fbpx

Na kolejowym przejściu granicznym Braniewo – Mamonowo zostało wczoraj otwarte stacjonarne urządzenie RTG. W uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska, poseł Wojciech Kossakowski i funkcjonariusze SOK.

Od 2018 roku Oddział Celny w Braniewie pełni jedną z kluczowych ról na szlaku kolejowym wschód - zachód w transporcie towarów i ma szanse stać się północnym punktem na Nowym Jedwabnym Szlaku. Wraz ze wzrostem liczby składów kolejowych rośnie jednak liczba zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony granicy państwowej. Odpowiedzią na te wyzwania jest wyposażenie Służby Celno-Skarbowej w nowoczesny i skuteczny sprzęt do kontroli. W tym przypadku jest to stacjonarny RTG do prześwietlania wagonów kolejowych.

Projekt „Doposażenie Oddziału Celnego w Braniewie” w stacjonarne urządzenie rentgenowskie do prześwietlania wagonów kolejowych wraz  z montażem i instalacją oraz budową infrastruktury towarzyszącej, formalnie został rozpoczęty w 2018 roku, lecz rozpoznanie wstępne dokonane było już wcześniej. Rejon planowanej inwestycji znajdował się w przysłowiowym „polu”, brak było infrastruktury technicznej, w tym dróg dojazdowych i linii energetycznej o wymaganych parametrach. Do tego dochodził różny status gruntów (różni właściciele, teren otwarty i zamknięty, grunty leśne oraz rolne).

Kluczowym zagadnieniem było wyznaczenie odpowiedniego miejsca posadowienia obiektów skanera oraz wstępne zaprojektowanie dróg dojazdowych. Należało wziąć pod uwagę nie tylko odpowiednią odległość od granicy państwa, lecz również przyszłe plany związane z rozbudową linii kolejowej i budową stacji rozrządowej. Pierwsze uzgodnienia odbywały się przy udziale przedstawicieli PKP PLK S.A., PKP S.A., Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Wspólne prace pozwoliły na wytypowanie optymalnej  lokalizacji.  Własność  gruntów   należała do trzech różnych podmiotów: PKP S.A., Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Lasów Państwowych.

Przed przystąpieniem do procedury udzielenia zamówienia publicznego konieczne było pozyskanie niezbędnego terenu. Ponad 20 urzędów i instytucji – z tyloma olsztyńska IAS współpracowała w ramach etapu przygotowawczego. Działania obejmowały instytucje i urzędy na poziomie gminy, powiatu, województwa, jak  i na poziomie ministerialnym. Proces   realizacji   inwestycji   został    rozłożony na etapy. 

Wykonawca  rozpoczął   swoje   prace   od opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na dwa statusy formalne terenu, właściwymi organami w sprawie  wydania  decyzji  o  pozwoleniu  na budowę był Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki (teren zamknięty PKP) oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie (teren pozostały).

Procedura udzielenia zamówienia publicznego w przypadku zakupu skanera była dość skomplikowana. Ponieważ nie było możliwości przeprowadzenia powszechnie stosowanego przetargu nieograniczonego, zamawiający zastosował tryb negocjacji z ogłoszeniem, gdzie przedmiotem zamówienia były roboty budowlane wraz z zainstalowaniem urządzenia rentgenowskiego do wykonania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Na ogłoszenie o zamówieniu odpowiedział jeden wykonawca – Nuctech Warsaw Company Limited   Sp. z o.o. W wyniku przeprowadzonych procedur negocjacyjnych, 22 października 2019 roku zawarta została umowa o wartości 22 322 234,30 zł brutto. Finansowanie w całości pochodzi ze środków budżetowych.

W skanerze zastosowano nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz oprogramowanie zapewniające skanowanie 24h/d przez 7 dni w tygodniu, w każdych warunkach pogodowych. Jest całkowicie bezpieczne dla otoczenia oraz funkcjonariuszy obsługujących. Skaner będzie służył do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych, broni, a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. Jest to nowoczesny i skuteczny sprzęt, którego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa towarowego, zdrowia obywateli, uczciwej współpracy międzynarodowej, a przede wszystkim sprawnej i efektywnej kontroli.

Źródło tekstu: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie/Serwis Kolejowy

Po kilkukrotnym przesuwaniu terminu otwarcia kopert z ofertami dotyczącymi przebudowy Dworca Głównego w Olsztynie, PKP S.A. poinformowało, że procedura została przeprowadzona. Według informacji podanych przez lokalne media, zainteresowanych realizacją inwestycji jest 6 firm. W tle pojawia się jednak spór z właścicielem pobliskiego dworca autobusowego.

Rozpoczęcie postępowania przetargowego PKP S.A. ogłosiły pod koniec ubiegłego roku. Pierwszy termin, w jakim mieliśmy poznać oferentów spółka wyznaczyła na 29 stycznia 2021 r. Tak się jednak nie stało. Zarówno PKP S.A., jak i PKP PLK, które także będą prowadzić prace w obrębie obiektu, kilkukrotnie przesuwały datę otwarcia ofert. Spółki tłumaczyły sytuację licznymi zapytaniami od firm zainteresowanych realizacją inwestycji.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert jest spowodowana pytaniami potencjalnych wykonawców do przedmiotu przetargu, a także kwestią uzupełnienia przez zamawiającego niektórych elementów dokumentacji przetargowej”– informował w lutym br. cytowany przez portal „Gazety Olsztyńskiej” Bartłomiej Sarna z Wydziału Komunikacji PKP SA.

Działania, które mają prowadzić m.in. do budowy nowego obiektu oraz przebudowy torowiska w obrębie olsztyńskiego Dworca Głównego, rozpoczęły się już w sierpniu 2019 r. Spółki kolejowe podpisały wtedy umowę dotyczącą wykonania projektu planowanej inwestycji, jaką właściciel nieruchomości (PKP S.A.) chce zrealizować w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. [czytaj więcej]

Portal Gazetaolsztynska.pl podaje, że na sfinalizowanie budowy nowego dworca spółka ma coraz mniej czasu, gdyż do końca 2023 roku musi rozliczyć środki pozyskane z funduszy unijnych. Chodzi tu o kwotę 30 mln zł. Przypomnijmy, że koszt planowanej inwestycji PKP S.A. oszacowały na 76 mln zł. Właściciel obiektu zakłada, że prace zostaną ukończone w połowie 2023 r.

Oferenci

Otwarcie ofert, które wpłynęły od firm zainteresowanych realizowaniem prac przy budowie nowego dworca, nastąpiło 24 maja. W terminie wyznaczonym przez PKP S.A. propozycje złożyło sześć podmiotów. Teraz zostaną one sprawdzone pod kątem prawnym i formalnym przez komisję przetargową.

Z informacji opublikowanych przez Olsztyn.wyborcza.pl wynika, że najdroższa oferta w wysokości 89,8 mln zł wpłynęła od firmy Adamietz sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich. Powyżej 80 mln zł koszty skalkulowały także SKB S.A. oraz Budimex S.A. W budżecie, jaki PKP S.A. chce przeznaczyć na realizację inwestycji, mieszczą się trzy propozycje. Konsorcjum, któremu lideruje Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, wycenia realizację projektu na 73,5 mln zł. O 2,5 mln zł mniej chce Torpol, a najtańszą ofertę (65,4 mln zł) złożyła firma F.B.I. Tasbud S.A. z Warszawy.

Problemy z sąsiadami

Od otwarcia ofert do zrealizowania inwestycji jest jeszcze długa droga. Poza wspomnianym wyżej sprawdzeniem propozycji i zawarciem kontraktu, które może – choć nie musi – wiązać się z odwołaniami i przedłużaniem procedur, pod uwagę należy wziąć także inne trudności, które napotyka planowana budowa. Prace chce zablokować Retail Provider, firma będąca właścicielem dworca autobusowego przylegającego do obiektu kolejowego.

Konflikt między PKP S.A. i PKP PLK a Retail Provider związany jest z różnymi wizjami dotyczącymi Dworca Głównego w Olsztynie. Początkowo zakładano, że obiekt kolejowy nie będzie samodzielnym budynkiem, ale wejdzie w skład kompleksowego centrum przesiadkowego, które zaprojektować mieli wspólnie właściciel dworca autobusowego i obie spółki PKP.

W lipcu 2020 r. olsztyński oddział TVP informował, że PKP S.A. i PKP PLK sprzeciwiają się takiej wizji, gdyż ich zdaniem dworzec ma być obiektem służącym podróżnym, a nie „dodatkiem” do galerii handlowej.

"Jest to inwestycja publiczna, która jest finansowana z unijnego programu Polska Wschodnia. Faktem jest, że PKP S.A. realizowało wcześniej projekty deweloperskie. To były dworce w Katowicach czy Poznaniu, natomiast tutaj w Olsztynie naszym celem jest wybudowanie nowoczesnego dworca, który spełni oczekiwania mieszkańców miasta" – wskazywał Bartłomiej Sarna, cytowany przez TVP Olsztyn.

Spółka Retail Provider od początku forsowała natomiast koncepcję o nazwie Synergia, która miała łączyć w sobie centrum przesiadkowe z usługami handlowymi.

"Planujemy stworzyć tu punkt centralny, tzw. city point, skupiający poza wszystkimi środkami transportu, takimi jak pociąg, tramwaj, autobusy-miejskie i dalekobieżne, busy, samochody i rowery, także nowoczesną tkankę miejską złożoną z nowoczesnej przestrzeni handlowej, rozrywkowej, biurowej, hotelowej wraz z unikalnym konceptem gastronomicznym" – wyjaśniali podczas konferencji prasowej architekci związani z Retail Provider.

Kolejnym problemem okazała się kwestia biurowca należącego do Polregio, który znajduje się w obrębie kompleksu, o czym pisaliśmy [tutaj]. Początkowo spółka planowała sprzedać budynek Retail Provider, jednak ostatecznie właściciel obiektu rozmyślił się i zwrócił potencjalnemu nabywcy otrzymaną zaliczkę.

Następną odsłonę sporu możemy obserwować obecnie, gdyż właściciel dworca autobusowego zapowiedział, że zablokuje budowę nowego obiektu PKP. Jak podaje Olsztyn.wyborcza.pl, Retail Provider oskarża kolejarzy o kłamstwo i zapowiada pozew do sądu. Powodem jest projekt Dworca Głównego niezakładający pozostawienia rezerwy terenu, na której miałaby w przyszłości powstać kładka łącząca galerię handlową z dzielnicą Zatorze. Zdaniem Rafała Twarowskiego, właściciela firmy, strony uzgodniły, że taka kładka ma powstać.

Jeszcze PLK

Z Dworca Głównego na Zatorze podróżni będą mogli dostać się dzięki tunelowi, który ma powstać w ramach prac, jakie prowadzić będzie PKP PLK. Poza 140-metrowym przejściem podziemnym, zarządca infrastruktury ma także przebudować perony i torowiska.

Tutaj również kilkukrotnie przesuwano terminy otwarcia ofert i podobnie jak w przypadku PKP S.A., sytuacja spowodowana była zapytaniami kierowanymi do spółki przez potencjalnych oferentów. Kolejną datę, kiedy PKP PLK S.A. zamierzają przeprowadzić procedurę, ustalono na 31 maja.

W przypadku prac związanych z przebudową układu torowego, peronów i budową tunelu, koszt inwestycji oszacowano na 200 mln zł. Także w tym przypadku spółka kolejowa musi zrealizować inwestycję do 2023 r., aby nie stracić dofinansowania ze środków unijnych.

Piotr Hrabski

Trwają przygotowania zmierzające do zawarcia umowy z wykonawcą rozbudowy tramwajowej trakcji. Niezależnie od tego, aby roboty budowlane mogły się bez przeszkód rozpocząć, do końca lutego konieczne jest przeprowadzenie części działań dla tej inwestycji.

Już w ten weekend ma się rozpocząć usuwanie drzew na trasie zaprojektowanej infrastruktury. Z zapisów w dokumentacji wynika, że dotyczyć to będzie około 1,3 tys. drzew. Zgodnie z przepisami środowiskowymi prace w tym zakresie muszą zostać zrealizowane jeszcze w lutym.

Zadeklarowałem, że wycięte przy okazji realizowanych inwestycji drzewa będą rekompensowane w stosunku dwa za jeden” - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - „Tak będzie także w przypadku tej inwestycji”.

W związku z pracami mogą pojawić się utrudnienia w ruchu, m.in. lokalne wyłączenia pasów ruchu na jezdniach lub fragmentów chodników i ścieżek rowerowych.

Nowa, olsztyńska infrastruktura tramwajowa to ponad sześć kilometrów podwójnego torowiska. Z Pieczewa zostanie poprowadzone ulicami Wilczyńskiego, Krasickiego, Synów Pułku, Wyszyńskiego i al. Piłsudskiego. Nad skrzyżowaniem Krasickiego z Synów Pułku powstanie estakada o długości ok. 270 m. Poza tym przy Wysokiej Bramie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy.

Oferta konsorcjum Polimex-Trakcja wybranego do realizacji zadania opiewa na nieco ponad 403 mln złotych brutto. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana po zakończeniu weryfikacji przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Budowa nowej infrastruktury ma potrwać ok. 26 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Źródło tekstu: UM Olsztyn/Serwis Kolejowy

Do 24 lutego (w przypadku PKP PLK) oraz do 15 marca (PKP SA) przesunięte zostały otwarcia ofert, jakie napłynęły do spółek kolejowych w związku z przetargami dotyczącym przebudowy olsztyńskiego Dworca Głównego. To kolejna zmiana terminów przeprowadzenia procedur.

Zakres prac na terenie dworca objąć ma modernizację całości obiektu. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący inwestycji obejmującej m.in. przebudowę peronów i torowiska. W ramach inwestycji powstanie również 140-metrowy tunel zapewniający podróżnym dostęp do Dworca Głównego od strony olsztyńskiej dzielnicy Zatorze. Nowy ma być także sam budynek dworca. W tym przypadku wykonawcy robót poszukuje PKP SA.

Pierwotnie otwarcie ofert - o czym pisaliśmy [tutaj] - nastąpić miało pod koniec stycznia. Spółki odpowiedzialne za przeprowadzenie przetargów przesunęły jednak terminy na 12 lutego. Powodem była duża liczba zapytań, jakie podmioty otrzymały od oferentów. Tę samą przyczynę inwestorzy podali wyjaśniając ponowne ogłoszenie zmiany daty wykonania procedur.

Datę poznania przez mieszkańców Olsztyna firm biorących udział w przetargu, PKP PLK ustaliły na 24 lutego. PKP SA ma ogłosić informację 15 marca.

Decyzja o przesunięciu terminu składania ofert jest spowodowana pytaniami potencjalnych wykonawców do przedmiotu przetargu, a także kwestią uzupełnienia przez zamawiającego niektórych elementów dokumentacji przetargowej” – informuje cytowany przez portal „Gazety Olsztyńskiej” Bartłomiej Sarna z Wydziału Komunikacji PKP SA.

Obie inwestycje, które spółki kolejowe przeprowadzą na terenie olsztyńskiego Dworca Głównego, dofinansowywane są z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przebudowa torowiska i peronów oraz wykonanie przejścia podziemnego szacowane jest na kwotę ponad 200 mln zł. Nowy budynek dworca kosztować będzie 76,2 mln zł – przy czym 30 mln zł pochodzić ma ze środków unijnych.

Lokalny portal informuje, że przesunięcia terminów to nie jedyne utrudnienie, jakie dotyczy inwestycji. Problematyczna okazuje się także kwestia sprzedaży biurowca należącego do Polregio, który znajduje się w obrębie dworca. Pierwotnie podmiot planował sprzedać budynek spółce Retail Provider – właścicielowi dworca autobusowego, znajdującego się przy obiekcie kolejowym.

Przedwstępna umowa z potencjalnym nabywcą obowiązywała do końca ubiegłego roku. Pomimo dalszego zainteresowania nabyciem biurowca przez Retail Provider, właściciel budynku postanowił zwrócić zaliczkę oferentowi. Jednocześnie Polregio poinformowało, że planuje rozpisanie kolejnego przetargu dotyczącego sprzedaży obiektu.

Zdaniem Gazetaolsztynska.pl, sytuacja jest o tyle zaskakująca, że w momencie złożenia przez właściciela dworca autobusowego oferty kupna, biurowiec nadawał się do użytku. Obecnie budynek został wyłączony z użytkowania ze względów bezpieczeństwa, natomiast spółka Retail Provider uzyskała już zezwolenia na rozbiórkę.

Spółka, zgodnie z obowiązującymi ją zasadami sprzedaży majątku, planuje przeprowadzić powtórną wycenę tej nieruchomości, a następnie przeprowadzić otwarte postępowanie przetargowe w celu jej sprzedaży” — poinformował Gazetę Olsztyńską Dominik Lebda, rzecznik spółki Polregio.

Według założeń spółek kolejowych, inwestycja ma zostać ukończona do 2023 r. Nowy obiekt ma zostać udostępniony podróżnym do końca przyszłego roku. Plany zakładają, że po przebudowie olsztyński Dworzec główny będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

hp

Na 2023 r. planowane jest ukończenie prac związanych z przebudową dworca kolejowego Olsztyn Główny. Do końca stycznia br. mieliśmy poznać propozycje, jakie napłynęły w ramach przetargów, jednak główni inwestorzy, czyli PKP S.A. i PKP PLK, przesunęli daty otwarcia ofert – podaje Gazetaolsztynska.pl.

Spółka PKP PLK, w ramach inwestycji związanej z przebudową dworca Olsztyn Główny, ma wykonać prace dotyczące torowiska i peronów. Początkowo inwestor planował, że otwarcie ofert nastąpi 20 stycznia bieżącego roku. Zarządca linii kolejowych postanowił jednak zmienić termin na 12 lutego.

Jak podaje lokalny portal, PKP PLK tłumaczą decyzję dużą liczbą zapytań, jakie otrzymały od oferentów zainteresowanych przetargiem. W głównej mierze dotyczą one szczegółów związanych z aspektami technicznymi zamówienia.

Wartość projektu, który realizować będzie spółka, wynosi ponad 200 mln zł. W ramach inwestycji planowane jest m.in. wykonanie tunelu o długości 140 metrów, ułatwiającego podróżnym dostęp do obiektu. Ponadto renowacji poddane będą zabytkowe wiaty nad peronami. Wszystkie perony zostaną poszerzone i podwyższone, a dostęp do nich ułatwią windy oraz ruchome schody. Modernizacja obejmie także tory, rozjazdy i urządzenia sygnalizacyjne, co usprawni ruch kolejowy w obrębie stacji.

Także na 12 lutego przesunięte zostało otwarcie ofert dotyczących budowy nowego budynku dworca. Pierwotnie ujawnienie informacji dotyczących propozycji, jakie napłynęły do PKP S.A. miało odbyć się 29 stycznia.

Przetarg ogłoszony pod koniec grudnia ubiegłego roku przez podmiot będący właścicielem nieruchomości opiewa na kwotę 76,2 mln zł. Według planów inwestora podpisanie kontraktu z wykonawcą nastąpi w połowie bieżącego roku, a obiekt zostanie udostępniony podróżnym do końca 2022 r.

Zakończenie prac na dworcu Olsztyn Główny planowane jest na 2023 r. Obiekt ma być w całości przystosowany do potrzeb osób niewidomych oraz o ograniczonych zdolnościach ruchowych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

hp

Polskie Koleje Państwowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót związanych z budową nowego Dworca Głównego w Olsztynie. Oferty można składać do 29 stycznia 2021 r. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w połowie przyszłego roku.

Ogłoszony zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przetarg to kolejny etap jednego z największych i najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez PKP S.A. w ramach Programu inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W sierpniu 2019 r. PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i podpisały umowę z wykonawcą projektu budowy nowego dworca oraz modernizacji peronów na stacji Olsztyn Główny, a pod koniec czerwca br. zaprezentowane zostały efekty zaawansowanych prac – główne założenie projektowe i wizualizacje nowego dworca. Ważną kwestią dla inwestorów było także podtrzymanie latem 2019 r. przez Generalnego Konserwatora Zabytków decyzji Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o niewpisaniu kompleksu olsztyńskich dworców kolejowego i autobusowego do rejestru zabytków. W rejestrze zabytków ruchomych ujęte zostały natomiast napisy przestrzenne „Dworzec Kolejowy” i „Dworzec Autobusowy” oraz mozaika znajdującą się wewnątrz dworca kolejowego. Ochroną konserwatorską zostały objęte także wiaty na peronach 2., 3. i 4.

Najważniejsze cechy nowego dworca to nowoczesna bryła, funkcjonalność i koncentracja przede wszystkim na obsłudze pasażerów, ale w nowym obiekcie nie zabraknie również przestrzeni dla najemców komercyjnych. Nowy Dworzec Główny został zaprojektowany jako indywidualna koncepcja, dzięki czemu możliwe było uwzględnienie w projekcie lokalnych uwarunkowań: potrzeb pasażerów kolei i mieszkańców miasta, a także – poprzez powiązanie z przystankami autobusowymi i tramwajowymi oraz parkingiem – układu przestrzennego okolicy. Dzięki będzie mógł powstać węzeł przesiadkowy integrujący transport kolejowy oraz komunikację miejską. PKP zależało także na tym, aby nowy obiekt w pełni wpisywał się w tkankę miejską, jednocześnie odznaczając się oryginalnością i reprezentacyjnością. Nowy budynek dworca, dzięki przebudowie przejścia podziemnego, będzie też połączony ze zmodernizowanymi peronami oraz Zatorzem.

Przy założeniu, że dalsze etapy inwestycji, wynikające m.in. z otrzymania decyzji administracyjnych i wyboru wykonawcy oraz samego przebiegu prac, będą mogły być realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończenie budowy dworca i udostępnienie go podróżnym będzie możliwe pod koniec 2022 r. Na budowę nowego dworca PKP uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Źródło tekstu: PKP S.A./Serwis Kolejowy

W poniedziałek 21 grudnia około godziny 7 olsztyńska policja otrzymała informację o porzuconym na tamtejszym dworcu głównym bagażu. Z obiektu ewakuowano ludzi i przeprowadzono działania z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Alarm okazał się fałszywy.

Po odebraniu informacji o porzuconej walizce policja ewakuowała z terenu dworca 20 osób – pracowników PKP, sklepikarzy i kilku podróżnych. W wyniku działań służb stwierdzono, że w podejrzanym bagażu nie ma niebezpiecznych materiałów.

„Na miejsce skierowano straż miejską, policję, straż pożarną. Po wstępnym rozpoznaniu miniersko-technicznym okazało się, że w walizce nie ma żadnego niebezpiecznego ładunku, a jedynie pozostawione rzeczy osobiste w postaci ubrań. Wszyscy są już bezpieczni” - powiedział nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji  w Olsztynie st. sierż. Andrzej Jurkun.

Ruch pociągów na Dworcu Głównym w Olsztynie przebiega prawidło.

pg/mw

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram