fbpx

Podczas odbywającej się w Warszawie Konferencji „Kolej na energię wodorową”, organizowanej przez Klaster Luxtorpeda 2.0, PKP, PKN Orlen i PESA poinformowały o podpisaniu porozumienia w sprawie współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym. Spółki chcą razem prowadzić projekty badawczo-rozwojowe i działania zmierzające do zastosowania wodoru na kolei jako paliwa zasilającego pojazdy szynowe.

W Polsce rozwój technologii wodorowych w transporcie szynowym nabrał zdecydowanego przyspieszenia. Wymaga to współpracy wielu podmiotów, wdrożenia rozwiązań systemowych, a nawet administracyjno-prawnych.

Realizacja projektów wodorowych wykracza poza typowy standard budowy prototypu pojazdu szynowego. Oprócz dostarczenia pojazdów wykorzystujących napędy z paliwowymi ogniwami wodorowymi należy zapewnić możliwość tankowania wodorem budowanych pojazdów.

Podpisane porozumienie potwierdza wolę współpracy PKP S.A., PKN Orlen S.A. i PESA S.A., która będzie ukierunkowana na promocję rozwoju transportu kolejowego opartego o wodór i wzajemne wsparcie działań zmierzających do wdrożenia technologii wodorowych w transporcie szynowym.

"Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tych technologii w Polsce oraz dla znaczącego ograniczenia emisji CO2 w transporcie, co przyczyni się do osiągnięcia wskaźników wynikających z celów klimatycznych stawianych przez Unię Europejską. Grupa PKP ma świadomość roli, jaką może odegrać w tym procesie, stąd nasza decyzja o współpracy z PKN Orlen i PESA, przedsiębiorstwami, które rozpoczęły prace nad zastosowaniem w kolejnictwie taboru napędzanego wodorem oraz przygotowania infrastruktury umożliwiającej jego tankowanie. Transport kolejowy charakteryzuje się dużą przewidywalnością, rozwiniętym obszarem planistycznym i restrykcyjnymi zasadami prowadzenia ruchu pociągów. To sprawia, że kolej może i powinna angażować się prace nad szerokim zastosowaniem paliw alternatywnych" – powiedział Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych.

Kluczowe znaczenie zarówno dla producentów taboru, jak i przewoźników ma zagwarantowanie dostępu do wodoru jako paliwa. Dotyczy to samych stacji tankowania, odpowiedniej klasy czystości wodoru, jak i logistyki jego transportu z hubów do stacji tankowania.

"Sektor kolejowy i jego wodoryzacja stanowi dla PKN ORLEN bardzo atrakcyjny kierunek, także z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 i ochrony środowiska. Chcemy rozwijać ten obszar we współpracy z PKP i PESA, ponieważ pozwoli to jeszcze lepiej poznać stojące przed nami wyzwania technologiczne. W strategii ORLEN2030 kładziemy duży nacisk na rozwój paliw alternatywnych, gdyż jest to przyszłość motoryzacji. W perspektywie najbliższej dekady będziemy wzmacniać pozycję regionalnego lidera technologii wodorowych, co przyniesie nam wymierne korzyści biznesowe" – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

"Dzisiejsze porozumienie otwiera drogę do szerokiego zastosowania technologii wodorowej, która jest technologią przyszłości. Dostrzegamy duży potencjał wodoryzacji transportu szynowego i liczymy, że podjęta współpraca zapoczątkuje rewolucję w tym obszarze, a my – wraz z naszymi partnerami – będziemy jej pionierami" – mówił Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Pierwszym polskim producentem taboru, który rozpoczął pracę nad wykorzystaniem napędów z wodorowymi ogniwami paliwowymi, jest PESA. Spółka od prawie dwóch lat pracuje nad lokomotywą manewrową napędzaną wyłącznie energią wodorową.

"Lokomotywę z napędem wodorowym zaprezentujemy na targach TRAKO. Jej eksploatację planujemy rozpocząć w przyszłym roku. Jednocześnie pracujemy nad pojazdem pasażerskim zasilanym z trakcji i ogniw wodorowych oraz pojazdami wykorzystującymi baterie jako źródło zasilania. Niskoemisyjne pojazdy szynowe to jedno z kluczowych założeń przyjętej przez PESA Strategii 2025+" – powiedział Jacek Konop, wiceprezes PESA S.A. ds. technicznych.

W planach taborowych zgłoszonych do Krajowego Programu Odbudowy i Polskiego Ładu jest ponad 100 pasażerskich pojazdów szynowych z napędami wodorowymi. Realizacja tych zakupów i wprowadzenie pojazdów do eksploatacji wymaga powstania odpowiedniej infrastruktury (stacje tankowania) i zapewnienia dostaw wodoru. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być właśnie współpraca PKP S.A., PKN Orlen S.A. i PESA S.A., której celem jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających jak najszybsze wprowadzenie do eksploatacji na polskiej sieci kolejowej pojazdów szynowych napędzanych energią wodorową.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

III Konferencja "Kolej na energię wodorową" to kontynuacja poprzednich edycji wydarzenia, skupiających się m.in. na wzroście kosztów związanych ze zużyciem energii, zmniejszeniu śladu węglowego w transporcie oraz wpływie transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego. Podczas tegorocznej edycji będą poruszane kwestie szeroko rozumianych działań związanych z budowaniem gospodarki wodorowej. Wydarzenie odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Warszawie przy ul. Thomasa Edisona 2.

Plany wdrożenia „Strategii Wodorowej Polski do 2030 r.” jako realnego planu stworzenia gospodarki wodorowej poprzez m.in. wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwoju OZE zbliża nas do zeroemisyjności i maksymalnej redukcji śladu węglowego. Wprowadzenie rozwiązań proekologicznych na kolei wpłynie przede wszystkim na całkowitą eliminację negatywnego wpływu transportu kolejowego na stan środowiska naturalnego, równocześnie rozbudowując polską gospodarkę.

Podczas konferencji, będą poruszane kwestie rozwoju wykorzystywania wodoru w transporcie ze szczególnym wskazaniem roli kolei oraz słuszności budowy infrastruktury dystrybucji i tankowania dostępnych dla różnorodnych form pojazdów.

Organizatorem III Konferencji „Kolej na energię wodorową” jest Klaster „Luxtorpeda 2.0”.

Szczegóły konferencji dostępne [tutaj].

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Spółka PKP, pełniąca nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP, dołączyła do Klastra „Luxtorpeda 2.0”, podmiotu reprezentującego sektor transportu kolejowego skupiający największe przedsiębiorstwa branży w Polsce.

Klaster „Luxtorpeda 2.0” uczestniczy w kształtowaniu polskiej polityki transportowej, pomagając wypracować najlepsze rozwiązania w obszarach legislacyjnym, organizacyjnym i finansowym. Wspiera instytucje i przedsiębiorców działających w sektorze transportu kolejowego w tworzeniu trwałych ram współpracy, budowaniu innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz nowatorskich rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz samorządami w celu zwiększania ich konkurencyjności z korzyścią dla pasażerów i klientów biznesowych kolei. Klaster w swoich działaniach opracowuje raporty i analizy dot. strategicznych działań, określa wyzwania, przed jakimi stoi transport kolejowy oraz wspomaga w tworzeniu łańcuchów wartości, wykorzystując polskie produkty i usługi.

„Przynależność do różnych organizacji wspomagających funkcjonowanie i rozwój tak istotnego sektora gospodarki jak transport to bardzo duża wartość dodana dla PKP S.A. Jako spółka matka w Grupie PKP jesteśmy nie tylko jej liderem, ale także podmiotem ukierunkowanym na umacnianie całego rynku transportowego w Polsce i w Europie, co ma duże znaczenie z punktu widzenia konkurencji międzygałęziowej. Liczę, że dotychczasowa współpraca z Klastrem „Luxtorpeda 2.0” i nowe możliwości, jakie pojawiły się dzięki przystąpieniu PKP S.A. do tego przedsięwzięcia zaowocują działaniami, które będą miały realny, pozytywny wpływ na otoczenie, w którym prowadzimy działalność gospodarczą” – mówi członek zarządu PKP S.A. Rafał Zgorzelski.

„Patrzę na tę współpracę z nieskrytą radością. PKP S.A. są jednym z najistotniejszych podmiotów branży. Sądzę, że nasza współpraca wpłynie pozytywnie na kształtowanie rynku, chociażby przez pracę nad rozwiązaniami prawnymi, wykorzystywanie innowacji w obszarze kolei, takie jak technologia wodorowa i związana z nią infrastruktura czy kształtowanie dworców oraz ich funkcjonalności w tworzeniu lokalnego centrum usługowego” – wskazuje dyrektor biura Klastra „Luxtorpeda 2.0” Mateusz Izydorek vel Zydorek.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są jednym z największych właścicieli nieruchomości w Polsce. W zasobach spółki znajduje się m.in. około 96 tys. ha gruntów oraz 52 tys. budynków i budowli. Ich majątek stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z transportem i obsługą podróżnych, jak i nieruchomości stricte komercyjne. PKP S.A. prowadzą aktywne działania polegające m.in. na inicjowaniu inwestycji oraz szukaniu sposobów optymalnego zagospodarowania kolejowych nieruchomości. Kluczowym zadaniem PKP S.A. jest zapewnienie wysokiego standardu usług na dworcach kolejowych. Spółka realizuje szeroko zakrojony, wart ponad 2 mld zł program inwestycyjny, w ramach którego w latach 2016-2023 zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 dworców kolejowych. PKP pełnią również nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP w celu zapewnienia jak najwyższej jakości obsługi podróżnych oraz uczestników rynku przewozów towarowych. Ponadto PKP prowadzą analizy i działania związane z rozwojem infrastruktury logistycznej, planując budowę terminali przeładunkowych. Kolejowa spółka aktywnie uczestniczy także w rozwoju elektromobilności w Polsce, zapewniając podróżnym zlokalizowane przy dworcach stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz realizując pilotaż usługi car-sharingu.

Grupa PKP powstała w 2001 r. w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Grupa PKP łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnej organizacji funkcjonującej w gospodarce rynkowej. W skład Grupy PKP wchodzą Polskie Koleje Państwowe S.A., czyli spółka matka oraz spółki świadczące usługi m.in. na rynkach transportowym, logistycznym, zarządzania nieruchomościami i teleinformatycznym.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

15 października w Warszawie odbędzie się konferencja branżowa „Polska logistycznym hubem Europy”. Wśród tematów poruszone zostaną kwestie infrastruktury twardej, zagadnień prawnych, a także rynku e-commerce.  Organizatorem wydarzenia jest Polski Instytut Transportu we współpracy merytorycznej z Klastrem Luxtorpeda 2.0.

W planie konferencji przewidziane są trzy panele. W pierwszym prelegenci omówią nowe technologie i rewolucyjne rozwiązania, jakie zostały wdrożone, by wzmocnić transport kolejowy, w tym intermodalny. Druga część poświęcona będzie zagadnieniu cyfryzacji, bez której, jak podkreślają organizatorzy, nie można mówić o rozwoju transportu. Ostatni panel „Konkurencyjność branży TSL w obecnych czasach” skupi uwagę na przewoźnikach, a także polskiej branży transportu, która „bardzo często sprowadza się do roli wyłącznie podwykonawców”.

W wydarzeniu wezmą udział m.in. Prezes Zarządu PKP Cargo Czesław Warsewicz, Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego Marcin Wolak oraz Prezes Zarządu ATC-Cargo Artur Jadeszko. Bilety na udział w formach „na żywo” i „online” dostępne są [tutaj].

Konferencja „Polska logistycznym hubem Europy” jest kontynuacją rozmów i debat eksperckich, podczas których prelegenci poruszają „istotne sprawy z punktu widzenia rozwoju polskiej branży logistyczno-transportowej”. Dotychczasowe spotkania z powodu epidemii koronawirusa odbywały się w formie zdalnej. Październikowe wydarzenie finansuje Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

PKP Intercity zakontraktowały zakupy i modernizację pociągów na łączną kwotę 4,5 mld zł. Jak informuje portal Gazetaprawna.pl nie wiadomo jednak, co z zamówieniami na szybkie składy.

PKP Intercity we wrześniu podpisały kontrakt z firmą Olkol z Oleśnicy na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07, czyli tzw. siódemek.  Dzięki niej pociągi zyskają lepsze walory trakcyjne oraz zwiększą swoją prędkość maksymalną ze 125 do 160 km/h. Narodowy przewoźnik planuje także zakup pociągów piętrowych. Jak poinformował serwis Gazetaprawna.pl,toczą się już rozmowy z producentami - do końca roku ma zostać ogłoszony przetarg. Spółka dużą uwagę poświęca także modernizacji wagonów. Od 2016 do końca 2023 roku ma ich być wyremontowanych ponad 700. Najwięcej zleceń na naprawę zdobyła bydgoska Pesa. W rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” rzecznik PKP IC poinformowała, że „spółka w ramach strategii taborowej do 2023 r. zakontraktowała 4,5 mld z planowanych 7 mld zł”.

Do 2023 roku, zgodnie z założeniami strategii taborowej, która przez polskiego przewoźnika została zaprezentowana dwa lata temu, miała zostać zakupiona część szybkich składów. Gazetaprawna.pl wskazuje, że „chodziło o 25 lokomotyw, siedem elektrycznych pociągów i dwa składy typu push-pull (lokomotywa z wagonami i kabiną sterowniczą na drugim końcu), które miały się rozpędzać do 230–250 km/h. Już wiadomo, że nie uda się kupić pociągów w założonym terminie”.

„Dialog techniczny z producentami skończył się w tym roku. Nie ma jednak informacji o wnioskach i rekomendacjach. Biuro prasowe NCBR w odpowiedzi przekazało nam m.in., że »dialog z producentami zlokalizowanymi na terenie Polski wskazał na znaczące wyzwania technologiczne w tym obszarze« – informuje serwis.

Jak podaje portal, Pesa i Newag od dawna wskazywały, że w przeciągu kilku lat same, bez kooperacji z zagranicznym partnerem, nie są w stanie opracować i wyprodukować pociągów, które mogłyby rozpędzać się do 259 km/h.

„Rzeczniczka PKP Intercity informuje, że wspólnie ze spółką CPK trwają analizy w zakresie wyboru odpowiednich pojazdów. Nie mówi jednak, kiedy będą zamawiane takie składy. Tymczasem spółka CPK zakłada, że pierwsza nowa szybka trasa kolejowa z Warszawy przez Baranów, Łódź, Wrocław do Czech byłaby gotowa w 2027 r.” – czytamy na stronie internetowej „DGP”.

„Luxtorpeda 2.0” to jeden z flagowych projektów służących realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), przyjętej w 2017 roku przez Radę Ministrów. Jego celem jest stworzenie innowacyjnych pojazdów szynowych. Wpisuje się w to opracowanie i sprawne wdrożenie do produkcji w Polsce składu, który mógłby się rozpędzić do 230–250 km/h.

Zrzeszający przedsiębiorców branży kolejowej Klaster „Forum na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” przeprowadza internetową ankietę badającą zachowania i oczekiwania pasażerów kolei w kontekście pandemii.

Trwająca od marca 2020 roku pandemia COVID-19 poważnie wpłynęła na kolejowe przewozy pasażerskie na całym świecie, wymuszając zmiany w standardach transportu i rzutując na zmniejszenie liczby klientów. Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego, w lipcu w Polsce pociągami przewieziono o 9 mln osób mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. [czytaj więcej]

Prowadzona przez Klaster Luxtorpeda 2.0 ankieta ma za zadanie zdiagnozować przeszkody, które nie pozwalają na powrót do przejazdów pasażerskich. Pozyskane w ten sposób dane posłużą do wypracowania rozwiązań zachęcających do ponownego korzystania z tych usług i „pomogą w ocenie stanu faktycznego w tym obszarze”.

Autorzy badania „Ruch pasażerski w czasie pandemii koronawirusa” pytają m.in. o to, co zdaniem osoby odpowiadającej stanowi największe zagrożenie w trakcie podróży pociągiem, o ocenę bezpieczeństwa sanitarnego czy o zmianę częstotliwości korzystania z przewozów kolejowych. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje ok 6 minut. Można to zrobić [tutaj].

Klaster Luxtorpeda 2.0 został powołany w 2017 roku w ramach Rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Skupia przedsiębiorstwa i instytucje z branży kolejowej w celu aktywnego kształtowania polityki transportowej oraz wypracowywania optymalnych rozwiązań legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram