fbpx

W czwartek 29 lipca odbędzie się spotkanie konsultacyjne online, dotyczące wznowienia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju. Działania podejmowane przez Województwo Śląskie mają na celu przywrócenie 90-tysięcznego miasta na kolejową mapę Polski.

Spotkanie dotyczy projektu „Studium Planistyczno-Prognostyczne w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku dla projektu liniowego pn. Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”, realizowanego na zlecenie Województwa Śląskiego przez konsorcjum: Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. i Instytut Kolejnictwa.

Ideą inwestycji jest utworzenie połączenia kolejowego Katowice – Jastrzębie-Zdrój, biegnącego przez Żory. Środek do tego celu stanowi budowa (lub odbudowa, w zależności od wariantu, który zostanie wybrany) infrastruktury kolejowej pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, Żorami i Orzeszem. W powiązaniu z istniejącą infrastrukturą, ma to zapewnić atrakcyjne połączenie Jastrzębia-Zdroju, Żor i okolicznych miejscowości m.in. z Katowicami. Spotkanie konsultacyjne dotyczyć będzie szczegółowego przedstawienia rozpatrywanych wariantów przebiegu tej trasy.

Debata odbędzie się w czwartek 29 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w formie zdalnej. Zainteresowane osoby mogą przesłać zgłoszenia do uczestnictwa w spotkaniu do 27 lipca. Informacje dotyczące sposobu rejestracji dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/Serwis Kolejowy

W ramach przygotowań do przetargu, który wyłoni na najbliższe 9 lat operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w regionie, samorząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił konsultacje rynkowe, które pozwolą na weryfikację wstępnych założeń.

Do konsultacji zaproszono wszystkie przedsiębiorstwa, które posiadają licencję na realizację takich usług w Polsce, czyli ponad 30 podmiotów.

„Postępowanie przetargowe jest w tym przypadku przedsięwzięciem niezwykle złożonym – chodzi o 9-letnie kontrakty o łącznie blisko miliardowej wartości. Dlatego zdecydowaliśmy się na konsultacje, które powinny przynieść weryfikację wypracowanych przez nas założeń poprzez skonfrontowanie ich z realnymi możliwościami rynku” - podkreślił marszałek Piotr Całbecki.

Na poświęconej postępowaniu przetargowemu konferencji prasowej, która miała miejsce 18 maja, Urząd Marszałkowski reprezentowali marszałek województwa Piotr Całbecki, odpowiadająca za transport członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Tomasz Moraczewski - dyrektor marszałkowskiego Departamentu Transportu, autor koncepcji przygotowywanej rewolucji w transporcie publicznym w Kujawsko-Pomorskiem, w tym podziału przetargu kolejowego na 10 szczegółowych pakietów, mającego wymusić oczekiwane przez mieszkańców pozytywne zmiany w siatce połączeń.

Według władz województwa, przygotowywany przetarg rozpoczyna nowy rozdział w budowaniu oferty w pasażerskich przewozach szynowych w regionie. Zakładają one, że wybrany model podziału zamówienia - z dziesięcioma szczegółowo opisanymi pakietami - sprawi, iż samorządowe władze województwa będą mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym, także jeśli chodzi o częstotliwość i godziny kursowania pociągów. W związku z tym planowane jest zwiększenie liczby połączeń (w tym przywrócenie połączeń sprzed obecnych, związanych m.in. z epidemią, ograniczeń), zlikwidowanie zjawiska wykluczenia komunikacyjnego i białych plam na regionalnej mapie publicznego transportu pasażerskiego. Urząd marszałkowski podkreśla, że chce tak sprofilować siatkę połączeń, aby zachęciła nowych pasażerów do korzystania z kolei.

Online z uczestnikami spotkania połączyli się eksperci, którzy mają wspomagać samorządowców podczas procesu konsultacyjnego, łącznie ze sformułowaniem wniosków i rekomendacji pokonsultacyjnych. Są to ekonomista transportu z Uniwersytetu Gdańskiego prof. Marcin Wołek, współpracujący z firmami kolejowymi i samorządami w całym kraju analityk transportu Stanisław Biega i specjalizujący się w prawie pomocy publicznej radca prawny Kamil Ciupak, autor publikacji naukowych z tej dziedziny.

W swoich wypowiedziach eksperci wskazali, że założony podział zamówienia przetargowego oraz branie na siebie przez samorząd całkowitej odpowiedzialności za ryzyko przychodowe w zlecanych przewozach, jest właściwym punktem wyjścia do tego, by władze województwa mogły zagwarantować siatkę połączeń odpowiadającą potrzebom społecznym. Radca Ciupak podniósł, że województwo kujawsko-pomorskie jest krajowym prekursorem otwarcia rynkowego w dziedzinie pasażerskich przewozów kolejowych.

Nad przygotowaniem przetargu, który wyłoni operatorów regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich obsługujących linie w regionie od 12 grudnia 2021 do 14 grudnia 2030, czuwa specjalny zespół powołany przez marszałka Piotra Całbeckiego, w którym zasiadają m.in. radni województwa wszystkich opcji politycznych.

Równocześnie przygotowywane są inne ważne zmiany w funkcjonowaniu publicznego transportu pasażerskiego w województwie kujawsko-pomorskim, takie jak integracja transportu kolejowego i autobusowego oraz zintegrowany bilet komunikacji publicznej w całym regionie.

W najbliższym czasie samorząd województwa rozpocznie postępowanie, w trybie in-house lub przetargowym, wyłaniające operatorów połączeń autobusowych do kolejowych węzłów przesiadkowych, dowożących pasażerów z miejscowości położonych z dala od linii kolejowych. To innowacyjna formuła w dziedzinie organizacji transportu publicznego w Polsce.


Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego/Serwis Kolejowy

Z uwagi na fakt, że to pasażerowie oraz ich komfort i bezpieczeństwo są najważniejszym priorytetem dla przewoźnika, Koleje Śląskie wychodzą naprzeciw i zachęcają do składania swoich sugestii oraz propozycji dotyczących rocznego rozkładu jazdy 2021/2022.

Koleje Śląskie to kręgosłup komunikacyjny regionu. Przewoźnik obsługuje 16 linii, dając pasażerom możliwość dotarcia w szybki, bezpieczny i komfortowy sposób do najbardziej odległych zakątków województwa.

Blisko 400 pociągów uruchamianych w ciągu doby z jednej strony stanowi ogromny potencjał, z którego na co dzień mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Śląska, a z drugiej jest również wielowymiarowym wyzwaniem dla ekspertów spółki przygotowujących liniowy rozkład jazdy. Jego budowa to niezwykle skomplikowany proces, który wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, często niezależnych od lokalnego przewoźnika.

Siatka połączeń kolejowych na terenie województwa śląskiego każdorazowo budowana jest od podstaw. Specjaliści przygotowujący nowy rozkład jazdy muszą brać pod uwagę zarówno połączenia przewoźników mających wyższy priorytet na szlakach, jak i dostosować się do obecnie dostępnej infrastruktury kolejowej na poszczególnych odcinkach. Wieloaspektowość tego procesu wymaga rozpoczęcia prac już w kwietniu, aby finalny roczny rozkład jazdy mógł wejść w życie w grudniu.

Sugestie i propozycje dotyczące nowego rozkładu jazdy pasażerowie mogą kierować na adres email: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com do 30 czerwca 2021 roku.

Źródło tekstu: Koleje Śląskie/Serwis Kolejowy

Na stronie konsultacji Urzędu Transportu Kolejowego opublikowany został projekt nowego wzoru wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu oraz propozycje wskazówek ułatwiających jego wypełnienie.

Do końca marca 2021 r. zainteresowani przedsiębiorcy branży kolejowej mogą przesyłać uwagi dotyczące obydwu dokumentów. Projekt wzoru wniosku, razem z poradnikiem oraz formularz do zgłaszania uwag zostały opublikowane na stronie Urzędu Transportu Kolejowego, w zakładce [konsultacje].

Poradnik rozwiązuje problemy, z jakimi spotykają się wnioskodawcy. W szczególności podpowiada, w jaki sposób określić:

Uwagi do projektu można zgłaszać do 31 marca 2021 r. przesyłając je w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej /UTK/skrytka lub /UTK/SkrytkaESP lub na adres email: utk@utk.gov.pl.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa i wyników na poziomie krajowym i unijnym – tzw. CSM ASLP. Do 17 marca 2021 r. każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do projektu i przekazać swoje stanowisko Agencji.

Stworzenie nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa to kolejny etap prowadzonych w Agencji prac nad wspólnym raportowaniem zdarzeń kolejowych. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie wymiany informacji o zdarzeniach w systemie kolejowym, ich przyczynach i skutkach, a także o związanych z nimi środkach kontroli ryzyka.

Zgodnie z projektem przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani do raportowania tych informacji w specjalnym systemie informatycznym. Na podstawie zgromadzonych danych dokonywana będzie ocena wyników w zakresie bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych podmiotów, całego kraju, a także państw Unii Europejskiej. Elementem projektowanego rozporządzenia jest także mechanizm samooceny dojrzałości podmiotu w zakresie zarządzania środkami kontroli ryzyka.

Aby system spełniał przyjęte założenia oraz był funkcjonalny w ramach trwających konsultacji publicznych Agencji zależy na ocenie i przedstawieniu przez podmioty uwag odnoszących się w szczególności do czytelności i zrozumiałości projektu, technicznych i czasowych możliwości jego wdrożenia, koniecznych nakładów finansowych i spodziewanych korzyści. Informacje pochodzące z rynku pozwolą na szczegółowe określenie m.in. strategii wdrożenia rozporządzenia. Obecnie zakładane jest etapowe wdrożenie projektu w latach 2021 – 2026.

Projekt jest dostępny na [stronach] Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, gdzie znajduje się również adres e-mail, na który należy kierować uwagi. UTK zachęca do przekazywania do wiadomości Prezesowi Urzędu (e-mail: utk@utk.gov.pl) stanowisk przesyłanych Agencji, gdyż pomoże to w uwzględnieniu głosu polskiego rynku w dalszych pracach nad projektem.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Od 22 lutego do 8 marca mieszkańcy woj. podlaskiego mogą zgłaszać swoje uwagi i preferencje odnośnie rozkładu jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 12 grudnia 2021 roku.

Organizator konsultacji – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – przed rozpoczęciem prac nad nowym rozkładem jazdy, chce poznać opinie pasażerów. W tym celu należy wypełnić specjalną ankietę.

Sugestie czy pomysły może zgłosić każdy zainteresowany. Propozycje mogą odnosić się np. do godzin czy terminów kursowania pociągów. Ważne jest, aby bazować na obecnie obowiązującym rozkładzie jazdy, o ocenę którego jednocześnie organizator prosi.

Pobrany i uzupełniony formularz należy przesyłać na adres e-mail: dit.sekretariat@wrotapodlasia.pl bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15–888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

Źródło tekstu: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Serwis Kolejowy

Do 28 lutego trwają konsultacje społeczne związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych w Bydgoszczy. Tamtejszy Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaprasza mieszkańców miasta do zapoznania się z projektami i zgłaszania swoich uwag.

Nowe trasy mają powstać m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie. Konsultacje będą dotyczyć rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Już wcześniej zlecono przygotowanie koncepcji. Teraz każdy może zapoznać się z wynikami pracy projektantów i przedstawić swoje uwagi.


Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:


• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
• Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.
• Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański".Konsultacje trwają do 28 lutego br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Wielowariantowe koncepcje określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składaniu wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Nowa trasa przez Szwederowo

Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4 km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem a centrum miasta.

Tramwajem przez Bartodzieje

Opracowana została również koncepcja związana z budową torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej

Wzdłuż Artyleryjskiej czy Nowoświecką?

Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo. W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Trzy tory w Lesie Gdańskim

Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w dodatkowy tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.


Szczegółowe informacje dotyczące nowych tras tramwajowych dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: ZDMiKP Bydgoszcz/Serwis Kolejowy

Co najmniej raz w roku instruktorzy i egzaminatorzy prowadzący zajęcia w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów muszą uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez poszczególne ośrodki. Podczas spotkania należy omówić zagadnienia związane z systemem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych maszynistów, zarówno pod kątem technicznym, jak i prawnym.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania są zobowiązane do organizowania konsultacji dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w danym ośrodku szkolenia i egzaminowania. Konsultacje takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo należy je przeprowadzić również w przypadku:

  1. istotnej zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
  2. na wniosek Prezesa UTK;
  3. po wydaniu zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, gdy wskazują one na konieczność przeprowadzenia takich konsultacji.

Forma przebiegu konsultacji może być uregulowana w aktach wewnętrznych ośrodka np. w regulaminie czy metodyce prowadzenia zajęć. W szczególności prawo nie zabrania przeprowadzenia konsultacji na odległość. Za pomocą wideokonferencji można przekazać wiedzę oraz zorganizować dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem konsultacji. Istotne jest, aby były prowadzone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ustanowionymi przez ośrodek.

Celem konsultacji jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie pracy na stanowisku maszynisty oraz wymiana doświadczeń. Podczas każdego spotkania warto podsumować dotychczasową działalność ośrodka, a następnie dokonać aktualizacji regulacji wewnętrznych, przede wszystkim programów szkolenia, dostosowując je do aktualnego poziomu wiedzy technicznej i stanu prawnego.

Dokumentacja opisująca każdorazowy przebieg konsultacji będzie weryfikowana w ramach działań nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1a pkt 5 i art. 22a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);

§ 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1566, z późn. zm.).

Źródło tekstu: UTK

Na jakim jesteśmy etapie, jak zaplanowaliśmy kolejne fazy realizacji projektu i dlaczego powstanie Parku Logistycznego Małaszewicze leży w interesie Polski i Lubelszczyzny: to najważniejsze wątki konsultacji inwestorskich CARGOTOR, które odbyły się 26 stycznia 2021 roku – informuje spółka. W spotkaniu zorganizowanym w formule on-line uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i krajowych, partnerzy biznesowi oraz dziennikarze.

Park Logistyczny Małaszewicze, który powstanie na terenach gmin Terespol, Zalesie i Piszczac – na łącznej powierzchni ponad 30 kilometrów kwadratowych – docelowo ma być najnowocześniejszym i największym hubem przeładunkowym w Europie. To kluczowe miejsce na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję ze Starym Kontynentem. Właśnie tędy do europejskich odbiorców trafiają i trafiać będą w coraz większej ilości, transportowane koleją ładunki z Chin, Japonii czy Korei Południowej. Małaszewicze to także brama na Wschód dla europejskich eksporterów.

Styczniowe spotkanie było nie tylko okazją do podsumowania trzech lat wytężonych prac nad modernizacją sieci kolejowej w regionie, ale czymś więcej: rozmową o wielkim projekcie budowlanym.

Źródło: Cargotor.com

„Chcemy, żeby Park Logistyczny w Małaszewiczach był świadectwem możliwości rozwoju Państwa Polskiego – tutaj, na wschodnich kresach Lubelszczyzny. To spotkanie to zaproszenie dla wszystkich jego przyszłych użytkowników do kontrybucji dla dobra tego miejsca. Regionalny wymiar jest dla nas szczególnie istotny, dotyczy przecież Państwa: wszystkich firm, jakie dzisiaj współpracują z nami czy są położone na terenie Parku Logistycznego Małaszewicze. Dotyczy to oczywiście spedytorów, przewoźników, przeładowców, ale również całej sieci współpracujących firm. To jest najlepszy moment, byśmy połączyli się we współdziałaniu, nie będzie lepszego. Razem możemy sprawić, że chińska koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku przekształci się w autentyczną korzyść dla Polski. O charakterze cywilizacyjnym, ekonomicznym i społecznym” – podkreślił Andrzej Sokolewicz, prezes spółki CARGOTOR.

Podczas spotkania zrelacjonowano szczegóły zaplanowanych prac modernizacyjnych infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią. Cezary Mitrus, Kierownik Projektu z ramienia CARGOTOR, podkreślił, że najważniejszym zakładanym celem zakrojonego na wielką skalę projektu jest osiągnięcie wzrostu przepustowości Kolejowego Przejścia Granicznego Brześć – Terespol do 55 par pociągów na dobę po torze 1520 mm. Służy mu szereg inwestycji, takich jak poprawa dostępności przejścia granicznego, rozbudowa układu torów, budowa nowego mostu na Bugu oraz modernizacja infrastruktury kolejowej.

Szeroko omawiano także współpracę z władzami samorządowymi: gmin: Piszczac, Terespol i Zalesie oraz Powiatem Bialskim. Harmonijne współdziałanie z nimi jest niezbędne dla powodzenia całego przedsięwzięcia, gdyż spółka CARGOTOR jako zarządca infrastruktury kolejowej nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania publiczną infrastrukturą drogową.

Podkreślono przy tym udogodnienia dla lokalnej społeczności, wynikające z faktu, że zgodnie z ideą projektu nowy układ drogowy niejako „wchłonie” wzmożony transport kołowy związany z działalnością Portu Logistycznego, przekierowując go bezpośrednio do planowanej autostrady A2. Szacuje się ponadto, że realizacja projektu wykreuje ponad 300 nowych stanowisk pracy (w samej spółce CARGOTOR) obejmujących m.in.: średni personel techniczny, toromistrzów, nastawniczych, jak również operatorów sprzętu specjalistycznego, spawaczy, mechaników oraz elektromechaników.

Od strony technicznej zakres planowanych prac przybliżył dr Jarosław Zwolski, Inżynier ds. Kolejowych i Menadżer Projektu reprezentujący jednostkę projektową, wrocławską spółkę SYSTRA. Przedstawił on główne podmioty uczestniczące w projekcie oraz zespół projektowy, a także scharakteryzował zakres prac ze szczegółowym uwzględnieniem modernizacji stacji istniejących oraz wybudowania nowych, przebudowy linii, budowę wiaduktów w Kobylanach i Zaborzu, centrum obsługi technicznej, nowoczesnych nastawni, dojazdu do stacji paliw i innych etapów.

Uczestnikom przypomniano, że wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony. Po jego uzyskaniu, a także po zapewnieniu pełnego finansowania projektu ze środków publicznych i wyłonieniu wykonawców robót, budowa może ruszyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Według obecnych planów ma zakończyć się w 2026 roku.

Źródło tekstu: Cargotor.com/Serwis Kolejowy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zachęca mieszkańców do składania wniosków dotyczących zmian w rozkładzie jazdy komunikacji publicznej – w tym pociągów Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Głos mieszkańców będzie miał realny wpływ na układ połączeń w transporcie zbiorowym.

Władze województwa podkreślają, że współpraca z mieszkańcami jest niezbędna do wypracowania satysfakcjonującego pasażerów „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego”. Dokument opracowywany przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego określa organizację transportu pasażerskiego (kolejowego i autobusowego) w regionie.

Swoje propozycje odnośnie zmian w rozkładzie jazdy komunikacji publicznej osoby zainteresowane mogą przedstawić do października 2021 r. Ankieta jest dostępna na [stronie] BIP Urzędu Marszałkowskiego.

Po zapoznaniu z wnioskami, Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawi propozycję zmian w planie dotyczącym transportu publicznego.

Pytania obejmują »badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców województwa łódzkiego i użytkowników komunikacji zbiorowej dotyczących wyboru środka transportu i postulatów transportowych«. Ma to pozwolić m.in. na lepsze poznanie zmian, jakie zaszły w preferencjach komunikacyjnych mieszkańców województwa, które mogą okazać się kluczowe przy aktualizacji Planu Transportowego” – czytamy na stronie Urzędu.

Poza Urzędem Marszałkowskim, na propozycje zmian oczekują także przewoźnicy kolejowi, do których wnioski i spostrzeżenia można kierować w okresie od 25 do 31 stycznia. W tym przypadku propozycje należy nadsyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres kolej@lodzkie.pl. Nowy rozkład jazdy pociągów obowiązywał będzie od grudnia 2021 r.

Podobne konsultacje prowadzi już Departament Transportu przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji odnośnie badania potrzeb dotyczących transportu publicznego w woj. wielkopolskim znajdziesz [tutaj].

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram