fbpx

Wstępna kwalifikacja projektów polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych.

Zakres projektów ma dotyczyć zmniejszenia emisji hałasu polegającego na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na dokonaniu ich wstępnej oceny przez CUPT pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Wstępna kwalifikacja ma charakter fakultatywny, służy umożliwieniu potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów. Projekty te są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia zasad zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE.

Rozpoczęcie prac w ramach projektu przed złożeniem wniosku oraz otrzymaniem wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy, powoduje brak spełnienia jednego z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE – tzw. efektu zachęty i oznacza brak możliwości udzielenia dofinansowania (pomocy publicznej). [1]

Rozpoczęcie prac rozumiane jest jako rozpoczęcie robót związanych z inwestycją będącą przedmiotem dofinansowania lub pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia sprzętu lub inne zobowiązanie, w wyniku którego niemożliwe jest już wycofanie się z inwestycji.

Pozytywne rozpatrzenie ww. wniosku nie jest równoznaczne z udzieleniem wnioskodawcy pomocy publicznej objętej wnioskiem. Złożenie wniosku o udzielenie pomocy publicznej oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz uzyskania dofinansowania.

Nabór wniosków, wybór projektów do dofinansowania oraz udzielenie pomocy publicznej zostaną dokonane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie pomocy publicznej na realizację projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 (Dz.U. 2020 poz. 185).

Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). Zgodnie z art. 52 ww. ustawy, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu. Umowa ta może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania. Jednym z horyzontalnych kryteriów merytorycznych II stopnia jest kryterium dotyczące zgodności projektu z przepisami o pomocy publicznej.

Wnioski mogą być składane przez podmioty planujące korzystać z dofinansowania na realizację projektów z zakresu zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, przed rozpoczęciem prac w ramach projektów. Centrum Unijnych Projektów Transportowych wstępnie ocenia, czy dany projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.

Złożenie wniosku jest możliwe w terminie od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektu, z zastrzeżeniem, że po terminie zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, mogą być składane do CUPT jedynie wnioski o udzielenie pomocy publicznej dotyczące projektów, dla których został złożony wniosek o dofinansowanie, a po rozstrzygnięciu konkursu dla projektów wybranych do dofinansowania.

Jak złożyć wniosek?

Do dokumentu należy dołączyć podpisany wydruk zakładki „WOUPP Dofinansowanie” z pliku „Pomocniczy arkusz ciche hamulce WOUPP”. [Wzór wniosku] oraz [arkusz pomocniczy] są dostępne na stronie CUPT.

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail cichehamulce@cupt.gov.pl.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza też na bezpłatne webinarium dotyczące wstępnej kwalifikacji projektów na inwestycje w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe, organizowane przez CUPT, przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dedykowane potencjalnym Beneficjentom projektów. Webinarium odbędzie się 15 kwietnia 2021 roku, o godzinie 9:00, w formie online. [link do zgłoszenia]

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Ze stacji Warszawa Gdańska od 26 marca skorzysta więcej podróżnych. Przebudowa stacji ułatwi obsługę pasażerów w czasie zmian na linii średnicowej. Schody ruchome poprawią dostęp do pociągów i komunikację z miastem. W połowie roku zakończy się budowa dwóch kładek. Projekt realizowana jest z udziałem środków unijnych POIiŚ.

Stacji Warszawa Gdańska od 26 marca będzie przyjmowała większą liczbę podróżnych. W związku z kolejnym etapem przebudowy Warszawy Zachodniej, ponad 40 pociągów dalekobieżnych PKP Intercity dojedzie do Warszawy Gdańskiej. Na stacji Warszawa Zachodnia wykonawca rozpocznie przebudowę przejścia podziemnego i peronów 6 i 7. Do stacji Warszawa Centralna przejazd pociągów dalekobieżnych będzie prowadzony jednym torem linii dalekobieżnej i dwoma aglomeracyjnymi.

Na stacji Warszawa Gdańska 26 marca podróżni skorzystają z trzech peronów, na których dzięki przebudowie, dostęp do pociągów ułatwią schody ruchome. Od stycznia schody ruchome ułatwiły już dostęp na peron nr 4. Ostatnie testy i odbiory przechodzą schody ruchome przy peronach 2 i 3. Cały czas czynne są windy, łączące perony i przejście podziemne.

Komunikację w obszarze Warszawy Gdańskiej ułatwią dwie kładki. Przejścia udostępnione będą w połowie roku. Od strony wiaduktu drogowego na ul. Mickiewicza widać już konstrukcję zadaszonej kładki z zejściami na każdy z peronów. Zainstalowane zostaną windy, które umożliwią dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Druga kładka budowana jest od zachodniej strony stacji. Zadaszone przejście nad torami ułatwi dostęp do pociągów - połączy perony oraz ul. Kłopot z ul. Felińskiego. W przejściu będą windy. Dzięki kładce będzie również łatwiejsza komunikacja w obszarze dzielnic, przez które przebiega linia kolejowa. Przy kładce będą zamontowane stojaki rowerowe.

Obecnie prace przy kładkach obejmują montaż stalowych elementów konstrukcji. Wykonawca buduje szyby wind. Roboty na stacji prowadzone są z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Zachowane jest kursowanie pociągów wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Pasażerów, którzy podróżują do Warszawy lub przewidują przesiadkę w stolicy, prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany w kursowaniu pociągów na portalpasazera.pl oraz na stronach przewoźników. Lista pociągów ze zmienioną trasą kursowania jest dostępna również na specjalnej stronie uruchomionej przez PKP Intercity  intercity.pl/wwk

Modernizacja stacji Warszawa Gdańska o wartości 63 mln zł jest realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.1-13: „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia". Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków POIiŚ do 85% wydatków kwalifikowanych.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Zimą (od grudnia do lutego) pasażerowie skorzystali z ponad 3 tys. bezpośrednich pociągów do Zakopanego. Pociągi jechały przebudowanymi torami. Podróżni wysiadali na dostępniejszych stacjach i przystankach. Od marca na linii rozpoczyna się kolejny etap prac. Inwestycje PLK skrócą czas podróży z Krakowa do stolicy Tatr, zwiększą bezpieczeństwo i komfort stacji. Projekt współfinansowany jest z POIiŚ.

Do 28 lutego można było korzystać z przejazdów koleją do Zakopanego. Do dyspozycji podróżnych od grudnia codziennie przewidzianych było 14 bezpośrednich połączeń dalekobieżnych, m. in. z Warszawy i Trójmiasta oraz 32 kursy regionalne. Modernizację jednotorowej „zakopianki” zaplanowano etapami, by zapewnić dojazdy koleją pod Tatry w sezonie letnim i zimowym.

Od marca zmiana rozkładu i więcej pracy na zakopiance

Od poniedziałku 1 marca za pociągi dalekobieżne, m.in. z Warszawy i Trójmiasta, będzie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków - Zakopane. Autobusy pojadą także na odcinku Stryszów - Nowy Targ za pociągi Polregio.

Będą utrzymane przejazdy Podhalańskiej Kolei Regionalnej na odcinku Nowy Targ - Zakopane. Wyjątkowo przez trzy dni, 16-18 marca, pociągi będą kursowały na odcinku Szaflary – Zakopane.

Kontynuacja prac Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane

Na tory od Suchej Beskidzkiej do Zakopanego wracają ekipy budowlane. Roboty przewidziano do 25 czerwca. Dzięki ich pracom dla podróżnych zwiększy się dostępność do pociągów na stacji Sucha Beskidzka, Jordanów, Raba Wyżna oraz przystanku Pyzówka. Pasażerowie będą mogli korzystać z nowych peronów. Windy lub pochylnie zapewnią oczekiwane warunki obsługi dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na przebudowywanej trasie wymienione będą szyny na odcinkach: Sucha Beskidzka - Maków Podhalański, Bystra Podhalańska - Jordanów, Chabówka - Raba Wyżna, Raba Wyżna - Sieniawa. Zamontowana będzie nowa sieć trakcyjna oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Dla zwiększenia bezpieczeństwa remontowane będą przejazdy kolejowo-drogowe. Sprawność przejazdów zapewnią odnowione mosty.

Po zakończeniu wszystkich prac czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się do ok. 2 godzin. Dla podróżnych ważnym efektem inwestycji już są coraz lepiej przygotowane stacje i przystanki Rzozów, Radziszów, Radziszów Centrum, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, Stronie, Stryszów, Lasek, Nowy Targ, Sieniawa. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w 2023 r.

Na modernizację kolejowej „zakopianki” w ramach projektu „Prace na liniach nr 97, 98 ,99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane” przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Zwiększyło się bezpieczeństwo na 16 przejazdach kolejowo-drogowych w województwie lubelskim, m.in. w Łukowie, Chełmie, Trawnikach, Antoninie i Wólce Okopskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na inwestycję 23 mln zł. To realizacja ogólnopolskiego projektu współfinansowanego ze środków unijnych POIiŚ. W Polsce modernizacją objęto 182 przejazdy za ok. 250 mln zł.

Bezpieczniejsze i punktualne przejazdy pociągów, a także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych - to efekt ogólnopolskiej inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w przejazdy kolejowo-drogowe. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa” zwiększa poziom bezpieczeństwa na 182 przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce. Prace zakończą się w 2021 r.

„Działania narodowego zarządcy sieci kolejowej, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dla poprawy bezpieczeństwa ruchu, to niezwykle ważny komponent zmian polskiej kolei. Największa w naszej historii modernizacja infrastruktury kolejowej pokazuje, jak ważny dla polskiego rządu jest rozwój kolei. Ten proces wpisuje się w założenia Unii Europejskiej, m. in. w Europejski Rok Kolei. Budujemy kolej komfortową, bezpieczną i przewidywalną” – powiedział Piotr Kaliszewski, asystent wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela.

Bezpieczniej przez tory w województwie lubelskim

Na terenie woj. lubelskiego w ramach projektu przejazdowego zmodernizowano 16 przejazdów kolejowo-drogowych. W Łukowie nowa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, rogatki, oświetlenie oraz monitoring sprawiają, że przeprawa przez skrzyżowanie drogi z torami kolejowymi jest bezpieczniejsza. Dzięki czujnikom zamontowanym na torach nadjeżdżający pociąg automatycznie uruchamia sygnalizację świetlną oraz rogatki. Podobne systemy zabezpieczeń są na przejazdach w Świdrach i Sarnowie, gdzie zamontowano m. in. nową sygnalizację świetlną.

Zwiększył się także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym m. in. na 7 przejazdach na trasie Lublin - Dorohusk. Kierowcy płynniej pokonują skrzyżowania po wymianie nawierzchni drogowej w Trawnikach, Zawadówce, Chełmie, Antoninie i Ludwinowie. Dodatkowo, zamontowano urządzenia sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej ostrzegające o nadjeżdżającym pociągu.

Nad prawidłowym działaniem samoczynnej sygnalizacji przejazdowej czuwają nowoczesne urządzenia kontroli. W przypadku usterki urządzeń, informacja o awarii natychmiast trafia do dyżurnego ruchu, który wprowadza ograniczenia prędkości pociągów i powiadamia serwis urządzeń. Przejazdy zyskały także nowe, ledowe oświetlenie, co ułatwia pieszym i rowerzystom poruszanie się po zmroku.

Bezpieczniej jest także na przejazdach w miejscowościach: Wólka Kańska i Zalesie Kańskie na szlaku Trawniki - Rejowiec. Obiekty zostały wyposażone w nowe sygnalizatory drogowe i jasne oświetlenia. W miejscowości Leopoldów na linii Łuków - Radom wymieniono nawierzchnię torową i drogową, pojawiły się także nowe urządzenia sygnalizacji przejazdowej.

W województwie lubelskim dzięki inwestycjom PLK zwiększono poziom bezpieczeństwa również na trasie Lublin - Stalowa Wola Rozwadów, gdzie przebudowano ok. 60 przejazdów. Na linii nr 7 między Otwockiem a Lublinem modernizację przeszły 42 przejazdy kolejowo-drogowe, z czego w woj. lubelskim 18 przejazdów kolejowo-drogowych zyskało nowe urządzenia. Ponadto na modernizowanej obecnie linii nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew zmodernizowanych zostanie 13 przejazdów kolejowo-drogowych, a w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol” jest modernizowanych 16 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach w całej Polsce

Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Efektem projektu „przejazdowego” jest jak dotąd zwiększenie bezpieczeństwa na 129 zmodernizowanych przejazdach kolejowo-drogowych. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa zapewnia wyposażenie przejazdów w dodatkowe nowoczesne urządzenia zabezpieczające, m.in. rogatki i sygnalizatory świetlne lub wymiana urządzeń. Wyposażenie  przejazdów w nowoczesne urządzenia zdalnej kontroli, a także w monitoring wizyjny  pozwala kolejarzom na pełniejszą i stałą kontrolę ruchu na modernizowanych przejazdach.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa” o wartości ok. 250 mln zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie prawie 194 mln zł.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gmina Celestynów podpisały umowę z wykonawcą wiaduktu nad tamtejszymi torami. Inwestycja za 24,5 mln zł zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawni komunikację w gminie.

Wiadukt kolejowy zapewni sprawny przejazd pociągów i ruch drogowy pod torami linii Warszawa – Lublin. Projekt zostanie dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podpisana przez Gminę Celestynów i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowa z wykonawcą zapewnia budowę w Celestynowie bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego z przebiegającą pod torami drogą. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz poprawi warunki życia mieszkańców. Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa wiaduktu kolejowego dla dwóch torów. Trasą kursuje coraz więcej pociągów dalekobieżnych i regionalnych z Warszawy do Otwocka, Dęblina i Lublina. Nowy obiekt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w Celestynowie na ul. Profesora Edmunda Jankowskiego.

„Inwestycja w Celestynowie zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz poprawi warunki życia mieszkańców. W projektach Krajowego Programu Kolejowego, obejmujących budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych w całej Polsce, wykorzystujemy m.in. środki z programów UE. Efektem inwestycji jest coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i przewidywalna polska kolej” – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„Ogólnopolski projekt, budowa ponad dwudziestu bezkolizyjnych skrzyżowań, zwiększa bezpieczeństwo na liniach kolejowych i drogach. Dzięki podpisanej umowie w Celestynowie będzie wiadukt kolejowy. Przy realizacji inwestycji współpracujemy z samorządem, zwiększamy sprawność i bezpieczeństwo kolei, a mieszkańcy zyskują lepszą komunikację w miastach i obszarach sąsiadujących z liniami kolejowymi” – podkreślił Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wiadukt kolejowy/tunel drogowy będzie miał długość ok. 24 m i szerokość ok.15 m. Inwestycja obejmie też budowę nowego układu drogowego wraz z chodnikami dla pieszych.

Wartość inwestycji to 24,5 mln zł netto (30,1 mln zł brutto), z czego kwotę w wysokości to 14,1 mln zł netto (17,4 zł brutto) pokryje Gmina Celestynów a PLK przeznaczą 10,4 zł netto (12,7 zł brutto). Planowane zakończenie prac to koniec listopada 2022 roku.

„Lepsze i bezpieczniejsze drogi w Celestynowie to większe szanse na rozwój i nowe miejsca pracy oraz aktywizowanie małych i średnich firm. Dzięki inwestycji kierowcy nie będą czekać na przejeździe, ograniczą emisję spalin, zaoszczędzą czas i szybciej dotrą do celu. Sprawną komunikację zapewni nowy układ drogowy. Zyskają mieszkańcy oraz przedsiębiorcy prowadzący biznes w naszej gminie” – wskazał Witold Kwiatkowski, wójt Celestynowa.

Bezpieczniej na skrzyżowaniu dróg i torów

Budowa wiaduktu kolejowego na linii Warszawa – Lublin w Celestynowie to realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. PLK realizują program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. W województwie mazowieckim w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” będą bezkolizyjne skrzyżowania w Legionowie, Ciechanowie, Ożarowie Mazowieckim, Teresinie i Pruszkowie. W kraju w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” o wartości 312,5 mln zł będzie ponad dwadzieścia obiektów.

Bezpieczne skrzyżowania zrealizowano także dzięki modernizacji linii nr 7 z Warszawy do Lublina. Wzrost poziomu bezpieczeństwa zapewniły już dwa wiadukty kolejowe w Otwocku na ul. Majowej i Żeromskiego. Przewidziano również kolejne bezkolizyjne skrzyżowania w ramach modernizacji odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Lepsze połączenie do Warszawy, w regionie oraz w ruchu aglomeracyjnym. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają kolej w stolicy Lubelszczyzny. Największa kolejowa inwestycja w Lublinie współfinansowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Na stacji Lublin Główny pasażerowie korzystają z dwóch nowoczesnych peronów. Są wiaty, ławki, tablice informacyjne. Windy ułatwiają dostęp osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Z nowych, wyższych peronów łatwiej można  wsiadać do pociągów. Niebawem czynny będzie trzeci peron z nową wiatą.

Nowy przystanek Lublin Zachodni zwiększył dostęp do kolei i zapewnił szybsze podróże w mieście. Dla podróżnych jest wiata i winda, a dojście na peron ułatwia podziemne przejście.

Modernizowane mosty i wiadukty kolejowe na linii w kierunku Warszawy, zapewnią na lata większe bezpieczeństwo i sprawność w ruchu kolejowym

Modernizacja linii kolejowej nr 7 jest jednym z największych projektów w Krajowym Programie Kolejowym. Wartość projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ to ponad 2,9 mld zł. Prace zostaną zrealizowane w 2022 roku.

Zdjęcia obrazujące postęp prac dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Kierowcy, rowerzyści i piesi sprawnie i bezpiecznie pokonają tory nowymi, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami we Wrześni. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z samorządem o współpracy przy budowie dwóch wiaduktów kolejowych na ul. Działkowców. Mieszkańcy skorzystają z efektów prac do połowy 2023 r. Inwestycja za ponad 35 mln zł jest współfinansowana z unijnego programu POIiŚ.

Dwa dwupoziomowe skrzyżowania zastąpią przejazdy kolejowo-drogowe na linii Oleśnica – Chojnice oraz na łącznicy Września – Podstolice, znajdujące się na ul. Działkowców we Wrześni. Pociągi pojadą wiaduktami, dla kierowców będą drogi z osobnym pasem ruchu w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne ścieżki. Nowe obiekty podniosą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz znacznie poprawią system komunikacji w mieście. Pod liniami kolejowymi będzie można bezpiecznie przejechać i przejść w każdym momencie, co mieszkańcom znacznie ułatwi życie.

– Efektem realizacji Krajowego Programu Kolejowego, największego w historii programu inwestycyjnego za 76 mld zł, jest coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i przewidywalna polska kolej. W projektach obejmujących budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych w całej Polsce wykorzystujemy m.in. środki z programów UE. Inwestycja we Wrześni przyniesie istotne korzyści dla mieszkańców i kolei– powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Ogólnopolski projekt dedykowany poprawie bezpieczeństwa to ponad dwadzieścia bezkolizyjnych skrzyżowań na liniach kolejowych. We Wrześni będą dwa nowe obiekty, które zastąpią przejazdy. Przy realizacji inwestycji współpracujemy z samorządami, zwiększamy sprawność i bezpieczeństwo kolei, a mieszkańcy zyskują lepszą komunikację w miastach i obszarach sąsiadujących z liniami kolejowymi – wskazał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Dzisiejsze podpisanie umowy o współpracy to wynik ogromnej determinacji obu stron. To efekt wielu miesięcy wytężonej pracy, analiz, projektów, wielu spotkań, uzgodnień i negocjacji oraz starań o zapewnienie potrzebnych środków finansowych. Zawarcie umowy kończy pewien etap przygotowań, ale jest jednocześnie początkiem realizacji tej inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wybór wykonawcy, który jeszcze w tym roku rozpocznie prace budowlane. Będzie to kolejna, obok budowy wschodniej obwodnicy miasta, strategiczna inwestycja w infrastrukturę komunikacyjną Wrześni – zaznaczył Burmistrz Wrześni, Tomasz Kałużny.

Rozpoczęcie budowy obu wiaduktów, po wyborze wykonawcy przez samorząd, planowane jest do końca roku. Nowe obiekty będą gotowe do połowy 2023 r. Na podstawie zawartej umowy inwestycja warta ponad 35 mln zł zostanie zrealizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z samorządem Wrześni. Zarządca infrastruktury przeznaczy na prace w zakresie kolejowym do 20 mln zł przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałą część pokryje Urząd Miasta i Gminy Września.

Bezkolizyjne skrzyżowania powstaną w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”, którego celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowym bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg. Do końca 2023 r. w całej Polsce umożliwi budowę 26 dwupoziomowych skrzyżowań. Przedsięwzięcie warte ponad 312 mln zł współfinansuje Unia Europejska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Bezpieczniej na torach i sprawniej na drogach w Wielkopolsce

W Wielkopolsce w ramach realizowanego projektu powstanie 7 bezkolizyjnych skrzyżowań w 5 miejscowościach. Poza Wrześnią większe bezpieczeństwo i lepszy system komunikacji będzie także:

Większe bezpieczeństwo zapewniają także dwupoziomowe skrzyżowania, budowane w ramach modernizacji linii kolejowych z Krajowego Programu Kolejowego. Kierowcy jeżdżą już m.in. bezkolizyjnymi obiektami nad i pod linią kolejową Poznań – Wrocław w Klonówcu, Lesznie i Kościanie oraz nowym wiaduktem drogowym w Koninie, nad trasą kolejową z Poznania do Warszawy.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu” oraz podsumowanie i plany na przyszłość związane z rozdysponowywaniem środków unijnych były tematami „Śniadania prasowego” zorganizowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Spotkanie, które miało miejsce 27 stycznia, po raz pierwszy odbyło się w postaci wideokonferencji.

Podczas środowej wideokonferencji przedstawiono podsumowanie rocznej pracy CUPT w zakresie użytkowania środków unijnych oraz ich wpływu na efektywność i skuteczność realizacji wspieranych przez Centrum projektów transportowych.

Pełniąca obowiązki dyrektora CUPT Joanna Lech poinformowała, że na ten moment Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło 313 umów dot. dofinansowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oznacza to, iż zakontraktowano 91% środków dostępnych w ramach programu.

Najlepiej w tym momencie wyglądają umowy o dofinansowanie w sektorze kolejowym, dlatego że już ponad 90% środków mamy w podpisanych umowach. Liczba umów w sektorze kolejowym to 73” – poinformowała Joanna Lech.

W sektorze drogowym oraz na projekty lotnicze podpisanych zostało 118 umów, co przekłada się na zagospodarowanie 88,6% środków dostępnych w ramach POIiŚ. 100% (64 umowy) dostępnych funduszy rozdysponowano w ramach projektów morskich, śródlądowych i intermodalnych. 58 umów (obejmujących 96,5% dostępnych środków) CUPT zawarło z podmiotami wykonującymi inwestycje miejskie.

Przedstawicielka Centrum poinformowała, że w chwili obecnej posiada ono umowy opiewające na około 78 mld z ogólnej puli 86 mld zł, jakie są do wykorzystania w ramach POIiŚ. CUPT zatwierdził już faktury na łączną kwotę 49,1 mld zł, a do zagospodarowania pozostało jeszcze niespełna 8 mld zł.

Wsparcie inwestycji ze środków programu „Polska Wschodnia” objęło 7 umów. Rozdysponowano 1,3 mld zł z możliwych 1,7 mld zł.

Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez CUPT Joanna Lech przekazała, że największym beneficjentem środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) jest kolej. Obecnie projekty zgłoszone przez ten sektor stanowią zdecydowaną większość wśród zawartych umów. Łącznie fundusze, jakie przekierowane zostaną do beneficjentów, którzy postanowili skorzystać z dofinansowania, wynoszą 4,2 mld euro.

Spośród 31 umów dotyczących dofinansowania 24 zawarto w ramach projektów kolejowych. Zdaniem J. Lach sytuacja ta odzwierciedla duże znaczenie CEF dla tego sektora. CUPT planuje też wsparcie dalszych inwestycji, co pozwoli na wykorzystanie 94% z ogólnej puli, jaka przekazana została do programu przez Komisję Europejską.

Te wartości wskazują na to, że wydatkowanie środków nie jest zagrożone. Nie musimy się martwić o to, że jakakolwiek złotówka z dostępnych środków w ramach programu przepadnie” – powiedziała Lech.

W 2021 roku planujemy zawrzeć trzy umowy w ramach projektów kolejowych – w tym dwie umowy z PKP PLK i jedna umowa z Urzędem Transportu Kolejowego. Prace kolejowe na linii 38, poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, i poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę systemu egzaminowania i monitorowania maszynistów – to jest bardzo ważny projekt dla Urzędu Transportu Kolejowego” – stwierdziła p.o. dyrektor CUPT.

Zdaniem Joanny Lach rozkład wydatków w ramach POIiŚ jest zgodny z oczekiwaniami CUPT. Wzrost zatwierdzanych środków jest stabilny, co w perspektywie pozwoli na poświadczenie wydatków i stuprocentowe zakontraktowanie funduszy.

Największymi beneficjenci CUPT są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK. Oba podmioty do końca 2021 roku w całości wykorzystają dostępne środki.

Kwota przeznaczona dla PKP PLK w ramach POIiŚ jest sporo mniejsza, jeśli chodzi o POIiŚ, natomiast proszę zwrócić też uwagę na wartość jaką PKP PLK ma w ramach CEF-u, dlatego że to jest największy beneficjent w naszym kraju jeśli chodzi o CEF” – wskazała Joanna Lech.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaznacza, że pandemia nie wpłynęła na realizację projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. Swoje wnioski instytucja opiera na ankietach, jakie przeprowadzono wśród beneficjentów. Według pozyskanych informacji, jedynymi projektami, na które sytuacja epidemiologiczna w kraju miała wpływ, były inwestycje zakupowe. W tych przypadkach komplikacje wynikały z dłuższego oczekiwania na dostawę komponentów z zagranicy. Opóźnienia, jakie miały miejsce w pozostałych projektach były następstwem wcześniej występujących problemów i nie należy wiązać ich z COVID-19.

Ostatnia ankieta to ankieta z września i to, co udało nam się stwierdzić na podstawie przeprowadzonej ankiety to taki wniosek, że pandemia miała wpływ – zgodnie z opiniami beneficjentów – na około 20% projektów. Warto też wskazać to, co my zaobserwowaliśmy w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nie odnotowaliśmy wpływu pandemii COVID na poświadczanie na wpływające do nas faktury. Liczba wniosków o płatność oraz faktury, które wpłynęły w ramach tych wniosków, nie wskazują na wpływ pandemii na realizacje inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu, ale oczywiście mówimy o tych, którymi zajmuje się CUPT” – zaznaczyła Joanna Lech.

hp

W Domaninie nowy peron z pochylnią i wiatami zapewnia dogodny dostęp do pociągów wszystkim podróżnym. Na wielkopolskim odcinku trasy Poznań – Kluczbork do końca 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zwiększą dostępność do kolei na kolejnych pięciu stacjach i przystankach. Inwestycja realizowana jest w ramach ogólnopolskiego programu za 100 mln zł, współfinasowanego z POIiŚ.

Przebudowany peron w Domaninie, niedaleko Kępna, zwiększa dostęp do kolei. Jest on wyższy, co ułatwia wsiadanie do pociągów. Podróżnym, mającym trudności z poruszaniem się oraz podróżującym z wózkiem czy ciężkim bagażem, w dostaniu się na peron pomagają pochylnie. Dla osób niewidomych i niedowidzących na antypoślizgowej nawierzchni przygotowano ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Komfort zwiększają wiaty, ławki, jasne oświetlenie. Rozkład jazdy i informacje przydatne w podróży są dostępne w estetycznych gablotach. Bezpieczeństwo na stacji zapewnią nowe wygrodzenia przy przejściu łączącym oba perony.

W Wielkopolsce, na linii między Poznaniem a Kluczborkiem, będzie łącznie 6 nowych peronów. Poza Domaninem dostęp do pociągów zwiększy się także w Łęce Opatowskiej, Słupi, Solcu Wielkopolskim, Pierzchnie oraz Kępnie, gdzie dla lepszej obsługi powstaną także windy. Przy zmodernizowanych peronach przewidziano stojaki rowerowe, dla zwiększenia bezpieczeństwa na dojściach do platform powstanie nowe oświetlenie. Podróżni sukcesywnie skorzystają ze wszystkich efektów prac do końca 2022 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają dostęp do kolei w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach realizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”. Inwestycja warta jest blisko 100 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizowany projekt umożliwi przebudowę łącznie 22 peronów w 15 miejscowościach. Oprócz Wielkopolski modernizacja obejmie także 15 peronów w województwie kujawsko-pomorskim, między Inowrocławiem a Jabłonowem Pomorskim, m.in. w Gniewkowie, Suchatówce, Turznie, Zieleniu i Książkach, a także peron w województwie łódzkim, na przystanku Wolbórka.

W poprzednich etapach projektu, za ponad 330 mln zł, PLK dostosowały już do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się stacje w Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie. Na stacjach zamontowane zostały windy i schody ruchome, co ułatwia dostanie się na perony.

Źródło: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram