fbpx

Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały porozumienie w sprawie współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Celem porozumienia jest przygotowanie żołnierzy WOT i pracowników PKP S.A. do współdziałania w różnych stanach gotowości obronnej państwa oraz w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych.

Podpisane 25 maja 2022 r. w Warszawie porozumienie stanowi o współpracy między PKP S.A. i WOT m.in. w zakresie organizacji szkoleń związanych z obronnością, których istotą będzie wsparcie ochrony i obrony infrastruktury kolejowej. W ramach porozumienia przeprowadzone będą także wspólne ćwiczenia z zarządzania kryzysowego, w tym przede wszystkim wypracowane zostaną wspólne procedury dotyczące zabezpieczenia dworców kolejowych, ewakuacji ludności z miejsca zdarzeń, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz świadczenia poszkodowanym pomocy przedmedycznej.

Porozumienie zakłada także wspólne szkolenia z zakresu zabezpieczania infrastruktury kolejowej i obiektów kolejowych. Szczególnie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa dworców kolejowych oraz skuteczną ich naprawę w przypadku aktów sabotażu, a także zapoznanie się z metodami przeciwdziałania takim aktom. W wydarzeniu związanym z podpisaniem porozumienia uczestniczyli również Maciej Małecki – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Wojciech Skurkiewicz – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

"Porozumienie z Wojskami Obrony Terytorialnej to niezmiernie ważna inicjatywa, szczególnie w świetle agresji Rosji na Ukrainę i toczącej się już od kilku miesięcy, tuż przy naszej granicy, wojny. Nie ma wątpliwości, że sprawny i bezpieczny transport kolejowy jest jednym z elementów determinujących bezpieczeństwo państwa, a w czasie kryzysu militarnego odgrywa niezwykle ważną rolę. Pokazały to Koleje Ukraińskie, ewakuując uchodźców z zagrożonych terenów, zapewniając zaopatrzenie armii i transport ładunków humanitarnych. Warto przypomnieć, że to kolej wytyczyła korytarze dyplomatyczne, którymi do Kijowa przemieszczali się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wielu europejskich i światowych polityków. Znaczenie kolei w trudnych czasach udowodniły także spółki Grupy PKP, które już w pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę zaangażowały się – w bardzo różnych formach – w pomoc obywatelom i państwu ukraińskiemu" – podkreśla Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

"Dzisiaj miarą siły naszej obronności jest odporność państwa, na którą składają się nie tylko działania Sił Zbrojnych. Z perspektywy konfliktu na Ukrainie, ale również naszej historii, zdajemy sobie sprawę, że Polskie Koleje Państwowe są krytycznym elementem systemu odporności państwa. Elementem decydującym o skuteczności obrony, ale i odporności społeczności poddawanej długotrwałej presji zewnętrznej – nie tylko militarnej. Wojska Obrony Terytorialnej również powstały, by wzmocnić system obronności, a także integrować wysiłki wielu instytucji oraz inicjatyw obywatelskich, które definiują odporność państwa. Dlatego od pewnego czasu nasza współpraca ulega przyspieszeniu, a dalsze warunki jej rozwoju skodyfikowaliśmy porozumieniem o współpracy, które określi ramy i zapewni swobodę działania dla jednostek WOT oraz podmiotów PKP na terenie całego państwa" – mówi gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

Jest porozumienie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie budowy tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia pod stacją Warszawa Wschodnia. Przyjęte rozwiązanie to szansa na poprawę komunikacji w mieście.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie podpisanego w maju porozumienia, wybudują konstrukcję tunelu pod Warszawą Wschodnią, w trakcie modernizacji stacji. Przyjęte rozwiązanie umożliwi późniejsze zrealizowanie inwestycji drogowej bez konieczności ingerencji w infrastrukturę kolejową. Ograniczy to zmiany w ruchu kolejowym.

W tunelu pod stacją przewidziano: drogę, linię tramwajową, chodnik, ścieżkę dla rowerzystów. Planowane jest funkcjonalne połączenie przystanku tramwajowego ze stacją. Warszawa Wschodnia stanie się wygodniejszym węzłem przesiadkowym, łączącym kolej z komunikacją miejską. Nowy ciąg komunikacyjny pod stacją to długo oczekiwane połączenie dwóch dużych warszawskich dzielnic.

"Prace przewidziane na warszawskiej linii średnicowej do doskonała okazja do przebudowy ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w okolicach głównych stacji kolejowych Warszawy. Cieszę się, że udało się zawrzeć porozumienie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na budowę tunelu drogowego w ciągu ulicy Tysiąclecia pod Warszawą Wschodnią, ponieważ inwestycja ta znacząco poprawi komunikację na styku Pragi Północ i Pragi Południe, umożliwiając mieszkańcom sprawne podróże aglomeracyjne i dalekobieżne"  - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

"Przebudowa linii średnicowej w Warszawie to jedno z najważniejszych zaplanowanych zadań kolejowych. Efektem inwestycji będą lepsze możliwości podróży pociągami aglomeracyjnymi i dalekobieżnymi przejeżdżającymi przez centrum Warszawy. Mieszkańcy i dojeżdżający do stolicy zyskają sprawniejszą i bardziej przewidywalną kolej. Przy okazji inwestycji na linii średnicowej – tam gdzie to jest możliwe, korzystnie zmienia się komunikacja drogowa" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują dokumentację projektową dla stacji Warszawa Wschodnia i linii średnicowej od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej.W 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę stacji Warszawa Wschodnia oraz odcinka do Warszawy Centralnej.

Inwestycja zapewni większe możliwości sprawnych połączeń dalekobieżnych i aglomeracyjnych. Warszawa Śródmieście zostanie rozbudowana i z przystanku zmieni się w stację. Dobudowane zostaną tory, poprawiona będzie dostępność do pociągów. Do przebudowy planowany jest przystanek Warszawa Ochota.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A.

Współpraca w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym to założenia porozumienia o współpracy między Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego a Collegium Witelona Uczelnią Państwową z Legnicy.

Źródło: utk.gov.pl

Porozumienie podpisali dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego oraz prof. dr hab. Andrzej Panasiuk, Rektor Collegium Witelona Uczelni Państwowej. Urząd zobowiązał się między innymi do opiniowania programów kształcenia na kierunkach ze specjalnościami związanymi z transportem kolejowym czy do współpracy w zakresie praktyk studenckich. Uczelnia deklaruje m.in. uruchomienie oraz prowadzenie studiów podyplomowych i kursów, oraz szkoleń związanych z transportem kolejowym. Dodatkowo strony porozumienia będą wzajemnie informowały się o organizowanych konferencjach, seminariach, studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, wdrażania interoperacyjności.

Misją Urzędu Transportu Kolejowego jest kreowanie bezpiecznych i konkurencyjnych warunków świadczenia usług transportu kolejowego. Natomiast jego wizją jest bycie nowoczesnym i otwartym urzędem, dbającym o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego.

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa to publiczna uczelnia, która powstała 1 lipca 1998 r. jako Wyższa Szkoła Zawodowa. Od 15 marca 2000 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Na Uczelni funkcjonują 3 wydziały: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów pierwszego (studia licencjackie i inżynierskie) i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Przy Uczelni funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów. Wspólnie z Uczelnią Urząd Transportu Kolejowego zaangażowany jest w projekt badawczy „Innowacyjny system szkoleń maszynistów i dyżurnych ruchu w aspekcie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – program pilotażowy”.

Dla UTK istotna jest współpraca ze szkołami wyższymi. Podobne porozumienia podpisane zostały już z 12 uczelniami.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Przedstawiciele rządów Polski i Republiki Korei zacieśniają współpracę przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Porozumienie podpisane (09.12) przez polskiego pełnomocnika rządu ds. CPK, południowokoreańskiego ministra infrastruktury oraz prezesów obu lotnisk: projektowanego w ramach CPK i istniejącego Incheon zapowiada zaangażowanie kapitałowe Republiki Korei w polski projekt infrastrukturalny. 

Podpisy pod dokumentem złożyli pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała i południowokoreański minister ziemi, infrastruktury i transportu (MOLIT – Minister of Land, Infrastructure and Transport) Noh Hyeong Ouk oraz prezesi: Mikołaj Wild z CPK i Kim Kyung-wook z International Incheon Airport Corporation, spółki zarządzającej Lotniskiem Incheon.

Porozumienie zakłada działania zmierzające do wspólnego przedsięwzięcia w formule joint venture, w którym Koreańczycy mają objąć mniejszościowy pakiet udziałów. Spółka Incheon International Airport Corporation (IIAC), która od początku roku świadczy specjalistyczne usługi doradcze na rzecz CPK, potwierdza słuszność działań w celu zaangażowania kapitałowego w polski projekt. Do końca przyszłego roku obie strony wypracują szczegółowe warunki wspólnej inwestycji.

Źródło: cpk.pl

Współpraca polsko-koreańska w zakresie projektu CPK jest realizowana od wielu miesięcy. Lotniskowa grupa robocza, która została utworzona na mocy międzyrządowego MoU podpisanego w lutym 2021, umożliwiła konstruktywny dialog pomiędzy zespołami CPK i IIAC, dzięki czemu obie strony określiły obszary dla dodatkowych wspólnych działań.

Postęp prac przy projekcie CPK stwarza warunki do podjęcia kolejnych działań w kierunku wspólnego projektu, czyli partnerstwa strategicznego, koncentrujących się na ocenie finansowej projektu i studiach wykonalności. Dzisiejsze Porozumienie to kolejny krok w dążeniu do tego celu.

"Z perspektywy czasu oceniam prowadzone wspólnie ze stroną koreańską działania jednoznacznie pozytywnie. Dzisiaj wykonujemy duży krok w kierunku uczynienia z części lotniskowej CPK wspólnej inwestycji Polski i Korei Południowej. Taki ruch pozwoli na połączenie południowokoreańskiej wiedzy i doświadczenia z polską ambicją i potencjałem. To też jednoznaczny sygnał, że CPK to inwestycja przemyślana, dobrze zaplanowana i pozytywnie rokująca" - powiedział pełnomocnik rządku ds. CPK Marcin Horała. 

Źródło: cpk.pl

"Podpisane dziś porozumienie jest potwierdzeniem woli współpracy między naszymi krajami przy projekcie CPK. Jest również kamieniem milowym na drodze do stworzenia w Polsce globalnego portu przesiadkowego. MOLIT (Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury Transportu Republiki Korei) i IIAC (Incheon International Airport Corporation) dołożą wszelkich starań, aby wspierać na wielu płaszczyznach obiecujący projekt CPK, wykorzystując swoje bogate doświadczenia, zdobyte podczas budowy i eksploatacji Portu Lotniczego Incheon, który w mojej ocenie ma największy potencjał na świecie" - skomentował Minister Ziemi, Infrastruktury i Transportu Noh Hyeong Ouk. 

W tym roku rząd Republiki Korei i zarządzająca Lotniskiem Incheon spółka IIAC zatwierdzili czwarty etap rozbudowy tego portu lotniczego. Wieloletni program inwestycyjny zakłada zainwestowanie w Incheon do końca 2025 r. równowartość 5,4 mld dolarów m.in. na budowę czwartej drogi startowej i rozbudowę Terminalu 2.

"W przypadku Incheon projekty średnio i długoterminowe np. czwarty etap rozbudowy lotniska realizujemy zgodnie z harmonogramem i niezależnie od spowolnienia wywołanego COVID-19. Dzięki takiemu podejściu w przyszłości będziemy w stanie sprawnie odpowiedzieć na prognozowany zwiększony popyt na transport ludzi i towarów. W ramach przedsięwzięcia joint venture planujemy aktywnie aktualizować założenia wspólnej inwestycji, biorąc pod uwagę potencjał CPK jako hubu dla Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział Prezes spółki IIAC i Lotniska INCHEON KIM KYUNG-WOOK. 

"Współpraca, którą rozpoczęliśmy na początku roku, przebiega zgodnie z założeniami i zamierzeniami. Eksperci z Incheon dostarczyli nam wszystkie zamówione opracowania i analizy. Ich jakość oceniamy wysoko. Krok po kroku, zgodnie z planem, realizujemy kolejne etapy współdziałania. Dzięki temu jesteśmy teraz bliżej decyzji o wspólnym zaangażowaniu kapitałowym" - podkreśla Mikołaj Wild, Prezes spółki CPK. 

Lotnisko Incheon było budowane etapami. W fazie pierwszej powstały dwie równoległe drogi startowe (po 3 750 m długości każda), a port miał przepustowość 30 mln pasażerów i 1,7 mln ton towarów rocznie. W wyniku dynamicznego rozwoju rynku rząd Korei Południowej wdrażał kolejne etapy rozbudowy. W 2019 r. – przed wybuchem pandemii COVID-19 – Incheon obsłużył ponad 71 mln pasażerów i 2,7 mln ton towarów.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie posiadał dwie drogi startowe o długości 4 000 m każda i będzie największym lotniskiem w Europie Środkowo-Wschodniej. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów wykonalności projektowania.

Źródło tekstu: cpk.pl/Serwis Kolejowy

17 listopada 2021 r. – Przedstawiciele Alstom, lidera produkcji i serwisu w Wielkiej Brytanii oraz Eversholt Rail, wiodącego brytyjskiego inwestora w branży kolejowej, ogłosili porozumienie, którego celem jest budowa pierwszej w historii Wielkiej Brytanii floty pociągów wodorowych.

Firmy uzgodniły zasady współpracy dotyczące dzielenia się informacjami technicznymi i hand­lowymi niezbędnymi do zaprojektowania, budowy i oddania do użytku floty dziesięciu trójwagonowych wodorowych zespołów trakcyjnych (HMU – Hydrogen Multiple Unit). Pociągi zostaną wyprodukowane przez Alstom w Wielkiej Brytanii. Nowa flota HMU oparta będzie na najnowszej wersji modelu pociągu Alstom Aventra. Firmy planują podpisanie umowy na początku 2022 roku.

Eversholt Rail i Alstom zobowiązały się wspierać rządy Wielkiej Brytanii i Szkocji w  dekarbonizacji sektora kolejowego do 2040 roku, przy czym rząd Szkocji zakłada osiągnięcie tego celu najpóźniej do roku 2035. Alstom jest światowym liderem zrównoważonego i inteligentnego transportu kolejowego oraz pierwszym na świecie producentem pociągu z napędem wodorowym – Coradia iLint, obecnie w ruchu pasażerskim w Niemczech.

"Konferencja COP26 przypomina nam o pilnej potrzebie ograniczenia emisji dwutlenku węgla na Ziemi. Kolej już teraz jest środkiem transportu o najniższym poziomie emisji, ale możemy zrobić jeszcze więcej, dlatego bardzo się cieszę, że zawarliśmy umowę z naszymi partnerami z Eversholt Rail. Doprowadzi ona do powstania pierwszej floty pociągów wodorowych w Wielkiej Brytanii" – podkreśla Nick Crossfield, Dyrektor Zarządzający Alstom w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

"Jeśli chcemy osiągnąć cel neutralności klimatycznej do roku 2050, musimy jak najszybciej rozpocząć proces dekarbonizacji brytyjskich kolei - mówi Mary Kenny, Dyrektor Zarządzająca Eversholt Rail. – Napęd wodorowy odegra istotną rolę w tym procesie, a umowa z Alstom jest przykładem współdziałania sektora prywatnego na rzecz poprawy klimatu" – dodaje.

Specjaliści z Alstom i Eversholt Rail współpracowali ze sobą już wcześniej – zajmowali się rozwiązaniami dotyczącymi taboru kolejowego napędzanego przez wodór dla brytyjskiego sektora kolejowego. W ramach projektu „Breeze” opracowano plany wymiany elektrycznych zespołów trakcyjnych (EMUs – Electric Multiple Units) na napęd wodorowy. Specjaliści z Alstom i Eversholt Rail są przekonani, że zapotrzebowanie na flotę nowych pociągów przeznaczonych dla operatorów kolejowych na terenie Wielkiej Brytanii będzie rosło. Szeroki zakres oraz wysoki poziom wiedzy i doświadczenia, jakie uzyskano w trakcie prac nad projektem „Breeze”, jak również informacje zwrotne od partnerów odnośnie do przyszłych strategii planowania taboru kolejowego, odegrały kluczową rolę w  projektowaniu floty pojazdów wodorowych dla Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Alstom posiada wieloletnie doświadczanie na rynku kolejowym w Wielkiej Brytanii. Jednopoziomowe pociągi Aventra zaprojektowano z myślą o obsłudze głównych linii kolejowych np. systemów metra o dużej przepustowości lub przejazdów międzymiastowych. Pociągi Aventra są jednymi z najnowocześniejszych i najwydajniejszych rozwiązań w transporcie kolejowym. Zastosowane w nich inteligentne technologie pozwalają na osiągnięcie najwyższych prędkości przy zachowaniu ekonomicznych rozwiązań. Cechuje je budowa modułowa – od długości wagonu po układ i wystrój wnętrza oraz fakt, że można je łatwo dostosować do różnych wymagań klientów, zachowując przy tym podstawowe zalety, takie jak lekki wagon i niskie koszty w całym cyklu życia pojazdu.

Źródło tekstu: alstom.com/Serwis Kolejowy

Przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, zapewnienie kobietom większej ochrony oraz zagwarantowanie równego traktowania w miejscu pracy – to główne cele porozumienia wypracowanego przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF).

5 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Sektorowego Dialogu Społecznego dla Kolei. Posiedzenia te organizowane są przez Komisję Europejską i zrzeszają reprezentantów pracodawców oraz związków zawodowych przedsiębiorstw sektora kolejowego. W trakcie spotkania, w obecności wysokiej rangi przedstawicieli Komisji Europejskiej i europejskiego sektora kolejowego, odbyła się oficjalna ceremonia podpisania porozumienia autonomicznego „Kobiety na kolei” przez partnerów społecznych CER (reprezentujących pracodawców) i ETF (przedstawicieli związków zawodowych).

Podpisane porozumienie ma na celu przyciągnięcie większej liczby kobiet do pracy w sektorze kolejowym, zapewnienie kobietom większej ochrony w miejscu pracy, zapobieganie molestowaniu seksualnemu i seksizmowi oraz zagwarantowanie równego traktowania, zarówno w kwestii wynagrodzenia, jak i możliwości awansu i rozwoju kariery. To niezwykle istotny kierunek działań, szczególnie z uwagi na to, że aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w Europie to około 46 proc., podczas gdy w sektorze kolejowym to zaledwie 20 proc. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w Grupie PKP przewyższa średni poziom europejski w sektorze kolejowym.

"Zawarcie porozumienia w trakcie Europejskiego Roku Kolei dowodzi, że umiejętność ograniczania oczekiwań negocjujących stron – tak partnerów społecznych, jak i pracodawców – stanowi warunek osiągnięcia sukcesu. Warto podkreślić, że porozumienie autonomiczne nakłada zobowiązania na obie strony i prawdziwym sukcesem będzie wdrożenie porozumienia w życie" – powiedział Władysław Szczepkowski, który reprezentował Grupę PKP w zespole negocjacyjnym po stronie CER.

Umowa weszła w życie z chwilą podpisania i strony mają teraz 12 miesięcy na opracowanie polityki w zakresie płci i różnorodności oraz 24 miesiące na jej wdrożenie. Realizacja porozumienia zostanie następnie ponownie oceniona przez obie strony.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

18 października 2021 – Politechnika Warszawska, Wydział Motoryzacji i Maszyn Budowlanych oraz Alstom – światowy lider inteligentnej i zrównoważonej mobilności oraz największy polski producent, eksporter i pracodawca w branży kolejowej – podpisały porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia i rozwoju kompetencji przyszłych inżynierów branży kolejowej w Polsce. Projekt zakłada wymianę doświadczeń, realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz szerokie wsparcie studentów. Umowa została zawarta 7 października 2021 roku na Politechnice Warszawskiej.

Inicjatywa ta ma na celu wsparcie Uczelni w zakresie kształcenia studentów w celu rozwijania odpowiednich umiejętności przyszłych inżynierów sektora kolejowego w Polsce. Ponadto umożliwi studentom skorzystanie ze staży i staży w polskich zakładach Alstom, co może prowadzić do kariery w strukturach Alstomu. Ponadto współpraca obejmuje również organizację wspólnych szkoleń, konferencji i spotkań naukowych oraz projektów badawczo-rozwojowych.

"Jako największy producent i eksporter w polskiej branży kolejowej posiadamy najlepszą wiedzę i doświadczenie w sektorze mobilności. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą z młodymi ludźmi przygotowującymi się do wejścia na rynek pracy" – mówi Artur Fryczkowski, Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju Biznesu Alstom w Polsce, Ukrainie i krajach bałtyckich, który odpowiada za zarządzanie partnerstwem z Uczelnią.

"Jestem przekonany, że współpraca z Wydziałem Motoryzacji i Maszyn Budowlanych Politechniki Warszawskiej będzie korzystna dla obu stron i przyczyni się do dynamicznego rozwoju polskiej branży mobilności."- dodaje. 

Alstom jest światowym liderem w produkcji i konserwacji taboru kolejowego i systemów sygnalizacji. Firma działa w Polsce od prawie 25 lat. Alstom jest pionierem zrównoważonej i inteligentnej mobilności, producentem pierwszego na świecie pociągu wodorowego sprawdzonego w usługach komercyjnych, Coradia iLint. Alstom wprowadził do Polski pociągi dużych prędkości Pendolino oraz wdrożył pierwszy w kraju system ERTMS poziomu 2. Obecnie w 11 oddziałach Alstomu w Polsce zatrudnionych jest ponad 4000 osób. Firma czerpie z bogatego dziedzictwa przemysłowego: 180 lat Pafawagu we Wrocławiu, 150 lat Konstalu w Chorzowie, 100 lat ZWUS w Katowicach.

Źródło tekstu: alstom.com/Serwis Kolejowy

14 lipca obyło się spotkanie przedstawicieli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta Gdyni oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Tematem rozmów była przebudowa węzła Gdynia-Karwiny w kontekście budowy trzeciego toru i związanej z tym przebudowy wiaduktu. Strony doszły do wstępnego porozumienia w tej sprawie.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Grzegorz Mocarski, prezes Zarządu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, oraz Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wicemarszałek Leszek Bonna zadeklarował, że władze Pomorza postanowiły zaangażować się w kwestię budowy wiaduktu na węzłach Karwiny. Samorząd Województwa Pomorskiego zapisze tę inwestycję jako priorytetową w ramach „Funduszy Europejskich dla Pomorza”, a sam wiadukt będzie potraktowany jako II etap inwestycji Węzeł Karwiny.

Prezes PKP Ireneusz Merchel wskazał, że budowa dodatkowego toru na odc. Gdańsk Osowa – Gdynia Główna umożliwi dalszy rozwój przewozów aglomeracyjnych i towarowych.

„Projekt budowy trzeciego toru dla prowadzenia ruchu towarowego i pasażerskiego jest bardzo istotny. W związku z tym, rozważane powinno być także pozostawienie rezerwy pod budowę czwartego toru” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prezydent Gdyni potwierdził, że Miasto będzie sprzyjać budowie czwartego toru w kontekście pozostawienia rezerwy terenowej już na etapie budowy wiaduktu. Wojciech Szczurek poinformował, że jeżeli powstanie koncepcja i Marszałek Województwa Pomorskiego wpisze to zadanie na listę priorytetów, pozostanie tylko kwestia szacowania kosztów i źródeł finansowania. Prezydent zadeklarował, że jeśli wkład własny nie przekroczy 10 mln złotych, Miasto będzie partycypować do wysokości tej kwoty.

W związku z budową węzła Karwiny i znaczącym wzrostem przewozów pasażerskich ustalono, że po opracowaniu koncepcji rezerwy pod czwarty tor i poszerzeniu wiaduktu, a także oszacowaniu kosztów, zostanie podpisane porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Miastem Gdynia i Pomorską Koleją Metropolitalną.

Nowe możliwości kolei na Pomorzu

W ramach projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”, PLK zaplanowały m.in. przebudowę istniejących stacji oraz przystanków osobowych między Maksymilianowem a Gdynią, dobudowę drugiego toru na odcinku Maksymilianowo – Gdańsk Osowa i trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa – Gdynia Główna oraz elektryfikację linii.

Projekt obejmie około 210 km linii kolejowych. Realizacja zadania, zaplanowana na lata 2021-2027, usprawni połączenia pasażerskie Kaszub z Trójmiastem i Bydgoszczą. Podróżni zyskają lepszy dostęp do pociągów, a port w Gdyni możliwość odprawy większej liczby towarów przewiezionych koleją.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Koleje Dolnośląskie opublikowały 24 czerwca na swojej stronie internetowej oświadczenie dotyczące honorowania biletów UrbanCard w pociągach przewoźnika. Od 1 lipca wrocławianie nie skorzystają z usługi zapewniającej im możliwość odbywania przejazdów koleją w obrębie miasta na korzystnych warunkach.

Do 30 czerwca obowiązuje umowa między Kolejami Dolnośląskimi, Polregio i władzami Wrocławia dotycząca honorowania biletów MPK na pokładach pociągów należących do wspomnianych przewoźników. Zgodnie z wypracowanym w 2013 r. układem, pasażerowie posiadający papierowe przejazdówki na okaziciela, bilety okresowe zarejestrowane na elektronicznej legitymacji studenckiej lub karcie UrbanCard, mogli na dogodnych warunkach korzystać z usług świadczonych przez powyższe spółki kolejowe w obrębie miasta.

Głównym tematem sporów był model rozliczania wynagrodzenia, jakie Wrocław miałby płacić przewoźnikom za świadczenie usług, a także termin obowiązywania nowej umowy. Pomimo pojawiających się w maju pozytywnych informacji dotyczących zaakceptowania przez miasto propozycji złożonej przez Koleje Dolnośląskie w sprawie sposobu naliczania opłat, ostatecznie nie doszło do zawarcia porozumienia. [czytaj więcej]

Oznacza to, że od 1 lipca z usług przewoźników wrocławianie będą mogli korzystać tylko w przypadku posiadania ważnego biletu kolejowego. Koleje Dolnośląskie poinformowały w związku z tym, że osoby, które odbywały przejazdy w ramach biletów długookresowych, będą mogły je wymienić lub zwrócić. Przewoźnik zapewnia także, że jest gotów na dalsze prowadzenie rozmów.

Koleje Dolnośląskie i Polregio złożyły wiele propozycji przedłużenia umowy. Urząd Miejski we Wrocławiu nie przyjął żadnej z nich. Na ostatnią nie wpłynęła odpowiedź. Spółka wciąż jednak otwarta jest na dialog. Niniejsza informacja wynika z zapisów Rozporządzenia Komisji UE nr 454/2011” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez KD.

Koleje Dolnośląskie rozpoczęły także akcję informacyjną dotyczącą zaistniałej sytuacji. Na dworcach kolejowych znajdujących się we Wrocławiu pojawiły się informacje o zaprzestaniu świadczenia usług w ramach UrbanCard.

hp

Komisja Europejska w swoim komunikacie prasowym z 12.03.2021 roku powiadomiła o tym, że negocjatorom Parlamentu Europejskiego i Rady udało się osiągnąć porozumienie w sprawie drugiej edycji instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Tymczasowe porozumienie między Parlamentem a Radą osiągnięte w czwartek (11 marca) wieczorem określa ramy wykorzystania funduszy europejskich w obrębie instrumentu "Łącząc Europę" w latach 2021-2027. W ramach programu finansowane będą projekty w dziedzinie transportu, energii i cyfryzacji. Zapewniono również zakończenie do 2030 r. najważniejszych projektów transeuropejskich, takich jak Rail Baltica, wprowadzenie sieci 5G do ważnych osi transportowych etc.

Obszary finansowania w kolejnej edycji

Zgodnie z ustaleniami, wysokość ogólnego budżetu w ramach instrumentu "Łącząc Europę" wyniesie około 30 mld euro po cenach z 2018 r. (lub 33,71 mld euro w cenach bieżących).

Jak wynika z porozumienia, budżety dla poszczególnych sektorów wyniosą (w cenach bieżących):

Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną projekty związane z modernizacją infrastruktury transportowej oraz projekty transgraniczne, które stanowią unijną wartość dodaną. Około 10 mld euro przeznaczonych na transgraniczne projekty transportowe pochodzić będzie z funduszy spójności i pomoże państwom UE uzupełnić brakujące połączenia transportowe. Część środków, a dokładnie w wysokości 1,4 mld euro, zostanie przeznaczona na dalszy rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), zwłaszcza na jak najszybszą realizację znaczących i brakujących transgranicznych projektów kolejowych, które zostaną wybrane przez Komisję Europejską na podstawie konkurencyjności.

Założenia w sektorze transportowym

Kolejna edycja instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie transportu zakłada promocję interoperacyjnych i multimodalnych sieci, służących rozwojowi i modernizacji infrastruktury kolejowej, drogowej i morskiej oraz infrastruktury wykorzystywanej w żegludze śródlądowej. CEF ma też wesprzeć bezpieczną mobilność.

Jak wynika z porozumienia, w kolejnej edycji CEF będzie się skupiał na wsparciu celów Strategii inteligentnej i zrównoważonej mobilności, tworząc podwaliny systemu transportowego UE, będącego w stanie dokonać ekologicznej i cyfrowej transformacji, stając się przy tym bardziej odpornym na przyszłe kryzysy.

Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie, efektem wspomnianych działań będzie 90% redukcja emisji do 2050 roku, którą ma zapewnić inteligentny, konkurencyjny, bezpieczny, dostępny i przystępny cenowo system transportowy. Priorytetowo będą traktowane środki transportu przyjazne dla środowiska, między innymi kolej, oraz działania związane z rozwojem punktów ładowania dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Celem CEF jest także dążenie do dostosowania infrastruktury tak, by przyczynić się do poprawy mobilności wojskowej na obszarze UE i umożliwić jej wykorzystanie zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Na poprawę mobilności wojskowej przewidziano osobny budżet z puli środków na obszar transportu, wynoszący 1,69 mld euro.

Osiągnięte porozumienie ma charakter tymczasowy i na dalszych etapie musi zostać formalnie zatwierdzone zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę.

Źródło tekstu: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram