fbpx

Rozwój i tempo wdrażania technologii wodorowych może zadecydować o tym, czy osiągniemy neutralność klimatyczną. Z inicjatywy Michała Kurtyki, Ministra Klimatu i Środowiska, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorców, nauki oraz organizacji pozarządowych podpisali 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W imieniu Prezesa UTK porozumienie podpisał Marcin Trela, Wiceprezes urzędu.

W lipcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła „Strategię wodorową dla neutralnie klimatycznej Europy”. Upowszechnienie technologii wodorowych jest kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i czystej transformacji energetycznej w Europie. Do 2050 r. energia elektryczna ze źródeł odnawialnych powinna doprowadzić do dekarbonizacji znacznej części zużycia energii w UE. Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawarła porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej. Stawia to nasze państwo w awangardzie europejskiej transformacji energetycznej.

"Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To zarówno wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji jak i szansa rozwojowa. Posiadamy odpowiednie zaplecze przemysłowe, ale co równie ważne, setki wykwalifikowanych osób, które są gotowe do pracy w tym sektorze" – podkreślił Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Rozwój gospodarki wodorowej to efekt świadomej polityki rządu, której celem jest nie tylko budowanie przewagi polskich przedsiębiorców, stworzenie wielu tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy, ale przede wszystkim podniesienie jakości życia obywateli. Integracji podmiotów z różnych sektorów służyć będą tzw. „doliny wodorowe”, które będą powstawać w kolejnych regionach Polski. Doliny wodorowe nie tylko będą zrzeszać przedsiębiorców – będą przede wszystkim miejscem, gdzie integruje się przemysł wodorowy, systemy wytwarzania, magazynowania i przesyłania wodoru.

Rozwój i upowszechnienie technologii wykorzystujących wodór to także kluczowa inicjatywa, która wpisuje się w założenia „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”

"Do porozumienia przystąpiło dziś 138 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będzie odgrywać w przyszłości istotne znacznie. W szczególności mowa tu o transporcie, energetyce, ciepłownictwie i przemyśle. Możliwie najwyższy udział w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorców oraz polskiej myśli technicznej i polskich patentów będzie miał kluczowe znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznej rywalizacji na polu gospodarczym z innymi państwami, które również dostrzegły ogromny potencjał wodoru" – podkreślił Ireneusz Zyska, Wiceminister i Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

W porozumieniu został zapisany ambitny wskaźnik „local content” na poziomie nie niższym niż 50% łącznej wartości w roku 2030 r. Wartość dodana dla polskiej gospodarki z tytułu osiągnięcia tego wskaźnika szacowana jest w wysokości od 343 do 870 mln euro.

"W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzenia odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Co szczególnie istotne, nasze porozumienie sektorowe wpisuje się politykę Unii Europejskiej w obszarze gospodarki wodorowej" – tłumaczył Wiceminister Zyska. Podkreślił, że inicjatywa zawarcia porozumienia miała charakter całkowicie oddolny i dobrowolny, a zainteresowanie rynku było ogromne.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

12 października ruszyła kolejna odsłona konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską. Dzięki inicjatywie aż 60 000 młodych obywateli Unii Europejskiej może liczyć na bezpłatny bilet Interrail umożliwiający podróż na połączeniach oferowanych przez europejskich przewoźników kolejowych.

Pierwsza edycja DiscoverEU odbyła się w 2018 r., od tego czasu w ramach programu nagrodzonych zostało 70 000 nastolatków spośród 350 000 zgłoszonych. Dla aż 66% z nich była to pierwsza zagraniczna podróż w życiu. Program ma na celu wzmocnienie w uczestnikach wartości europejskich i poczucia wspólnoty oraz zwiększenie kompetencji takich jak samodzielność, umiejętności językowe, łatwość adaptacji i organizacji. Podróż z biletem Interrail jest również szansą na zapoznanie się z transportem kolejowym w Europie, bilet otwiera bowiem drogę do aż 40 000 miejsc na całym kontynencie.

Aby zdobyć bilet, należy wypełnić formularz i odpowiedzieć na kilka pytań z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej i inicjatywach, jakie UE kieruje do młodych osób. Aplikacje przyjmowane są do 26 października do godz. 12:00. Kontakt z innymi uczestnikami programu umożliwia grupa na Facebooku #DiscoverEU official. Facebook Group otwiera się w nowym oknie, dzięki której poznanie rówieśników podróżujących w podobnym miejscu i czasie staje się łatwiejsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie udział wziąć mogą osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. i posiadające obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Program skierowany jest do osiemnastolatków, ale w tym roku wyjątkowo zgłaszać mogą się również osoby mające 19 i 20 lat, ponieważ w związku z pandemią i utrudnieniami w podróży, poprzednie edycje DiscoverEU nie mogły odbyć się zgodnie z planem.

Podróżować możesz samodzielnie lub w grupie do 5 osób. W przypadku chęci podróżowania w grupie aplikację złożyć powinien najpierw lider grupy, a następnie udostępnić pozostałym kod otrzymany po zarejestrowaniu zgłoszenia. Członkowie grupy będą musieli użyć tego kodu, aby dołączyć do założonej grupy online.

Jak wziąć udział w konkursie?

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu) otwiera się w nowym oknie.

Zgłoszenie składa się z kilku etapów.

W pierwszym kroku, aby zweryfikować czy kwalifikujesz się do konkursu, poproszony zostaniesz o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Po wyrażeniu odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady konkursu będziesz musiał wskazać czy planujesz podróżować sam/sama, czy w grupie.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja Twojego adresu e-mail. Sprawdzenie poprawności jest istotne, ponieważ w późniejszych etapach całość komunikacji będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Następnie zaproszony zostaniesz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać swoje dane osobowe: narodowość, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region i numer dokumentu tożsamości lub paszportu. Młodzi ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub niepełnosprawni będą mieli możliwość wskazania tutaj swoich szczególnych potrzeb.

Po wypełnieniu danych osobowych należy uzupełnić quiz składający się z 5 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej oraz o jej inicjatywach skierowanych do młodych ludzi. Na koniec należy odpowiedzieć na otwarte pytanie dodatkowe.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji na temat swoich planów podróży (tj., kiedy planujesz rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będziesz podróżować sam, czego chciałbyś się nauczyć dzięki temu doświadczeniu, w jaki sposób sfinansujesz swoją podróż i skąd dowiedziałeś się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej sekcji nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji. Będą służyć wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych dla Komisji Europejskiej w celu ulepszenia inicjatywy DiscoverEU. 

Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość potwierdzającą zgłoszenie, która będzie zawierać informację o rejestracji wniosku, kod wniosku oraz harmonogram przekazania decyzji o przyznaniu nagrody.

Co mogę wygrać?

Do wyboru są dwie formy biletu Interrail, pierwsza elastyczna i umożliwiająca dokonywanie zmian w trakcie podróży, druga z ustalonym dokładnym planem podróży i rezerwacjami miejsc dokonanymi z wyprzedzeniem przez dedykowanego operatora. Podróżować będzie można w terminie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Z elastycznym biletem Interrail Global Pass będziesz mógł podróżować po wszystkich krajach Unii Europejskiej przez określoną liczbę dni w okresie 1 miesiąca. W jednym dniu podróży możesz podróżować dowolną liczbą pociągów. Terminy podróży pozostają elastyczne, ale po rozpoczęciu wybranego pierwszego dnia podróży, Twój bilet ważny będzie przez jeden miesiąc. Datę początkową można zmienić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem danego dnia (00:00 CET). W ramach biletu Global Pass można odbyć również dwie podróże w kraju zamieszkania tzw. „Wyjazd” i „Powrót” pozwalające na podróż między miejscem zamieszkania a granicą, portem lotniczym lub morskim. Z Wyjazdu i Powrotu można skorzystać również w trakcie trwania ważności biletu, nie musi to być pierwsza i ostatnia podróż.

W przypadku biletów z ustalonym wcześniej planem podróży należy wybrać konkretne daty, które nie będą mogły zostać zmienione po wysłaniu formularza rezerwacji. Liczba krajów, które można odwiedzić w ramach tej opcji, jest ograniczona do 2. Dlatego też opcja ta może okazać się nieodpowiednia, jeśli chcesz odwiedzić kilka krajów. I odwrotnie, jeśli zdecydujesz się odwiedzić tylko jeden kraj, opcja podróży ze stałym planem jest dobrym rozwiązaniem. Wybór biletu z ustalonym planem podróży, nie będzie wymagał od Ciebie ponoszenia dodatkowych kosztów rezerwacji miejsc, ale istnieje w tym zakresie limit budżetowy (258 EUR).

Jak wybierani będą zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. Liczba biletów przysługujących nastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych krajów UE.

Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. W przypadku trafienia na listę rezerwową szansa na zdobycie nagrody wciąż istnieje. W przypadku rezygnacji z biletu innych laureatów bilety zostaną przekazane kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Jak mogę skorzystać z biletu?

Bilety Interrail Global Pass dostępne będą w formie biletów mobilnych tzw. mPassów. Umożliwiają one bardziej elastyczną podróż, zarządzaną z poziomu aplikacji Rail Planner App. Aplikację możesz bezpłatnie pobrać na telefon z systemem iOS lub Android. Po wprowadzeniu w niej kodu biletu oraz podaniu wymaganych danych takich jak imię, nazwisko i nr paszportu lub dowodu osobistego uzyskasz dostęp do swojego biletu Interrail.

Po utworzeniu wycieczki podpiętej do Twojego biletu będziesz mógł aktywować bilet poprzez określenie daty rozpoczęcia podróży, czyli jej pierwszego dnia. Bilet będzie ważny przez 1 miesiąc od tej daty. Dzień ten może zostać zmieniony w każdym momencie przed jego rozpoczęciem. Aby móc skorzystać z biletu w pociągu, musisz wyszukać interesujące Cię połączenie i dodać je do swojego biletu. Dzięki temu możliwe będzie wygenerowanie kodu dla każdego dnia, w którym zamierzasz podróżować pociągiem. Kod ten będzie ważny dla wszystkich zaplanowanych na ten dzień połączeń i będzie podlegał kontroli przez konduktora. Aby skorzystać z aplikacji i zarządzać swoim biletem potrzebne jest połączenie online, aplikacja wymaga łączenia się z Internetem co najmniej raz na 72 godziny.

Czy bilet obejmuje rezerwacje miejsc w pociągach?

Koszt rezerwacji miejsc nie jest uwzględniony w bilecie. Rezerwacja miejsca, w przypadku gdy jest obowiązkowa na danym połączeniu, musi zostać dokonana osobno przez pasażera. Większość pociągów dużych prędkości oraz pociągów międzynarodowych wymaga dokonania rezerwacji jednak posiadając bilet Interrail z łatwością możesz ich uniknąć wybierając bardziej okrężne trasy lub połączenia regionalne. Informacja o obowiązku dokonania rezerwacji jest widoczna w aplikacji Rail Planner App po wyszukaniu danego połączenia. Kontroli w pociągu będzie podlegał bilet dzienny wygenerowany w aplikacji oraz w przypadku takiego obowiązku, rezerwacja miejsca do siedzenia. Więcej informacji na temat możliwości dokonywania rezerwacji będzie dostępnych na stronie operatora i będzie przekazanych laureatom.

Grupa Eurail

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity S.A. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity.

Więcej informacji o ofercie biletów Interrail znajdziesz [TUTAJ].

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

To dotychczas największa dotacja, jaką CPK pozyskał z Unii Europejskiej. Komisja Europejska przyznała mu ponad 108 mln zł dofinansowania z instrumentu CEF Reflow. Spółka otrzyma najwyższe dofinansowanie w całej Unii i ponad połowę dotacji dla projektów z Polski.

Fundusze w ramach instrumentu CEF „Connecting Europe Facility” („Łącząc Europę”) służą do finansowania projektów infrastrukturalnych dotyczących transportu, energetyki i telekomunikacji. Korzystając z dodatkowej puli, tzw. CEF Reflow, wnioski złożyły cztery podmioty z Polski – Centralny Port Komunikacyjny, PKP Polskie Linie Kolejowe, Zarząd Morskiego Portu Gdynia i Pomorska Kolej Metropolitalna. Łączna kwota tych aplikacji to ok. 365,5 mln zł.

15 lipca Komisja Europejska ogłosiła wyniki ostatniego konkursu CEF w obszarze transportu w perspektywie 2014-2020. CPK otrzymał ponad 108 mln zł, czyli ponad połowę środków przyznanych dla naszego kraju (212,1 mln zł). Zaplanowany budżet konkursu w skali Unii Europejskiej wyniósł 160 mln euro, a finalnie został zwiększony do 307 mln euro. Polska uzyskała największe wsparcie spośród członków wspólnoty – 47 mln euro (prawie jedna trzecia planowanej puli). Największym beneficjentem została spółka CPK.

Źródło: Cpk.pl

Dofinansowanie dotyczy dwóch inwestycji:

„To doskonała wiadomość dla całej Polski. Konkurencja w ramach CEF Reflow była bardzo duża, więc decyzja Komisji Europejskiej dodatkowo podkreśliła wagę projektów CPK. Interpretujemy te wyniki jako sygnał z UE, że Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wiarygodna, potrzebna i dobrze przygotowana. Na dwie zgłoszone inwestycje CPK trafi w sumie ponad połowa puli krajowej i największa część środków dostępnych dla krajów Unii. To pokazuje czarno na białym, że za granicą istnieje świadomość, jak istotny jest to projekt dla całej Europy Środkowo-Wschodniej” - mówi minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Komisja Europejska oceniła aplikacje CPK najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych polskich projektów, rekomendując pełną kwotę wsparcia wnioskowaną przez spółkę. Podczas Komitetu CEF propozycja KE została też zatwierdzona przez państwa członkowskie. Następnym krokiem będzie podpisanie dwóch umów o udzielenie dotacji (tzw. Grant Agreement). Oba dokumenty są już w przygotowaniu.

Źródło: Cpk.pl

„Ponad 47 mln euro – taka kwota może trafić na siedem polskich projektów kolejowych z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). To duży sukces naszego kraju. Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości pozyskanego dofinansowania wśród wszystkich krajów, które ubiegały się o fundusze. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy duże inwestycje infrastrukturalne” - wskazuje Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Po uruchomieniu kolejnych środków, w ramach tzw. CEF 2 (z nowej perspektywy UE na lata 2021-2027), spółka planuje złożyć wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2 mld 250 mln zł. Będzie ona ubiegać się o unijne fundusze m.in. na kolejowe prace projektowe: dla węzła CPK, na roboty budowlane w tunelu dalekobieżnym KDP w Łodzi oraz na wykonanie projektów odcinków kolei dużych prędkości: z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania.

Dotychczas spółka CPK pozyskała w ramach unijnego instrumentu CEF prawie 8 mln zł dofinansowania na prace przygotowawcze do budowy linii kolejowej w rejonie Jastrzębia-Zdroju, czyli fragmentu trasy Katowice-Ostrawa. Bruksela dofinansowuje też współpracę z SNCF (koleje francuskie) w sprawie standardów technicznych dla kolei dużych prędkości oraz wdrażania systemu KDP.

Spółka przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Centralnego Portu Komunikacyjnego. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Dla prawie 750 km z nich od ubiegłego roku trwają inwentaryzacje przyrodnicze, a obecnie rozstrzygane są przetargi i podpisywane umowy na studia wykonalności.

Zakładana maksymalna prędkość eksploatacyjna na liniach kolejowych CPK to – w ramach pierwszego etapu inwestycji – 250 km/h. Możliwe będzie jej podniesienie w przyszłości (tzw. prędkość projektowa wyniesie 350 km/h), jeśli zaistnieje takie zapotrzebowanie ze strony przewoźników. Podstawowym założeniem całego programu jest możliwość dotarcia z większości dużych polskich miast do nowego lotniska i Warszawy w czasie nie dłuższym niż  2,5 godziny.

Źródło: Cpk.pl

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycję w wysokości 118 mln euro z funduszy strukturalnych w dwa projekty transportowe dla Polski i Gujany Francuskiej. Unijne środki trafią m.in. na modernizację taboru PKP Intercity – poinformowano na stronie KE.

26 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowanych w rozwój systemu szybkich autobusów w Cayenne w Gujanie Francuskiej, natomiast 92 mln euro trafią na modernizację i zakup taboru dla polskiego dalekobieżnego operatora kolejowego PKP Intercity.

„Projekty te przyniosą wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Sprawny system transportu publicznego skróci czas podróży, zachęci mieszkańców do rezygnacji z korzystania z samochodów, zwiększy bezpieczeństwo podróży i doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2. Jest to wyraźny przykład wspierania obywateli przez UE za pomocą infrastruktury, która spełnia cele Zielonego Ładu” – podkreśla komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira.

W Polsce dzięki inwestycji zmodernizowane zostaną 183 wagony, 20 lokomotyw elektrycznych oraz zakupionych będzie sześć pojazdów kolejowych. Obecnie średni wiek taboru PKP Intercity wynosi 29 lat dla wagonów i 33 lata dla lokomotyw. Projekt unowocześni system kolejowy dla trzynastu polskich regionów oraz zwiększy jego atrakcyjność i konkurencyjność.

Źródło tekstu: Komisja Europejska/Serwis Kolejowy

Prawie 22 km, do 32 stacji, dwa tunele i półtorakilometrowa estakada – tak ma wyglądać pierwsza linia krakowskiego premetra, która połączy Wzgórza Krzesławickie z rejonem ul. Jasnogórskiej w Bronowicach. 7 czerwca zaprezentowane zostały najważniejsze założenia „Studium wykonalności szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.

W konferencji prasowej prezentującej studium wzięli udział: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej Andrzej Kulig, a ze strony wykonawcy opracowania – kierownik projektu ILF Consulting Engineers Polska Michał Bogucki.

Zakończyła się umowa z firmą ILF Consulting Engineers Polska na opracowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. W ramach prac wykonawca przeprowadził szerokie analizy – uwzględniające m.in. uwarunkowania planistyczne, finansowe, charakterystykę i ocenę istniejących podsystemów transportu, analizy ruchowe dla przebiegów tras, analizy techniczne, środowiskowe i ekonomiczne, badania geologiczne, a także plan finansowy. Wykonawca był zobowiązany do uzyskania opinii wielu podmiotów w zakresie przedstawianych rozwiązań. W tym kontekście jednym z istotniejszych czynników wpływających na przedłożone rozwiązania było wypracowanie rozwiązań technicznych w obrębie Starego Miasta, które jak najmniej ingerowałyby w zabytkową tkankę miasta. W ramach opracowania kwestie te zostały szczegółowo przeanalizowane i były konsultowane z odpowiednimi służbami konserwatorskimi na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

„Z analiz finansowych wynika, że możliwy do sfinansowania i utrzymania bez dofinansowania zewnętrznego jest wyłącznie wariant premetra T6D, na odcinku Wzgórza Krzesławickie – ul. Jasnogórska. Alternatywnymi, analizowanymi opcjami były dwa warianty metra (w całości odcinki tunelowe), jednak cechowały się zbliżoną zdolnością przewozową do wariantu szybkiego tramwaju, będąc przy tym istotnie droższe zarówno w budowie, jak i późniejszej eksploatacji. Warto podkreślić, że premetro jest niemal o połowę tańsze w budowie niż tradycyjna kolej podziemna. Zgodnie ze studium, koszt realizacji zadania szacowany jest na ok. 5,8 mld zł, przy blisko 12 mld zł w przypadku metra” – mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Wariant rekomendowany do dalszych prac będzie miał przebieg częściowo tunelowy i częściowo estakadowy. Odcinek tunelowy został zaprojektowany głównie w rejonie centralnym, gdzie występują największe utrudnienia w sieci tramwajowej oraz w rejonie wielowariantowego węzła przesiadkowego w Bronowicach. Pozostały przebieg jest naziemny – częściowo wykorzystuje istniejące torowiska tramwajowe (głównie w rejonie Nowej Huty), a częściowo wymaga budowy nowej infrastruktury naziemnej i nadziemnej, czyli estakady. Całkowita długość trasy wynosi 21,82 km, z czego 6,6 km przebiega w tunelu, a 1,4 km na estakadzie. Pozostałe odcinki trasy przebiegają na powierzchni. Liczba stacji wynosi 32, a średnia odległość między nimi wyniesie 670 metrów. Szacuje się, że w godzinach szczytu krakowskie premetro przewiezie 14 tys. pasażerów.

O wskazaniu premetra jako wariantu rekomendowanego zadecydowały też takie aspekty jak uzyskanie szybkich efektów inwestycji już po uruchomieniu pierwszego etapu szybkiego tramwaju, wysoka elastyczność taboru tramwajowego, dostosowana do zmieniających się w ciągu dnia potoków pasażerskich, a także pełna integracja rekomendowanego wariantu z innymi inwestycjami tramwajowymi, która umożliwia efektywne wykorzystanie istniejącej sieci tramwajowej. Nie bez znaczenia jest też możliwość zapewnienia dogodnych przesiadek, np. z przygotowywaną do realizacji linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic poprzez wspólny odcinek pomiędzy przystankami „Rondo Polsadu” – „Park Wodny”, a także linią tramwajową „Piastowska” – „Głowackiego” – „Weissa” poprzez wspólny przystanek „Miasteczko Studenckie”.

„Chcemy w ciągu paru lat uzyskać decyzję środowiskową dla pierwszego etapu premetra. Chodzi o odcinek estakadowo-tunelowy, od stacji „DH Wanda” do stacji „Stadion Miejski”. Trasa ma prawie 10,5 km długości, z czego 5,6 to tunel pod Śródmieściem i 1,4 estakada. Już ten etap przyniesie mieszkańcom konkretną korzyść, bo odcinek rondo Polsadu – AGH będzie można przejechać w dziewięć minut” – podkreślał prezydent Krakowa.

Warto wspomnieć, że przygotowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” poprzedziło wykonanie wcześniejszych analiz. Krótko po ogłoszeniu wyników referendum w sprawie budowy metra (w którym ponad 55 proc. uczestników opowiedziało się za realizacją w Krakowie tego rodzaju inwestycji), w lipcu 2014 roku prezydent Krakowa powołał Zespół zadaniowy ds. realizacji wyników referendum w zakresie pytania obejmującego zagadnienia budowy metra w Krakowie, z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, krakowskich uczelni oraz ekspertów. Efektem prac zespołu były wytyczne do zlecenia opracowania, „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Obejmowało ono swym zakresem cały obszar miasta i zakładało różne warianty rozwoju sieci transportowej. Jego autorzy wskazali na konieczność budowy bezkolizyjnego środka systemu transportu wraz z jednoczesnym rozwojem sieci tramwajowej.

Podjęcie decyzji o budowie szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego wymagało opracowania dokumentacji o wyższym stopniu szczegółowości oraz uwzględniającego szczegółowe aspekty techniczne i ekonomiczno-finansowe, tj. „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”.

W związku z tym 3 lutego 2017 roku Gmina Kraków złożyła do Komisji Europejskiej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie studium w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Krakowski wniosek znalazł się wśród projektów rekomendowanych do wsparcia finansowego z tego instrumentu.

Następnie krakowski projekt zyskał aprobatę Komisji Europejskiej w ramach konkursu CEF, dzięki czemu 19 października 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych całego projektu.

Mając zapewnione finansowanie, Gmina Kraków w kwietniu 2018 roku ogłosiła przetarg na opracowanie „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. 2 sierpnia 2018 roku wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, jaką złożyła spółka ILF Consulting Engineers Polska z Warszawy. Wykonawca zaoferował cenę za wykonanie zamówienia w wysokości 9 471 024,60 zł brutto. 10 września 2018 roku zawarto umowę ze wskazanym wykonawcą.

W ramach studium rozpatrywane były trzy podsystemy transportu zbiorowego (metro, premetro „wahadło”, premetro szybki tramwaj) w różnych wariantach przebiegu, obsługujące północną część miasta na kierunku wschód-zachód. Analizom ruchu poddano każdy z siedmiu wariantów przebiegu tras, z czterema dodatkowymi podwariantami dla każdego z nich oraz sprawdzono możliwość zastosowania trzech wspomnianych środków transportu. Analizy wykonano dla siedmiu horyzontów czasowych w interwałach pięcioletnich, w okresie od roku 2028 do roku 2058. Następnie dokonano optymalizacji systemu tramwajowego i autobusowego. Łącznie wykonano ponad 300 kombinacji obliczeń. Otrzymane wyniki zostały zestawione w matrycy do analizy wielokryterialnej, dzięki czemu możliwe było wskazanie trzech wariantów do dalszych analiz technicznych – dwóch wariantów metra i jednego wariantu premetra. Rekomendacja padła na wariant premetra – jako na najbardziej optymalne rozwiązanie dla Krakowa z punktu widzenia finansowego, społecznego i funkcjonalnego.

Źródło tekstu: Krakow.pl/Serwis Kolejowy

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) opublikowała rozkład jazdy pociągu Connecting Europe Express, który jesienią rozpocznie podróż po wszystkich krajach Unii Europejskiej. W dniach 20-23 września br. skład dotrze do Polski. Przejedzie przez Kraków, Warszawę i Gdańsk.

Connecting Europe Express to jedna z najważniejszych inicjatyw trwającego Europejskiej Roku Kolei. Skład odwiedzi 26 krajów Unii Europejskiej w zaledwie 36 dni. Dotrze do 40 miast, w tym większości stolic. Pociąg rozpocznie podróż 2 września bieżącego roku, wyjeżdżając ze stolicy Portugalii – Lizbony. Ostatnim przystaniem na trasie będzie Paryż. Skład dojedzie tam 7 października.

Ekspres to tak naprawdę trzy różne pociągi pod jednym szyldem. Taki zabieg jest konieczny z uwagi na różne standardy szerokości torów w poszczególnych krajach europejskich. Skład normalnotorowy będzie składał się z 6 wagonów: wystawowych, konferencyjnego, biesiadnego i sypialnego. Drugi pociąg, o innym rozstawie, będzie kursował w Hiszpanii i Portugalii, a trzeci w krajach bałtyckich: Estonii, Litwie i Łotwie.

Źródło: Cer.be

Pociąg Łączący Europę dotrze też oczywiście do naszego kraju. W dniach 20-23 Września zatrzyma się w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. Przejazd składu będzie koordynowany przy pomocy polskich spółek kolejowych: Polskich Kolei Państwowych, PKP Polskich Linii Kolejowych oraz PKP Intercity. Wydarzenie wpisze się w 14 edycję Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO, które odbędą się w Gdańsku w dniach 21-24 września.

„W Polsce przejazd pociągu planowany jest w dniach 20-23 września, z postojem w Warszawie, Krakowie, a także Gdańsku, przy okazji 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako” – podały na Twitterze PKP S.A.

Na trasie przejazdu Ekspresu Łączącego Europę będą odbywały się też konferencje. CER poinformował, że dotąd potwierdzono wydarzenia m.in. w Lizbonie, Bukareszcie i Berlinie Tematami dyskusji będą cele i plany odnośnie transportu kolejowego, określone w unijnej strategii Zielonego Ładu.

Na trasie przejazdu Ekspresu Łączącego Europę będą odbywały się też konferencje. CER poinformował, że dotąd potwierdzono wydarzenia m.in. w Lizbonie, Bukareszcie i Berlinie Tematami dyskusji będą cele i plany odnośnie transportu kolejowego, określone w unijnej strategii Zielonego Ładu.

Za Connecting Europe Express odpowiadają Komisja Europejska, Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej, europejscy operatorzy kolejowi, zarządcy infrastruktury oraz liczni unijni i lokalni partnerzy. Szczegółową mapę przejazdu Connecting Europe Express przygotowaną przez CER można sprawdzić [tutaj].

Więcej informacji można znaleźć na [stronie] UTK.

pg

We wtorek Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia ub. r., dotyczącej unijnego Funduszu Odbudowy. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Za opowiedziało się 290 z nich, 133 wstrzymało się od głosu, a 33 było przeciw. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ratyfikowanie przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej decyzji RE o zasobach własnych jest konieczne do uruchomienia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, które mają być wsparciem dla państw Wspólnoty w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu kilku najbliższych lat Polska ma otrzymać z unijnego budżetu łącznie 770 mld złotych.

Każde z państw UE zostało zobowiązane do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy, który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z nowego Funduszu Odbudowy. Strona polska przekazała swój dokument Komisji Europejskiej w poniedziałek 3 maja. Obok przygotowania KPO, do uruchomienia wypłat potrzebna jest właśnie ratyfikacja wspomnianej decyzji RE o zasobach własnych.

To głosowanie na pewno było przełomowe. Ja odbieram je jako bardzo pozytywne, ponieważ okazało się, że jest bardzo duża większość w naszym parlamencie, która jest świadoma tego, że trzeba wspólnie prowadzić działania dla dobra całej naszej ojczyzny. Dzisiaj wygrała z całą pewnością Polska” - ocenił premier RP Mateusz Morawiecki.

Jako główny cel realizacji KPO rząd wskazuje „zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy”. Pieniądze pozyskane od UE zostaną przeznaczone m.in. na zieloną i inteligentną mobilność oraz na inwestycje infrastrukturalne takie jak kolej czy drogi. [czytaj więcej]

Z informacjami na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz pełną treścią dokumentu można zapoznać się [tutaj].

mw

Dofinansowanie spółki Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości 770 303 500 PLN, do którego doszło w 2015 roku, jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa – stwierdziła dziś, po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania, Komisja Europejska.

Polregio podkreśla, że decyzja Komisji Europejskiej kończy definitywnie formalne postępowanie w sprawie pomocy na restrukturyzację, którą spółka otrzymała we wrześniu 2015 roku od Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc w wysokości 770 303 500 PLN została udzielona na warunkach przewidzianych w planie restrukturyzacji zakończonej z sukcesem w kolejnych latach. Dzisiejsza decyzja oznacza, że Komisja Europejska wyjaśniła i potwierdziła zgodność środków pomocowych na rzecz Przewozów Regionalnych (obecnie Polregio) z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Szef Polregio Artur Martyniuk podkreśla, że decyzja KE to nowy etap w historii przewoźnika.

„To niezwykle ważna informacja, z której bardzo się cieszymy. Wydanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej poprzedziła czasochłonna i wieloaspektowa procedura sprawdzająca, która potwierdziła zgodność pomocy publicznej z unijnymi zasadami. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces. Otwieramy właśnie nową kartę w historii POLREGIO i polskich kolei oraz kontynuujemy dalsze intensywne prace dla poprawy jakości usług świadczonych pasażerom”– mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

W 2020 roku Polregio, pomimo pandemii, utrzymało przychody na poziomie blisko 1,5 mld zł. Przewoźnik wypracował 23 mln zł zysku netto. Zadłużenie finansowe spółki zmniejszyło się o ponad 30 mln zł, a koszt działalności gospodarczej o 11 mln zł. Spółka podpisała wieloletnie umowy przewozowe z samorządami 14 województw na obsługę połączeń kolejowych o wartości 9 mld, w tym w 8 regionach aż na 10 lat. Zapewnia to firmie stabilną perspektywę finansową w okresie długoterminowym. Ponadto, w 2020 r. przewoźnik wyszedł z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwala mu planować modernizację oraz zakup nowego taboru.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce istniejący od 20 lat. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach i przystankach. Do wielu miejscowości w Polsce Polregio dojeżdża jako jedyny przewoźnik. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach z usług Polregio skorzystało nawet do 88 mln pasażerów rocznie. Udział przewoźnika w rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce wynosi 27%. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

Źródło tekstu: Polregio.pl/Serwis Kolejowy

Komisja Europejska poinformowała 24 marca o zatwierdzeniu włoskiego pakietu pomocowego dla sektora kolejowego. 270 mln euro wesprze przewoźników towarowych i pasażerskich, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii SARS-CoV-2.

Kwota przeznaczona przez rząd Włoch na wsparcie firm prywatnych i państwowych ma pokryć część kosztów związanych z opłatami za dostęp do torów kolejowych w okresie od marca do grudnia 2020 r. Pomoc udzielona przez państwo pozwoli przewoźnikom zachować udziały w rynku. Zdaniem KE istnieje zagrożenie ich utraty na poczet transportu samochodowego.

„Również w kontekście wybuchu (pandemii – przyp. red.) koronawirusa ważne jest utrzymanie konkurencyjności kolejowych przewoźników towarowych i komercyjnych operatorów pasażerskich w stosunku do innych rodzajów transportu, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Zatwierdzone dzisiaj środki umożliwiają władzom włoskim dalsze wspieranie tego sektora w obecnej trudnej sytuacji. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu zapewnienia, że krajowe środki wsparcia można wprowadzić tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE” – powiedziała wicekomisarz wykonawcza KE Margrethe Vestager.

Uzasadniając swoją decyzję Komisja Europejska stwierdziła, że wsparcie przewoźników kolejowych jest istotne m.in. przez wzgląd na ekologię. KE wzięła pod uwagę fakt, iż ten rodzaj transportu nie ma tak negatywnego wpływu na środowisko, jak przewozy samochodowe. Jednocześnie nie przyczynia się on do powstawania zatorów na drogach.

Środki przeznaczone przez rząd Włoch uznano za proporcjonalne i konieczne do wdrożenia unijnego planu stopniowego przenoszenia transportu na kolej. Jednocześnie Komisja zaznacza, że kwota 270 mln euro nie wpłynie negatywnie na zasadę konkurencyjności.

Jest to kolejny pakiet pomocowy przyznany przez włoski rząd na wsparcie krajowego sektora kolejowego w czasie pandemii COVID-19. Poprzednio KE zatwierdziła kwotę 511 mln euro, którą władze tego państwa przeznaczyły na pokrycie strat poniesionych przez prywatnych przewoźników pasażerskich. Więcej na ten temat pisaliśmy [tutaj].

hp

W poniedziałek zakończył się nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Konkurs organizowany przez Komisję Europejską (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trwał od 15 grudnia 2020 roku i był ostatnim w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Polska złożyła ogółem 8 wniosków o łącznej wartości ponad 81 mln euro, które uzyskały akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone w lipcu 2021 roku.

Szacunkowy budżet konkursu, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi ok. 200 mln euro.

Nabór dotyczył wyłącznie projektów studyjnych, mających na celu przygotowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Ograniczony został do odcinków wstępnie zidentyfikowanych na korytarzach sieci bazowej i na pozostałych odcinkach sieci bazowej TEN-T i dotyczył infrastruktury kolejowej, wodnej śródlądowej oraz portów morskich i śródlądowych.

W wyniku dotychczasowego udziału w programie CEF Polska otrzymała 4,3 mld euro na realizację łącznie 61 projektów.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram