fbpx

Kolejne linie kolejowe w Wielkopolsce zyskują szansę na rewitalizację. Chodzi o odcinki Międzychód Szamotuły, Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń. W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisano umowy dotyczące opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (WSPP) dla tras Międzychód-Szamotuły, Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń.

Podpisy na dokumentach zostały złożone w trakcie spotkań połączonych z konferencjami prasowymi. W pierwszej kolejności Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski zawarł umowę z Maciejem Adamczakiem, prezesem Zarządu Spółki BBF Sp. z o.o. Firma ta będzie odpowiedzialna za opracowanie WSPP dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”. Wartość tej umowy to 1 076 250 zł.

„Mam nadzieję, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, że po uzyskaniu dokumentacji na tę linię, ale również kolejne, wystarczy środków, żeby te inwestycje zrealizować. To jest proces bardzo kosztowny ufam, że mimo wszystko uda się do tego doprowadzić, bo w ten sposób zwiększymy możliwości komunikacyjne naszego regionu” – mówił podczas konferencji wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

15 lipca władze województwa podpisały umowę z Magdaleną Kutrowską, pełnomocniczką konsorcjum firm Infra – Centrum Doradztwa Sp. z o.o. oraz Instytutu Kolejnictwa. Konsorcjum odpowiedzialne jest za opracowanie WSPP dla projektów: „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”; „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”.

Województwo Wielkopolskie w ramach I etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r. zgłosiło do Programu pięciu projektów liniowych. Oprócz linii Międzychód-Szamotuły, Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec oraz Śrem – Czempiń, są to projekty „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” i „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”.

Wszystkie projekty są objęte przedmiotem drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie WSPP, które w chwili obecnej jest procedowane. Do tej pory uzyskały one akceptację PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i zostały zakwalifikowane do II etapu. W jego ramach wnioskodawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania spółce kolejowej naboru dokumentów aplikacyjnych do 24 listopada 2021 roku.

Dane uzyskane z WSPP będą podstawą do zaplanowania dalszej realizacji kilkusetmilionowych inwestycji. Organizatorem i zamawiającym w postępowaniach na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót w ramach przedmiotowych inwestycji będzie PKP PLK S.A.

Projekty będą realizowane w formule partnerskiej. Ich liderem jest Województwo Wielkopolskie, natomiast partnerami są przedstawiciele gmin i powiatów położonych na przebiegu budowanych lub modernizowanych linii kolejowych oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań – łącznie 41 podmiotów.

Źródło tekstu: UM Województwa Wielkopolskiego/Serwis Kolejowy

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) wystosował pismo do wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, ws. nadmiernego użytkowania pojazdów spalinowych na zelektryfikowanych liniach kolejowych. W dokumencie zwraca się uwagę na konieczność prawnego ograniczenia procederu.

W datowanym na 27 stycznia 2021 r. piśmie prezydent związku Leszek Miętek podkreśla, że realizowanie kursów na liniach zelektryfikowanych za pomocą trakcji spalinowej to coraz częstsze zjawisko. Ponadto na podjęcie przez ministerstwo odpowiednich działań wpłynąć powinien fakt nabywania przez niektórych przewoźników starego taboru, przeznaczanego do takiego sposobu realizowania usług.

„Wielu przewoźników nabywa stary tabor spalinowy, który wykorzystywany jest na trasie w stu procentach zelektryfikowanej. Eliminuje to polską kolej z partycypowania środków w ramach funduszy unijnych” – tłumaczy Serwisowi Kolejowemu Leszek Miętek.

Jako główny argument przemawiający za koniecznością podjęcia przez agencję rządową odpowiednich kroków, związek podaje właśnie konieczność troski o środowisko naturalne. Przez wzgląd na członkostwo w Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest do podjęcia działań mających na celu ograniczenie emisji CO₂ do atmosfery.

ZZM podkreśla, że kwestie klimatyczne i osiągnięcie zielonego ładu są problematyczne dla polskiej gospodarki – zwłaszcza w przypadku branży górniczo-energetycznej oraz przemysłu energochłonnego. Z tego też powodu nie opowiada się za natychmiastowym i całkowitym wyeliminowaniem ruchu pojazdów spalinowych po liniach zelektryfikowanych.

„Nie jest to pogląd ortodoksyjny, gdyż zdajemy sobie sprawę, że działania te należy przeprowadzić z głową, aby ukrócić ten proceder” – stwierdza Leszek Miętek.

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia wynikające z obserwacji firm kolejowych, Związek zaznacza, że wiele z nich dąży do rozszerzania swojej działalności nie uwzględniając skutków dla klimatu. Pismo skierowane do Andrzeja Bittela ma zwrócić uwagę ministerstwa na konieczność podjęcia działań prawnych, które negatywnie wpływają na branżę kolejową.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się [tutaj].

hp

Od pięciu lat pociągi SKA1 w aglomeracji krakowskiej jeżdżą po wciąż nieukończonych liniach kolejowych - z tego powodu kursują nieregularnie albo tylko na niektórych odcinkach. Nadal brak pełnej integracji z pozostałą komunikacją publiczną: nie wszędzie np. zbudowano bezpłatne parkingi. W efekcie liczba pasażerów nie rośnie, a liczba samochodów na drogach aglomeracji krakowskiej nie maleje.

Według założeń Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA) w aglomeracji krakowskiej, system połączeń kolejowych złożony obecnie z trzech linii, ma pomóc rozładować przeciążone drogi w Krakowie i wokół miasta, przy okazji przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w kotlinie krakowskiej.

Najstarsza SKA1, uruchomiona w 2014 roku, połączyła przystanek Wieliczka Rynek-Kopalnia z przystankiem Kraków Główny, a w 2015 roku została przedłużona do przystanku Kraków Lotnisko.

Władze samorządowe powinny dążyć do pełnej integracji SKA z komunikacją publiczną Krakowa i pobliskich miejscowości i do zapewnienia pasażerom pełnego komfortu przewozów i przesiadek oraz bezpieczeństwa.

NIK objęła kontrolą linię SKA1. Wnioski z kontroli mogą nie tylko posłużyć przy dalszej rozbudowie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, ale też zainspirować podmioty realizujące podobne rozwiązania komunikacyjne w innych aglomeracjach Polski.

Pierwsze pociągi pojechały linią SKA1 już w 2014 roku, jednak prace przy jej budowie nadal trwają. Obejmują przede wszystkim układanie i modernizację torów, budowę nowych i przebudowę istniejących przystanków kolejowych, likwidację przejazdów i przejść w poziomie szyn, a także rozwój systemu informacji pasażerskiej, nagłośnienia i monitoringu wizyjnego. Przedłużające się roboty znacznie obniżają komfort i przewidywalność przejazdów, co z kolei zniechęca potencjalnych pasażerów, którzy wybierają transport drogowy, korzystając w ten sposób z i tak bardzo przeciążonych dróg w aglomeracji krakowskiej.

Dzieje się tak z powodu opóźnionych inwestycji w infrastrukturę kolejową, powodujących czasowe wyłączenia odcinków torów i konieczność uruchamiania zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA).

W okresie 2017-2020 (I kwartał) nie powstały nowe obiekty obsługi podróżnych ani elementy infrastruktury przesiadkowej, jak również nowe linie komunikacyjne czy przystanki miejskie przy stacjach SKA1. Wciąż brak (pomimo koncepcji opracowanej w 2016 r.) zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji Kraków Bronowice oraz (zaplanowanego jeszcze w 2013 r.) parkingu P&R na 100 miejsc postojowych przy stacji Kraków Olszanica. Przystanek ten oraz przystanek Wieliczka Bogucice nie są również zupełnie skomunikowane z transportem miejskim.

Integracja linii SKA1 z innymi środkami transportu przebiega opornie. Tylko przy ośmiu z 14 przystanków zorganizowano dogodne przesiadki z komunikacji drogowej, a w wypadku jednej stacji w Krakowie i jednej w Wieliczce w ogóle nie było możliwości takiej przesiadki.

Bezpłatne parkingi zorganizowano tylko przy połowie przystanków, a na dziewięciu (z 14) można bezpiecznie pozostawić rowery.

Nie zdołano doprowadzić do pełnej integracji taryfowo-biletowej - wspólną z SKA1 taryfą nie jest objęta komunikacja autobusowa na terenie Wieliczki, obsługiwana przez spółkę WST.

Integrację połączeń SKA1 z Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) oparto na systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) - poprzez jedną kartę/aplikację można zakupić bilety na SKA1, KMK i transport autobusowy w Wieliczce obsługiwany przez spółkę Koleje Małopolskie (tzw. linie ALD).

Poprawiły się natomiast (w niektórych obszarach) standardy korzystania z infrastruktury SKA1 - pojawiły się nowocześnie wyposażone i pojemne pociągi, wygodne miejsca oczekiwania na przystankach, czytelna informacja o przejazdach i pociągach przystosowanych do wózków inwalidzkich, bezpieczne, estetyczne i oznakowane dojścia do przystanków (wraz z sąsiadującymi przystankami komunikacji miejskiej), niekiedy też system odwodnienia. Gorzej mają niepełnosprawni - na połowie przystanków brakuje oznakowań dotykowych dla niewidomych lub niedowidzących (tylko na dwóch oznakowania te są kompletne), a w liniach ALD dowożących pasażerów z rejonu Wieliczki autobusy nie są dostępne dla niepełnosprawnych (a także rowerzystów). Bariery dla niepełnosprawnych stwierdzono na pięciu przystankach (np. przejścia przez torowiska, stojaki rowerowe na drodze dojścia). Toalety są jedynie na 6 przystankach SKA1, przy jednym przystanku nie ma możliwości zakupu biletu. Pięć biletomatów (na 18) było w czasie kontroli nieczynnych. Na pięciu przystankach brak oznaczeń stref zagrożenia przy krawędziach peronów.

W kontrolowanym okresie brakowało bieżącej współpracy i koordynacji działań między kluczowymi podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i zarządzanie infrastrukturą SKA1 - duża liczba tych podmiotów i skomplikowany układ zakresów kompetencji osłabiają skuteczność w osiągnięciu zamierzonego celu. Marszałek Województwa, będący inicjatorem powstania systemu SKA i organizatorem transportu zbiorowego w Małopolsce, koordynacji takiej nie zainicjował. W szczególności brakowało współpracy Samorządu Województwa z samorządami gminnymi Krakowa i Wieliczki. Podobnie Prezydent Krakowa, choć istotnie zainteresowany poprawą przepustowości dróg miejskich i jakości powietrza, nie współpracował z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego oraz Samorządem Województwa Małopolskiego w kwestii rozwoju i integrowania miejskiego systemu transportowego z linią SKA1.

Wnioski

W celu umożliwienia jak najszybszego dokończenia procesu tworzenia zintegrowanego systemu SKA Najwyższa Izba Kontroli postawiła wnioski o:

Marszałek Województwa Małopolskiego

Prezydent Miasta Krakowa

Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka

Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zarząd Kolei Małopolskich sp. z o.o.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Źródło tekstu: NIK/Serwis Kolejowy

Nowe przystanki, więcej połączeń, krótszy czas podróży to tylko niektóre zmiany w połączeniach kolejowych, jakie są dostępne dla pasażerów w Polsce Wschodniej. To efekt zakończonych i dobiegających końca prac na liniach modernizowanych dzięki środkom krajowym i dofinansowaniu z funduszy unijnych z Programu Polska Wschodnia – podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

„Makroregion Polski Wschodniej wciąż charakteryzuje się jednym z najniższych w kraju wskaźnikiem wykorzystania transportu kolejowego. Nowoczesna i spójna sieć transportowa napędza inwestycje, dlatego aż 337 milionów euro z Programu Polska Wschodnia przeznaczyliśmy na wsparcie inwestycji kolejowych. Warto sprawdzić, co w ostatnim czasie zmieniło się na kolei, a zmian jest naprawdę dużo” – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. 

Elektrycznie po Podkarpaciu i Lubelszczyźnie

Od 13 grudnia na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów jeżdżą przyjazne dla środowiska pociągi elektryczne. Dzięki nowym składom podróże są szybsze i bardziej ekologiczne.

Elektryfikacja linii to również nowe możliwości dla przewozu towarów. Będzie on bardziej wydajny, między innymi na trasie z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec, i bardziej konkurencyjny dla transportu drogowego, na przykład w kierunku granicy z Ukrainą i Białorusią.

Większy ruch kolejowy to odciążone drogi i mniejsza emisja zanieczyszczeń. W ramach inwestycji został zelektryfikowany blisko 100-kilometrowy odcinek linii kolejowej. Odnowiono też mosty na rzekach San i Sanna, zmodernizowano 20 stacji i przystanków, powstały także dwa nowe – Stalowa Wola Charzewice i Zaklików Miasto.

Wygodniej po Warmii i Maurach

W województwie warmińsko-mazurskim skrócił się czas podróży pociągiem między Olsztynem a Ełkiem. To efekt zakończonej modernizacji linii numer 219. Czas przejazdu najszybszego pociągu na tej trasie wynosi 2,5 godziny, czyli o ponad godzinę krócej niż przed modernizacją.

Pasażerowie pojadą też szybciej między Działdowem a Olsztynem zmodernizowaną linią numer 216. Tam czas przejazdu najszybszego pociągu zajmie nieco ponad godzinę.

Szybciej po Podlasiu

Zakończyła się modernizacja linii numer 52 między Lewkami a Hajnówką, dlatego od 1 stycznia – po 25 latach – pociągi wrócą na odcinek Bielsk Podlaski – Hajnówka. To ważne połączenie dla mieszkańców regionu. Pociągiem z Hajnówki do Bielska Podlaskiego będzie można dojechać w około pół godziny, a z Hajnówki do Białegostoku – w około godzinę i 20 minut. Zmodernizowano też pięć stacji i przystanków: Lewki, Orlanka, Morze, Stare Berezowo i Chytra. Wszystkie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wybudowano też nowy przystanek w Mikłaszach.

Pasażerowie mogą podróżować wygodniej również między Siemiatyczami a Hajnówką oraz na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski. Zakończyły się modernizacje linii numer 31 na odcinku granica województwa podlaskiego – Czeremcha – Hajnówka oraz linii numer 32 Białystok – Bielsk Podlaski. Łącznie zmodernizowano tu 18 stacji i przystanków, powstały też trzy nowe przystanki: Orzechowice, Hryniewicze i Nowe Miasto. W tym roku oddano również do użytku nowoczesne dworce w Czeremsze, Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

Inwestycje warte Wschodu

337 milionów euro to budżet, który przeznaczono w Programie Polska Wschodnia na wsparcie inwestycji kolejowych. Do 2023 roku zostanie zmodernizowanych blisko 540 kilometrów linii kolejowych, 10 dworców oraz ponad 100 stacji i przystanków.

To projekty należące do tak zwanej Wschodniej Magistrali Kolejowej bezpośrednio łączącej stolice województw Polski Wschodniej. Oprócz Programu Polska Wschodnia rozwój magistrali jest współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko, Regionalnych Programów Operacyjnych, Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) oraz środków krajowych.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram