fbpx

Komisja Europejska poinformowała 24 marca o zatwierdzeniu włoskiego pakietu pomocowego dla sektora kolejowego. 270 mln euro wesprze przewoźników towarowych i pasażerskich, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii SARS-CoV-2.

Kwota przeznaczona przez rząd Włoch na wsparcie firm prywatnych i państwowych ma pokryć część kosztów związanych z opłatami za dostęp do torów kolejowych w okresie od marca do grudnia 2020 r. Pomoc udzielona przez państwo pozwoli przewoźnikom zachować udziały w rynku. Zdaniem KE istnieje zagrożenie ich utraty na poczet transportu samochodowego.

„Również w kontekście wybuchu (pandemii – przyp. red.) koronawirusa ważne jest utrzymanie konkurencyjności kolejowych przewoźników towarowych i komercyjnych operatorów pasażerskich w stosunku do innych rodzajów transportu, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Zatwierdzone dzisiaj środki umożliwiają władzom włoskim dalsze wspieranie tego sektora w obecnej trudnej sytuacji. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu zapewnienia, że krajowe środki wsparcia można wprowadzić tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE” – powiedziała wicekomisarz wykonawcza KE Margrethe Vestager.

Uzasadniając swoją decyzję Komisja Europejska stwierdziła, że wsparcie przewoźników kolejowych jest istotne m.in. przez wzgląd na ekologię. KE wzięła pod uwagę fakt, iż ten rodzaj transportu nie ma tak negatywnego wpływu na środowisko, jak przewozy samochodowe. Jednocześnie nie przyczynia się on do powstawania zatorów na drogach.

Środki przeznaczone przez rząd Włoch uznano za proporcjonalne i konieczne do wdrożenia unijnego planu stopniowego przenoszenia transportu na kolej. Jednocześnie Komisja zaznacza, że kwota 270 mln euro nie wpłynie negatywnie na zasadę konkurencyjności.

Jest to kolejny pakiet pomocowy przyznany przez włoski rząd na wsparcie krajowego sektora kolejowego w czasie pandemii COVID-19. Poprzednio KE zatwierdziła kwotę 511 mln euro, którą władze tego państwa przeznaczyły na pokrycie strat poniesionych przez prywatnych przewoźników pasażerskich. Więcej na ten temat pisaliśmy [tutaj].

hp

W poniedziałek zakończył się nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Konkurs organizowany przez Komisję Europejską (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trwał od 15 grudnia 2020 roku i był ostatnim w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Polska złożyła ogółem 8 wniosków o łącznej wartości ponad 81 mln euro, które uzyskały akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone w lipcu 2021 roku.

Szacunkowy budżet konkursu, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi ok. 200 mln euro.

Nabór dotyczył wyłącznie projektów studyjnych, mających na celu przygotowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Ograniczony został do odcinków wstępnie zidentyfikowanych na korytarzach sieci bazowej i na pozostałych odcinkach sieci bazowej TEN-T i dotyczył infrastruktury kolejowej, wodnej śródlądowej oraz portów morskich i śródlądowych.

W wyniku dotychczasowego udziału w programie CEF Polska otrzymała 4,3 mld euro na realizację łącznie 61 projektów.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

W styczniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała raport o rozwoju rynku transportu kolejowego zawierający podsumowanie za lata 2015-2018. Publikacja obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak m. in. rozwój rynku kolejowego, dostępna infrastruktura i usługi, stan sieci, ograniczenia przepustowości i bariery.

Kluczowe dane i informacje przedstawione w raporcie zostaną również wykorzystane w działaniach realizowanych w ramach Europejskiego Roku Kolei - inicjatywy Komisji Europejskiej mającej na celu zachęcanie obywateli i przedsiębiorstw do korzystania z kolei. Raport zawiera podsumowanie rynku w latach 2015 – 2018.

Spośród zebranych danych i informacji na temat europejskiego rynku transportu kolejowego można dowiedzieć się m. in., że:

W raporcie zwrócono również uwagę na fakt, że rynek kolejowy jest jedynym, który ma realny wpływ na redukcje emisji gazów cieplarnianych spośród wszystkich gałęzi transportu. W 2018 r. rynek kolejowy wygenerował 0,4% emisji gazów cieplarnianych oraz zużył 2% energii w transporcie.

Raport zawiera również rekomendacje dotyczące dalszych działań służących rozwojowi przewozów kolejowych w Unii Europejskiej.

Siódmy raport z monitoringu rynku kolejowego opracowany został na podstawie danych zebranych od państw członkowskich w ramach obowiązkowej sprawozdawczości rynkowej dla Komisji Europejskiej. Dane z Polski dostarcza Urząd Transportu Kolejowego.

Raport [7th report on monitoring development of the rail market] dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze [strony Komisji Europejskiej].

Wraz z dokumentem dostępne są do pobrania załączniki:

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej został opublikowany siódmy raport na temat monitorowania sektora kolejowego (RRMS) na obszarze wspólnoty. Dane dotyczą lat 2015-2018. Obejmują także Wielką Brytanię, która opuściła UE w 2020 roku oraz Norwegię, która jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wśród szerokiego zakresu tematów w dokumencie znalazły się informacje dotyczące rozwoju rynku, dostępnej infrastruktury, stanu sieci kolejowej, zatorów komunikacyjnych oraz barier dla świadczenia bardziej efektywnych usług. Komisja Europejska podkreśla, że zebrane dane będą wykorzystywane także w ramach inicjatyw wpisujących się w trwający Europejski Rok Kolei. Raport nie zawiera żadnych informacji o wpływie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na rynek.

Główne wnioski KE płynące ze sprawozdania:

W podsumowaniu czytamy, że sektor kolejowy wnosi istotny wkład w spójność gospodarczą i społeczną krajów unijnych, zatrudniając ponad 900 tys. osób i przewożąc ok. 1,6 mld ton towarów oraz ok. 7,1 mld pasażerów każdego roku.

Komisja Europejska monitoruje sytuację na rynku kolejowym w państwach członkowskich od roku 2007. Pełną treść raportu za lata 2016-2018 można znaleźć na [stronie internetowej] KE.

pg

Komisja Europejska oficjalnie ogłosiła, że w piątek 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolejnictwa. Główne cele inicjatywy to podkreślenie, że kolej jest zrównoważonym, inteligentnym i bezpiecznym środkiem transportu ­– czytamy na stronie KE.

Inicjatywa została zaproponowana przez KE w marcu 2020 roku, a w grudniu zyskała akceptację Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Komisja Europejska zapowiada, że w ramach Europejskiego Roku Kolejnictwa prowadzony będzie szereg działań, aby osiągnąć główny cel Zielonego Ładu, którym jest uzyskanie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Europejska Komisarz ds. Transportu Adina Vălean zaprosiła do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach w ramach Europejskiego Roku Kolei.

„Transport przyszłości musi być zrównoważony, bezpieczny, wygodny i niedrogi. Kolej nie tylko spełnia te wymagania, ale oferuje znacznie więcej! Europejski Rok Kolei daje nam możliwość ponownego odkrycia tego środka transportu. Dzięki różnorodnym działaniom wykorzystamy tę okazję, aby pomóc kolei w pełnym wykorzystaniu jej potencjału” – podkreśliła komisarz.

Transport kolejowy w Unii Europejskiej odpowiada za mniej niż 0,5% emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem. Komisja Europejska wskazuje, że kolej jest wyjątkowo bezpieczna i łączy całą UE za pośrednictwem transeuropejskiej sieci transportowej. Pomimo tych zalet jedynie 7% pasażerów i 11% towarów podróżuje koleją. Europejski Rok Kolei pomoże zwiększyć udział tego środka transportu w przewozie osób i towarów. Pozwoli też znacznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Wszelkie szczegóły na temat inicjatywy i planowanych działań można znaleźć na [stronie internetowej] Europejskiego Roku Kolei. W odpowiednich zakładkach dostępne są również informacje o nadchodzących wydarzeniach i o tym, jak osobiście zaangażować się w promocję transportu kolejowego.

pg

Komisja Europejska wesprze finansowo niemiecki plan przeniesienia transportu towarów z dróg na tory. Program będzie realizowany w latach 2021–2025 i obejmie rozbudowę infrastruktury kolejowej – w tym budowę nowych bocznic. Łączna kwota dofinansowania to 200 mln euro – podaje Railjournal.com.

Zgodnie z decyzją podjętą w ramach zawartej umowy, przedsiębiorstwa biorące udział w realizacji programu otrzymają zwrot kosztów poniesionych podczas wdrażania projektu. W przypadku instalowania nowych urządzeń na bocznicach kolejowych, będzie to refundacja w wysokości 50% nakładów. Podmioty realizujące przedsięwzięcia związane z budową terminali przeładunkowych mogą liczyć na 80% rekompensaty ze środków unijnych.

Umowa dotyczy programu inwestycyjnego, który będzie wdrażany od 2021 do 2025 roku. Łącznie Unia Europejska przeznaczy na wsparcie projektu kwotę w wysokości 200 mln euro. Zgodnie z ustaleniami wypłata pieniędzy będzie odbywać się etapowo. Roczne dofinansowanie wyniesie 40 mln euro.

Komisja Europejska uznała, że niemiecki program dotyczący zwiększenia udziału kolei w przewozie towarowym jest zgodny z celami Europejskiego Zielonego Ładu – strategii, zgodnie z którą kraje członkowskie UE mają stopniowo zmniejszać emisję CO₂. Plan wspólnoty zakłada, że do 2050 roku Europa będzie pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

hp

Co najmniej 30 mln bezemisyjnych aut, 100 miast neutralnych dla klimatu, podwojenie kolejowych przewozów ekspresowych w całej Europie do 2030 r. – to założenia planu na rzecz zielonej, inteligentnej i przystępnej mobilności.  „Wyznaczyliśmy ambitne cele dla transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie”– powiedział Frans Timmermans.

Komisja Europejska przedstawiła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat. Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie, dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

Jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, emisje z sektora transportu muszą wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Przyjęta strategia doprowadzi do zmiany sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów w Europie oraz ułatwi łączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej podróży. Wyznaczyliśmy ambitne cele dla całego systemu transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19” – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Etapy działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej przyszłości

Wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej zrównoważone, a ekologiczne alternatywy powszechnie dostępne. Należy też wprowadzić odpowiednie zachęty do wdrażania transformacji. Konkretnie zdefiniowane etapy pozwolą kierować europejski system transportu ku inteligentnej i zrównoważonej przyszłości:

do 2030 r.:

do 2035 r.:

do 2050 r.:

10 kluczowych obszarów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji

Aby zrealizować zakładane cele, w strategii określono łącznie 82 inicjatywy w 10 kluczowych obszarach („inicjatywy przewodnie”), z których każda obejmuje konkretne działania.

Zrównoważony

Zrównoważony transport oznacza w praktyce:

Inteligentny

Innowacje i cyfryzacja będą w przyszłości kształtować sposób przemieszczania się pasażerów i towarów o ile stworzone zostaną odpowiednie warunki. Strategia przewiduje:

Odporny

Transport jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, a wiele przedsiębiorstw w tej branży doświadcza ogromnych trudności operacyjnych i finansowych. Komisja zobowiązuje się zatem do:

Kontekst

Ponieważ transport wnosi około 5 proc. unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie, ma kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw. Jednocześnie naraża on nasze społeczeństwa na koszty: emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia, hałas, wypadki drogowe i zagęszczenie ruchu. Obecnie emisje z transportu odpowiadają za około jedną czwartą łącznej emisji gazów cieplarnianych w UE.

Ten impuls do przekształcenia transportu pojawia się w czasach, gdy cały sektor nadal doświadcza skutków koronawirusa. Dzięki zwiększonym inwestycjom publicznym i prywatnym w modernizację i większą ekologiczność naszych flot i infrastruktury, a także poprzez wzmocnienie jednolitego rynku, mamy obecnie historyczną szansę na uczynienie transportu europejskiego nie tylko bardziej zrównoważonym, ale również bardziej konkurencyjnym w skali globalnej i bardziej odpornym na wszelkie przyszłe wstrząsy.

Zmiany te nie powinny jednak pozostawiać nikogo w tyle: zasadnicze znaczenie ma to, by transport był dostępny i przystępny cenowo dla wszystkich, aby regiony wiejskie i oddalone pozostały skomunikowane, a sektor transportu zapewniał dobre warunki socjalne i oferował atrakcyjne miejsca pracy.

Źródło tekstu: Ec.europa.eu/Serwis Kolejowy

Komisja Europejska skierowała do Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego transgranicznej infrastruktury kolejowej między Francją a Wielką Brytanią. Propozycja zakłada m.in. zachowanie jednolitego systemu bezpieczeństwa w tunelu pod kanałem La Manche – podaje portal Railway News.

Wraz z końcem bieżącego roku upływa okres przejściowy dotyczący Brexitu, po którym prawo Unii Europejskiej nie będzie już obowiązywało na terytorium Wielkiej Brytanii. Dotyczy to także odcinka tunelu kolejowego pod kanałem La Manche podlegającego brytyjskiej jurysdykcji. W konsekwencji autoryzacja bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury pod kanałem oraz licencje przedsiębiorstw kolejowych obsługujących Eurotunel stracą ważność.

Jednolity system bezpieczeństwa

W październiku unijne organy upoważniły Francję do negocjowania i zawarcia z Wielką Brytanią umowy w sprawie stosowania unijnych zasad bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w tunelu. Szanse na to, że nową umowę uda się wypracować do końca 2020 roku są jednak niewielkie. Dlatego Komisja Europejska proponuje, aby obecnie obowiązująca autoryzacja bezpieczeństwa dotycząca Eurotunelu obowiązywała do lutego 2021 roku.

Zdaniem władz Francji jest to czas potrzebny krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa na wydanie własnych zezwoleń na francuskim odcinku tunelu pod kanałem La Manche. Jeśli się to nie uda, Komisja Międzyrządowa - odpowiedzialna za realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa połączeń kolejowych pod kanałem La Manche - mogłaby wydać jednolite zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa.

Licencje dla przewoźników kolejowych

Po 31 grudnia wygasną także licencje wydane przez Wielką Brytanię przedsiębiorstwom kolejowym prowadzącym działalność na jej terytorium. Dlatego francuskie władze chcą szybko przeprowadzić negocjacje nowej umowy transgranicznej. Chodzi o to, aby przewoźnicy działający na obszarze Zjednoczonego Królestwa mogli korzystać ze wspólnej infrastruktury kolejowej na obecnych licencjach.

Komisja Europejska chce, aby wspomniane licencje przedsiębiorców oraz ich certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez władze brytyjskie, zostały przedłużone o 9 miesięcy. Czas ten byłby liczony od momentu wejścia w życie proponowanego rozporządzenia. Jeśli w tym okresie Francji i Wielkiej Brytanii nie uda się wypracować porozumienia w sprawie ruchu transgranicznego, przewoźnicy kolejowi będą musieli uzyskać unijne licencje do momentu, kiedy rozporządzenie przestanie obowiązywać.

pg

16 listopada Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla projektu „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I”. Pozwoli ono stołecznej SKM zrealizować zakup 21 pociągów zamówionych w spółce NEWAG.

Umowa z producentem taboru na dostarczenie nowych pojazdów dla Szybkiej Kolei Miejskiej została podpisana w kwietniu tego roku. Wartość zamówienia wyceniono na 667 924 686 zł brutto, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie około 202,7 mln zł. Pozyskane fundusze pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zamówione przez stołeczną kolej aglomeracyjną pociągi NEWAG ma dostarczyć do listopada 2022 roku. Będzie to 15 pięcioczłonowych i 6 czteroczłonowych EZT Impuls 2. JTo kolejne zamówienie, które nowosądecka spółka zrealizuje dla SKM Warszawa. W 2012 roku przewoźnikowi dostarczono w ramach przetargu starszy model Impulsów.

Elektryczne zespoły trakcyjne zostaną wyposażone w monitoring, nowoczesny system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, hotspot Wi-Fi, ładowarki USB oraz ratujące życie defibrylatory AED” – informuje w komunikacie zamieszczonym na swoje stronie internetowej SKM Warszawa.

Pozyskane od NEWAG-u pociągi Impuls 2 przeznaczone zostaną do realizacji połączeń na Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Będą to m.in. kursy łączące Lotnisko Chopina oraz Warszawę Zachodnią z Legionowem czy Sulejówkiem, a także Pruszków z Otwockiem.

Warszawska SKM przewozi rocznie około 22 mln pasażerów. Mający udogodnić przejazdy jej klientom projekt „Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitalnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – etap I” poza zakupem taboru obejmuje również inne działania: w jego ramach zmodernizowano mieszczące się w warszawskich Odolanach zaplecze techniczno-postojowe.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram