fbpx

W dniach 24-25 maja 2022 r. w Paryżu odbyło się 46. posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL, w którym na zaproszenie Prezydenta tej Organizacji po raz pierwszy udział wzięła Polska Straż Ochrony Kolei. W tym historycznym wydarzeniu formację reprezentował Pan Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony, który na forum Rady przedstawił prezentację na temat funkcjonowania Straży Ochrony Kolei w systemie bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym.

W dniu 24.05.2022 r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL. Pierwsza część spotkania była otwartą sesją, w której po raz pierwszy udział wzięła Straż Ochrony Kolei, reprezentowana przez Pana Pawła Boczka – Zastępcę Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

Podczas pierwszej sesji głos zabrali przedstawiciele Policji Francuskiej, którzy przedstawili informacje  na temat zakresu kompetencji i obowiązków tej formacji oraz strukturę odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa na kolei.  W dalszej części głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Polskiej Straży Ochrony Kolei, który przedstawił zakres działania i funkcjonowanie formacji oraz jej rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego. W swoim wystąpieniu Pan Komendant nawiązał do realizowanej już współpracy Straży Ochrony Kolei z RAILPOL oraz z polskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Odniósł się także do obecnej sytuacji na obszarze kolejowym przy wschodnie granicy Polski i Unii Europejskiej stanowiącej wschodnią flankę NATO. Prezentację wzmocniły materiały video dokumentujące działania Straży Ochrony Kolei w obszarze przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji na granicy z Białorusią oraz działania Straży Ochrony Kolei na obszarze kolejowym w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Przedstawiona prezentacja i zawarte w niej materiały filmowe wywołały szereg pozytywnych komentarzy ze strony uczestników posiedzenia Rady Strategicznej.

Na zakończenie pierwszej części spotkania Prezydent RAILPOL złożył na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei podziękowanie za realizowaną dotychczas współpracę w ramach organizowanych przez RAILPOL  akcji 24-BLUE RAD i  RAW – Rail Action Week, z udziałem Policji Kolejowych wszystkich państw członkowskich. W dowód uznania dla działań Polskiej Straży Ochrony Kolei Prezydent RAILPOL przekazał szczególne podziękowanie dla Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka oraz  symbolizujący RAILPOL ryngraf i proporzec. Zapewnił jednocześnie, że jako osoba reprezentująca RAILPOL  będzie czynił starania, by Polska Straż Ochrony Kolei została jak najszybciej włączona w struktury bezpieczeństwa europejskich policji kolejowych jako pełnoprawny członek RAILPOL.

RAILPOL to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji odpowiedzialnych za nadzorowanie obszarów kolejowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Celem organizacji jest wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie oraz zapobieganie zagrożeniom na obszarze kolejowym. RAILPOL zrzesza organy ścigania z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na obecne uwarunkowania prawne w zakresie funkcjonowania Straż Ochrony Kolei nie może być włączona w struktury tej organizacji, jednak od 2018 roku jest zapraszana gościnnie do współpracy w ramach akcji realizowanych przez RAILPOL.

Źródło tekstu: kgsok.pl/Serwis Kolejowy

W dniach 27-29 kwietnia br. w Ministerstwie Zrównoważonej Infrastruktury i Mobilności Włoch odbyło się posiedzenie Zarządu Grupy Transportowej ds. Transportu Lądowego NATO. W pracach zespołu uczestniczył również przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A. 

W odbywającym się w Rzymie spotkaniu Grupy Transportowej ds. Transportu Lądowego NATO (The NATO Transport Group for Inland Surface Transport (TG IST)) uczestniczyli czterej koordynatorzy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ds.: transportu drogowego (Wolfgang Severing), żeglugi śródlądowej (Róbert Kojnok), portów (Eugen Marin) oraz kolei (Tomasz Lachowicz), a także przedstawiciele administracji wybranych krajów europejskich.

W ramach spotkania omówione zostały najważniejsze zagadnienia bieżącej agendy – wpływ wojny w Ukrainie na mobilność wojskową w Europie oraz rola poszczególnych gałęzi transportu w reagowaniu na kryzys humanitarny. W trakcie posiedzenia sfinalizowano raport pod kierownictwem koordynatora kolei ws. dostępności platform wagonowych do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego w Europie oraz omówiono dokument dot. analiz strategicznych związanych z transportem i oczekiwaniami planistów NATO.

Podczas posiedzenia omówione zostały również kwestie związane z finansowaniem projektów w ramach unijnego Instrumentu Military Mobility. W końcowym raporcie spotkania Zarządu Grupy TG IST znalazł się wniosek koordynatora ds. kolei ws. rozszerzenia zakresu finansowania tego funduszu o zasoby mobilne dla podwójnego, wojskowo-cywilnego przeznaczenia. Uzgodniono też i przyjęto agendę warsztatów dotyczących kolei, które odbędą się w czerwcu br. w Szwecji.

Uczestnicy spotkania, w tym przedstawiciele ministerstw infrastruktury Niemiec, Szwecji, Rumunii oraz włoskiej armii, bardzo wysoko ocenili i z uznaniem wyrazili się o zaangażowaniu Polskich Kolei Państwowych we wsparcie Ukrainy.

Tomasz Lachowicz, koordynator ds. kolei Grupy TG IST NATO, jest dyrektorem Przedstawicielstwa PKP w Brukseli, a od 2002 r. pełni funkcję eksperta przy Kwaterze Głównej NATO ds. transportu kolejowego, współpracując blisko z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwem Infrastruktury. W 2018 r. NATO powierzyło dyr. Lachowiczowi funkcję koordynatora tej gałęzi transportu.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

PKP S.A. zaprasza do udziału w części otwartej posiedzenia Rady Polityki IT, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie PKP S.A Al. Jerozolimskie 142A w Warszawie.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu zasad współpracy Rady Polityki IT z kluczowymi dostawcami i producentami technologii IT branży kolejowej w warunkach aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. W trakcie posiedzenia zaplanowane są wystąpienia Członków Zarządów spółek kolejowych Sygnatariuszy Porozumienia IT, a także ekspertów instytucji odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa branży kolejowej. Częścią posiedzenia będzie również panel dyskusyjny „Cyberbezpieczeństwo sektora kolejowego”.

Istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa przedstawicieli kluczowych firm IT (dostawców technologii) do udziału w panelu - wraz z przedstawicielami Spółek Grupy PKP i PKP PLK oraz ekspertów instytucji odpowiedzialnych za obszar cyberbezpieczeństwa państwa.

Przedstawiciele firmy IT działających na ryku kolejowym będą mieli również możliwość zaprezentowania rozwiązań dedykowanych branży kolejowej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów:

· cyberbezpieczeństwo,

· infrastruktura krytyczna,

· prywatna chmura kolejowa,

· rekomendowany model współpracy z Radą Polityki IT reprezentującą spółki Grupy PKP i PKP PLK.

Deklarację udziału w formie panelu bądź prezentacji można zgłaszać na adres sekretariatik@it-pkp.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.

Źródło tekstu: pkp.pl/Serwis Kolejowy

20 września br., w przeddzień rozpoczęcia Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku, odbyło się Zgromadzenie Ogólne Wspólnoty Europejskich Kolei i Zarządców Infrastruktury (CER), podczas którego wybrane zostało nowe kierownictwo organizacji.

Członkowie CER podjęli decyzję o przedłużeniu kadencji dotychczasowemu przewodniczącemu Wspólnoty. Funkcję tę będzie pełnił Andreas Matthä, dyrektor generalny Austriackich Kolei Związkowych (ÖBB). Podczas zgromadzenia powołani zostali także nowi wiceprzewodniczący CER: Krzysztof Mamiński – prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych, Richard Lutz – prezes zarządu Kolei Niemieckich (DB) oraz Jest-Pierre Farandou – szef Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF). Nowe kierownictwo zostało powołane na lata 2022-2023.

Dodatkowo podczas posiedzenia członkowie CER przyjęli ważne stanowiska w zakresie rozwoju sieci TEN-T, wdrożenia i rozwoju Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS) oraz prac nad wspólnym systemem biletowym.

Gośćmi posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego CER byli m.in. Andrzej Bittel – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury oraz Walter Goetz – szaf gabinetu unijnej komisarz ds. transportu Adiny Vălean oraz Matthias Ruete – europejski koordynator ds. ERTMS.

Źródło tekstu: PKP.pl/Serwis Kolejowy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. transportu UE organizowanym przez prezydencję portugalską, poświęconym transportowi kolejowemu. Wideokonferencja, która odbyła się 30 marca 2021 r. i zbiegła się w czasie z inauguracją Europejskiego Roku Kolei, była okazją do debaty o kluczowej roli kolei jako czynnika umożliwiającego rozwój społeczno-gospodarczy państw.

W spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję portugalską w Radzie UE wzięli także udział komisarz UE ds. transportu Adina Vălean i przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Karima Delli, jak również ministrowie ds. transportu Norwegii i Szwajcarii. Dyskusja ministrów o europejskiej polityce kolejowej osadzona była w kontekście unijnej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności oraz koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z nim, Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Inicjatywy zawarte w Strategii Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności mają być z kolei środkiem do realizacji celów wskazanych w Zielonym Ładzie w odniesieniu do sektora transportu.


Wspomniał również o kluczowych projektach kolejowych realizowanych w Polsce i w regionie, takich jak Kolej Dużych Prędkości łącząca stolice krajów Grupy Wyszehradzkiej czy komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Andrzej Adamczyk mówił także o opublikowanym przez Komisję Europejską studium analizującym wybrane przepisy Pakietu Mobilności I, które regulują międzynarodowy transport drogowy w UE. Wynika z niego, że nowe restrykcje w wykonywaniu transportu kombinowanego mogą doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2 rocznie i negatywnych długoterminowych skutków dla rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego, co stoi w ewidentnej sprzeczności z ambitnymi celami klimatycznymi Unii. Zaapelował przy tym do ministrów o otwartość na współpracę w dokonaniu niezbędnej korekty tych przepisów.

Podczas konferencji Komisja Europejska zaprezentowała również informację o realizacji swojego planu działania z 2018 r. dotyczącego bezpieczeństwa kolejowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram