewien sposób wymusza modernizację polskiej kolej w kierunku ekologicznym.

„Myślę, że i bez tego, polska kolej zakochała się w ekologii, między innymi poprzez wymianę i modernizację taboru, stawianie na lokomotywy hybrydowe, czy wykorzystywanie każdej okazji do ekologii, przy modernizacji dworców kolejowych. To pokazuje, że ekologia i ochrona środowiska są oczkiem w głowie polskiej kolei”– podsumował wiceminister.

Kolej przyjazna środowisku

Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego.
Zapewnia trzy razy mniejszą emisję CO2 niż transport drogowy i osiem razy mniejszą emisję CO2 niż lotniczy.

Od grudnia 2017 roku PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w historii spółki „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”. Do 2030 roku Spółka zainwestuje w nowoczesny tabor 19 mld zł. 19 mld zł w tabor w latach 2021-2030 to realizacja planów rozwoju sektora kolejowego w całej Europie nakreślonych przez Komisję Europejską do 2050 r. Celem tych działań jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie o 90% do 2050 r.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przedstawiciele Zarządu PKP S.A. i Fundacji Grupy PKP wzięli wczoraj udział w uroczystościach na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.

Prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński uczestniczył w obchodach z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, natomiast członkowie zarządu Andrzej Olszewski i Rafał Zgorzelski oraz prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek wraz z Arturem Kondratem, prezesem zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz członkami Stowarzyszenia zapalili znicze i złożyli wiązanki na grobach Żołnierzy Niezłomnych. Po odwiedzeniu indywidualnych grobów Kresowych Żołnierzy Niezłomnych odbyła się uroczystość przed „Panteonem – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych.

W związku z obchodami członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski oraz prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek wzięli udział w zorganizowanym przez portal Polska360.org spotkaniu on-line z Kresowymi Żołnierzami Niezłomnymi – żołnierzami kresowych okręgów AK w czasie i po II wojnie światowej, więźniarkami sowieckich łagrów: płk Weroniką Sebastianowicz, ppłk Stanisławą Kociełowicz oraz mjr Natalią Zarzycką. Po zakończonym spotkaniu członek zarządu Rafał Zgorzelski osobiście wręczył warszawskim kombatantom kosze upominkowe.

Źródło testu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy

Bartek, syn pracownicy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp. z o.o., walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku, w wyniku którego doznał rozległego poparzenia ciała. Aby nasz podopieczny mógł rozpocząć samodzielne życie, konieczna jest intensywna rehabilitacja oraz specjalistyczne środki medyczne. Fundacja Grupy PKP uruchamia na ten cel zbiórkę charytatywną.

Naście lat, zdana matura, w głowie mnóstwo pomysłów, które czekają na realizację – Bartek rozpoczynał swą przygodę z dorosłym życiem podobnie jak wielu ludzi w jego wieku. Po zdanym egzaminie dojrzałości zaczął nawet pierwszą pracę, aby usamodzielnić się finansowo. Niestety, plany pokrzyżował poważny wypadek, któremu uległ właśnie w miejscu pracy. Bartka poraził prąd o napięciu 20 000 V.

Lekarze ze Szpitala Oparzeniowego w Siemianowicach Śląskich, gdzie Bartek został przetransportowany w stanie krytycznym, nie ukrywali, że sytuacja jest skrajnie trudna. Nasz podopieczny miał poparzone 34% ciała, z czego większość stanowiły poparzenia trzeciego stopnia. Doszło także do uszkodzenia organów wewnętrznych. Aby Bartek nie odczuwał bólu, wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej, w której pozostawał przez kolejne dwa miesiące.

W czasie śpiączki naszego podopiecznego poddano szeregowi operacji – usuwano martwą skórę, a na jej miejsce wszczepiano zdrowe tkanki. Niestety, aby ratować życie Bartka, konieczna była amputacja prawej ręki. „Dorobię sobie hak, będę jak pirat” – poinformował mamę, gdy po wybudzeniu dowiedział się o amputacji. I te słowa chyba najlepiej opisują, jakim jest człowiekiem. Przede wszystkim – nie poddaje się. Lekarze podkreślali, że Bartek, mimo wielkiej tragedii, która go spotkała, żyje między innymi dzięki nieprzeciętnej woli walki. 

I ta wola walki w Bartku nie gaśnie. Niestety, powrót do zdrowia wymaga nie tylko silnej woli, ale też dużych nakładów finansowych, które przekraczają możliwości wychowującej go samotnie mamy. Dlatego Fundacja Grupy PKP rozpoczyna zbiórkę charytatywną, z której uzyskane środki zostaną przeznaczone na rehabilitację usprawniającą oraz specjalistyczne środki opatrunkowe, a także leki i maści wspomagające zdrowienie Bartka.

Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby włączyli się w akcję pomocy chłopakowi, który ma w sobie ogromną chęć walki o powrót do zdrowia. Pokażmy kolejny raz moc kolejarskiej rodziny, aby Bartek przekonał się, że mimo nawet ogromnych trudności życiowych, nie jest sam.

Wszystkich, którzy chcą włączyć się w akcję pomocy, prosimy o wpłatę na numer konta: 92 1320 0019 1649 3010 2000 0005. W tytule przelewu należy wpisać: darowizna na cele statutowe – dla Bartka Ziemianina.

Zbiórka trwa do 24 lutego!

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP

Spółka PKP, pełniąca nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP, dołączyła do Klastra „Luxtorpeda 2.0”, podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego skupiający największe przedsiębiorstwa branży w Polsce.

Klaster „Luxtorpeda 2.0” uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy, budowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz nowatorskich rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei. Klaster w swoich działaniach opracowuje raporty i analizy dot. strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości, wykorzystując polskie produkty i usługi.

„Przynależność do różnych organizacji wspomagających funkcjonowanie i rozwój tak istotnego sektora gospodarki jak transport to bardzo duża wartość dodana dla PKP S.A. Jako spółka matka w Grupie PKP jesteśmy nie tylko jej liderem, ale także podmiotem ukierunkowanym na umacnianie całego rynku transportowego w Polsce i w Europie, co ma duże znaczenie z punktu widzenia konkurencji międzygałęziowej. Liczę, że dotychczasowa współpraca z Klastrem „Luxtorpeda 2.0” i nowe możliwości, jakie pojawiły się dzięki przystąpieniu PKP S.A. do tego przedsięwzięcia zaowocują działaniami, które będą miały realny, pozytywny wpływ na otoczenie, w którym prowadzimy działalność gospodarczą” – mówi członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski.

„Patrzę na tę współpracę z nieskrytą radością. PKP S.A. są jednym z najistotniejszych podmiotów branży. Sądzę, że nasza współpraca wpłynie pozytywnie na kształtowanie rynku, chociażby przez pracę nad rozwiązaniami prawnymi, wykorzystywanie innowacji w obszarze kolei, takie jak technologia wodorowa i związana z nią infrastruktura czy kształtowanie dworców oraz ich funkcjonalności w tworzeniu lokalnego centrum usługowego” – wskazuje dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0” Mateusz Izydorek vel Zydorek.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. około 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Ich majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych, jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. prowadzą aktywne działania polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych nieruchomości. Kluczowym zadaniem PKP S.A. jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony, wart ponad 2 mld zł program inwestycyjny, w ramach którego w latach 2016-2023 zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 dworców kolejowych. PKP pełnią również nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi podróżnych oraz uczestników rynku przewozów towarowych. Ponadto PKP prowadzą analizy i działania związane z rozwojem infrastruktury logistycznej, planując budowę terminali przeładunkowych. Kolejowa spółka aktywnie uczestniczy także w rozwoju elektromobilności w Polsce, zapewniając podróżnym zlokalizowane przy dworcach stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz realizując pilotaż usługi car-sharingu.

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Grupa PKP łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnej organizacji funkcjonującej w gospodarce rynkowej. W skład Grupy PKP wchodzą Polskie Koleje Państwowe S.A., czyli spółka matka oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynkach transportowym, logistycznym, zarządzania nieruchomościami i teleinformatycznym.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Ponad 5 milionów złotych na pomoc placówkom medycznym, wyposażanie pracowników w niezbędne środki ochrony, pomoc emerytom kolejowym i dzieciom uczącym się w domach – rok 2020 upłynął w Fundacji Grupy PKP w znacznej mierze pod znakiem walki ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Fundacja cały czas jednak realizowała także swoje cele statutowe, takie jak wsparcie osób chorych czy w trudnej sytuacji życiowej.

Podobnie jak wszystkie tego typu organizacje, Fundacja Grupy PKP aktywnie włączyła się w akcje pomocowe i wszelkie inne działania na rzecz zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Dzięki donatorom: spółkom Grupy PKP, innym firmom kolejowym, a także podmiotom spoza tej branży zbierano środki finansowe na ten cel i udzielano pomocy rzeczowej. Ponad 5 mln zł trafiło do placówek medycznych. Środki otrzymały między innymi:

Fundacja Grupy PKP włączyła się również w akcję #WspieramyMedyków, przekazując we współpracy ze spółką Polonus, Caritas Polska i Żywiec Zdrój ponad 30 tysięcy litrów wody na rzecz placówek pomocowych i medycznych.

Fundacja Grupy PKP zadbała o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i emerytów kolejowych. Dotarła z pomocą do ponad 50 miast i zbudowała bazę wolontariuszy. Pracownikom spółek zapewniła maseczki i inne środki ochronne. Łącznie przekazano 4 500 maseczek. Ci, którzy musieli pozostać na kwarantannie domowej mieli dostarczane zakupy. W ramach akcji „Emerycie, zostań w domu” dostarczano seniorom egzemplarze magazynu „Raport Kolejowy”, aby umilić im czas przebywania w domu.

Rok 2020 był dla Fundacji Grupy PKP, jak i dla wszystkich instytucji tego typu wyjątkowy i trudny. Czas pandemii w sposób szczególny pokazał, jak istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i jak bardzo są potrzebne. To był dla nas wszystkich ważny egzamin i myślę, że Fundacja Grupy PKP zdała go pomyślnie” – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP

Cieszę się, że mimo pandemii i intensywnej walki z jej skutkami z powodzeniem realizowaliśmy także wszystkie inne działania, do których zostaliśmy powołani. Nieśliśmy pomoc osobom chorym lub wykluczonym społecznie, wspieraliśmy lub organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i obchody ważnych rocznic. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z nami w 2020 roku i którzy przekazywali środki finansowe na działania statutowe Fundacji. Głęboko wierzę, że z roku na rok będzie coraz więcej ludzi i instytucji chcących czynić dobro razem z nami” – dodaje.

Mimo pandemii i intensywnych prac w związku ze zwalczaniem jej skutków Fundacja Grupy PKP przez cały czas realizowała swoje cele statutowe, do których należy m.in. działalność charytatywna i dobroczynna oraz ochrona i promowanie historycznego dziedzictwa kolejowego. Fundacja przeprowadziła m.in. 24 zbiórki pracownicze na rzecz potrzebujących kolejarzy i ich rodzin. Przekazała 101 darowizn i wzięła udział w aukcji charytatywnej w serwisie Facebook organizowanej na rzecz podopiecznej Fundacji.

Podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Grupy PKP, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi, aktywnie włączała się w akcje krwiodawstwa, poprzez organizację apelu do kolejarzy w celu oddawania krwi oraz osocza od ozdrowieńców, którzy wyleczyli się z koronawirusa, a także wspierała zbiórki w krwiobusach organizowane przez Zespół ds. Promocji Honorowego Dawstwa Krwi w Grupie PKP. Wszystko odbywało się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w związku z pandemią.

Wsparcie edukacji oraz wyrównywanie szans dzieci z ubogich rodzin lub niewielkich miejscowości także należało do głównych działań statutowych Fundacji. Pomogła ona m.in. Nadbużańskiemu Towarzystwu Oświatowemu „Moja Wieś” przekazując środki finansowe na zakup programów multimedialnych oraz montaż radiowęzła w szkole Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym. Fundacja aktywnie wspierała także dzieci i młodzież z polskich rodzin mieszkających na Wschodzie. Pomoc otrzymali m.in. podopieczni klubu sportowego Pogoń Lwów oraz dobroczynnego ośrodka wypoczynkowego „Nieciecz” na Białorusi, gdzie ufundowano budowę studni głębinowej.

Cennymi inicjatywami zaowocowała również współpraca Fundacji Grupy PKP z Caritas Polska - największą organizacją charytatywną w kraju. Jednym z takich działań był wspomniany już transport wody dla ośrodków pomocowych. Ponadto, na należących do PKP S.A. wybranych dworcach kolejowych zamontowane zostały datkomaty - wyposażone w ekran dotykowy, samoobsługowe automaty umożliwiające przekazywanie zbliżeniowo bezgotówkowych donacji. Działają one na dworcach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Fundacja Grupy PKP była inicjatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych lub związanych z pielęgnowaniem historycznego dziedzictwa. Na dworcu Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana została wystawa „Tu rodziła się Solidarność” w 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Na kilku dworcach kolejowych, m.in. w Warszawie i Poznaniu, dzięki współpracy z Fundacją „Dorastaj z nami” obejrzeć można było wystawę pt. „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, przedstawiającą historie bohaterów, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani na służbie.

Jednym z największych projektów związanych z promocją dziedzictwa  kolejowego były obchody 175. rocznicy otwarcia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Z tej okazji zorganizowano 4 spacery szlakiem „Wiedenki”, 1 spacer online oraz uroczyste obchody jubileuszowe w kościele Św. Boromeusza w Warszawie i na cmentarzu na Starych Powązkach przy grobie Stanisława Wysockiego, budowniczego Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Wspierający Fundację darczyńcy otrzymywali kalendarzyki jubileuszowe, specjalne, kolekcjonerskie znaczki pocztowe z dworcami kolejowymi wybudowanymi na szlaku „wiedenki” oraz znaczki turystyczne. Ponadto opracowano reprint rozkładu jazdy z 1846 r. na trasie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.

Już po raz trzeci Fundacja Grupy PKP wraz z Fundacją ProKolej zorganizowała konkurs na najładniejszy i najbardziej funkcjonalny dworzec kolejowy. Laureatami konkursu Dworzec Roku 2020 zostały obiekty: Przemyśl Główny, który otrzymał nagrodę publiczności i Goczałkowice – Zdrój, wyłoniony w drodze głosowania jury.

Fundacja włączyła się także w kampanię mającą na celu promowanie polskich produktów: #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI. Z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Fundacją Grupy PKP i Stowarzyszeniem Sady Grójeckie, a na wybranych dworcach oraz w pociągach PKP Intercity S.A. podróżnych częstowano jabłkami z grójeckich sadów.

To, oczywiście, tylko część licznych inicjatyw Fundacji Grupy PKP. Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach i działaniach organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację można znaleźć na jej stronie internetowej https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/fundacja Pracownicy i wolontariusze Fundacji już teraz intensywnie przygotowują się do tego aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna w 2021 roku. Wiele działań, podobnie jak w roku 2020, będzie ukierunkowanych na walkę ze skutkami pandemii.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP

Podczas konferencji ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD), zorganizowanej online przez Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) dyskutowano o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo–drogowych i prezentowano dobre praktyki w tym zakresie. Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP przedstawiła innowacyjne rozwiązanie na rzecz eliminowania wypadków na przejazdach, stworzone przez startup VIMOS.

Rozwój innowacji w obszarze bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych był jednym z głównych tematów 24. Posiedzenia plenarnego ELCF (European Level Crossing Forum). Spotkanie jednej z grup roboczych Platformy Bezpieczeństwa UIC (Międzynarodowego Związku Kolei) odbyło się online, a uczestniczyło w nim ponad 50 osób z 20 krajów. W debacie wzięła udział Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP. Spotkanie otworzył Allan Spence, przewodniczący Network Rail i ELCF. Po raz pierwszy w konferencji wzięli udział uczestnicy z Argentyny, USA, Iranu i Izraela – dzięki możliwościom, jakie dają narzędzia komunikacji online.

Pierwsza część spotkania była poświęcona ELCF, czyli inżynierskim środkom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Poruszono między innymi zagadnienia oceny i analizy ryzyka zdarzeń na przejazdach kolejowo – drogowych oraz innowacji mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Druga część spotkania dotyczyła edukacji w tym zakresie. Właśnie ten obszar należy do kluczowych działań Fundacji Grupy PKP.

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na terenach kolejowych, w tym na przejazdach, oraz promocja innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie to jeden z głównych celów Fundacji Grupy PKP. Ponadto Fundacja podejmuje współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz startupami w celu wypracowywania jak najlepszych, nowoczesnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa na kolei. Przykładem jest właśnie wspólny udział w ILCAD ze startupem Vimos” – mówi prezes zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Katarzyna Kucharek regularnie bierze udział w międzynarodowych spotkaniach na ten temat, między innymi organizowanych przez UIC. Dzieli się polskimi doświadczeniami w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na przejazdach. Ponadto Fundacja podejmuje współpracę z ośrodkami naukowo – badawczymi oraz startupami w celu wypracowywania jak najlepszych, nowoczesnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa na kolei.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram