fbpx

12 wypadków i kolizji, 4 osoby zabite i 2 ciężko ranne - to bilans zdarzeń, do jakich doszło w kwietniu bieżącego roku z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach oraz przejściach kolejowo-drogowych kategorii A-E.

W ubiegłym miesiącu miało miejsce także 15 wypadków z udziałem pieszych w miejscach niedozwolonych. W ich wyniku zginęło 12 osób, a 2 zostały ciężko ranne.

Od początku 2021 roku na przejazdach wydarzyło się 61 wypadków i kolizji (o 9 więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku), zginęło 11 osób (o 6 mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku), 3 zostały ciężko ranne (o 7 mniej niż w pierwszych czterech miesiącach 2020 r.).

Przerwy/ograniczenia w ruchu pociągów w związku z wypadkami i kolizjami wyniosły w kwietniu ponad 36 godzin.

W minionym miesiącu z Żółtej Naklejki PLK skorzystano 471 razy, dzięki czemu udało się uniknąć potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń. Od początku projektu takich zgłoszeń było 12 413.

Przedstawione dane mogą ulec zmianie ze względu na niezakończone dochodzenia oraz trudności w uzyskaniu informacji od odpowiednich organów (pogotowie, prokuratura) i związanych z ochroną danych osobowych.

Źródło tekstu: Bezpieczny Przejazd/Serwis Kolejowy

Jak zarządzać zmianami w pojazdach kolejowych, a także co należy wiedzieć o eksploatacji i stanie technicznym pojazdów kolejowych – to tematy nowych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Zajęcia ruszają od 6 maja 2021 roku. Podobnie jak dotychczas, organizowane będą zdalnie.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

Na warsztaty można zapisywać się [na stronie ABK].

W ramach prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 roku przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Wejście w życie IV pakietu kolejowego wprowadziło zmiany w procesie utrzymania pojazdów. Do tej pory obowiązek certyfikacji dotyczył tylko podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych. Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie ECM, także zajmujące się taborem pasażerskim czy lokomotywami muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779. W jaki sposób wykazać taką zgodność wyjaśnimy w trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbywa się 24 marca.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.

Prezes UTK ma 4 miesiące na podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, który może być dodatkowo wydłużony w przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie audytu. W przypadku wniosków dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa termin ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 5 miesięcy. Dlatego warto z wyprzedzeniem składać odpowiednie wnioski.

Szczegóły dotyczące nowych wymagań rozporządzenia 2019/779 można znaleźć na stronie UTK.

Pracownicy UTK w trakcie najbliższego szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego wyjaśnią, jakie działania powinny podjąć ECM w najbliższym czasie i jak należy składać wnioski. Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego opublikował aktualizację wykazu pojazdów kolejowych posiadających aktualną rejestrację w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych (NVR). Wykaz zawiera dane aktualne na 29 stycznia 2021 r. W rejestrze uwzględnionych zostało ponad 98 tysięcy pojazdów posiadających ważną rejestrację tj. takich, które mogą być eksploatowane na polskiej sieci kolejowej.

Każdy pojazd kolejowy poruszający się po sieci kolejowej musi posiadać europejski numer pojazdu EVN. To oznaczenie składające się z 12 cyfr zawierające informacje o charakterystyce technicznej pojazdu kolejowego. NVR to rejestr zawierający numery EVN oraz charakterystyki zarejestrowanych pojazdów. Z obowiązku nadania numeru EVN i rejestracji w bazie NVR wyłączone są pojazdy przeznaczone do eksploatacji np. na bocznicach czy infrastrukturze metra.

Po wycofaniu pojazdu z eksploatacji ten sam numer EVN może zostać nadany dla kolejnego pojazdu dopiero po 100 latach. Korzystając z danych NVR warto zwrócić uwagę, że każdy z członów zespołu trakcyjnego wpisany jest jako osobna pozycja w rejestrze. Ze względu na ograniczenia możliwości udostępnienia wszystkich danych zamieszczone w wykazie informacje zawierają osiem pierwszych cyfr numeru EVN, oznaczenie serii, roku produkcji oraz daty pierwszego dopuszczenia.

Analiza danych z NVR oraz aktualizacja rejestru dostępne są [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury opublikowana została Lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei dla pojazdów kolejowych (tzw. Lista Prezesa UTK).

Opublikowana Lista Prezesa UTK w zakresie wymagań dla pojazdów kolejowych jest dokumentem zaakceptowanym przez Agencję Kolejową UE i zastępuje dotychczasową Listę Prezesa UTK z 2017 r. w części dotyczącej pojazdów kolejowych.

Lista z 2017 r. zachowuje ważność dla podsystemów Infrastruktura, Energia oraz Sterowanie – urządzenia przytorowe. Prace nad aktualizacją tej części wymagań krajowych są w toku, trwają konsultacje z Agencją Kolejową UE.

Lista Prezesa UTK z 2017 r. może zostać także zastosowana do oceny projektów dotyczących pojazdów kolejowych, dla których została podpisana umowa o przeprowadzenie procesu weryfikacji WE podsystemu „tabor” lub podsystemu Sterowanie – urządzenia pokładowe przed dniem publikacji niniejszej listy.

Wymagania co do zgodności pojazdu z siecią określone zostały w tabeli A Listy z 7 grudnia 2020 r. Zmiany w tym zakresie polegają na usunięciu przepisów niedotyczących zgodności z siecią (niewiążących się z charakterystyką techniczną istniejącej sieci kolejowej w Polsce), nieadekwatnych lub powtarzających wymagania TSI.

Dodatkowo, na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących części A i konsultacji rynkowych zaktualizowane zostały wymagania dla pojazdów nieobjętych oceną zgodności z TSI (np. maszyny torowe), które zostały zawarte w tabeli B listy z 7 grudnia 2020 r. Tabela C przekazanej listy stanowi wyodrębnienie wymagań krajowych, których spełnienie jest niezbędne  do uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu  pojazdu  szynowo-drogowego, do którego nie stosuje się wymagań TSI.

Podstawą prawną do wydania i opublikowania Listy Prezesa UTK jest art. 25d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Dokument dostępny jest [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram