fbpx

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”. Najbliższe spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. Kolejne zaplanowane są na ostatni piątek w każdym miesiącu.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna prowadzona od wielu lat przez Urząd Transportu Kolejowego poświęcona prawom pasażerów. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na interesujące ich tematy. Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację „Dni Pasażera” w formie zdalnej”mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera” pomogą bezproblemowo podróżować koleją”– dodaje dr inż. Ignacy Góra.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00 – 15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego, podczas spotkania online, będą odpowiadali na zadawane im pytania. Będzie to świetna okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK Zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez formularz internetowy ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Reforma praw pasażerów kolei zwiększy prawa wszystkich pasażerów, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Ułatwi również przewożenie rowerów w pociągach. 25 stycznia Rada Europejska przyjęła zmienione przepisy, które obejmują również wiele innych udoskonaleń. Łatwiej będzie m.in. zmienić trasę i popularniejsze staną się bilety przesiadkowe, co zapewni większą ochronę w razie utraty połączenia.

Rozporządzenie to stanowi istotny postęp, jeśli chodzi o dostępność usług kolejowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe będą musieli dostosować się do nowych przepisów i sprawić, że usługi kolejowe stopniowo staną się dostępne dla wszystkich użytkowników. Kolejnym przełomem jest obowiązek zapewnienia miejsc dla rowerów w pociągach, które zazwyczaj nie są w stanie oferować usług transportowych »od drzwi do drzwi«. Integracja niezmotoryzowanych rodzajów transportu poprawi mobilność pasażerów i zwiększy atrakcyjność kolei” ­– podkreśla Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady Unii Europejskiej.

Najważniejsze nowości

Zwiększono liczbę różnych usług kolejowych, w odniesieniu do których pasażerowie zyskają lepszą ochronę, gdyż liczne zwolnienia dopuszczone w obecnym rozporządzeniu zostaną stopniowo wycofane.

W przyszłości osobom z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się będą przysługiwały większe prawa, jako że zwolnienie pociągów regionalnych z większości przepisów dotyczących takich osób zostanie całkowicie wycofane do 2023 r. Gdy to nastąpi, we wszystkich pociągach regionalnych i dalekobieżnych w Unii zapewnione zostanie prawo do otrzymania pomocy przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, o ile dostępny będzie odpowiednio wyszkolony personel. Inne usprawnienia obejmują prawo do zakupu biletu w pociągu, jeżeli wcześniejszy zakup biletu nie był możliwy, lepsze informowanie pasażerów, szkolenie personelu i jaśniejsze zasady odszkodowań za zagubiony lub uszkodzony sprzęt ułatwiający poruszanie się. Wyprzedzenie, z jakim osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się muszą zwrócić się o pomoc, zostanie skrócone z minimalnie 48 do 24 godzin. Przewoźnicy będą też zachęcani do dobrowolnego ustalania krótszych terminów.

Aby zachęcić do korzystania z transportu niezmotoryzowanego, ułatwi się pasażerom zabieranie rowerów do wagonu. Przedsiębiorstwa kolejowe będą musiały wydzielić miejsca na rowery i informować pasażerów o ich dostępności. Ogólna zasada nakaże zapewnienie w każdym pociągu miejsca na co najmniej cztery rowery. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przedsiębiorstwa kolejowe mogą określić inną liczbę miejsc na rowery w zależności od rodzaju usługi, długości pociągu i przewidywanego zapotrzebowania na przewóz rowerów. Państwa członkowskie mogą też zwiększyć tę liczbę, jeżeli zapotrzebowanie okaże się wyższe. Wymogi dotyczące miejsc na rowery będą miały zastosowanie do taborów nowo zamawianych lub taborów starszych, przechodzących gruntowną modernizację.

Przedsiębiorstwa kolejowe zostaną zachęcone do zwiększenia oferty biletów przesiadkowych. Są to bilety jednorazowe, ważne na kilka kolejnych odcinków podróży. Umożliwiają skorzystanie z prawa do zmiany trasy i do odszkodowania w przypadku opóźnień lub utraty połączenia. Zapewnianie biletów przesiadkowych będzie obowiązkowe, jeśli pociągi w ramach tej samej podróży będzie obsługiwać jedno przedsiębiorstwo kolejowe, na przykład gdy podróż wymagać będzie przesiadki z pociągu regionalnego do dalekobieżnego.

Pasażerowie będą musieli być wyraźnie informowani o tym, czy bilety sprzedawane przez przedsiębiorstwo kolejowe w ramach jednej transakcji handlowej stanowią bilet przesiadkowy. W razie braku tej informacji przedsiębiorstwo kolejowe będzie ponosiło taką samą odpowiedzialność jak przy sprzedaży biletów przesiadkowych.

Nowe przepisy doprecyzowują i poszerzają zasady ochrony w przypadkach, gdy pasażerowie muszą zmienić trasę, aby dotrzeć do celu. Przedsiębiorstwo kolejowe we wszystkich okolicznościach będzie zobowiązane do podjęcia próby takiej zmiany, nawet jeśli wiązać się to będzie z podróżowaniem alternatywnymi środkami transportu. Jeśli przedsiębiorstwo nie zdoła przedstawić pasażerowi dostępnych opcji w ciągu 100 minut, pasażer będzie mógł samodzielnie skorzystać z alternatywnego transportu publicznego, a przedsiębiorstwo będzie musiało zwrócić mu poniesione koszty.

Minimalne odszkodowanie za opóźnienie nie ulegnie zmianie: 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Klauzula siły wyższej w odniesieniu do odszkodowania za opóźnienie zagwarantuje pewność prawa i wyrówna warunki działania względem innych rodzajów transportu, dla których takie klauzule już istnieją. Przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w okolicznościach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub kryzysy zdrowotne, np. spowodowane pandemią. Zwolnienie to nie będzie obejmowało strajków pracowników kolei. Ponadto obowiązek dokonania zmiany trasy zostanie utrzymany nawet wtedy, gdy wystąpi siła wyższa.

Ponieważ wniosek przewiduje minimalny poziom ochrony, przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić surowsze przepisy, aby chronić prawa pasażerów, i są do tego zachęcane.

Procedura

Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Akt musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, a następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zacznie obowiązywać dwa lata później. Jedynym wyjątkiem są wymogi dotyczące miejsc na rowery, które zaczną obowiązywać cztery lata po wejściu rozporządzenia w życie.

Formalne przyjęcie nowego aktu było możliwe dzięki wstępnemu porozumieniu, które prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 1 października 2020 r. Uzgodniony tekst został następnie zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli 21 października 2020 r.

Źródło tekstu: consilium.europa.eu/Serwis Kolejowy

Pasażer wsiadając do pociągu staje się klientem przewoźnika. O tym, że podróżujący ma swoje prawa i może się ich domagać przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Podróżując pociągiem pasażer ma nie tylko obowiązki, ale i prawa. Reguluje je rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2007 roku. To zapisy  dotyczące m.in. kwestii odszkodowania, rzetelnej informacji, a także bezpiecznej podróży.

Możliwość złożenia skargi

Każdy pasażer, który nie jest zadowolony z jakości swojej podróży, ma prawo do złożenia skargi. Może ona dotyczyć kwestii związanych np. z zachowaniem drużyny konduktorskiej, stanem dworca kolejowego czy prowadzonymi remontami. Złożenie skargi nie jest równoznaczne z rekompensatą ani zadośćuczynieniem.  Więcej szczegółów znajdziesz [tutaj].

Odszkodowanie

To prawo przysługuje, kiedy pociąg ma ponad 60 minut opóźnienia lub gdy jego kurs został odwołany. Wówczas pasażer może ubiegać się o zwrot kosztu biletu, zmianę rezerwacji na inny, bardziej dogodny termin, zmianę trasy przejazdu, by dotrzeć do miejsca docelowego w najszybszym czasie i na porównywalnych warunkach, a także – w razie konieczności – o bezpłatny przejazd do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie. W przejazdach dalekobieżnych możliwa jest także rekompensata. By się o nią ubiegać, należy wcześniej złożyć reklamację bezpośrednio u przewoźnika.

Bezpieczna podróż

Zapewnienie pasażerom bezpiecznej podróży to obowiązek przewoźników kolejowych i zarządców stacji. Jeśli więc coś wzbudza niepokój, np. pozostawiony bez opieki bagaż czy nagłe pogorszenie się samopoczucia, należy niezwłocznie powiadomić o tym funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei lub innych pracowników. Jeśli mimo zgłoszenia nie zostaną podjęte żadne czynności, podróżujący ma prawo złożyć skargę bezpośrednio do przewoźnika bądź do SOK.

Bezproblemowy zakup biletu

Bilet można nabyć na pięć sposobów: w kasie biletowej, przez internet, w automacie biletowym, przez aplikację w telefonie albo innym urządzeniu mobilnym lub u konduktora. Nie każda z tych możliwości pozwala jednak skorzystać z oferty promocyjnej przewoźnika. Jeśli na stacji nie ma punktu sprzedaży biletów, tj. kasy albo biletomatu, pasażer ma prawo nabyć bilet u konduktora bez dodatkowych opłat (nie dotyczy to jednak przejazdów Pendolino). Warto przy tym pamiętać o zasadzie, którą wprowadziła większość spółek kolejowych: że aby kupić bilet na pokładzie pojazdu, należy wsiąść do niego przednimi drzwiami. Więcej informacji o zakupie biletów i zasadach odprawy dostępnych jest [tutaj].

Pomoc w podróży

To prawo powstało szczególnie z myślą o osobach z ograniczeniami sprawności ruchowej. Bezpłatnie mogą one liczyć na pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, a także na rzetelną informację dotyczącą dostępności taboru kolejowego odpowiednio przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.  Potrzebę podróżowania w takim wagonie należy zgłosić przewoźnikowi kolejowemu lub zarządcy stacji co najmniej 48 godzin przed odjazdem pociągu. Informacje oraz numery telefonu podane są na stronach internetowych i dworcowych tablicach ogłoszeń. Jeśli pasażerowi nie została udzielona pomoc albo była ona niewłaściwa, wówczas może złożyć on reklamację bezpośrednio u przewoźnika.

Rzetelna informacja

Pasażer ma prawo uzyskać ją zarówno przed odjazdem pociągu, jak i w czasie podróży. W pierwszej kolejności do udzielenia rzetelnej informacji o rozkładzie jazdy, najtańszym oraz najszybszym połączeniu zobowiązany jest sprzedawca biletu. Za poinformowanie podróżującego o wszelkich usługach świadczonych w pociągu, a także o opóźnieniach i szacowanym czasie przyjazdu w wyznaczone miejsce odpowiedzialni są poszczególni pracownicy, zarówno kolei, jak i drużyny konduktorskiej. Na nieudzielenie rzetelnych informacji można złożyć skargę bezpośrednio u przewoźnika. 

Więcej informacji na temat praw pasażera można uzyskać korzystając z prowadzonych przez przewoźników specjalnych [infolinii]. Swoją pomoc oferują także Urząd Transportu Kolejowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

„Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym” to dokument, który powstał z myślą o podróżujących koleją. Jego celem jest nie tylko ochrona praw pasażerów, ale także podnoszenie jakości i efektywności oferowanych przez przewoźników usług. Treść dokumentu jest dostępna [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram