fbpx

Co najmniej raz w roku instruktorzy i egzaminatorzy prowadzący zajęcia w ośrodkach szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów muszą uczestniczyć w konsultacjach organizowanych przez poszczególne ośrodki. Podczas spotkania należy omówić zagadnienia związane z systemem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych maszynistów, zarówno pod kątem technicznym, jak i prawnym.

Ośrodki szkolenia i egzaminowania są zobowiązane do organizowania konsultacji dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących zajęcia w danym ośrodku szkolenia i egzaminowania. Konsultacje takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz w roku. Dodatkowo należy je przeprowadzić również w przypadku:

 1. istotnej zmiany przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
 2. na wniosek Prezesa UTK;
 3. po wydaniu zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, gdy wskazują one na konieczność przeprowadzenia takich konsultacji.

Forma przebiegu konsultacji może być uregulowana w aktach wewnętrznych ośrodka np. w regulaminie czy metodyce prowadzenia zajęć. W szczególności prawo nie zabrania przeprowadzenia konsultacji na odległość. Za pomocą wideokonferencji można przekazać wiedzę oraz zorganizować dyskusję nad poszczególnymi zagadnieniami będącymi przedmiotem konsultacji. Istotne jest, aby były prowadzone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi ustanowionymi przez ośrodek.

Celem konsultacji jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie pracy na stanowisku maszynisty oraz wymiana doświadczeń. Podczas każdego spotkania warto podsumować dotychczasową działalność ośrodka, a następnie dokonać aktualizacji regulacji wewnętrznych, przede wszystkim programów szkolenia, dostosowując je do aktualnego poziomu wiedzy technicznej i stanu prawnego.

Dokumentacja opisująca każdorazowy przebieg konsultacji będzie weryfikowana w ramach działań nadzorczych prowadzonych przez Prezesa UTK.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1a pkt 5 i art. 22a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);

§ 5 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1566, z późn. zm.).

Źródło tekstu: UTK

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów mają obowiązek informowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o organizowanych szkoleniach i egzaminach na licencję i świadectwo maszynisty. UTK przypomina o zasadach obowiązujących w tej kwestii. Urząd zachęca do korzystania z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo, który pomoże wypełnić formularze w taki sposób, by do UTK trafiła zgodna z przepisami, pełna informacja. Wprowadzenie jej do systemu sprawi, że przesłanie w tradycyjnej formie nie będzie już potrzebne.

Przepisy prawa przewidują przekazanie Prezesowi UTK:

W pierwszym przypadku powiadomienie powinna przekazać osoba upoważniona przez przedsiębiorcę prowadzącego dany ośrodek. Można ją wskazać zarówno we wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, jak i zgłosić w dowolnym czasie przesyłając do Prezesa UTK upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wymóg ten nie dotyczy natomiast przekazywania kopii protokołów z przeprowadzonych egzaminów, które mogą przesyłać również inni pracownicy ośrodka.

Co powinny zawierać poszczególne dokumenty?

Przy zgłaszaniu egzaminu na świadectwo osoba upoważniona wskazuje przynajmniej:

W odróżnieniu od kursu na licencję maszynisty ośrodki nie muszą informować o planowanych szkoleniach na świadectwo maszynisty. Podanie nazw zarządców infrastruktury, na których odbędzie się część praktyczna egzaminu oraz wskazanie składu komisji egzaminacyjnej także nie jest konieczne.

 1. Zgłoszenie szkolenia na licencję maszynisty:
  • data rozpoczęcia i zakończenia kursu,
  • miejsce przeprowadzenia części praktycznej (adres sali wykładowej) oraz
  • miejsce przeprowadzenia szkolenia praktycznego (adres punktu zaplecza technicznego, lokomotywowni itp.),
  • informację o liczbie uczestników szkolenia, którą można uzupełnić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
 2. Zgłoszenie egzaminu na licencję maszynisty:
  • data egzaminu,
  • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
  • skład komisji egzaminacyjnej,
  • liczba uczestników.
 3. Kopia protokołu z egzaminu na licencję maszynisty:
  • nazwa ośrodka i jego adres,
  • numer identyfikacyjny ośrodka,
  • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
  • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
  • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem egzaminatora prowadzącego,
  • liczba uczestników,
  • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin, wraz z jego wynikiem,
  • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
 4. Zgłoszenie egzaminu na świadectwo maszynisty:
  • datę egzaminu,
  • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
  • liczbę uczestników.
 5. Kopia protokołu z egzaminu na świadectwo maszynisty:
  • nazwa ośrodka
  • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
  • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
  • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem zespołów do przeprowadzenia obu części egzaminu oraz egzaminatorów prowadzących,
  • liczba uczestników dopuszczonych do poszczególnych części egzaminu,
  • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin;
  • wskazanie kategorii i podkategorii świadectwa maszynisty oraz typów pojazdów kolejowych, do prowadzenia których nabyli uprawnienia uczestnicy, którzy zdali egzamin,
  • dane o infrastrukturze kolejowej, które podlegają wpisowi do świadectwa maszynisty (nazwy zarządców infrastruktury, wykaz urządzeń kontrolujących czujność maszynisty i urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, stosowanych na tych infrastrukturach, linie/odcinki linii kolejowych obejmujące przejścia graniczne z sąsiednimi państwami),
  • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Aby wypełnić powyższy obowiązek informacyjny, wystarczy od tej pory skorzystać z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KeB). Przy uzupełnianiu odpowiedniego formularza w module „Zgłoszenia dotyczące szkoleń i egzaminów” system wskaże, których danych brakuje oraz zasygnalizuje, gdy termin na przekazanie zgłoszenia już minął. Użycie tej formy komunikacji sprawi, że tradycyjna wysyłka nie będzie już potrzebna. W przypadku protokołów z egzaminów konieczne będzie załączenie skanów uprzednio wygenerowanych i wydrukowanych dokumentów. Muszą one zawierać podpisy członków komisji egzaminacyjnej. O zachowaniu terminu będzie decydowała data zatwierdzenia formularza w systemie.

Pozostając przy powiadamianiu w dotychczasowy sposób należy pamiętać, że akceptowana jest jedynie forma pisemna lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Tylko kopie protokołów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu. O zachowaniu wymaganego 14-dniowego terminu decydować będzie data nadania oryginału w formie papierowej lub przesłania na skrzynkę ePUAP lub data nadania oryginału w formie papierowej. Dużym ułatwieniem w tym przypadku będzie założenie konta instytucjonalnego na platformie ePUAP. Więcej na ten temat, można znaleźć [na stronie UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram