fbpx

31 stycznia 2022 roku z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się spotkanie ministrów infrastruktury Polski Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Oleksandra Kubrakowa w obecności szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakuba Kumocha, wiceministra infrastruktury Rafała Webera oraz szefa biura Prezydenta Ukrainy, Andrija Jermaka.

"Wyraziliśmy jednoznaczne oczekiwane szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego towarowego przez Ukrainę. Trwający od 2 miesięcy paraliż tranzytu kolejowego przez Ukrainę powinien przejść niebawem do historii. Nasze działania doprowadziły do złożenia deklaracji przez ministra transportu Ukrainy co do szybkiego wznowienia tranzytu kolejowego przez ten kraj do Polski" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

"Zwiększenie limitu zezwoleń drogowych między naszymi krajami może nastąpić, tylko gdy zostanie określony realny plan poprawy odpraw na przejściach granicznych polsko-ukraińskich. Nasi przewoźnicy zbyt długo oczekują na przekroczenie tej granicy, przez co transport na wschód jest nieopłacalny. Dlatego warunkujemy podniesienie limitu poprawą jakości i skróceniem czasu odprawy granicznej" - skomentował wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W wyniku spotkania został uzgodniony tekst wspólnego oświadczenia o następującej treści: 

1. Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski. Strona ukraińska do 4.02.2022 r. poinformuje stronę polską o konkretnym terminie wznowienia tranzytu kolejowego przez terytorium Ukrainy. 

2. Strony doszły do porozumienia w sprawie znacznego zwiększenia zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych z uwzględnieniem potrzeb polskich i ukraińskich przewoźników drogowych. Sprawa ta zostanie omówiona w ramach komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych.

Do 5.02.2022 r. strony powinny ustalić datę posiedzenia komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych, która powinna ustalić terminy przekazania oraz ilość dodatkowych zezwoleń na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych. 

3. Strony porozumiały się w sprawie opracowania wspólnej mapy drogowej w zakresie znacznego podniesienia przepustowości polsko-ukraińskich drogowych przejść granicznych. Odpowiedni plan działań powinien być uzgodniony z udziałem przedstawicieli służb celnych, granicznych, i innych służb Polski i Ukrainy nie później niż do końca lutego br. 

4. Strony porozumiały się w sprawie rozpoczęcia przeglądu punktów umowy o międzynarodowych przewozach drogowych zawartej między rządami Polski i Ukrainy w 1992 roku. 

Wszystkie punkty wspólnego oświadczenia są zależne i powinny być realizowane w całości. 

Strony ponadto podkreśliły zainteresowanie polskich spółek petrochemicznych PGNIG i PKN Orlen inwestycjami w ukraiński sektor petrochemiczny oraz porozumiały się co do wspierania ich współpracy z NAK Naftohaz Ukraina w tym obszarze.

Ze swojej strony spółka KGHM wyraziła gotowość do rozpoczęcia rozmów o wspólnej eksploatacji złóż metali kolorowych.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy 

Maszyniści oraz prowadzący pojazdy kolejowe mają obowiązek poinformowania swoich pracodawców o tym, czy świadczą dodatkową pracę albo usługi na rzecz innych podmiotów należących do rynku kolejowego. O tym kto, gdzie, kiedy i w jakiej formie powinien złożyć oświadczenie oraz jak nie popełnić błędów przy jego wypełnianiu można przeczytać w poradniku przygotowanym przez UTK.

Obowiązek składania oświadczeń przez maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe  jest niezależny od rodzaju zatrudnienia: etat, zlecenie, umowa o dzieło, świadczenie usług przy własnej działalności gospodarczej, itp. Istnieje również wtedy, kiedy dana osoba nie pracuje u żadnego innego pracodawcy.

Osoby podlegające obowiązkowi złożenia oświadczenia zachęcamy do skorzystania z informacji zawartych w specjalnie utworzonej nowej karcie usługi w zakładce usługi dla maszynistów.

Przypominamy, że przepisy prawa wskazują na obowiązek składania oświadczeń przez maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe w zatrudniających ich przedsiębiorstwach kolejowych w dniu rozpoczęcia pracy lub świadczenia usług na rzecz nowego pracodawcy. Każdy, kto uchyla się od złożenia oświadczenia, albo zawiera w nim informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlega karze grzywny.

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie potwierdzające wielokrotne zatrudnienie swojego pracownika ma obowiązek przekazać je w ciągu 14 dni Prezesowi UTK.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

„Maszyniści i osoby prowadzące pojazdy kolejowe mają obowiązek składać pracodawcy informację o świadczeniu lub nieświadczeniu pracy na rzecz innego przedsiębiorcy” – informuje UTK. Podmiot, otrzymując oświadczenie o takiej pracy, musi przesłać je do Urzędu w ciągu 14 dni.

Oświadczenie muszą złożyć każdy maszynista oraz osoba prowadząca pojazdy kolejowe, która pracuje lub świadczy usługi dla przewoźnika, zarządcy infrastruktury, użytkownika bocznicy kolejowej czy przedsiębiorcy wykonującego przewozy w obrębie bocznicy. Stosowny dokument należy przedłożyć pracodawcy w dniu rozpoczęcia u niego pracy lub w przypadku zaistnienia istotnych zmian (podpisanie umowy z innym podmiotem oraz jej rozwiązanie).

W przypadku pracownika, który nie świadczy usług na rzecz innego podmiotu, oświadczenie zawierać powinno jedynie dane osoby składającej dokument oraz pracodawcy. Jeżeli maszynista lub osoba prowadząca pojazdy kolejowe zawarła umowę z innym zleceniodawcą, musi ono obejmować szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy oraz świadczonych dla niego usług. Poza danymi adresowymi i nazwą drugiego podmiotu, określić należy rodzaj jego działalności (czy jest on przewoźnikiem, zarządcą infrastruktury, itp.), formę umowy oraz średnią tygodniową ilość godzin wykonywanej dla niego pracy.

Jeżeli pracownik w oświadczeniu informuje swojego pracodawcę o zawarciu umowy z innym podmiotem świadczącym wyżej określone usługi, dokument przedłożyć należy do prezesa UTK. Obowiązek ten spoczywa na podmiocie, który uzyskał stosowne informacje od osoby zatrudnianej. Przedsiębiorca powinien przekazać oryginał dokumentu (lub jego kopię poświadczoną zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego) w ciągu 14 dni od złożenia go przez maszynistę czy prowadzącego pojazdy kolejowe. Co istotne, za ważne uznaje się tylko oświadczenia przesłane w formie tradycyjnej. Dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną nie spełnia wymogów nałożonych na podmioty przez UTK.

W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku przedłożenia oświadczenia Urzędowi Transportu Kolejowego, może on zostać obciążony karą finansową. Jest ona zależna od stopnia, w jakim naruszono przepisy, możliwości finansowych przedsiębiorcy oraz jego dotychczasowej działalności (m.in. tego, czy w przeszłości był on już karany za tego typu niedociągnięcia). Na ewentualne konsekwencje wpływa nie tylko nieterminowość, ale także niewłaściwe wypełnienie dokumentu. Najwyższa kwota obciążenia za niedopełnienie obowiązku wynosi 2% przychodu rocznego, jaki podmiot ten osiągnął w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzory oświadczeń, a także informacje dotyczące ich przedkładania opublikowane są [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram