fbpx

W Łódzkim Domu Kultury 27 lipca odbyło się seminarium pt. „Kolej zielonych prędkości w Łódzkiem”. Wydarzenie, organizowane przez Województwo Łódzkie i Łódzką Kolej Aglomeracyjną, wpisywało się w trwający Europejski Rok Kolei.

Dyskusja dotyczyła potencjału kolejnictwa w regionie łódzkim w kontekście transformacji energetycznej oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

„Tutaj, w Łódzkiem, naprawdę zależy nam na kolei. Łódzka Kolej Administracyjna to nasz skarb. Mamy się czym pochwalić, bo wskaźnik awaryjności naszych pociągów jest najniższy w kraju. Dzięki temu, że rozkłady jazdy ŁKA i Polregio uzupełniają się, mamy szeroką ofertę dla pasażerów. Obecnie walczymy o to, by można było dojechać prostą drogą z Wielunia do stolicy województwa. To nasze marzenie, ale przede wszystkim marzenie mieszkańców Wielunia. Kolejny nasz cel to Bełchatów - duże miasto o ogromnym znaczeniu, dziś bez komunikacji pasażerskiej. Funkcjonuje tam jedynie transport towarowy. Mamy ambitne cele. Aby je zrealizować, staramy się o fundusze z trzech źródeł. Z Polskiego Ładu, RPO i z Krajowego Programu Odbudowy” – mówił witając gości Rafał Jóźwiak, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Pierwszy panel dyskusyjny seminarium dotyczył wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w kolejnictwie. Irena Jałmużna z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej przypomniała, że kolej zużywa najmniej energii ze wszystkich rodzajów transportu. Alicja Kozłowska z Urzędu Transportu Kolejowego dodała, że transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych, dlatego celem jest przeniesienie transportu ładunków z jezdni na tory. Drogami kolejowymi ma być realizowane 75 procent transportu.

Do wykorzystywania napędu wodorowego na liniach niezelektryfikowanych przekonywał Piotr Kubicki, dyrektor ds. rozwoju Technitel Polska S.A. Jego zdaniem oparcie transportu kolejowego o to paliwo sprawi, że będzie on jeszcze bardziej ekologiczny.

„Wodór nie ucieka do atmosfery, to czysta energia, której jedynym efektem ubocznym jest woda. To przyszłość kolejnictwa” – powiedział Piotr Kubicki.

Do 2030 roku 85 procent energii trakcyjnej ma pochodzić z OZE, pozostałe 15 procent z napędu wodorowego (tam, gdzie nie ma trakcji elektrycznej). Takie cele przedstawił Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka S.A. Jego zdaniem realizacja tego planu sprawiłaby, że kolej stałaby się neutralnym dla klimatu środkiem transportu.

Do wykorzystywania OZE w kolejnictwie nakłania także Komisja Europejska, która rekomenduje, by do 2030 roku podróże do 500 km były neutralne klimatycznie. Wzorem są obecnie Holandia, Austria czy Niemcy.

„My chcemy być lepsi niż Niemcy, którzy w 57 procentach wykorzystują OZE w kolejnictwie. Nasz cel to 85 procent” – zaznaczał Leszek Hołda.

Podczas seminarium organizowanego przez ŁKA wystąpił także jej prezes. Janusz Malinowski mówił o możliwościach oszczędzania energii, a jedną z nich jest zastosowanie programu Eco-driving w pociągach ŁKA. Rozwiązanie to pozwala na monitorowanie zużycia energii. W tym celu maszyniści przewoźnika korzystają ze specjalnego poradnika, a także otrzymują premie za dobre wskaźniki zużycia energii.

Kolejnym panelem dyskusyjnym było przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Tutaj głos zabrał Janusz Reszelewski, burmistrz Drzewicy. Przypomniał, że swego czasu miasto, leżące – jak sam przyznał – na peryferiach województwa, straciło połączenie kolejowe z Łodzią. W 2020 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna przywróciła to połączenie, a mieszkańcy Drzewicy chętnie z niego korzystają.

Kolejne tematy poruszane podczas seminarium to m.in. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne i wyzwania społeczne na przykładzie dobrych praktyk realizowanych w kraju i w Europie w zakresie kolei” czy „Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu regionalnym”.

Seminarium zakończyło się wizytą studyjną w innowacyjnym Zapleczu Technicznym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na Widzewie.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego podsumował środowe Ogólnopolskie Forum Kolejowe, które przebiegało pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”. Uczestnicy wydarzenia debatowali m.in. o zmianach, które zaszły na polskiej kolei od 2003 roku.

Konferencję otworzył szef UTK dr inż. Ignacy Góra. Omówił zmiany kompetencji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego na przestrzeni 18 lat. Podkreślił, że stopniowo zwiększał się zakres zadań nadzorczych organu. W 2003 roku UTK sprawował nadzór nad zarządcami, przewoźnikami, komisjami powypadkowymi, producentami i użytkownikami bocznic. Po 18 latach dodatkowo nadzorem Prezesa Urzędu objęci są: maszyniści, ośrodki szkolenia, pasażerowie, organizatorzy transportu zbiorowego, jednostki oceniające, certyfikowani ECM, operatorzy OIU oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ignacy Góra pokazał też, jak zmieniała się struktura rynku – w 2003 roku w Polsce działało 4 przewoźników pasażerskich oraz 20 towarowych. Po 18 latach mamy 16 aktywnych przewoźników pasażerskich i 84 towarowych. Dane operacyjne dotyczące kolei są zbierane i publikowane przez UTK w cyklu miesięcznym na specjalnie w tym celu wykonanym [portalu].

Minister Andrzej Bittel, Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, opowiedział o zmianach, jakie zachodziły przez 18 lat w podstawowym dla przedsiębiorców kolejowych akcie prawnym. Przypomniał również, że transport rzeczy stanowi „krwiobieg gospodarki”. Zaznaczył, że obecne inwestycje w tabor i program Kolej+, szczególnie w kontekście zaangażowania samorządów, zmieniają oblicze polskiej kolei. Dodał, że kolej staje się produktem pożądanym i przez pasażerów, i przez klientów.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzata Manowska przekazała zebranym informacje o sprawach sądowych związanych z branżą kolejową – zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Podkreśliła dużą rolę Urzędu Transportu Kolejowego w kształtowaniu orzecznictwa w tej materii. Prezes stwierdziła, że 18-lecie utworzenia Urzędu Transportu Kolejowego jest bardzo dobrą okazją dla zaprezentowania całemu społeczeństwu roli prawa w procesie przemian rynkowych, w tym przypadku dotyczących rynku transportu kolejowego.

Więcej na temat przebiegu Ogólnopolskiego Forum Kolejowego można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Priorytety krajowej oraz unijnej polityki w zakresie transportu kolejowego, a także informacje o stanie przygotowania do wdrażania nowej perspektywy finansowej to główne tematy konferencji Urzędu Transportu Kolejowego zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Seria konferencji związana jest z Europejskim Rokiem Kolei. Uczestnicy debaty mówili o sukcesach i możliwych zagrożeniach procesów inwestycyjnych, szczególnie związanych z oddawaniem inwestycji.

Forum Fundusze Unijne – rozwój transportu kolejowego w Polsce było drugim z serii spotkań zorganizowanych w trakcie Europejskiego Roku Kolei przez Urząd Transportu Kolejowego. Prelekcje odbyły się w formie zdalnej, natomiast debata w formie mieszanej – część uczestników prowadziła dyskusje w siedzibie UTK, a część łączyła się zdalnie.

„W trakcie poprzedniego spotkania rozmawialiśmy o tym co zrobić, by zachęcić społeczeństwo do korzystania z transportu kolejowego. Dziś będziemy rozmawiać o podobnych sprawach, ale z innej perspektywy: jak inwestycje kolejowe związane są z funduszami europejskimi”– powiedział otwierając Forum dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK przedstawił projekty realizowane przez urząd z wykorzystaniem dofinansowania unijnego - Kampania Kolejowe ABC, Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów oraz Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego. Ignacy Góra mówił także o projektach, które mogłyby być finansowane ze środków europejskich, a są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kolejowego – system [ETCS Limited Supervision] i [nowoczesne systemy monitoringu przejazdów].

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedstawił priorytety w krajowej polityce transportu kolejowego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

„Priorytetem dla nowej perspektywy jest dalszy wzrost atrakcyjności przewozów - zarówno towarowych, jak i pasażerskich. A możemy tego dokonać poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Wspólnym mianownikiem tych działań, co trzeba powiedzieć na konferencji organizowanej przez UTK, jest poprawa bezpieczeństwa kolei” – zaznaczył Andrzej Bittel.

O priorytetach Unii Europejskiej w zakresie transportu kolejowego w perspektywie finansowej 2021-2027 mówiła Katarzyna Zielińska-Heitkötter, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej zdaniem podstawowymi priorytetami, jakimi kieruje się ministerstwo, są te wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i Agendy Cyfrowej kwestie związane z konsekwencjami epidemii Covid-19 oraz wynikające z krajowych dokumentów strategicznych przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury. Rozwój transportu kolejowego będzie wpływał pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zwiększenie roli kolei w transporcie lądowym. Zadaniami realizowanymi w ramach priorytetów będzie zapewnienie i zrównoważenie dostępności transportu kolejowego, integracja różnych środków transportu, rozwój sieci transeuropejskiego TEN–T oraz wzrost udziału transportu kolejowego w ruchu pasażerskim i towarowym.

Główne ryzyka we wdrażaniu projektów unijnych zostały przedstawione przez Dyrektor CUPT Joannę Lech. Najważniejszym z nich jest konieczność przesunięcia środków z perspektywy 2014-2020 na bieżącą. Środki przesunięte obciążają jednak budżet perspektywy 2021-2027. Kolejne zagrożenia to zmiany przepisów: środowiskowych, budowlanych, norm technicznych czy opóźnienia wydawania decyzji administracyjnych. Ważnym czynnikiem jest wzrost cen, szczególnie materiałów budowlanych. Z tym często wiążą się zmiany zakresów projektów wpływających na zmiany cen. Istotne są też oferty przekraczające kosztorysy. Organizacyjnymi zagrożeniami są procedury przetargowe, napięte harmonogramy i kumulacja inwestycji. Wielokrotnie powodem zagrożeń jest też niedostatek potencjału kadrowego i inwestycyjnego.

Maciej Gładyga, Dyrektor Biura Izby Gospodarczej Transportu Lądowego stwierdził, że w inwestycjach budowlanych potrzebna jest systemowa zmiana dotycząca modelu prefinansowania inwestycji. Obecny opiera się na koncentracji ogłaszania przetargów. Po tym następuje długa cisza. Taki model dewastuje rynek. Również przewoźnicy oczekują zmian w programach unijnych obejmujących inwestycje taborowe. Wiele zmian jest niezależnych od rynku – to chociażby wynik wprowadzanych nowych regulacji unijnych.

W pierwszej części spotkania przedstawiony był zarys ciekawszych programów unijnych z branży kolejowej. Prezentację poświęconą Kampanii Kolejowe ABC przedstawił Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich UTK. O programie unijnym związanym z zakupem 12 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych opowiadał Konrad Wojnarowski, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju, „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. Romuald Mądry, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazał widzom opis realizacji dwóch programów związanych z modernizacją linii kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego oraz o pracach na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Na koniec pierwszej części konferencji Piotr Obrycki, Dyrektor Biura Badań i Rozwoju oraz Damian Artyszak, Starszy Specjalista z PKP Energetyka S.A. zaprezentowali materiał dotyczący magazynów energii elektrycznej działających jako system dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej. Magazyn taki powstał dzięki pomocy programu unijnego.

Ogólnopolskie Forum Kolejowe zakończyło się debatą „Wąskie gardła” w realizacji inwestycji kolejowych, w której wzięli udział Joanna Lech, p.o. Dyrektor CUPT oraz Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Projektów Kolejowych CUPT [czytaj więcej]; Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego; Jakub Kapturzak, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury; Romuald Mądry – Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK oraz Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestnicy omawiali potencjalne zagrożenia w wydatkowaniu środków, takie jak np. przepisy środowiskowe czy możliwa kumulacja wniosków dotyczących certyfikacji zakończonych inwestycji. Wiceprezes UTK Kamil Wilde przypomniał, że kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu, ale potrzebne są inwestycje w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, by zastąpić wiekowy już SHP. Wskazywane były również nowe możliwości kierowania środków europejskich tak, by odnosiły skutek w postaci zachęcania do korzystania z kolei. Narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji kierunkowych może być stworzony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych Zintegrowany Model Ruchu.

„Przychodzimy właśnie do tego etapu, kiedy model będzie narzędziem wykorzystywanym do wspierania procesu decyzyjnego. Jest to narzędzie, które pomoże podejmować decyzje, ale nigdy za nikogo żadnej decyzji nie podejmie” – podsumowała prace nad aplikacją Joanna Lech, p. o. Dyrektor CUPT.

„Chciałbym zwrócić uwagę, że jeszcze nigdy nie było tylu pieniędzy inwestowanych w kolej, nigdy tak nie zmieniała się polska infrastruktura, nie było takich środków na modernizację i zakup nowych pojazdów kolejowych”– podsumował dyskusję dotyczącą środków unijnych dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego w ramach obchodów Europejskiego Roku Kolei zorganizował 26 maja br. Ogólnopolskie Forum Kolejowe „Fundusze Unijne Rozwój Transportu Kolejowego w Polsce”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele CUPT – Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT oraz Ewa Karasińska, dyrektor departamentu, który odpowiada za realizację projektów kolejowych.

Ustanowiony przez Unię Europejską w 2021 Europejski Rok Kolei stał się doskonałą okazją m.in. do wymiany doświadczeń w realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym. Szczególnie, że przed nami kolejna perspektywa, w której w projektach programów krajowych dla Polski zaplanowano blisko 28 mld euro na transport, w tym kolejowy.

Dyrektor Joanna Lech przedstawiła temat: „Przygotowania do wdrażania nowej perspektywy oraz ryzyko dla wykorzystania środków w nowej pespektywie finansowej 2021-2027 wynikającego ze stanu realizacji projektów z perspektywy 2014-2020”. Prelegentka opowiedziała o doświadczeniach CUPT zdobytych w latach 2014-2020 w związku z wydatkowaniem środków z programów Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia oraz instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Szczegółowo przedstawione zostały zidentyfikowane ryzyka w inwestycjach transportowych i, co najważniejsze, to jak można te problemy ograniczać. Dyrektor CUPT podzieliła się również z uczestnikami konferencji informacją, w jaki sposób Centrum przygotowuje się do wyzwań związanych z nową perspektywą, zwracając szczególną uwagę na [Zintegrowany Model Ruchu], który ma służyć beneficjentom oraz dokument planistyczny dla sektora transportu intermodalnego.

W drugiej części konferencji przedstawiciele CUPT uczestniczyli w debacie dotyczącej „wąskich gardeł” w realizacji inwestycji kolejowych.

Zapis spotkania można obejrzeć poniżej.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Blisko 100 osób, głównie zdalnie, uczestniczyło w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Transport Kolejowy 2021 Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” organizowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Uczestniczący w konferencji pracownicy nauki, studenci, doktoranci oraz uczniowie szkół średnich wysłuchali 18 referatów w sesji plenarnej i plakatowej. Konferencja jest kolejnym wydarzeniem organizowanym przez Prezesa UTK w ramach Europejskiego Roku Kolei.

Wykład inauguracyjny o bezpieczeństwie realizacji kolejowych przewozów pasażerskich w aspekcie funkcjonowania urządzeń dSAT wygłosił prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Prelegent przedstawił wyniki swoich badań prowadzonych w latach 2017-2019. W tym okresie na polskiej sieci kolejowej działało 216 urządzeń dSAT. Dawało to średnią gęstość 1 urządzenia na 85 km sieci, co odpowiadało gęstości zabudowanych urządzeń w innych krajach Europy w 2010 r. Badania pokazały, że mimo relatywnie wiekowego taboru pasażerskiego w Polsce (średni wiek wagonu pasażerskiego to ponad 30 lat) z roku na rok maleje liczba alarmów generowanych przez urządzenia, co jest odzwierciedlone w malejących statystykach dotyczących liczby zdarzeń i wypadków kolejowych.

Podczas konferencji przedstawiono kilkanaście referatów dotyczących zagadnień związanych z branżą kolejową. Problematyka referatów była zróżnicowana: od porównania procesów inwestycyjnych II RP z czasami współczesnymi poprzez zagadnienia bezpieczeństwa na szlakach kolejowych i na dworcach, analizy i opisy algorytmów stosowanych do modelowania i zarządzania ruchem kolejowym, systemów transmisji danych, w tym ERTMS/ETCS stosowanych na kolei, do analiz gospodarczych transportu towarowego oraz zagadnień obsługi pasażerów niewidomych.

Do rozwoju kolei nie wystarczą dobre chęci, czy dopływ funduszy europejskich. Potrzebni są ludzie, którzy będą tworzyć kolej nowoczesną i przyjazną klientom. Do tworzenia urządzeń poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróżowania potrzebni są ludzie z wizją i pasją. Czyli z pewnością osoby takie jak uczestnicy dzisiejszego spotkania” – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wszyscy uczestniczy otrzymali certyfikaty za udział w konferencji. Wyróżnienie Komitetu Naukowego za referat sesji plenarnej otrzymali:

Wyróżnienie Komitetu Naukowego za plakat sesji plakatowej otrzymali Przemysław Barszcz i Marcin Orłowski za pracę Analiza rozwiązań technicznych w zakresie technologii i konstrukcji infrastruktury przejazdów kolejowo-drogowych.

Wyróżnienie Prezesa UTK otrzymali Emilia Stelliga i Damian Pliwka za pracę "Urządzenia sterowania ruchem kolejowym na stacji Dęblin na przestrzeni lat". Emilia Stelliga i Damian Pliwka są uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie.

W Komitecie naukowym konferencji znaleźli się: dr hab. Zbigniew Tucholski - prof. PAN z Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Komitetu), dr inż. Ignacy Góra z Urzędu Transportu Kolejowego, prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, dr inż. Marzena Graboń-Chałupczak z Akademii WSB, dr inż. Andrzej Kochan z Politechniki Warszawskiej, dr inż. Jakub Młyńczak - prof. Politechniki Śląskiej, dr inż. Grzegorz Zając - prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Zbigniew Kędra z Politechniki Gdańskiej, dr inż. Wojciech Gamon z Politechniki Śląskiej, dr inż. Jerzy Wojciechowski - prof. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, dr inż. Paweł Rolek z Instytutu Transportu Kolejowego, dr inż. Aleksander Drzewiecki z Kolei Śląskich oraz dr inż. Tomasz Kuminek z Urzędu Transportu Kolejowego.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W konferencji Urzędu Transportu Kolejowego „Nowy Wizerunek Kolei”, która odbyła się 28 kwietnia, uczestniczyła p.o. dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech. W swoim wystąpieniu mówiła m.in. o potencjale Zintegrowanego Modelu Ruchu.

Celem konferencji UTK „Nowy wizerunek kolei”, było m.in. przedstawienie idei i celów Europejskiego Roku Kolei oraz wskazanie zmian, jakie zaszły w transporcie kolejowym dzięki funduszom Unii Europejskiej przeznaczonym na infrastrukturę, zwiększeniu interoperacyjności i wprowadzeniu wspólnotowych regulacji prawnych.

Omówione zostały również działania podjęte w transporcie kolejowym w związku z pandemią COVID-19 oraz wyzwania, przed którymi stanie kolej w świecie po epidemii. Ważnym tematem było przedstawienie zagadnienia konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Uczestnicy skupili się też na problematyce wypracowania propozycji i sugestii w zakresie zachęcenia pasażerów do korzystania z transportu kolejowego.

CUPT o ZMR

CUPT zaproszone zostało do udziału w dyskusji nt. nowego wizerunku kolei. W swoim wystąpieniu p.o. dyrektor Joanna Lech przedstawiła potencjał ZMR oraz wyjaśniła, jak można wykorzystać to narzędzie na potrzeby rynku kolejowego, m.in. w zakresie czasu dojazdu do stacji. Prezentację CUPT z wydarzenia można znaleźć [tutaj].

Czym jest Zintegrowany Model Ruchu?

ZMR to narzędzie wspierające wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych w perspektywie 2021-2027. Wśród tych warunków znalazło się m.in. określenie stanu obecnego i przyszłego planowanej infrastruktury transportowej uwzględniającej m.in. analizę ruchu i ocenę ekonomiczną opartą na analizie popytu i modelowaniu ruchu. Więcej informacji o Zintegrowanym Modelu Ruchu można znaleźć w [specjalnej zakładce] na stronie CUPT.

W wydarzeniu, poza CUPT, wzięli udział przedstawiciele innych instytucji publicznych i prywatnych, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisji Europejskiej, spółek kolejowych, Centralnego Portu Komunikacyjnego, Instytutu Kolejnictwa oraz uczelni wyższych.

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

W poniedziałek 29 marca odbędzie się konferencja “Kolej dla klimatu”, podczas której odbędzie się premiera raportu ukazującego rolę i potencjał ekologiczny kolei oraz podejmującego kwestie ograniczania oddziaływania na środowisko w sektorze transportu zbiorowego.

„Dziś w całej Europie nikt nie ma wątpliwości, że kolej to najbardziej ekologiczna forma transportu. Samochody emitują dwanaście razy więcej gazów cieplarnianych niż pociągi!” – podkreśla dr Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej.

„Przygotowując ambitne strategie związane z neutralnością klimatyczną nie możemy skupiać się jedynie na rynku energii. Doskonałe wyniki można uzyskać także przekształcając rynek transportu i przyznając priorytet najbardziej ekologicznym rozwiązaniom logistycznym” - dodaje.

Konferencja „Kolej dla klimatu” wpisuje się w szereg imprez organizowanych w całej Europie w ramach „Europejskiego Roku Kolei”, które mają zachęcić szerokie grono użytkowników do prywatnych i służbowych podróży pociągiem. Wzrost popularności kolei może w dużym stopniu przyczynić się do realizacji jednego z najważniejszych celów zapisanych w Europejskim Zielonym Ładzie, czyli osiągnięcia przez unię neutralności klimatycznej. Dziś tylko 7% przewozów pasażerskich i 11% towarowych odbywa się po torach. Wszystkie argumenty ekologiczne wskazują, że tu potrzebna jest gruntowna zmiana.


W konferencji „Kolej dla klimatu” udział wezmą naukowcy badający klimat i środowisko, przedstawiciele biznesu, sektora medycznego i organizacje społeczne i ekologiczne. Wydarzenie ma być przede wszystkim okazją do prezentacji i przedyskutowania pomysłów na zrównoważoną politykę transportową. Możliwą do wdrożenia nie tylko na poziomie kraju, ale również konkretnej miejscowości czy firmy.

Źródło Tekstu: GRID Warszawa/Serwis Kolejowy

Modernizacja polskiej kolei w stronę standardów bezemisyjności i zwiększenie jej udziału zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych były głównymi tematami konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei” zorganizowanej przez PKP Intercity w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. W trakcie paneli dyskusyjnych wskazywano, że korzystanie z zielonej energii ma doprowadzić do zwiększenia zainteresowania pasażerów i przedsiębiorców transportem kolejowym. W debatach uczestniczyli dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Kamil Wilde, Wiceprezes UTK.

W debacie otwierającej konferencję „Europejski Zielony Ład – wyzwania dla transportu i szansa dla kolei” dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wskazywał na potencjał drzemiący w polskiej kolei oraz na dodatkowe szanse jakie mogą powstać dzięki inwestowaniu w czyste źródła energii takie jak wodór.

„Polska kolej jest bezpieczna i ekologiczna, porównanie z innymi krajami EU pokazuje, że ma duży potencjał rozwoju” – powiedział dr inż. Ignacy Góra.

„2021 ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Kolei trzeba wykorzystać by osoby, które dotychczas z kolei nie korzystały zobaczyły, jakim jest pewnym środkiem transportu” – dodał Prezes UTK.

W opinii ministra Andrzeja Adamczyka polska kolej, przy znacznym wsparciu rządu, rozpoczęła realizację strategii zielonego ładu jeszcze zanim Unia Europejska ogłosiła ten plan w 2019 r. Odniósł się m.in. do ogromnego programu inwestycyjnego PKP Intercity na lata 2016-2023 „PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji”, na którego realizację przeznaczono 7 mld zł. Zakłada on zakup nowego i modernizację istniejącego taboru oraz zaplecza technicznego.

Uczestnicy dyskusji oceniali, że szansą jest zmiana praktyk biznesowych. Wiele firm zwraca uwagę na ślad węglowy swojej działalności, w tym odpowiednio czysty transport. To właśnie kolej ma olbrzymi potencjał proekologiczny, który może przekonać klientów biznesowych.

Podczas panelu dyskusyjnego „Ekologiczna kolej jako środek transportu pierwszego wyboru – czym przekona do siebie pasażerów” wiceprezes UTK Kamil Wilde przypomniał, że nowoczesna i bezpieczna kolej nie jest wyłącznie zagadnieniem technicznym, ale ważni są odpowiednio przygotowani pracownicy kolei. Prowadzone są prace, by od roku 2023 egzaminy na licencję i świadectwo maszynisty były państwowe, prowadzone niezależnie od ośrodków szkolenia w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

„Pasażerów do kolei przekonać może wiele, z pewnością pomocny będzie aspekt ekologiczny. Pod tym względem kolej wygrywa z innymi środkami transportu” – mówił Kamil Wilde, Wiceprezes UTK.

Konferencja wpisywała się w założenia Europejskiego Roku Kolei, który promuje ten środek transportu jako najbardziej ekologiczny.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że do 2030 roku w Polsce zostanie uruchomionych 76 tysięcy nowych połączeń kolejowych. Rządowe plany szef resortu przedstawił na odbywającej się w czwartek 11 marca w Centrum Prasowym PAP konferencji „Zielony ład na polskiej kolei”, przygotowanej przez PKP Intercity i Polską Agencję Prasową.

Zapowiedzi zwiększenia dostępu do pasażerskiego transportu kolejowego to efekt m.in. umowy zawartej w styczniu bieżącego roku pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a PKP Intercity. Poza inwestycjami w nowoczesny tabor, kontrakt o całkowitej wartości ponad 21 mld zł przewiduje „rozszerzanie dostępu do kolei w wyniku uruchamiania większej liczby połączeń PKP Intercity w kolejnych latach i zwiększania częstotliwości kursowania pociągów na głównych trasach”. [czytaj więcej]

Szef resortu infrastruktury zapewnił, że przedstawione dziś plany na pewno zostaną zrealizowane.

„Założenia są takie i zrealizujemy je na pewno. Ze 120 tys. pociągów w 2021 roku do 196 tys. pociągów w roku 2030. To jest wzrost o 64% ilości pociągów. To wiele połączeń kolejowych, gdzie pociągi będą kursowały co godzinę albo częściej, między miastami wojewódzkimi” – wskazał Andrzej Adamczyk.

W Polsce, m.in. ze środków Ministerstwa Infrastruktury, realizowany jest też wieloletni Krajowy Program Kolejowy obejmujący inwestycje na liniach kolejowych. W listopadzie ubiegłego roku ruszył także drugi etap programu Kolej Plus z perspektywą do 2028 roku. Zakwalifikowało się do niego 79 projektów z całej Polski. Strategia ma pomóc w walce z problemem wykluczenia komunikacyjnego w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, i zapewnić pasażerom wygodny dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. [czytaj więcej]

pg

Przez ostatni rok nasze myślenie o transporcie zdominowała epidemia koronawirusa. Nasz podstawowy cel, jakim jest zagwarantowanie bezpiecznych przewozów nabył nowego ważnego wymiaru – naszego zdrowia” – mówił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, otwierając VII Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Forum jest coroczną konferencją poświęconą szeroko pojmowanemu bezpieczeństwu na kolei w Polsce, współorganizowaną przez Tor-Audytor i UTK.

W obradach forum wzięło udział ponad 30 ekspertów rynku transportu szynowego. W gronie uczestników byli m.in. dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz Andrzej Bittel, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury. Organizatorami był Urząd Transportu Kolejowego oraz TOR-Audytor. Podczas trzech sesji dyskusyjnych rozmawiano o problemach polskiego sektora kolejowego podczas pandemii koronawisusa, o wdrażaniu IV pakietu kolejowego oraz o zawodach nieodłącznie związanych z branżą kolejową, luce pokoleniowej i działaniach popularyzujących zawody kolejowe wśród młodzieży.


Od początku pandemii koronawirusa w Polsce Urząd Transportu Kolejowego podejmuje działania na rzecz ochrony transportu kolejowego i jego użytkowników. Zainicjował je jeszcze zanim potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia w Polsce. Pierwszą inicjatywą było spotkanie w marcu 2020 r. z udziałem m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego, przewoźników pasażerskich, zarządców infrastruktury, Straży Ochrony Kolei, a także przedstawicieli ambasad wszystkich państw ościennych. Dyskutowano o możliwych scenariuszach i sposobach działania oraz współpracy w przypadku wystąpienia zagrożenia COVID-19 bezpośrednio na terytorium Polski.

Od początku pandemii UTK monitoruje sytuację przewozową oraz uczestniczy w posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i naradach zespołu zarządzania kryzysowego w Ministerstwie Infrastruktury. W 2020 r. w UTK przygotowano niemal 300 dziennych raportów na podstawie danych przekazywanych z rynku kolejowego, które dotyczyły zapełnienia pociągów, rezygnacji z połączeń kolejowych oraz stwierdzonych zakażeń w personelu przedsiębiorstw kolejowych. Dzięki temu można na bieżąco monitorować sytuację, ale też podejmować odpowiednie działania wyprzedzające. UTK na bieżąco też publikuje informacje o wpływie COVID-19 na rynek kolejowy.

UTK brał udział w pierwszych dystrybucjach środków dezynfekujących i ochrony osobistej, które przekazała Agencja Rezerw Materiałowych, gdy nie były one jeszcze powszechnie dostępne na rynku. Współpracuje także ze Strażą Graniczną, przekazując jej listy pracowników kolei, którzy przekraczają służbowo granicę. UTK zorganizował spotkanie z organizatorami publicznego transportu zbiorowego, podczas którego wypracowane zostały mechanizmy wsparcia finansowego dla nich. Ponadto na bieżąco informuje podmioty kolejowe o nowych obostrzeniach, zakazach i nakazach wynikających z wprowadzanych przepisów.  

Warto wspomnieć, że podczas debaty omawiającej wpływ epidemii na branżę kolejową wszyscy uczestnicy podkreślali działania UTK w minionym roku i jego duże zaangażowanie w działania osłonowe oraz bliską współpracę z przedsiębiorcami kolejowymi.

W 2020 r. doszło do istotnego spadku liczby wypadków w transporcie kolejowym w stosunku do lat poprzednich. Na liniach kolejowych odnotowanych prawie 20% mniej wypadków niż rok wcześniej. Zmniejszyła się również liczna wypadków na bocznicach kolejowych oraz na przejazdach kolejowo-drogowych i w miejscach nieprzeznaczonych do przekraczania torów kolejowych. Przyczyn można dopatrywać się w nietypowych uwarunkowaniach, jakie przyniosła epidemia koronawirusa. Ograniczenia epidemiczne i spowolnienie gospodarcze przyczyniły się do zmniejszenia zapotrzebowania na przewozy, co w efekcie przełożyło się na ograniczenie ruchu na sieci kolejowej. Jak podkreślano podczas debaty, efektem ograniczeń była zarówno zmniejszona liczba wypadków, ale również podniesienie punktualności, szczególnie w przypadku przewozów towarowych.

Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem poziomu bezpieczeństwa na liniach kolejowych jest miernik wypadkowości, który odnosi liczbę zdarzeń do wykonanej pracy eksploatacyjnej. W 2020 r. wskaźnik wypadkowości wyniósł 1,79 i był najniższy w historii danych zbieranych przez UTK.

Działania prowadzone przez UTK spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem przedstawicieli transportu kolejowego” – podsumował dr inż. Ignacy Góra.

Przez cały okres pandemii UTK pracował bez żadnych przerw. Zarówno organizacja, jak i wyposażenie techniczne pozwalają nam na efektywną pracę, również w tych warunkach” – dodał prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Innym ważnym tematem poruszanym podczas obrad Forum było zagadnienie zmian prawnych w zakresie szkolenia maszynistów. Każdy kandydat, który rozpocznie po 1 stycznia 2023 r. szkolenie na licencję maszynisty bądź proces szkolenia przed wydaniem pierwszego w życiu świadectwa maszynisty będzie zdawał egzamin zgodnie ze znowelizowanymi przepisami. Zmianie ulega forma części teoretycznej tych egzaminów – z papierowej na komputerową, a egzamin na świadectwo zostaje rozszerzony o część na symulatorze. Zadanie egzaminacyjne przeprowadzone w oparciu o określony scenariusz pozwoli przede wszystkim na sprawdzenie reakcji egzaminowanego na typowe sytuacje ruchowe oraz sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne, w tym na przykład podczas prowadzenia pociągu w trudnych warunkach atmosferycznych, czy zastosowania właściwych procedur w sytuacjach awaryjnych.

Wprowadzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Każdy maszynista będzie miał łatwy dostęp do kompletu informacji dotyczących przebiegu swojego zatrudnienia czy posiadanych uprawnień. W jednym miejscu będzie mógł zapoznać się z działaniami pracodawcy, dokonywać przeglądu wydanych dokumentów, czy zweryfikować ważność badań lekarskich.

W czasie dyskusji poświęconej zawodowi maszynisty uczestnicy zwracali uwagę na wiele problemów, związanych między innymi z regulacjami ustawowymi. Podsumowując dyskusję dr inż. Ignacy Góra stwierdził, że zgadza się z większością uwag zgłoszonych przez panelistów.

Nie powinniśmy dopuszczać do sytuacji, kiedy osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludzi i mienia są zatrudniane na różnych zasadach czy są wobec nich stosowane różne kryteria zdrowotne” – uzupełnił swoją opinię prezes UTK i zadeklarował, że jednym z nowych projektów, nad którymi UTK rozpocznie wkrótce prace, jest prowadzenie egzaminów państwowych dla kolejnej grupy zawodowej – dyżurnych ruchu.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram