fbpx

Opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego, działania szkoleniowe oraz opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - to podstawowe cele projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 12 kwietnia 2021 roku trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a partnerami: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Kto może być uczestnikiem szkolenia „Różni podróżni”

Uczestnikami szkolenia "Różni podróżni" mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1) uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  sprzedawca biletów,
 3.  pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 4.  pracownik infolinii,
 5.  członkowie drużyny konduktorskiej,
 6.  pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 7.  kontroler biletów,
 8.  kierowca,
 9.  motorniczy,
 10.  pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 11.  trenerzy wewnętrzni;
 12.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 13.  sprzedawca biletów,
 14.  pracownik obsługi dworca;
 15.  pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
 16.  pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
 17.  pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  prezes/dyrektor,
 3.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 4.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 5.  prezes/dyrektor,
 6.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 7.  pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:
 8.  prezes/dyrektor,
 9.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 10.  przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2. Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

Szczegółowe informacje, listę wymaganych dokumentów, wnioski o udział w szkoleniu oraz instrukcję ich wypełnienia można znaleźć na [stronie] UTK.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy

Nowy sposób powoływania komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych, zmiana wymagań dla zwrotniczego czy wykreślenie z wykazu stanowisk pomocnika maszynisty – to niektóre ze zmian, które weszły w życie 18 stycznia 2021 r. Zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Rozporządzenie zmienia zasady powoływania komisji egzaminacyjnych stwierdzających kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych. Systematyzuje również wymogi formalne oraz sytuacje, w których komisja nie zostanie powołana.

Nowe przepisy przewidują, że komisje egzaminacyjne powołuje i odwołuje bezpośrednio Prezes UTK albo upoważniony do tego właściwy miejscowo Dyrektor Oddziału Terenowego UTK, a w przypadku jego braku inne osoby spośród pracowników Oddziału Terenowego UTK lub Urzędu Transportu Kolejowego.

18 stycznia 2021 r. Prezes UTK upoważnił Dyrektorów Oddziałów Terenowych do powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnych pozostających we właściwości miejscowej danych Oddziałów Terenowych.

WARUNKI FORMALNE WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej musi zawierać informacje dotyczące wykształcenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów na przewodniczącego i członków komisji oraz oświadczenia kandydatów na przewodniczącego, członków komisji oraz sekretarza komisji o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa szczegółowo wymienione w przepisach rozporządzenia.

ODWOŁANIE KOMISJI EGZAMINACYJNYCH

Prezes UTK odwoła komisję egzaminacyjną w przypadku:

Z odmową spotka się wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej w przypadku, gdy osoba wchodząca w jej skład, była w komisji odwołanej wcześniej z inicjatywy Prezesa UTK.

Przypominamy, że przewodniczący komisji ma obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Terenowego UTK o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Komisje egzaminacyjne stwierdzające kwalifikacje pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych powołane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują uprawnienia do stwierdzania kwalifikacji tych pracowników.

Jednocześnie do szkoleń i egzaminów pracowników zatrudnionych na stanowiskach kolejowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

INNE ZMIANY

Jedną ze zmian jakie zaszły w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest wprowadzenie wymagań jakie muszą spełniać osoby zatrudnione na stanowisku zwrotniczego. Nowe rozporządzenie reguluje kwestie niezbędnych kwalifikacji, szkoleń i egzaminów dotyczących wskazanego zawodu.

W zakresie kwalifikacji jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na stanowiskach kolejowych, wprowadzono alternatywnie, w przypadku wymaganego dotychczas wykształcenia zasadniczego – wykształcenie zasadnicze branżowe oraz w przypadku wykształcenia średniego – wykształcenie średnie branżowe.

W wykazie stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych wykreślony został pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych (zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym czynności na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych mogły być wykonywane do 29 października 2018 r.).

W nowym rozporządzeniu wprowadzono również zmiany o charakterze redakcyjnym, m.in. zmieniono określenie „prowadzący pociągi i pojazdy kolejowe” na „prowadzący pojazdy kolejowe”.

Źródło tekstu: UTK

Japoński przewoźnik Japan Railway Central (JR Central) ogłosił, że od 28 stycznia do 15 lutego bieżącego roku blisko 9500 jego pracowników zostanie skierowanych na urlop. Spółka chce w ten sposób zminimalizować koszty związane ze spadkiem liczby pasażerów.

W związku z nasileniem się zakażeń koronawirusem na terenie Japonii i stale spadającą liczbą podróżnych, przewoźnik kolejowy JR Central podjął decyzję o skierowaniu na urlop około 9500 swoich pracowników. Firma ogłosiła decyzję 15 stycznia, po tym jak obszar jej działania objęty został dodatkowymi obostrzeniami związanymi z pandemią – informuje portal The Japan Times.

Od 28 stycznia do 15 lutego dziennie na urlop kierowanych będzie nawet 400 osób - obsługa stacji, maszyniści, konduktorzy czy personel zajmujący się taborem. JR Central tłumaczy, że kroki te mają m.in. ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników i obniżyć koszty ponoszone przez przewoźnika w czasie, gdy liczba pasażerów ciągle spada. Jednocześnie zaoszczędzone w ten sposób środki firma zamierza przekierować na wypłacanie honorariów pracownikom przybywającym na urlopie.

Ponadto przedsiębiorstwo postanowiło zawiesić usługi szybkiej kolei Shinkansen łączącej Tokio i Osakę. Odwołane zostały kursy w okresie od 25 stycznia do końca lutego. The Japan Times podkreśla, że to pierwsze tego typu działania firmy od momentu jej powstania w 1987 roku.

Od 7 stycznia na niektórych obszarach Japonii wprowadzono stan wyjątkowy związany z sytuacją epidemiologiczną. Początkowo obostrzenia obowiązywały w Tokio oraz trzech przyległych jednostkach administracyjnych. Decyzją władz państwowych od 14 stycznia obszar ten został powiększony o kolejne prefektury, w tym Aichi, gdzie mieści się siedziba JR Central.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram