fbpx

Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili wczoraj plac budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia. Złożyli także wizytę w siedzibie spółki PKP Intercity Remtrak. Politycy zapowiedzieli duże inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Na te cele ma trafić 200 mld złotych.

W czasie swojego przemówienia w Warszawie premier Mateusz Morawiecki wskazał, że rząd stawia na „kolej przyszłości” poprzez zaangażowanie ogromnych środków finansowych – zarówno z budżetu państwa, jak i ze źródeł unijnych.

Inwestycje w kolej pozwolą na zmianę układu komunikacyjnego poprzez unowocześnienie powiązań międzyregionalnych tak, żeby cała Polska mogła rozwijać się równomiernie” – mówił Mateusz Morawiecki.

Z tej stacji, Warszawa Zachodnia, bierze początek nowa jakość na polskiej kolei. To tutaj rozpoczyna się w sposób symboliczny polska przyszłość komunikacyjna. Ambitny plan, który realizujemy od 2015 roku, to inwestycje na liniach kolejowych, dworcowe, taborowe oraz na drogach krajowych i samorządowych” – dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wydarzenia podpisano też umowę na budowę kolei dużych prędkości w ramach CPK na odcinku Warszawa – CPK – Łódź. W gminie Opoczno premier oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili również firmę PKP Intercity Remtrak (specjalizującą się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego oraz sprzętu transportowego), która skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Inwestycje kolejowe to rdzeń programu CPK. Zawarta umowa na STEŚ dla odcinka Warszawa - Łódź to jedna z wielu, jakie podpiszemy w ciągu najbliższych tygodni. W tym miejscu rozpoczynamy nowy etap historii transportu kolejowego w Polsce. Dziesiątki miliardów są inwestowane w infrastrukturę kolejową, w podtrzymanie dotychczasowych linii i zwiększenie ich możliwości” – zaznaczył wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – stworzenie multimodalnego węzła przesiadkowego łączącego publiczny transport zbiorowy

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, a w szczególności:

Dzięki tej inwestycji powstanie m.in. multimodalny węzeł przesiadkowy łączący publiczny transport zbiorowy – transport tramwajowy, autobusowy w tym międzymiastowy z transportem kolejowym. Ponadto unowocześniony zostanie system sterowania ruchem kolejowym oraz informacji pasażerskiej.

Inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. To łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. 
Inwestycje są walką z wykluczeniem komunikacyjnym. Sieć torów Kolei Dużych Prędkości będzie dostępna również dla połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, co bezpośrednio przełoży się na dostępność transportową. Polepszy się także przepustowość dla transportu towarowego. Całość programu zostanie zrealizowana w latach 2020-2034.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycje w kolej wymagają wyobraźni i wieloletnich inwestycji. Są one związane z realizacją całościowego planu gospodarczego, jakim jest Polski Ład, a którego częścią jest m.in. Program Kolejowy CPK.

Polski Ład a nowe inwestycje

Firma PKP Intercity Remtrak specjalizuje się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Spółka skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Firma, która była przeznaczona do likwidacji oraz zwolnienia ok. 300 osób, dzisiaj, po kilku latach nowych zleceń, planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zatrudnia nowych ludzi – 600 pracowników. A nowy, III etap rozwoju to kolejne miejsca pracy. I to jest właśnie Polski Ład w praktyce. Polską kolej trzeba modernizować, by była ona wysokiej jakości. Tę jakość, ale i bezpieczeństwo zapewniają takie firmy jak Remtrak” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że Polski Ład będzie służył coraz lepiej polskim pasażerom oraz wzmocni potencjał transportowy i możliwości handlowe Polski. Jak dodał, „to jest właśnie mechanizm naczyń połączonych całej polskiej gospodarki”.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

30 marca 2021 Premier Mateusz Morawiecki powołał mecenasa Marcina Trelę na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Funkcję tę będzie pełnił od 1 kwietnia. Akt powołania wręczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Marcin Trela jest związany zawodowo z Urzędem Transportu Kolejowego od kwietnia 2013 r. Zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej. Uczestniczył w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów pomiędzy największym zarządcą infrastruktury a przewoźnikami kolejowym w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej, w sprawach ustalania stawek opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, postępowaniach dotyczących otwartego dostępu, licencjonowania przewoźników kolejowych, kar pieniężnych oraz stosowania bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Reprezentował Prezesa UTK przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w kilkuset sporach sądowych, zdobywając unikalne doświadczenie zawodowe w tym obszarze.

Aktywnie uczestniczył także w procesie tworzenia nowych ram prawnych dotyczących aspektów regulacyjnych rynku transportu kolejowego, włączając się w przygotowywanie nowych projektów przepisów, biorąc udział w posiedzeniach komisji prawniczych, a także posiedzeniach komisji sejmowych i senackich.

Marcin Trela jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe: z prawa gospodarczego i handlowego na tym samym Wydziale, podyplomowe studia menadżerskie – Ochrona Konkurencji i Regulacje w Sektorach Infrastrukturalnych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowe studium prawa konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Podyplomowe Studia Transportu i Spedycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administracji publicznej oraz w obszarze związanym z regulacją rynków infrastrukturalnych.

Jest długoletnim Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi, posiada uprawnienia ratownika KPP.

Źródło tekstu: UTK

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan inwestowania funduszy unijnych i krajowych na lata 2021-2027 o wartości 76 mld euro. Środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, energetyczne, ochronę zdrowia i środowiska oraz rozwój obszarów wiejskich. Umowa trafiła dziś do konsultacji społecznych – czytamy w komunikacie na stronie KPRM.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na ubiegłorocznym szczycie Unii Europejskiej Polska otrzyma 770 mld zł, czyli ok 170 mld euro, z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Teraz strona rządowa pokazuje, na jakie inwestycje chce przeznaczyć 76 mld zł z tej kwoty w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekty inwestycji zostały określone w Umowie Partnerstwa, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych. Jest to kluczowy dokument, w którym Polska i Unia Europejska precyzują, na co dokładnie zostaną przeznaczone unijne środki. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialna polityka polega na planowaniu w perspektywie nie lat, ale dekad.

 „Przystępujemy do konsultacji społecznych i inwestowania potężnych środków unijnych. Chcemy je przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę po epidemii COVID-19. Umowa Partnerstwa obejmuje 76 mld euro, czyli ok. 350 mld zł. To środki na ochronę gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy” – wskazał premier Mateusz Morawiecki cytowany w rządowym komunikacie.

Główne obszary, na które trafią unijne środki:

Rząd wskazuje, że celem inwestycji jest zwiększenie PKB na jednego mieszkańca w relacji do średniej UE z 72 proc. w 2019 r. do 95 proc. w 2030 r. Chodzi też o podniesienie stopy inwestycji z 18,6 proc. do 25 proc. oraz zwiększenie nakładów na Badania i Rozwój (B+R) w relacji do PKB z 1,21 proc. do 2,5 proc.

Źródło: Twitter.com/Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Zakres inwestycji na kolei obejmuje m.in.:

Spotkania konsultacyjne odbędą się w każdym województwie w Polsce w dniach od 19 stycznia do 16 lutego. Uwagi będzie można zgłaszać do 22 lutego. Pełną treść Umowy Partnerstwa z UE na lata 2021-2027 można znaleźć w rządowym serwisie. [Gov.pl] Formularz do zgłaszania uwag dostępny jest na [Portalu Funduszy Europejskich].

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram