fbpx

Nowozelandzki minister transportu Michael Wood przedstawił pierwszy Program Inwestycji w Sieć Kolejową. Przewidziany na lata 2021-2024 plan obejmuje utrzymanie, zarządzanie, odnawianie oraz ulepszanie krajowej sieci. Wartość inwestycji to 908,3 mln dolarów amerykańskich.

Zaprezentowany 8 lipca Rail Network Investment Programme (RNIP) ma na celu m.in. polepszenie stanu krajowej sieci kolejowej do „poziomu niezawodności” i rozwiązanie problemu dotychczasowego niedofinansowania sektora. Przedsięwzięcie jest zgodne z rządowym programem New Zealand Rail Plan i polityką rządu ws. transportu lądowego (Government Policy Statement 2021).

RNIP obejmuje m.in.: wymianę oraz naprawę mostów, wymianę ponad 200 km podkładów kolejowych i 130 km torów czy ulepszenie części przejazdów kolejowo-drogowych.

„Zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane COVID pokazały, jak ważne jest posiadanie niezawodnej sieci kolejowej, aby utrzymać przepływ towarów, co napędza naszą gospodarkę. Ta inwestycja o wartości 1,3 miliarda dolarów (nowozelandzkich – przyp. red.) ma na celu podniesienie naszej krajowej sieci kolejowej do stabilnego i niezawodnego standardu” – powiedział minister Michael Wood.

Jak informuje rząd Nowej Zelandii, zatwierdzony w czerwcu tego roku Program został przygotowany przez państwowe przedsiębiorstwo kolejowe KiwiRail. Dzięki realizacji planu, spółka ma zatrudnić około 150 nowych pracowników, a także przyczynić się do zapowiadanego ożywienia gospodarczego w całym kraju.

mw

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego dąży do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W ramach działań powstało szczegółowe opracowanie pn. „Dobra mobilność”, które stanowi „półmetek” prac nad szerszym dokumentem.

Od studium transportowego, do planu mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będzie uwzględniał wszystkie środki przemieszczania się – od własnych nóg, po rowery, samochody, pojazdy komunikacji miejskiej i kolej. Wstępem do jego opracowania jest dokument pn. „Dobra mobilność”, który został stworzony w oparciu o Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Był to pierwszy kompleksowy dokument dotyczący kwestii transportu i mobilności na obszarze Subregionu Centralnego, w tym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tworzono go w ramach szerokiej współpracy partnerskiej Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, GZM oraz ówczesnego KZK GOP i pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego w Subregionie (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

„Obok dużych inwestycji w kolej czy centra przesiadkowe, równie ważna jest skuteczna kooperacja na każdym szczeblu. Podstawą każdego planu mobilności, w odróżnieniu od standardowych dokumentów transportowych, jest szeroko zakrojona partycypacja. Dlatego łączymy się w interdyscyplinarne zespoły, przed którymi wiele wysiłku i wzmożonej pracy, ale jestem przekonany, że efekt końcowy przysłuży się wszystkim mieszkańcom Metropolii” – powiedział Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

„Studium Transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin – zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województwa opolskiego oraz małopolskiego. W ramach prac nad Studium Transportowym zrealizowano wywiad w 16 280 gospodarstwach na próbie 33 933 respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych. Wynikiem prac wykonanych w ramach Studium Transportowego Województwa Śląskiego jest model ruchu, który został przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, jako głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie. Model ten wykorzystywany jest między innymi do budowania siatki połączeń w regionie. Pozwolił on na usprawnienie integracji transportu i rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze całego Subregionu” – wskazał Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic i przewodniczący zarządu Związku Subregionu Centralnego..

GZM wzbogaciła studium transportowe o kolejne głosy mieszkańców

Studium transportowe zostało poszerzone o badania eksploracyjne, które Metropolia przeprowadziła we wrześniu 2020 r. W trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, pracownicy GZM oraz wolontariusze rozmawiali z wybranymi mieszkańcami 7 miast Metropolii, napotkanymi w środkach komunikacji publicznej czy na przystankach. Celem było zebranie szerokiej palety wypowiedzi oraz identyfikacja typowych doświadczeń będących udziałem ludzi przemieszczających się po Metropolii. Ankietowani wskazywali przeszkody i trudności, na jakie napotykają podczas codziennych podróży.

W dokumencie „Dobra mobilność” opisano każdą z barier, wskazano drogi do rozwiązania problemu, a także zakres wsparcia, jaki może zaoferować Metropolia. Autorzy dokumentu uwzględnili trzy kluczowe obszary: dobra dzielnica, dobry transport i dobre centrum. Szczególną uwagę zwrócono na to, że tylko działania obszarowe, a nie punktowe, mogą przynieść oczekiwane efekty.

Więcej na temat planu mobilności miejskiej dla Metropolii GZM przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: Metropolia GZM/Serwis Kolejowy

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o obowiązku uzgodnienia projektów planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy przylegają one do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Konsultacja pomoże uwzględnić aspekty istotne dla bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, Prezes UTK uzgadnia projekty planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Wykaz takich linii można znaleźć w [załączniku] do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

W odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym, niezbędne jest spełnienie wymagań wynikających z przepisów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych może mieć miejsce w odległości niezakłócającej ich eksploatacji, działania urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a także niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego z tym, że ich odległość od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m. Reguła ta nie dotyczy budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania linii kolejowej oraz do obsługi przewozu osób i rzeczy.

Dla budynków mieszkalnych, szpitali, domów opieki społecznej, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży odległości te powinny być zwiększone w celu zachowania norm dopuszczalnego hałasu w środowisku określonych w odrębnych przepisach.

W odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów usytuowanych względem linii kolejowych dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w tabelach nr 1 i 3 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego, z wyłączeniem robót ziemnych związanych z budową, utrzymaniem, remontem i modernizacją linii kolejowej. Wykonywanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury.

Drzewa i krzewy poza lasami mogą być usytuowane w sąsiedztwie linii kolejowej biegnącej po nasypie albo w przekopie albo otoczonej rowami bocznymi w odległości nie mniejszej niż 6 m od dolnej krawędzi nasypu, górnej krawędzi przekopu albo od zewnętrznej krawędzi rowów bocznych. W innych przypadkach w odległości nie mniejszej niż 6 m od skrajnej szyny.

W celu spełnienia powyższych ograniczeń w projekcie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na załączniku graficznym planu strefy należy wskazać, w których strefach obowiązują szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu, wynikające z przepisów w zakresie transportu kolejowego. W tekście planu konieczne jest odniesienie się do powyższych stref, uwzględniając w ich granicach przepisy z zakresu transportu kolejowego. Dodatkowo należy rozważyć wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony obszaru kolejowego, z zachowaniem wskazanych powyżej wymagań dotyczących odległości usytuowania budynków i budowli.

Więcej na temat wymogów odnośnie zagospodarowania terenu przy liniach kolejowych znajdziesz [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

20,5 mln zł przeznaczono w tym roku na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej w Poznaniu. Wśród zaplanowanych prac znajdują się remonty na pętlach Zawady i Piątkowska czy remont torowiska na ulicy Podgórnej.

Między innymi na ul. Dąbrowskiego i Głogowskiej powstaną przystanki typu wiedeńskiego. Wyzwanie stanowi skoordynowanie prac remontowych i wielu dużych inwestycji transportowych dofinansowanych przez Unię Europejską. Podnosząc standard infrastruktury, trzeba jednocześnie w jak najwyższym stopniu umożliwić przejezdność na trasach komunikacji miejskiej.

„To kolejny rok, w którym przeznaczamy duże środki finansowe na naprawę torowisk w Poznaniu. Jeszcze w 2014 roku wydatki na remonty torowo-sieciowe nie przekraczały 3 milionów zł. Od 2015 roku kwoty te systematycznie rosły. W ostatnich latach co roku przeznaczaliśmy na ten cel od 20 do 30 milionów zł rocznie i podobnie będzie w roku 2021. Licząc bieżący rok, wydatki na remonty od 2015 roku przekroczą 165 milionów. Konsekwentne, stałe podnoszenie jakości infrastruktury torowo-sieciowej poprawia bezpieczeństwo, komfort jazdy pasażerów, ale także prędkość przejazdów i niezawodność komunikacji. Jeżeli tramwaje i autobusy mają być alternatywą dla samochodów, to muszą one jeździć szybko i sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie” - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

O skali prowadzonych w minionych latach na terenie miasta remontów najlepiej świadczą liczby. W latach 2015-2020 na odnowę infrastruktury tramwajowej wydano ok. 145 milionów złotych. Za tę kwotę zmodernizowano 20,5 km torowisk, 27 przystanków, 8 podstacji zasilających sieć trakcyjną, a także wymieniono 40,2 km sieci trakcyjnej, 36 zwrotnic i 24,7 km kabli trakcyjnych i zasilających.

Koordynacja z inwestycjami

Zaplanowane prace remontowe trzeba było skoordynować z inwestycjami transportowymi dofinansowanymi przez Unię Europejską.

„Plan remontowy w 2021 roku obejmuje prace w różnych częściach miasta. Są one ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami podnoszącymi standard transportu w Poznaniu takimi jak np. trasa na Naramowice, przebudowa ronda Rataje, remont ul. Wierzbięcice czy kolejny etap Programu Centrum. Przygotowany plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego” - zaznacza Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Pierwsze prace rozpoczną się w maju od remontu przy pętli Zawady, jednak już w marcu zamontowano łuk torowy przy placu Wiosny Ludów, który połączył torowiska na ulicy Strzeleckiej i Podgórnej. Pasażerowie zyskali dzięki niemu możliwość przejazdu tramwajem pomiędzy węzłami Jana Pawła II/Kórnicka i AWF. Jest to niezwykle ważne w obliczu już prowadzonych prac modernizacyjnych na ul. Św. Marcin i Al. Marcinkowskiego w ramach kolejnego etapu Programu Centrum, uniemożliwiających przejazd tramwajem w tej części miasta.

„Cieszymy się, że ten awangardowy pomysł został sprawnie wdrożony i z powodzeniem służy pasażerom. Łuk torowy pozwolił utrzymać transport tramwajowy w centrum i znacznie uelastycznił sieć tramwajową” - wyjaśnia Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

„Ułatwienie w przemieszczaniu się zamierzamy także wprowadzić podczas planowanych w wakacje prac na pętli Piątkowska. Choć pętla zostanie zamknięta, to wprowadzimy komunikację dwukierunkowymi tramwajami do przystanku Os. Winiary. Zdajemy sobie sprawę, że organizacja transportu zastępczego w tym rejonie miasta jest mało efektywna, a chcemy maksymalnie ułatwić dojazd mieszkańcom Sołacza, Bonina i Winiar” – dodaje szef ZTMP.

Tam, gdzie jest to możliwe, zgrane zostały terminy prac z różnych branż. Tak będzie między innymi na Starołęce, gdzie remont podstacji trakcyjnej, zasilającej m.in. trasę tramwajową, będzie się odbywał równolegle z pracami Aquanetu prowadzonymi m.in. w rejonie torowiska na ulicy Starołęckiej.

Plany na 2021 rok

Jak wskazuje Wojciech Tulibacki, prezes Zarządu MPK Poznań Sp. z o. o., „służby MPK Poznań przez cały rok prowadzą bieżące prace utrzymaniowe, dbając o to, aby stan torowisk i sieci trakcyjnej pozwalał na realizację zadań przewozowych”.

„Bardziej długotrwałe prace, wymagające również większego zaangażowania sił i środków, tradycyjnie już są prowadzone wtedy, gdy aura jest bardziej sprzyjająca. Podobnie będzie w tym roku” - tłumaczy Wojciech Tulibacki.

„Jestem przekonany, że podobnie jak w minionych latach, wszystkie zadania zrealizujemy zgodnie z założonym harmonogramem, oraz że pandemia nie pokrzyżuje nam planów na 2021” – dodaje.

Więcej informacji na temat planów związanych z remontem poznańskich torowisk można znaleźć [tutaj].

Źródło tekstu: Urząd Miasta Poznania/Serwis Kolejowy

W styczniu bieżącego roku lubański samorząd wystosował oficjalne pismo do Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podjęcia starań w kierunku rewitalizacji lubańskiego dworca PKP. Jednocześnie zadeklarował chęć wsparcia w związku z planowanym w przyszłości wykorzystaniem budynku dworca kolejowego w Lubaniu na potrzeby jednostek samorządu.

Gdyby udało się przeprowadzić niezbędne prace rewitalizacyjne obiekt na nowo mógłby cieszyć zarówno lubanian, jak również wielu przyjezdnych. Przywrócenie dworca do życia jest możliwe dzięki naszym wspólnym staraniom miasta i Polskich Kolei Państwowych S.A.” mówi Arkadiusz Słowiński Burmistrz Miasta Lubań.

„Warto mieć na uwadze fakt, że po rewitalizacji mógłby on pełnić nie tylko tradycyjne funkcje dworca kolejowego. W przyszłości można by było wykorzystać część pomieszczeń na potrzeby jednostek samorządu miejskiego. Ponadto większy ruch w tamtej okolicy skutkowałby większym zainteresowaniem potencjalnych wynajmujących. Warto zadbać o tak piękny XIX-wieczny zabytek architektoniczny, ale też pamiątkę ponad 150 lat z życia miasta i jego mieszkańców”przekonuje burmistrz.

W odpowiedzi miasto otrzymało informację o tym, że aktualnie Spółka PKP zaangażowana jest w realizację kompleksowego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. PKP biorąc pod uwagę zakończenie obecnego programu oraz konieczność modernizacji zasobów nieruchomości dworcowych znajdujących się na terenie całego kraju, prowadzi przygotowania do podejmowania kolejnych działań w ramach kontynuacji programu. Lubański samorząd w dobrym momencie zainicjował chęć współpracy, pomoc i wsparcie, podkreślając znaczenie obiektu oraz brak obojętności na dalsze losy dworca. Biorąc pod uwagę potrzebę rewitalizacji obiektu, jego długoletnią historię oraz deklaracje lubańskiego magistratu PKP S.A. weźmie pod uwagę wszystkie istotne czynniki w trakcie przygotowań kontynuacji ww. programu. Zarządca nieruchomości dworcowych wyraził także chęć do bliższego przeanalizowania przesłanek dotyczących objęcia lubańskiego dworca działaniami inwestycyjnymi. Jak zapowiada ewentualne włączenie w zakres projektowanych przedsięwzięć zależeć będzie nie tylko od stanu technicznego obiektu, przepływami pasażerów, ale również od pozyskania finansowania zewnętrznego.

Inwestycje PKP w modernizację i budowę dworców to ogromna ogólnopolska inicjatywa mająca poprawić warunki podróżowania koleją oraz zachęcić nowych pasażerów. Pierwsza edycja programu w latach 2016-2023 obejmuje 189 dworców. Wartość modernizacji obiektów wynosi blisko 1,6 mld zł. Ponad połowa z nich to zabytki. Remonty i budowa nowych dworców jest finansowana przede wszystkim z funduszy unijnych, ale także z budżetu państwa oraz środków własnych PKP. Przykładem renowacji dworca w ramach ww. programu jest zabytkowy dworzec kolejowy w Węglińcu.

Pozostaje poczekać i przekonać się, czy program inwestycji dworcowych oraz starania lokalnych władz sprawią, że pociągi i dworzec znów staną się ważną częścią krajobrazu naszej małej miejscowości. Rewitalizacja lubańskiego dworca to krok ku dalszym i lepszym zmianom.

Źródło tekstu: Łużyckie Centrum Rozwoju/Serwis Kolejowy

Coraz bliżej do uruchomienia nowego, zintegrowanego węzła przesiadkowego w al. św. Jana Pawła II w Toruniu. Trwają tam ostatnie prace wykończeniowe.

Pogoda nie ułatwia nam zadania, ale jesteśmy na finiszu. Do wykonania pozostały drobne prace. Trwa montaż śmietników i sprzątanie, a także regulowane jest podświetlenie gablot”– mówi kierownik budowy firmy Balzola, Wojciech Kulpiński.

„Sprawdzane są także wszelkie instalacje i trwa obserwacja sygnalizacji świetlnej w celu jej optymalnego ustawienia” - dodaje.

Gdy pogoda będzie sprzyjająca, na wiosnę, ponownie ruszą działania przy zagospodarowaniu zieleni. Wtedy też rozpocznie się obsadzanie wiaty pnączami i tworzenie tzw. „zielonego przystanku”.

Prace realizowane są w ramach projektu "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT City II". Na placu Rapackiego powstaje m.in. węzeł integrujący środki komunikacji miejskiej, a na pl. Niepodległości - rondo. Łączny koszt projektu to ponad 72 mln zł, w tym ponad 36 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło tekstu: Urząd Miasta Torunia/Serwis Kolejowy

Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju. Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.

Inwestycje kolejowe

Realizacja kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju. Łącznie w ramach Programu CPK powstanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych.

Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane przez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe m.in. w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi.

W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy.

Dalsze etapy prac pozwolą na istotną poprawę skomunikowania CPK z wszystkimi regionami kraju – przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Docelowo planowane jest połączenie Warszawy i CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny.

Inwestycje drogowe

Inwestycje towarzyszące dotyczące sieci dróg krajowych pozwalają na efektywną obsługę komunikacyjną CPK. Transport drogowy stanowić będzie – oprócz kolei – istotny sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem.

Chodzi o rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku oraz budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także trasy ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Płock – Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej). Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych.

Inwestycje lotnicze

Inwestycje towarzyszące dotyczące budowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Dwie linie kolei dużych prędkości mają połączyć Marrakesz z miastami Kenitra oraz Agadir. Koszt planowanych inwestycji wynosi 90 miliardów dirhamów (około 10 miliardów dolarów). Projekt związany jest ze wzrostem liczby podróżnych notowanym przez marokańską kolej.

Afrykański kraj posiada już 183-kilometrowy odcinek linii kolei dużych prędkości. Uruchomione w 2018 r. połączenie relacji Tanger–Kenitra obsługują pociągi poruszające się z szybkością 320 km/h. Wtedy inwestycja pochłonęła ponad 2 mld dolarów, przy czym 51 proc. kosztów pokryła Francja.

Obecnie władze Maroka planują budowę torów łączących Marrakesz z Kenitrą oraz Marrakesz z Agadirem. Pierwszy z odcinków ma kosztować 40 mld, drugi - 50 mld dirhamów.

Marokański minister transportu Abdelkader Amara wskazuje, że prace związane z uruchomieniem szybkich połączeń są obecnie na etapie opracowywania szczegółowych badań technicznych.

Na dorocznym posiedzeniu Krajowego Biura Kolei jego dyrektor generalny Muhammad Rabih Al-Khulaie podkreślił, że od 1 stycznia do 20 marca 2020 roku transport kolejowy w Maroku odnotował 11% wzrost liczby podróżnych w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2019. Na Al Boraq (linia kolei dużych prędkości) zanotowano przyrost wynoszący 28% – podaje Railjournal.com.

Po wybuchu pandemii Covid-19, w wyniku wprowadzonych obostrzeń dotyczących podróżowania komunikacją publiczną marokańska kolej odnotowała spadek podróżnych o 30%, co uznano za wynik pozytywny.

Zatwierdzony podczas posiedzenia biura budżet na 2021 rok przewiduje, że obroty na rynku przewozów kolejowych wyniosą 3,1 mld dirhamów. Prawie 90% uzyskanych przychodów przeznaczonych będzie na inwestycje. Ponadto przyjęta została strategia dotycząca rewitalizacji sektora kolejowego po ustaniu pandemii, zakładającą m.in. przyspieszenie transformacji cyfrowej oraz poprawę nadzoru.

hp

Pierwsze 6000 km linii kolejowych w ciągu trzech lat i kolejne 4 tys. km do 2025 r. - to założenia planu Narodowej Komisji Rozwoju i Reform (ang. NDRC) mającego na celu lepsze skomunikowanie trzech chińskich regionów zamieszkanych łącznie przez ok. 317 mln ludzi – podaje Railjournal.com.

Zrealizowanie inwestycji zgodnie z założeniami ma umożliwić przyspieszenie prac budowlanych na zaplanowanych wcześniej odcinkach. W jej wyniku powstanie sieć połączeń międzymiastowych i miejskich, które lepiej skomunikują aglomeracje, usprawniając dojazdy do pracy ich mieszkańców.

Obszary, które ujęte zostały w planie komisji to Pekin-Tianjin-Hebei (zamieszkiwany przez około 120 mln mieszkańców), delta rzeki Jangcy z miastami Szanghaj, Hefei, Nankin, Hangzhou i Ningbo (z populacją liczącą ponad 125 mln) oraz region Wielkiej Zatoki w prowincji Guangdong-Hongkong-Makau (obejmujący 9 metropolii z liczbą ludności szacowaną na 72 mln) – informuje Railjournal.com

Łączna długość linii kolejowych, które mają powstać w ramach pięcioletniej budowy, wyniesie 10 000 km. Dla porównania obecnie w całej Polsce eksploatowanych jest około 20 tys. km linii.

NDRC w planie dotyczącym inwestycji zakłada lepsze zintegrowanie kolei miejskich z infrastrukturą miast. W tym celu opracowywane są nowe standardy konstrukcyjne, które pozwolą na optymalizację zagospodarowania przestrzennego. Komisja chce także wpłynąć na poprawę współpracy między miejscowościami a państwowym przewoźnikiem China Railway.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram