fbpx

Urząd Transportu Kolejowego przeanalizował to, w jaki sposób ubezpieczali się przewoźnicy kolejowi w 2020 r. Wszyscy przewoźnicy spełnili przewidziane prawem minimalne warunki dotyczące wysokości sumy gwarancyjnej i czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wzrósł odsetek przedsiębiorstw, których ubezpieczenie OC było wyższe niż przewidziane przepisami minimum.

Z badania przeprowadzonego przez UTK wynika, że wszyscy licencjonowani przewoźnicy kolejowi prowadzący działalność sprostali wymogom dotyczącym wysokości ubezpieczenia[1]. Minimalna wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia jest równowartością w złotych: 100 000 euro dla operatorów kolei wąskotorowej, 250 000 euro dla przewoźników wykonujących przewozy po infrastrukturze, której są zarządcami i 2,5 mln euro dla pozostałych przewoźników. Do wyliczenia wartości w złotych stosuje się kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Przedsiębiorcy, którzy ubezpieczyli swoją działalność w najniższej wymaganej wysokości, stanowili 31% ogółu przewoźników – to o 18 punktów procentowych mniej niż w 2019 r. Ponad połowa – 56% przewoźników ubezpieczyło się na kwoty w przedziale powyżej 2,5 mln euro do 50 mln zł – to poprawa względem 2019 r. o 16 punktów procentowych. Ubezpieczenie na kwoty powyżej 50 mln zł do 100 mln zł posiadało 8% przewoźników (w 2019 r. – 6 %), a udział przewoźników z ubezpieczeniem powyżej 100 mln wyniósł 5% i nie zmienił się od 2019 r.

W porównaniu do 2019 r. wzrosła również średnia wysokość sum gwarancyjnych – dla wszystkich badanych przewoźników wyniosła ona ponad 34 mln zł; przewoźnicy pasażerscy ubezpieczali się średnio na kwotę ponad 79 mln zł, natomiast przewoźnicy towarowi – ponad 32 mln zł.

Przewoźnicy pasażerscy ubezpieczeni na kwotę 100 mln zł lub wyższą zrealizowali w 2020 r. 70,5% pracy przewozowej, natomiast przewoźnicy towarowi, którzy ustanowili sumę gwarancyjną na kwoty równe i wyższe niż 100 mln zł, realizują prawie 50% ogólnej pracy przewozowej.

W umowach ubezpieczenia zawartych w euro powinna znaleźć się informacja o kursie wykorzystanym do przeliczania wysokości sumy gwarancyjnej. Zgodnie z pkt. 2 tego rozporządzenia, kwota sumy gwarancyjnej ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta. W dalszym ciągu znaczny odsetek podmiotów decydujących się na ubezpieczenie w najniższej dopuszczalnej wysokości nie informuje o kursie stosowanym do ustalania wartości polisy ubezpieczeniowej.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia OC przewoźników można znaleźć w opracowaniu „Badanie poziomu zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. 2020”, dostępnym [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minimalna suma gwarancyjna tego ubezpieczenia ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia została zawarta.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski 4 stycznia 2021 r. wynosi 4,5485 zł (tabela nr Tabela nr 001/A/NBP/2021). Dlatego minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przewoźnika kolejowego, zawieranego w 2021 r., wynosi równowartość w złotych:

- 100 000 euro, tj. 454 850 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego posiadającego licencję na wykonywanie przewozów kolejowych, wykonującego przewozy wyłącznie po liniach kolejowych wąskotorowych;

- 250 000 euro, tj. 1 137 125 zł w odniesieniu do przewoźnika kolejowego wykonującego przewozy wyłącznie po infrastrukturze kolejowej, której jest zarządcą;

- 2 500 000 euro, tj. 11 371 250 zł w odniesieniu do pozostałych przewoźników.

Jednocześnie w umowach ubezpieczenia, które zostały zawarte w euro, należy wskazać informację o kursie, jaki zostanie zastosowany do ustalania kwoty polisy. W innym przypadku ubezpieczenie może nie spełniać wymogu minimalnej sumy gwarancyjnej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego rekomenduje ponadto, aby poziom ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dostosowany był do rodzaju i wielkości prowadzonych przewozów towarowych i pasażerskich, z uwzględnieniem obowiązkowych kwot minimalnych.

Przewoźnicy kolejowi są zobowiązani każdorazowo do regularnego, zdalnego przekazywania do Urzędu Transportu Kolejowego informacji o nowym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, poprzez uzupełnianie Rejestru OC znajdującego się na platformie Kolejowe e-Bezpieczeństwo (https://keb.utk.gov.pl/). Wpisy w Rejestrze są na bieżąco weryfikowane również w zakresie wskazanej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podstawa prawna

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram