fbpx

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły modernizację stacji kolejowej Kraków Bonarka. Od 16 lipca znów zatrzymują się przy niej pociągi. Do dyspozycji pasażerów są dwa nowoczesne perony oraz kładka, która ułatwi komunikację w tej części miasta. Inwestycja o wartości ponad 250 mln zł usprawni rozwój kolei aglomeracyjnej w stolicy Małopolski.

Nowe perony mają odpowiednio 200 i 300 metrów długości. Platformy są większe i wyższe od dotychczasowych. Wyposażono je w ścieżki naprowadzające i nawierzchnie o zróżnicowanej strukturze. Zmodernizowana stacja Kraków Bonarka jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pojawiły się na niej m.in. oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Oddanie do ruchu stacji Kraków Bonarka to kolejny krok do uczynienia kolejowego ruchu aglomeracyjnego w Krakowie bardziej drożnym i bardziej komfortowym. Inwestycje rządowe pracują na rzecz pasażerów zarówno w transporcie dalekobieżnym, jak i miejskim. Kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu i jej rozbudowa jest jednym z przejawów dbałości o klimat i środowisko” – podkreślił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

W ramach inwestycji powstała kładka łączącą perony z ulicami położonymi po obu stronach torów: ul. Puszkarską i ul. Tischnera. Konstrukcja została w pełni zadaszona i wyposażona w windy i klatki schodowe. Jest także szersza od podobnych tego typu obiektów. W przyszłości, po wykonaniu przez lokalny samorząd następnego etapu prac, obiekt będzie przedłużony do ul. Łagiewnickiej, a budowa najazdów pozwoli korzystać z niego również rowerzystom.

Stacja w Bonarce będzie ważnym elementem rozwijającej się krakowskiej kolei aglomeracyjnej. Dzięki projektom realizowanym przez PLK mieszkańcy zyskają nową, szybką i wygodną komunikację” – wskazał Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonawcy wymienili również tory, rozjazdy i sieć trakcyjną. Pojawiły się nowe urządzenia kolejowe i cyfrowe systemy sterowania ruchem. Dwie nastawnie zostały zastąpione jednym nowoczesnym budynkiem. Pracują w nim kolejarze odpowiedzialni za bezpieczny i sprawny przejazd pociągów.

Kolejowy rodowód z Galicji

Na peronach zamontowano wiaty, ławki i tablice informacyjne. Różnią się one jednak od standardowych elementów małej architektury spotykanych na podobnych stacjach. Są stylizowane i malowane w kolorze antracytowym, podobnie jak latarnie i bariery ochronne. Stacja wpisana jest do rejestru zabytków, a jej współczesne wyposażenie ma przypominać o historii tego miejsca – pierwsze pociągi pojawiły się tutaj w 1884 roku, gdy otwarto Galicyjską Kolej Transwersalną.

Kraków Bonarka będzie pełnić ważną rolę w rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Pasażerowie w kilka minut dojadą z niej do centrum miasta, a w kilkanaście do Skawiny. Podróżni dotrą z niej także do Zakopanego, Bielska-Białej, Wadowic i Oświęcimia.

Modernizacja krakowskiej Bonarki to element przebudowy linii kolejowej 94, na odcinku od Krakowa Płaszowa do Podborów Skawińskich. W ramach wartej przeszło 250 mln zł inwestycji, finansowanej ze środków budżetowych, powstały m.in. dwa nowe przystanki – Kraków Opatkowice i Skawina Jagielnia. Nowe oblicze zyskały również stacje w Skawinie i Podborach Skawińskich, a także przystanki Skawina Zachodnia i Kraków Sidzina.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Kolei Mazowieckich w Tłuszczu została wybudowana nowa stacja paliw. Przeznaczona jest do obsługi spalinowych szynobusów przewoźnika, kursujących na liniach niezelektryfikowanych.

W parku Kolei Mazowieckich obecnie znajduje się 14 szynobusów, z czego 9 to nowe pojazdy serii SA. Doskonale sprawdzają się one na liniach o mniejszych potokach podróżnych. W procesie eksploatacyjnym spalinowych pojazdów kolejowych zachodzi konieczność okresowego tankowania ich olejem napędowym na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru w Tłuszczu (MNT). Czynności te  można wykonywać tylko na specjalistycznym stanowisku, które musi spełniać m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska na terenie Sekcji MNT i przyległego otoczenia.

Stacja paliw w Tłuszczu, przeznaczona do tankowania spalinowych pojazdów Kolei Mazowieckich, została wykonana w systemie „projektuj i buduj". Realizatorem zamówienia była firma Petrobox Aleksandra Krezymon. Z końcem czerwca nastąpił odbiór końcowy całego urządzenia, przystosowanego do pracy całorocznej przez 24 godziny na dobę.

„Zbudowana stacja paliw pozwoli przede wszystkim na poprawę parametrów operacyjnych obsługi spalinowych pojazdów kolejowych w prowadzonych przez Koleje Mazowieckie przewozach pasażerskich w tym rejonie. Stacja została zamontowana w układzie torowym w miejscu, gdzie nie ma zamontowanej sieci trakcyjnej i bez ingerencji w istniejący układ torowy. Umożliwia to bezkolizyjny i bezpieczny wjazd dla autocystern z paliwem w celu zatankowania zbiornika” – powiedział podczas obioru technicznego stacji Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM.

Źródło tekstu: Koleje Mazowieckie/Serwis Kolejowy

Trzy podmioty złożyły oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla pierwszego etapu budowy III linii metra w Warszawie. Po jej opracowaniu możliwe będzie ogłoszenie postępowania na realizację inwestycji w formule projektuj i buduj.

Otwarcie ofert w przetargu na wykonanie prac przedprojektowych odbyło się w poniedziałek, 28 czerwca o godz. 13.00. Procedurę poprzedziło ujawnienie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wynosi ona 33 806 550 zł brutto.

Pierwszy etap realizacji III linii metra obejmuje budowę tunelu o długości niemal 8 kilometrów, 6 stacji, Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka oraz całej infrastruktury towarzyszącej. W przetargu dotyczącym wykonania dokumentacji mogli wziąć udział wykonawcy posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia, zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz dysponujący zapleczem technicznym lub zawodowym.

Oferty złożyły trzy podmioty: ILF Consulting Engineers Polska (oferta na kwotę 19 222 440 zł brutto), Egis Poland (27 807 840 zł brutto) oraz konsorcjum w składzie Biuro Projektów „Metroprojekt” (lider) i Ośrodek Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (23 062 500 zł brutto).

Nadesłane zgłoszenia zostaną ocenione według następujących kryteriów: cena (60 %) oraz dodatkowe doświadczenie – koordynator, projektant w specjalności architektonicznej, projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, projektant w specjalności inżynieryjnej kolejowej, geolog (każde po 7 %) oraz wykonanie uproszczonego projektu koncepcyjnego (5 proc.).

Wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 18 miesięcy na wykonanie: projektu koncepcyjnego – raportu wstępnego, ustalenia stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, oceny stanu budynków w strefach wpływu budowy obiektów metra, analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projektu koncepcyjnego – raportu końcowego.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy/Serwis Kolejowy

Poddana renowacji ceglana elewacja wraz z detalami, poprawa komfortu podróżnych, w tym osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wdrożenie proekologicznych rozwiązań – to tylko kilka z efektów zakończonej modernizacji dworca w Pszczółkach.

Pochodzący z 1908 roku dworzec odzyskał swoje historyczne piękno i został przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Budynek stacyjny w Pszczółkach to kolejny dworzec przebudowywany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych.

Prace budowlane w Pszczółkach rozpoczęły się jesienią 2019 roku. Od tego czasu dworzec przeszedł prawdziwą metamorfozę, oczywiście przy zachowaniu jego historycznego neogotyckiego charakteru. Renowacji została poddana elewacja wraz z detalami architektonicznymi. Podczas prac cegłę poddano zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym oraz uzupełniono w niej ubytki. Na elewacji, od strony peronów, umiejscowiono cztery herby – województwa pomorskiego, powiatu gdańskiego oraz Gdańska i Pszczółek. Zostały one namalowane na płycie z blachy nierdzewnej. Ponadto odtworzono na wzór historycznej stolarkę okienną i drzwiową, a także wymieniono poszycie dachowe. Wykonano je z dachówek typu mnich – mniszka, które były niezwykle popularne w średniowieczu, stąd właśnie ich użycie na dachu neogotyckiego dworca w Pszczółkach. Całość uzyskanego podczas przebudowy efektu estetycznego podkreślono nową iluminacją nocną elewacji.

„Dworzec na stacji Pszczółki to kolejny dowód na skuteczność działania rządu i realizacji Programu Inwestycji Dworcowych. W tym roku takich wydarzeń jak to mamy bardzo dużo - a kolejne prace trwają i kolejne dobre informacje przed nami. Chcemy, aby kolej stawała się coraz bardziej komfortowa i przyjazna użytkownikom. Drogą do tego jest m.in. przebudowa i budowa dworców w całej Polsce” – podkreśla Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

„Dworzec w Pszczółkach to kolejny dowód na to, że Program Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 nabiera tempa. Dzięki przebudowie pochodzący z początku XX wieku budynek stacyjny odzyskał historyczne piękno, a także został dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że odnowiony dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Pszczółek” – zaznacza Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

„Pszczółki to pierwsza inwestycja w województwie pomorskim zakończona w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dworzec odzyskał swój historyczny blask i stał się obiektem dostosowanym do współczesnych standardów oraz ekologicznym i nowoczesnym. Mamy nadzieję, że będzie dobrze służył wszystkim klientom kolei, a w szczególności mieszkańcom” – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

„Kolejny projekt transportowy zasila listę zrealizowanych inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Dzięki ponad 8 milionom złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możemy cieszyć się wygodnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowanym w formule proekologicznej dworcem kolejowym w Pszczółkach” – podkreśla Joanna Lech, dyrektor CUPT.

Przebudowa dworca objęła również jego wnętrze. Na parterze zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych, czyli pomieszczenia kas biletowych, toalet oraz hol – poczekalnię. Podróżni znajdą w nim ławki, gabloty na rozkładem jazdy, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Ciekawostką w tej przestrzeni jest pozostawienie oryginalnych łuków między kolumnami oraz posadzki ceramicznej wykonanej z bardzo drobnych, głównie niebieskich, ale i białych elementów, w którą wkomponowano ścieżki dotykowe dla osób niedowidzących lub niewidomych.

Usprawnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest więcej. Wśród nich znalazły się m.in. mapy dotykowe z planem dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a, toalety specjalnie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla opiekunów z dziećmi. Co niezwykle istotne, wyeliminowano również bariery architektoniczne, takie jak wysokie progi czy zbyt wąskie drzwi oraz zamontowano nową windę. Natomiast od strony peronów przebudowano rampę, umożliwiając tym samym dostęp do holu dworca dla osób na wózkach oraz dla rodziców z małymi dziećmi.

Przebudowa dworca w Pszczółkach sprawiła, że budynek stał się też bardziej ekologiczny. Zamontowano w nim energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą, ograniczając tym samym zużycie energii elektrycznej. Z kolei straty ciepła zredukowano poprzez docieplenie budynku od wewnątrz, a także montaż w nim stolarki okiennej i drzwiowej o niskim stopniu przenikalności cieplnej. Bardzo ważnym elementem sprawującym kontrolę nad optymalizacją zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody jest system BMS (Building Management System) nadzorujący pracę instalacji i urządzeń na dworcu. Integruje on również nowoczesne systemy zapewniające bezpieczeństwo podróżnym i budynkowi: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także przeciwpożarowe.

Przebudowa dworca w Pszczółkach objęła również jego bezpośrednie otoczenie. Wykonano nowe nawierzchnie, uporządkowano tereny zielone, a także zamontowano elementy małej architektury takie jak ławki,  kosze czy oświetlenie terenu. Wzdłuż ulicy zlokalizowano cztery zatoczki postojowe dla samochodów, a na placyku po południowo-wschodniej stronie budynku miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wzdłuż północno-zachodniej elewacji zamontowane zostały stojaki rowerowe wraz z wiatą dla jednośladów.

Przebudowa dworca w Pszczółkach była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jej łączny koszt to nieco ponad 12 mln złotych brutto. Wykonawcą prac budowlanych była firma KAMARO Sp. z o.o., a dokumentację projektową opracowała pracownia AllPlan Sp. z o.o.

Źródło tekstu: Pkp.pl/Serwis Kolejowy

Pierwsi podróżni skorzystali z pociągów na stacji Warszawa Główna. Od 14 marca stacja po ponad 24 latach zapewnia podróże regionalne m.in. w kierunku Skierniewic i Łowicza. Otwarcie Warszawy Głównej jest szczególnie ważne dla przebudowy Warszawy Zachodniej i linii średnicowej. Przyjazd i odjazd pierwszych pociągów obserwowali podróżni, mieszkańcy, miłośnicy kolei, dziennikarze i kolejarze.

Wraz z [korektą] rozkładu jazdy w niedzielę 14 marca otworzona została stacja Warszawa Główna.

Wjazd pierwszego pociągu poprzedziła zapowiedź megafonowa: „Na stację Warszawa Główna po 24 latach wjedzie pierwszy pociąg. Stacja ponownie będzie obsługiwała pasażerów w stolicy. Pociąg ŁKA sprinter Fabrykant ze stacji Łódź Fabryczna wjedzie na tor dugi przy peronie drugim”.

Podróżni po 24 latach korzystają z Warszawy Głównej. Przewidziano kilkanaście połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz Kolei Mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna, Łowicza, Sochaczewa. Otwarcie stacji Warszawa Główna pozwoli na rozkładowe prowadzenie ruchu pociągów podczas przebudowy stacji Warszawa Zachodnia oraz prac na linii średnicowej. Stacja zwiększy możliwości podróży koleją w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego.

Na stacji Warszawa Główna są dwa nowe perony, na które dojdziemy od ul. Towarowej. Zamontowane jest oświetlenie oraz wiaty. Podróże z „nowej” stacji ułatwi czytelne oznakowanie oraz umieszczone w gablotach dodatkowe informacje i rozkłady jazdy. Obok peronów od strony ul. Towarowej przewidziano parking Kiss&Ride.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A/Serwis Kolejowy

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym zniesienia niektórych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, od tygodnia znów dostępne są dla zwiedzających instytucje kultury – w tym muzea pielęgnujące tradycję i historię kolei.

Od 1 lutego swoje zbiory udostępnił pasjonatom kolejnictwa Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, który otwarty jest codziennie w godz. 8:00 -15:00. Eksponaty, a wśród nich wyprodukowany w 1878 r. parowóz tendrzak Tkb-1479, można podziwiać także w niedziele i święta.

Również od początku lutego otwarte dla zwiedzających jest Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. W stałej ekspozycji zobaczymy tam m.in. pochodzący z 1915 r. parowóz Okl-112 oraz Twl-90 z 1919 r.

W weekendy o godz. 12:00 dostępna dla gości jest Parowozownia w Gnieźnie. Obiekt może poszczycić się m.in. pozyskaną jesienią lokomotywą SM30-570, sprowadzoną z nieistniejących już zakładów Pomet.

O otwarciu na swojej stronie internetowej poinformowała także Stacja Muzeum. Znajdująca się w Warszawie instytucja zaprasza codziennie w godz. 9:00-17:00. Dodatkowo, do 14 lutego muzeum umożliwia zwiedzanie lemieszowo-wirnikowego pługa odśnieżnego 414S. [czytaj więcej] Czynna jest także filia w Sochaczewie, gdzie obejrzymy eksponaty związane z kolejką wąskotorową.

Bramy dla gości otworzyła Parowozownia Wolsztyn, której zasoby można podziwiać także w ruchu – niektóre z parowozów obsługują połączenia pasażerskie m.in. na trasie Wolsztyn-Poznań. Placówka informuje na swojej stronie internetowej, że niedostępne dla turystów pozostają przejazdy w kabinie maszynisty. W dalszym ciągu zamknięte są też hala napraw parowozów i zaplecze warsztatowe.

6 i 7 lutego w Muzeum Kolejnictwa na Śląsku (Jaworzyna Śląska) odbył się weekend otwarcia. Muzeum zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, a w soboty i niedziele od 10:00 do 18:00. Dostępne jest Centrum Obsługi Turysty z kawiarnią. Po zmroku obsługa włącza zimową iluminację.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację, z jaką muszą się mierzyć instytucje kultury, redakcja Serwisu Kolejowego zachęca do odwiedzania muzeów kolejowych. Każdy sprzedany bilet wspiera działalność placówek dbających o zachowanie tego fragmentu historii. Przypominamy, aby zwiedzając przestrzegać zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Piotr Hrabski

Podróżni korzystający z dworców kolejowych w Kątach Wrocławskich i Smolcu od 29 stycznia 2021 r. mają do dyspozycji komfortowe, spełniające współczesne standardy obsługi podróżnych, a także przebudowane z dbałością o detale i historyczny charakter obiekty.

„Oddajemy podróżnym kolejne dworce zrealizowane w ramach rządowego Programu Inwestycji Dworcowych. W sumie w ramach tego programu prace obejmują budynki niemal 200 dworców w całym kraju. Kolejne wielkie wyzwania przed nami. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Przebudowa obydwóch dworców rozpoczęła się jesienią 2019 roku. W niecałe półtora roku budynki oraz ich najbliższe otoczenie przeszyły kompletną metamorfozę z poszanowaniem ich zabytkowej architektury. Renowacji poddano elewacje budynków wraz detalami architektonicznymi, które podkreśliły nowe iluminacje. Prace zostały wykonane z dbałością o szczegóły. Na pochodzącym z 1920 roku dworcu w Kątach Wrocławskich, po przeprowadzonych badaniach konserwatorskich, przywrócono oryginalną kolorystkę elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nie było to łatwe zadanie z uwagi na wielokrotne przemalowania. Ostatecznie ściany elewacji pomalowano na kolor jasnozielony, któremu towarzyszą białe sztukaterie oraz ciemnobrązowa stolarka okienna i drzwiowa. Podczas renowacji dworca poddano rekonstrukcji dwa drewniane wiatrołapy zlokalizowane przy wejściach od strony peronów i miasta. Dawny blask odzyskała również ceglana elewacja pochodzącego z 1843 roku dworca w Smolcu. W czasach, gdy budowano obiekt, zestawiano ją z kolorową stolarką okienną i drzwiową. Nie inaczej, co udowodniły badania stratygraficzne, było w Smolcu. Po badaniach, okazało się, że pierwotnie stolarki miały barwę zieloną, co w zestawieniu z ceglaną elewację z jasnymi spoinami tworzy naprawdę interesujące połączenie.

Zakończyliśmy przebudowę dwóch kolejnych obiektów w województwie dolnośląskim. Dzięki nim historyczne dworce w Kątach Wrocławskich i Smolcu odzyskały swoje dawne piękno i stały się obiektami nowoczesnymi i spełniającymi współczesne standardy obsługi podróżnych. Co ciekawe, oba wymienione dworce są na stacjach w tej samej gminie Kąty Wrocławskie i w obu przypadkach gmina jest najemcą części nadmiarowej powierzchni odrestaurowanych obiektów. Na dworcu w Kątach będzie mieścić się Gminny Dom Kultury oraz biura Zakładu Gospodarowania Mieszkaniami, natomiast w Smolcu – posterunek Policji oraz Gminne Centrum Obsługi Mieszkańca” – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP SA.

Przebudowa dworców objęła również wnętrza budynków, a także częściową zmianę ich funkcji. Najważniejszą z nich nadal jest obsługa podróżnych, stąd zadbano o przystosowanie budynków do współczesnych standardów w tym zakresie. Do dyspozycji podróżnych oddano klimatyzowanie poczekalnie oraz toalety. Pozostałą przestrzeń budynków zagospodarowano we współpracy z samorządem lokalnym. Na dworcu w Kątach Wrocławskich będzie mieścić się Gminny Dom Kultury oraz biura Zakładu Gospodarowania Mieszkaniami, natomiast w Smolcu – posterunek Policji oraz Gminne Centrum Obsługi Mieszkańca. Część lokali na obydwóch dworcach kolejowych została przeznaczona również na potrzeby spółek kolejowych.

Budynki dostosowano również do obsługi osób o ograniczonej mobilności. Zlikwidowano bariery architektoniczne, zamontowano oznaczenia w alfabecie Braille’a, tablice dotykowe z planami dworców oraz ścieżki prowadzące wewnątrz obiektów oraz w ich otoczeniu. Ułatwiają one przemieszczanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. Ważnymi elementami zakończonych inwestycji był również montaż systemów: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych.

Przy okazji przebudowy dworce stały się również bardziej ekologiczne. W celu ograniczenia strat ciepła wykonano ocieplenie wewnątrz budynków oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową o niskim współczynniku przenikalności ciepła. Ponadto zmieniono ogrzewanie dworców na gazowe. Budynki podłączono również do gminnej kanalizacji. Zespoły urządzeń i systemów zamontowanych na dworcach są nadzorowane przy pomocy systemu BMS (Building Management System), co przyczyni się dodatkowo do optymalizacji zużycia energii elektrycznej i wody.

Sporo zmian zaszło w otoczeniu dworców, gdzie kompleksowo przebudowano układ komunikacyjny i organizację ruchu. Wykonano również nowe nawierzchnie oraz zamontowano elementy małej architektury. Przy dworcu w Kątach Wrocławskich podróżni mogą skorzystać z 34 miejsc parkingowych (w tym dwóch dla osób niepełnosprawnych oraz dwóch rodzin z dziećmi) oraz miejsca postojowego typy kiss&ride, natomiast w Smolcu z 14 miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych oraz dla rodzin z dziećmi oraz dwóch miejsc postojowych typu kiss&ride). Rowerzyści, przed skorzystaniem z usług kolei, mogą zostawić jednoślady pod wiatami rowerowymi. W Kątach Wrocławskich zamontowano pod nią 35 stojaków rowerowych. Z kolei w Smolcu na ten cel zaadoptowano były budynek szaletów, gdzie zmieści się łącznie 30 rowerów. Ważnym elementem inwestycji było uporządkowanie zieleni. Przy dworcu w Kątach Wrocławskich nasadzono klony, natomiast w Smolcu lipy drobnolistne.

Przebudowy obydwóch dworców w aglomeracji wrocławskiej były dofinansowane ze środków z budżetu państwa. Wartości inwestycji w Kątach Wrocławskich to 18,5 mln złotych, a w Smolcu to 12,1 mln złotych.

Do tej pory PKP SA w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w województwie dolnośląskim zakończyły przebudowy 11 dworców kolejowych. Obecnie prace budowlane trwają na dworcach: Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce Zachód, Szklarska Poręba Górna, Imbramowice, Bolesławiec i Węgliniec.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

29 stycznia 2021 r. udostępniono podróżnym dworzec w Janikowie. Jest to pierwszy dworzec w województwie kujawsko-pomorskim oddany do użytku w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Oddajemy podróżnym kolejne dworce zrealizowane w ramach rządowego Programu Inwestycji Dworcowych. W sumie w ramach tego programu prace obejmują budynki niemal 200 dworców w całym kraju. Kolejne wielkie wyzwania przed nami. To kolejny krok na drodze do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Obiekt został zrealizowany w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, czyli według autorskiego pomysłu PKP SA, w miejscu starego budynku. Jego charakterystyczną cechą jest minimalistyczna i zarazem nowoczesna forma architektoniczna. Składa się on z dwóch pawilonów, mieszczących części pasażerską oraz komercyjną, przykrytych wspólnym zadaszeniem. Dominantą dworca jest wieża o wysokości 8 metrów, na której umieszczono podświetlany nocą zegar. W części pasażerskiej mieszczą się toalety i niewielka klimatyzowana poczekalnia, elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów, gabloty z rozkładem jazdy oraz system informacji głosowej. Pod wiatą, na obu końcach budynku, zlokalizowano stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Dworzec w Janikowie to pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim obiekt, który otwieramy po modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Oddany do użytku budynek jest nowoczesny, proekologiczny i spełnia wszystkie współczesne standardy w zakresie obsługi podróżnych z uwzględnieniem potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Jesteśmy przekonani, że nowy dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom Janikowa i okolic” – stwierdził Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP SA.

Nowy dworzec w Janikowie posiada wiele udogodnień dla wszystkich grup podróżnych. Przy jego projektowaniu i budowie wyeliminowano potencjalne bariery architektoniczne, które mogłyby stanowić przeszkodę dla osób o ograniczonej mobilności. W obiekcie zaprojektowano oznakowanie w alfabecie Braille’a, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy dotykowe oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z kolei kontrastowa kolorystyka elementów wykończenia wnętrz ułatwi orientację w przestrzeni osobom niedowidzącym.  Innowacyjny dworzec w Janikowie to budynek, w którym zadbano również o bezpieczeństwo. Został on wyposażony w systemy monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, a także detekcji pożaru.

Dworzec w Janikowie to również budynek przyjazny środowisku naturalnemu. Na dachu dworca  umieszczono panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 KWp. Wytwarzają one w ciągu roku około 2700 kWh energii elektrycznej, co przyczyni się to do redukcji emisji dwutlenku węgla o 2500 kg/rok. To mniej więcej tyle dwutlenku węgla, ile przez cały rok pochłania około 500 sporych rozmiarów drzew! Kolejnym proekologicznym rozwiązaniem wprowadzonym na dworcu jest pompa ciepła do ogrzewania budynku, a także energooszczędne oświetlenie wraz z automatyką sterującą opartą o czujniki obecności oraz natężenia światła. Całość pracy instalacji i urządzeń na dworcu będzie monitorowana i regulowana poprzez system BMS (Building Management System), co pozwoli na optymalizację zużycia mediów.

Dzięki zakończonej inwestycji zmieniło się również bezpośrednie otoczenie dworca. Ułożono nową nawierzchnię z płyt betonowych i kostek brukowych z wkomponowanymi w nie ścieżkami prowadzącymi dla osób niedowidzących i niewidomych. Ponadto zamontowano nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, oświetlenie) oraz uporządkowano zieleń. W sąsiedztwie budynku wytyczono 12 miejsc parkingowych, w tym po jednym miejscu dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Budowa nowego dworca w Janikowie kosztowała około 5 mln złotych. Inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W województwie kujawsko-pomorskim, w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, PKP SA wybuduje i zmodernizuje jeszcze osiem dworców kolejowych. W części z nich, czyli obiektach w Kołodziejewie, Mogilnie i Złotnikach Kujawskich, trwają już prace budowlane. W kolejnych następuje wybór wykonawcy prac budowlanych (Włocławek), opracowywana jest dokumentacja projektowa (Toruń Wschodni, Toruń Miasto, Bydgoszcz Zachód) lub przygotowywane jest ogłoszenie przetargu na jej wykonawcę (Grudziądz).

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Mieszkańcy autonomicznego regionu Ningxia Hui w północno-zachodnich Chinach mogą w pełni korzystać z przewozów koleją dużych prędkości – informuje portal Railway Gazette. Otwarcie nowej linii o długości 617 km pozwala na szybkie podróżowanie między miastami Yinchuan i Xi’an.

Na uruchomionej pod koniec grudnia 2020 roku trasie znajduje się 18 przystanków. Inwestycja była realizowana od 2015 r., a jej łączny koszt to ponad 80 mld juanów, czyli około 10 mld euro. Obecnie pociągi mogą jeździć po niej z maksymalną prędkością 250 km/h. W przyszłości ma zostać przystosowana do ruchu z prędkością 350 km/h.

Dzięki otwarciu nowej linii czas podróży między stolicami prowincji Shaanxi i Ningxia skrócił się z 14 do zaledwie 3 godzin – to ogromne udogodnienie dla podróżnych. Wraz z otwarciem trasy wszystkie regiony na poziomie prowincji w Chinach kontynentalnych zostały podłączone do stale rozbudowywanej sieci kolei dużych prędkości. Wyjątkiem pozostaje Tybetański Region Autonomiczny.

W ubiegłym roku Koleje Chińskie otworzyły 4993 km nowych linii kolejowych, z czego 2900 km stanowią linie dużych prędkości. W wyniku licznych inwestycji całkowita długość sieci kolejowej w Chinach wynosi ponad 146 000 km – to wzrost o 21% w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku. W tym roku ma powstać 3700 nowych linii przystosowanych do ruchu szybkich pociągów.

pg

Otwieranie nowych linii kolejowych w okresie noworocznym to już chińska tradycja. Od 26 grudnia do 2 stycznia w całym kraju oddano do użytku aż 18 linii metra oraz 11 linii tramwajowych i kolei miejskiej ­– czytamy na portalu Railjournal.com.

2 stycznia zostały otwarte dwie linie metra w mieście Wuhan. Chodzi o przedłużenie linii nr 2 z Liyuan do Yezhihu o 17,6 km oraz nowy odcinek o długości 3,8 km z Zuoling do głównej stacji Gedian South.

Z kolei 31 grudnia nową infrastrukturę kolejową oddano do użytku w Pekinie i Chongqing. W stolicy Chin linia 16 z Xiyuan do Ganjia Kou została przedłużona o 10 km, linia Fangshan z Guogonzhaung do Dongguantou o 5,3 km, a na trasie tramwajowej Yizhaung T1 rozpoczęły się kursy z Dinghaiyuan do Quzhuang. W mieście Chongqing otwarto przedłużenia tras nr 1 i 6 o długości 0.8 i 13,8 km.

30 grudnia w mieście Hangzhou do użytku została oddana linia metra nr 1 z Xiasha Jiangbin na południe do lotniska Xiaoshan, przedłużona o ponad 11 km. Linia nr 6 z Qianjiang Century City  Shuangpu i West Guihua Road została zmodernizowana i wydłużona o 50,5 km, a długość linii nr 7 została zwiększona o 39,3 km. Dzięki modernizacji cała sieć kolejowa w mieście Hangzhou liczy teraz 306 km, a do 2022 r. ma zostać rozbudowana do 516 km.

28 grudnia w miescie Xi’an otwarto aż trzy nowe odcinki: to przedłużenia linii 5 z Matengkong do Chuangxingang o długości 41,6 km, linii 6 z Northwestern Polytechnic University do międzynarodowego centrum medycznego miasta o długości 15,6 km i linii 9 ze stacji Fangzhicheng do Qinlingxi (o długości 25,3 km.). Tego samego dnia w mieście Kanton otwarto 7,3 kilometrową linię Huangpu, która połączyła stację Changping z metrem w Xiangxue. Natomiast dzień wcześniej, 27 grudnia, w Fuzhou oddano do użytku przedłużenie linii metra 1 o długości 4,3 km.

26 grudnia nowe linie metra zainaugurowano aż w 4 miastach. W Zhengzhou otwarto linię nr 3 z centrum sportowego Henan o długości 24,3 km, linię nr 4 do szpitala w Henan oraz linię do stacji Langzhuang o długości blisko 30 km. Z kolei w mieście Nanchang otwarto linię nr 3 o długości 28,5 km, a w Hefei linię nr 5 o długości ponad 23 km. Nową infrastrukturę oddano do użytku również w Szanghaju – chodzi o pierwszy odcinek linii nr 18 o długości 14,5 km oraz przedłużenie linii nr 10 o 9,8km.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram