fbpx

W środę 29 czerwca odbyło się IV Forum Kultury Bezpieczeństwa zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Głównym tematem spotkania były sposoby zapobiegania wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych.

Urząd Transportu Kolejowego zorganizował IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, podczas którego przedstawiona została analiza problemu wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz innowacyjne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo w takich miejscach. Poruszone zostały także zagadnie edukacji, odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu właściwych postaw użytkowników dróg.

Otwierając IV Forum Kultury Bezpieczeństwa, Prezes UTK dr inż. Ignacy Góra powiedział, że niezmiennie od lat jednym z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory.

"Z dużym niepokojem analizujemy statystyki wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W latach 2015-2019 udział wypadków w takich miejscach wynosił od 31 do 37,9% ogólnej liczby wypadków na kolei. W 2020 r. było to już 41,6% i wynik ten utrzymał się również w 2021 roku. Nie ma wątpliwości, że musimy się wspólnie zastanowić, jakie jeszcze dodatkowe działania powinny być wykonane, aby obniżać liczbę wypadków" – do aktywnego uczestnictwa w Forum zachęcał Ignacy Góra.

Prezes UTK mówił również o już podejmowanych przez UTK działaniach.

"Planujemy w najbliższym czasie rozpocząć montaż systemów monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych, który w pełni automatycznie będzie identyfikował i przekazywał informację o wykroczeniu. A już od 15 lipca, w ramach Kampanii Kolejowe ABC, ruszamy z kampanią medialną edukującą społeczeństwo o zasadach bezpiecznego zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych" – dodał Ignacy Góra.

Tomasz Rurka, Zastępca Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury odczytał list od Andrzeja Bittela, Sekretarza Stanu w MI.

"W Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami. Zmiany w przepisach mają zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych i przejść, oraz ograniczyć liczbę wypadków. Rozporządzenie ma umożliwić stosowanie na przejściach takich rozwiązań jak systemy radarowe, linie wibracyjne, progi zwalniające czy znaki i tablice o zmiennej treści. Trwające prace są także konsekwencją przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa UTK analiz, w ramach których Prezes UTK wskazał m.in., że zmienna treść komunikatów przyciąga uwagę kierowców, wpływa na zwiększenie koncentracji i zapobiega tzw. „jeżdżeniu na pamięć" – napisał Andrzej Bittel.

Powiększyło się także grono sygnatariuszy Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W trakcie tegorocznego Forum, do grona 243 podmiotów dołączyło 18 nowych. Prezes UTK podziękował za zaangażowanie w tworzenie kultury bezpieczeństwa w instytucjach nie tylko poprzez podpisanie deklaracji, ale przede wszystkim realne działania w poszczególnych instytucjach i firmach.

O statystykach dotyczących wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych mówił na wstępie Forum Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru z Urzędu Transportu Kolejowego. Omówione zostały przyczyny wypadków oraz ich skutki. Przedstawiciel UTK opisał pokrótce innowacyjne systemy monitoringu i ostrzegania przed wjazdem na przejazdy, a także inicjatywy UTK w tym zakresie.

INNOWACYJNE SYSTEMY ZABEZPIECZANIA PRZEJAZDÓW

W pierwszej części Forum zaproszeni goście opowiedzieli o innowacyjnych systemach zabezpieczenia przejazdów. Jarosław Gibas z firmy Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o. przedstawił koncepcję systemu automatycznie identyfikującego wykroczenia na przejazdach kolejowo-drogowych. System ma możliwość zapisu numerów rejestracyjnych pojazdu w celu zgłoszenia odpowiednim służbom.

Dariusz Izydor Zastępca Dyrektora ds. Produkcji firmy Elmontaż sp. z o.o. przedstawił projekt Safecross powstały z inspiracji Prezesa UTK. System, który jest testowany od ponad roku, wykrywa pojazd i ostrzega kierowcę przy pomocy tablicy LED. Dodatkowo system kamer wykrywa ruch i rejestruje zdarzenie. Może on być zasilany energią odnawialną.

Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o. także przedstawił system monitorowania przejazdów kolejowo-drogowych i automatycznego rozpoznawania wykroczeń. System wysyła wiadomość e-mail z rozpoznaną tablica rejestracyjną. Następnie generuje raport jako zgłoszenie, które może być przekazane na konkretną komendę policji. Rozwiązanie jest już wdrożone w 8 lokalizacjach.

Marzena Mrozik z Wielobranżowej i Projektowej sp. z o.o. "MONAT” przedstawiła system poprawy widoczności przejazdów kategorii D, który ma na celu zwiększenie świadomości użytkowników o niebezpieczeństwie związanym z przekraczaniem przejazdu. Zadaniem systemu nie jest informowanie użytkownika drogi o nadjeżdżającym pociągi, ale o samym fakcie zbliżania się do przejazdu kolejowo-drogowego. System posiada aktywne urządzenia w postaci tablic LED zmiennej treści i podświetlone znaki G-1 i B-20, które zwiększają czujność kierowców. Może być zasilany energia odnawialną z paneli fotowoltaicznych czy z turbiny wiatrowej.

JAK OSTRZEGAĆ PRZED ZAGROŻENIEM?

W drugiej części spotkania, Dariusz Wojcieszak i Piotr Rek przedstawili koncepcję tzw. „Trzeciego sygnału”. System ten ma za zadanie wysłać komunikat za pośrednictwem pasma FM do odbiornika radiowego kierowcy zbliżającego się do przejazdu z informacją, że właśnie nadjeżdża pociąg. Komunikat ten miałby być nadawany wyłącznie w momencie zbliżającego się pociągu. Obecnie zespół parlamentarny pracuje nad standardami prawnymi.

Patryk Osęka, Dyrektor Operacyjny AutoMapa sp. z o.o. i Witold Bartnik, Prezes Zarządu REDS S.A. opowiedzieli o koncepcji, w ramach której kierowca korzystający z AutoMapy miałby otrzymywać komunikat o nadjeżdżającym pociągu w momencie zbliżania się do przejazdu. Kolejne rozwiązanie zakłada, aby do takich komunikatów był wykorzystany moduł wbudowany w mapę o nazwie AutoCB, który jest oparty o połączenia internetowe. Aktualnie targeo.pl to największy polski serwis mapowy, który odwiedza 5 mln użytkowników miesięcznie, a płatną nawigacją AutoMapa jeździ ponad 1 mln użytkowników.

ROLA EDUKACJI W ZAPOBIEGANIU ZDARZENIOM KOLEJOWYM NA PRZEJAZDACH

Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa w PKP Polskich Liniach Kolejowych opowiedział o założeniach akcji „Bezpieczny przejazd”. Przedstawiciel PKP PLK podkreślił, że nawet pomimo zabudowy innowacyjnych systemów, może nie być osiągalna poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych bez zwiększenia świadomości kierowców.

Z kolei Karol Kłosowski, Dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w UTK omówił dotychczasowe efekty i założenia II edycji Kampanii Kolejowe ABC realizowanej przez Urząd. UTK do końca 2023 roku planuje przeprowadzić lekcje dla kolejnych 10 tys. dzieci. Zaplanowana została również intensywna kampania medialna obejmująca szeroko zakrojone działania m.in. w telewizji, kinach, Internecie, radiu czy w pobliżu dworców. Poza tym przewidziano rodzinne pikniki edukacyjne z nowoczesnymi atrakcjami, liczne konkursy oraz inne aktywności.

DEBATA

W trakcie debaty zastanawiano się nad tym, co zrobić, aby ograniczyć liczbę zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych i jak skutecznie zwiększać świadomość zagrożeń wśród uczestników ruchu drogowego.

"Wyzwaniem dla zarządców jest stworzenie standardu, aby innowacyjne systemy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, były ze sobą zintegrowane. Tak, aby poszczególne systemy mogły działać niezależnie, ale obok siebie i aby jeden system był w stanie to wszystko monitorować. Ważny jest też aspekt przepisów prawa, które wymagają zmiany w zakresie ruchu drogowego. Bez tego nie możemy nakładać kar na kierowców na przejazdach kategorii D, czyli tych bez sygnalizacji świetlnej" – powiedział Arkadiusz Maziarz, Dyrektor ds. Technicznych PROTEL sp. z o.o.

"Po pierwsze, musi zmienić się mentalność zarządców dróg, ponieważ rozwiązania, o których rozmawiamy, wykraczają poza zarządzanie liniami kolejowymi. Po drugie, konieczne są zmiany w prawie, zarówno drogowego, jak i w zakresie spójności rozporządzenia przejazdowego z tym o znakach drogowych np. w zakresie ich ustawiania. Po trzecie, edukacja i nieuchronność kary, bez czego część kierowców nie będzie podchodzić na poważnie nawet do najnowocześniejszych systemów" – powiedział Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"Realizujemy projekt pilotażowy montażu 5 urządzeń dedykowanych na przejazdy kolejowo-drogowe. Podstawa systemu to dwie kamery, które rejestrują pojazd i numer rejestracyjny, a także moduł autodetekcji. Jeśli pojazd wjedzie na czerwonym świetle, urządzenie wykona zdjęcie, które trafi do systemu w celu wystawienia mandatu.  Sposób działania będzie podobny do tych rozwiązań, które obecnie obsługujemy na skrzyżowaniach. Mamy nadzieję, że liczba wykroczeń i wypadków na tych przejazdach kolejowo-drogowych zostanie ograniczona" – powiedziała Marzena Chłopecka–Czajkowska, Kierownik Projektu Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego;

Kamil Wilde, Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego podkreślił, że wdrażanie innowacyjnych systemów, redukcja przejazdów najniższej kategorii, edukacja społeczeństwa oraz egzekwowanie kar wymagają odpowiedniej strategii.

"Obok działań, które UTK realizuje w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, przygotowaliśmy dla Ministerstwa Infrastruktury strategię, jak powinno wyglądać wdrożenie zmian w zakresie bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych. Zakłada ona zabudowę w odpowiednie systemu 500 takich przejazdów" – powiedział Wiceprezes UTK.

Prezentacje z konferencji dostępne są na stronie internetowej UTK. Zapis konferencji można obejrzeć poniżej.

NOWI SYGNATARIUSZE DEKLARACJI W SPRAWIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

 1. Politechnika Wrocławska
 2. Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 3. Elmontaż sp. z o.o.
 4. AutoMapa sp. z o.o.
 5. REDS S.A.
 6. Wielobranżowa i Projektowa sp. z o.o. MONAT
 7. Wielkopolski Zarząd Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa
 8. Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o.
 9. Grupa Azoty „KOLTAR” sp. z o.o.
 10. KOLEN sp. z o.o.
 11. Biuro Projektowe „Metroprojekt” sp. z o.o.
 12. Sektorkolejowy.pl
 13. METRANS Rail sp. z o.o.
 14. RailTrans Poland sp. z o.o.
 15. Zakład Budownictwa Kolejowego RADOM Paweł Czupryn
 16. SILVA LS sp. z o.o.
 17. TechSolutions Group sp. z o.o.
 18. Laude Smart Intermodal S.A.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W dniu 23 czerwca 2022 roku, na jednym z warszawskich przejazdów kolejowo-drogowych miała miejsce symulacja zderzenia lokomotywy z samochodem. W wydarzeniu wzięli udział m.in. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy uświadamiali uczestnikom pokazu, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa na obszarze kolejowym. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Bezpieczny Przejazd”. 

W czwartek, 23 czerwca br., przy ulicy Golędzinowskiej w Warszawie, odbyły się symulacje niebezpiecznych zdarzeń, do których niemal każdego dnia dochodzi na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie całego kraju. Pokazy zorganizowane zostały w ramach prowadzonej kampanii społecznej pod hasłem „Bezpieczny Przejazd”. Podczas wydarzenia funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei uświadamiali uczestników, w jaki sposób należy się zachować w sytuacji zagrożenia na obszarze kolejowym oraz apelowali o rozwagę i rozsądek podczas przekraczania przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. 

W dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu kolejowym uczestniczył p. Mirosław Skubiszyński, Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. i Dyrektor ds. eksploatacji. – "W misję zawodu kolejarza nieodłącznie wpisane jest dbanie o bezpieczeństwo, w tym również bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych oraz edukowanie uczestników ruchu drogowego. Od ponad czterech lat na wszystkich zarządzanych przez PLK przejazdach – a obecnie jest ich niemal 11 tysięcy – są żółte naklejki, które w sytuacji kryzysowej na torach znacznie usprawniają komunikację między poszczególnymi służbami i pozwalają uniknąć najgorszego scenariusza".– podkreślił.

Tego dnia w debacie głos zabrali także m.in. p. Rafał Sonik – gość specjalny wydarzenia, wielokrotny mistrz Polski, zdobywca Pucharu Świata i zwycięzca rajdu Dakar; dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu z Instytut Transportu Samochodowego oraz Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK S.A. Nie zabrakło także ambasadorów „Bezpiecznego Przejazdu”, przedstawicieli służb mundurowych, ekspertów ds. bezpieczeństwa w ruchu kolejowym oraz naukowców. 

W trakcie wydarzenia przeprowadzono trzy symulacje, obrazujące możliwe niebezpieczne zdarzenia na obszarze kolejowym. Podczas pierwszej z nich auto osobowe po wjeździe na przejazd kolejowo-drogowy, zepsuło się i utknęło pomiędzy rogatkami. Kierowca wraz z pasażerem (podczas pokazu byli nimi kaskaderzy) zadzwonili pod „112” i dzięki instrukcjom udzielonym przez operatora numeru alarmowego szybko znaleźli się w bezpiecznej odległości od uwięzionego pojazdu. Na szczęście tym razem pędząca lokomotywa zdążyła zahamować. Druga symulacja dotyczyła sytuacji, w której samochód osobowy, jadący z prędkością około 30 km/h wyłamuje zamkniętą rogatkę i bezpiecznie opuszcza przejazd kolejowy. Jest to jeden ze sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych na przejazdach. Trzeci z pokazów, najbardziej spektakularny, ale równocześnie doskonale oddziałujący na wyobraźnię widzów, przedstawiał zderzenie dziewięcioosobowego vana z lokomotywą. Uczestnicy mieli okazję zaobserwować również, jak krok po kroku przebiega akcja ratunkowa z udziałem służb – Straży Ochrony Kolei, Straży Pożarnej, Policji oraz zespołów medycznych.

Podczas czwartkowego wydarzenia nie zabrakło informacji o Żółtych Naklejkach PLK – narzędziach, które mogą uratować życie i zdrowie zawsze wtedy, gdy dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Warto również podkreślić, że tego typu symulacje są dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz dla innych służb dodatkową formą treningu umiejętności współdziałania w sytuacjach kryzysowych na obszarach kolejowych.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, pokazom towarzyszyła transmisja online – widzowie mogli oglądać wydarzenie z kilku kamer, w tym z wnętrza uderzonego przez pociąg samochodu.

Źródło tekstu: kgsok.pl/Serwis Kolejowy

Od czerwca 2018 r. kilkanaście tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych ma indywidualny numer oraz telefony alarmowe na żółtych naklejkach. W przypadku awarii auta na przejeździe zgłoszenie na nr 112 pozwala precyzyjnie określać miejsce zdarzenia, a kolejarze szybko wstrzymują ruch pociągów. #ŻółtaNaklejkaPLK ponad 600 razy uchroniła od tragedii. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” na bieżąco informują o dodatkowych znakowaniach.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do czerwca 2018 r. oznakowały kilkanaście tysięcy przejazdów kolejowo-drogowych. Na każdym są dwie żółte naklejki z indywidualnym numerem identyfikacyjnym przejazdu i telefonami alarmowymi. Specjalne łącze, między operatorami numeru 112 a służbami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialnymi za ruch pociągów, zapewnia szybkie reakcje na zagrożenia, m.in. wstrzymanie ruchu pociągów.

"Informacje na żółtych naklejkach umieszczone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na przejazdach kolejowo-drogowych ułatwiają i przyśpieszają działania dla bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów pociągów. Wprowadzone rozwiązanie realnie ogranicza zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania kierowców lub zdarzeń losowych. Dzięki informacjom na naklejkach, od 2018 r. wstrzymano ruch na przejazdach i ograniczono możliwość tragedii ponad 600 razy" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Informacje o żółtych naklejkach przez cztery lata były przekazywane w pociągach, na dworcach, portalach społecznościowych i stronach partnerów kampanii „Bezpieczny Przejazd”. Były filmy, audycje radiowe, infografiki, szkolenia informujące o tym, gdzie na przejeździe jest żółta naklejka PLK i w jakich sytuacjach korzystać z informacji na niej zamieszczonych. Kampania informacyjna jest kontynuowana.

Liczby mówią o działaniu #ŻółtaNaklejkaPLK

Od 1 czerwca 2018 do 30 maja 2022 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali ponad 20 tys. zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. W ponad 600 przypadkach dzięki specjalnemu szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc. Ponad 1400 zgłoszeń skutkowało wprowadzeniem ograniczenia prędkości jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i korzystającym z przejazdów.

Odblaskowe naklejki są na wewnętrznej stronie krzyży Św. Andrzeja – jeśli jest to przejście dla pieszych (kat. E), przejazd zabezpieczony znakami (kat. D) lub znakami i sygnalizacją świetlną (kat. C). Na przejazdach z rogatkami (kat. B i kat. A) naklejki są na napędach rogatkowych (słupkach, do których przymocowane jest ramię rogatki).

Na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”.

Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego przypisany jest do konkretnego przejazdu (to nr linii kolejowej i jej kilometr). Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko zlokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. W kilka minut wstrzymany będzie ruch pociągów i zminimalizowana możliwość zdarzenia.

Numer alarmowy 112 służy do zgłaszania wypadków lub awarii samochodu na przejeździe.

Numery podane „w razie awarii” to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych o usterce urządzeń, uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

Proces zgłaszania zdarzenia na przejeździe

W przypadku awarii lub zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia - specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

PLK od 2005 r. prowadzą kampanię „Bezpieczny Przejazd”. To tysiące apeli o bezpieczeństwo, edukacja, nauka, szkolenia, seminaria, analiza wypadków samochodów z pociągiem. Adresatami tych działań są kierowcy, instruktorzy nauki jazdy i piesi - osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież i dorośli.

Więcej o projekcie #ŻółtaNaklejkaPLK [TUTAJ].

Przykładowe oznakowanie jednego z przejazdów.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W Polsce jest niemal 11 tys. przejść i przejazdów kolejowo-drogowych. Ze względu na rodzaj zabezpieczeń dzielimy je na sześć kategorii (A-F). Bezpieczny przejazd przygotował kilka słów o przejazdach kategorii B, czyli kierowanych przez samoczynne systemy przejazdowe. I choć mogłoby się wydawać, że automatyczne wyposażenie zupełnie zapobiega wypadkom, to dużą rolę odgrywa tu również czynnik ludzki – nieuwaga i brawura uczestników ruchu drogowego, lekceważenie przez nich sygnalizacji świetlnej, a czasem niewiedza na temat zasad bezpieczeństwa. Na co zatem zwrócić uwagę, żeby bezpiecznie przeprawiać się przez przejazdy tego typu?

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Przejazdy kategorii B są wyposażone w sygnalizatory świetlne i półrogatki, które mogą zamykać tylko „nasz” pas ruchu lub całą szerokość jezdni. Taki przejazd otwiera się lub zamyka automatycznie.

Krok po kroku w stronę bezpieczeństwa

Gdy pociąg zbliża się do przejazdu kolejowo-drogowego kategorii B, mija czujnik, który automatycznie uruchamia mechanizm zamykania ruchu. Co dzieje się dalej?

 1. Włączają się sygnalizatory świetlne (naprzemiennie migające czerwone światło) i dźwiękowe. To znak, że nie wolno wjeżdżać na tory!
 2. Po 8 lub 13 sekundach zamykają się rogatki.
 3. Już po 10 sekundach od opuszczenia rogatek czoło pociągu może pojawić się na przejeździe.
 4. Po minięciu przejazdu pociąg najeżdża na czujnik zjazdowy, który powoduje otwarcie rogatek.
 5. Następnie gaśnie sygnalizacja świetlna i dopiero wtedy możemy bezpiecznie przekroczyć torowisko.

Czerwone światło = STOP

Dlaczego zjeżdżając z przejazdu, musimy czekać do momentu, aż czerwone światło zgaśnie, skoro rogatki już się podniosły? – to pytanie zadaje sobie wielu uczestników ruchu drogowego. Odpowiedź jest prosta. W tym samym momencie, w którym jeden pociąg zjeżdża z przejazdu, z drugiej strony może nadjechać kolejny. Wtedy najeżdża on na czujnik wjazdowy, uruchamiając ponownie cykl zamknięcia przejazdu. To właśnie zgaśnięcie sygnalizacji świetlnej jest znakiem, że torowisko jest puste – nie pojawi się na nim kolejny pojazd szynowy – i możemy bezpiecznie przekroczyć przejazd.

Pamiętajmy, żeby pod żadnym pozorem nie wjeżdżać na tory, dopóki sygnalizacja świetlna jest włączona, nawet jeśli rogatki są już otwarte! Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B najczęściej zdarzają się z winy kierowców, którzy nie reagują właściwie na sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą o zbliżającym się pociągu.

Wszystkie te, mogłoby się wydawać, skomplikowane zabezpieczenia na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B chronią nas przed ewentualną tragedią – nie należy ich bagatelizować! Jeśli chcecie przekazywać tę wiedzę dalej, Bezpieczny przejazd zachęca do włączenia się w kampanię społeczną „Bezpieczny Przejazd” jako Ambasadorka lub Ambasador Bezpieczeństwa. Na stronie głównej www.bezpieczny-przejazd.pl i przeczytacie więcej o akcji organizowanej przez Bezpieczny Przejazd.

Informacja dotycząca liczby przejazdów - dane aktualne na: 21.01.2022 r., dotyczą przejazdów na liniach eksploatowanych.

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Wczoraj (09.03) o godzinie 5:20 na przejeździe kolejowym w miejscowości Ruszowo miał miejsce wypadek z udziałem szynobusu Kolei Lubuskich i dwóch samochodów ciężarowych. Nikt w wypadku nie ucierpiał. 

Na przejazd kolejowy prosto pod szynobus relacji Zielona Góra - Węgliniec wjechał na czerwonym świetle 44- letni kierowca DAF-a, mieszkaniec powiatu żagańskiego. Jak wynika z ustaleń policji w Zgorzelcu, kierowca pojazdu marki DAF z naczepą nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla autobusu szynowego sterowanego przez 32-letniego mieszkańca powiatu żagańskiego, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Sprawca pomimo nadawanego sygnału świetlnego wjechał na przejazd.

W wyniku zderzenia uszkodzeniu uległ oczekujący przed przejazdem pojazd marki Scania kierowany przez 67-letniego mieszkańca powiatu zgorzeleckiego.

Sprawca wypadku został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł. Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Na miejscu pracowały: zespół ratownictwa medycznego, policja, OSP Jagodzin ( 5 strażaków), OSP Ruszów (6 strażaków) i 2 x JRG Zgorzelec (8 strażaków). Działania w miejscu zdarzenia zakończono przed 9.

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy

Zima dobiega końca. Pierwsze ciepłe dni za nami. Nie powinny one jednak uśpić czujności kierowców – w lutym i marcu nadal mogą się pojawiać opady deszczu i śniegu. Bezpieczny przejazd przygotował dekalog kierowcy, który przypomina, na co zwrócić uwagę, żeby bezpiecznie przekraczać przejazdy kolejowo-drogowe i nie stracić panowania nad autem nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl
 1. Opony zimowe
  Zakładamy, że kilka miesięcy temu zmieniłeś opony na zimowe. Skracają one drogę hamowania, co pomaga szczególnie w przypadku kapryśnych warunków pogodowych.
 2. Znaki drogowe
  Odpowiedzialny kierowca uwzględnia podczas jazdy znaki drogowe oraz sygnalizację świetlną. O tym, że zbliżamy się do przejazdu kolejowo-drogowego, informują znaki ostrzegawcze A-9 oraz A-10 (przejazd z zaporami oraz bez zapór). W obu przypadkach kierujący autem powinien zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy nie nadjeżdża żaden pojazd szynowy. Dopiero wtedy może bezpiecznie przekroczyć torowisko.
 3. Prędkość
  Niebagatelne znaczenie ma prędkość jazdy. Szacuje się, że droga hamowania pojazdu, czyli czas, którego potrzebujemy do całkowitego wytracenia prędkości, rośnie wraz ze wzrostem prędkości, np. przy poruszaniu się po suchej nawierzchni z prędkością 50 km/h wynosi około 13 m, a kiedy jedziemy 90 km/h osiąga około 42 m. Na mokrej nawierzchni droga hamowania dodatkowo się wydłuża, ponieważ zmniejsza się przyczepność kół do jezdni. I tak np. przy prędkości 90 km/h, kiedy pada deszcz, wzrasta do aż 70 m. Dostosuj więc prędkość do warunków atmosferycznych i obowiązujących przepisów!
 4. Odstęp
  Zatrzymując się przed przejazdem kolejowo-drogowym, zachowaj odpowiedni odstęp od samochodów przed i za Twoim. Zahamuj zawsze w bezpiecznej odległości od rogatek, tak żeby nie opadły na Ciebie i Twój samochód!
 5. Uważność i głos rozsądku
  Ten punkt dotyczy każdej pory roku, nie tylko przedwiośnia. Bądź czujny i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Gdy znajdujesz się blisko rogatek, obserwuj znaki i sygnalizację świetlną, nie rozmawiaj przez telefon ani nie rób sobie selfie w aucie. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii!
 6. Światła przeciwmgielne
  Włączaj je w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi czynnikami (ze światłami mijania lub bez nich). Przepisy mówią, że kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.
 7. Ubezpieczenie samochodu
  Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Odszkodowanie z OC przysługuje, „jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia”. Krótko mówiąc: zadziała ono wtedy, gdy podczas użytkowania samochodu wyrządzimy komuś szkodę (osobową lub rzeczową).
 8. Żółta Naklejka PLK
  Jest niezbędna, np. zepsuje się samochód podczas przekraczania przejazdu. Co wtedy powinieneś zrobić? Jeśli silnik jest unieruchomiony, natychmiast opuść samochód! Następnie znajdź Żółtą Naklejkę PLK, która jest umieszczona od wewnętrznej strony krzyża św. Andrzeja lub na napędzie rogatek i posiada trzy istotne informacje: indywidualny numer przejazdu kolejowo-drogowego składający się z 9 cyfr, numer alarmowy 112 i numer awaryjny. Kolejny krok to telefon pod numer 112 i przekazanie informacji o sytuacji oraz podanie numeru skrzyżowania, co pozwoli na precyzyjną identyfikację lokalizacji i znacznie ułatwi służbom kolejne działania, włącznie z wydaniem polecenia wstrzymania ruchu pociągów na danym obszarze.
 9. Inny środek transportu
  W przypadku burz, silnego wiatru lub śnieżycy wstrzymaj się w razie możliwości z dalekimi wojażami bądź zmień środek transportu np. na pociąg!
 10. Edukacja
  Zostań Ambasadorką lub Ambasadorem Bezpieczeństwa! Wejdź na stronę główną www.bezpieczny-przejazd.pl, rozwiąż quiz, a później korzystaj bez ograniczeń z dowolnego pakietu materiałów edukacyjnych: zrób uczniom lekcję o zasadach bezpieczeństwa na drodze, wydrukuj dziecku rebus lub krzyżówkę, podziel się z najbliższymi wiedzą dotyczącą zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Bądź głosem rozsądku w swoim najbliższym otoczeniu.

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Seriws Kolejowy

Nie żyje kobieta, która dziś około godziny 9 weszła wprost pod jadący pociąg w Pruszkowie (woj. mazowieckie). Piesza zginęła na miejscu – podaje portal Radia Dla Ciebie.

Tragiczne zdarzenie miało miejsce w okolicy stacji PKP Pruszków w pobliżu ulicy Majowej. Lokalna policja poinformowała, że kobieta wkroczyła na torowisko wprost pod pędzący skład towarowy przewoźnika Cemet. Ofiara nie miała szans na przeżycie.

Po wypadku ruch pociągów został całkowicie wstrzymany. Karol Jakubowski z biura prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poinformował, że linię odblokowano po godz. 9:30. Obecnie składy kursują po jednym torze.

Trwają ustalenia, czy doszło do samobójstwa, czy do nieszczęśliwego wypadku. Okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku postępowania prowadzonego przez pruszkowską policję.

pg

W poniedziałek na przejeździe kolejowo-drogowym w Płocku 27-letni kierowca przejechał pod opadającymi rogatkami i utknął na torowisku. Udało mu się w porę zjechać z przejazdu i uniknąć tragedii. Jak podaje KMP w Płocku, mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do incydentu doszło na przejeździe w ciągu ul. Wyszogrodzkiej. 27-letni mieszkaniec Płocka kierujący samochodem osobowym marki Audi, wjechał na torowisko ignorując sygnalizację świetlną i zamykające się rogatki. Mężczyzna utknął na przejeździe, wrzucił bieg wsteczny i próbował wrócić na jezdnię, uderzając autem w opuszczoną zaporę. W końcu udało mu się opuścić torowisko i uniknąć zderzenia z pociągiem.

O incydencie zostali poinformowani funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Po przybyciu na miejsce mundurowi zbadali stan trzeźwości kierowcy za pomocą alkomatu. Okazało się, że sprawca zdarzenia był pijany – miał ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 27-latka. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.

Funkcjonariusze z KMP w Płocku podkreślają, że mężczyzna wykazał się w swoim działaniu całkowitym brakiem rozsądku i tylko dzięki dużemu szczęściu uniknął tragedii. Przypominają, że lekceważenie sygnałów ostrzegawczych, znaków drogowych czy wjeżdżanie pod zamykające się rogatki to najczęstsze przyczyny śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

pg

Około godziny 9:40 na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Jeżewo (woj. kujawsko-pomorskie) doszło dziś do zderzenia samochodu osobowego marki Fiat z pociągiem pasażerskim. 26-letni kierowca auta odniósł poważne obrażenia – podaje portal Tvn24.pl.

Zdarzenie miało miejsce na strzeżonym przejeździe kolejowym na trasie Bydgoszcz – Gdańsk. Z informacji przekazanych przez świadków wynika, że pomimo nadjeżdżającego pociągu, rogatki nie były opuszczone. Młody kierowca widząc otwarte zapory wjechał wprost pod rozpędzony pociąg, doznając obrażeń głowy i miednicy na skutek zaistniałej kolizji.

Na miejsce zdarzenia zostały wezwane straż, policja i helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do wydostania 26-latka ze zniszczonego samochodu konieczne było użycie przez strażaków narzędzi hydraulicznych. Służby udzieliły poszkodowanemu kierowcy niezbędnej pomocy. Następnie mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowca LPR.

W czasie działań służb pasażerowie uczestniczącego w kolizji składu pozostawali w wagonach. Z uwagi na upały, lokalne władze zapewniły im butelki z wodą. Około godziny 12 podróżni kontynuowali jazdę komunikacją zastępczą.

Tor, na którym doszło do zdarzenia, został zablokowany. Ruch na trasie Bydgoszcz – Gdańsk odbywał się drugim torem. Na razie nie wiadomo, czy szlabany pozostały otwarte przez błąd pracownika kolei, czy awarię techniczną. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policja oraz PKP.

pg

Źródło: Facebook.com/KP PSP w Świeciu
Źródło: Facebook.com/KP PSP w Świeciu

pg

Przez całą środę 21 kwietnia na przejazdach kolejowo-drogowych w powiecie krotoszyńskim (woj. wielkopolskie) trwała wspólna akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Policji. Ambasadorzy Bezpieczeństwa apelowali do kierowców o odpowiedzialną jazdę.  

PKP PLK S.A. kontynuują działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W środę kierowcy korzystający z przejazdów na terenie powiatu krotoszyńskiego mogli spotykać Ambasadorów Bezpieczeństwa, którzy apelowali o przestrzeganie przepisów i „słuchanie głosu rozsądku”. Kolejarze zwracali się do użytkowników pojazdów z apelem o rozsądek za kierownicą po to, aby bezpiecznie dojeżdżali codziennie do pracy i wracali do domów. Dystrybuowane były poradniki dla kierowców oraz materiały edukacyjne dla dzieci.

Głos rozsądku i przestrzeganie przepisów gwarancją bezpieczeństwa

Według statystyk za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiada brawura, pośpiech i niestosowanie się do zasad ruchu drogowego przez kierujących. Jedynie przestrzeganie przepisów, stosowanie się do znaków i sygnałów drogowych oraz „słuchanie głosu rozsądku”, o który apelują Ambasadorki i Ambasadorzy Bezpieczeństwa, gwarantuje bezpieczne pokonanie torów.

Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zwiększają Żółte Naklejki PLK

Żółta Naklejka PLK znajduje się na każdym przejeździe kolejowym. Znajdują się na niej numer przejazdu, numer alarmowy 112 oraz numer do służb technicznych PLK. Więcej informacji dotyczących zasad korzystania z naklejki znajdziemy [tutaj].

Mobilna Ambasada Bezpieczeństwa

W ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” zaprojektowana została wielofunkcyjna aplikacja o tej same nazwie. Korzystając z niej mamy możliwość błyskawicznego i wygodnego powiadomienia odpowiednich służb o każdej usterce na torach. Aplikacja „Bezpieczny przejazd” to narzędzie stworzone specjalnie po to, żeby dać użytkownikom szansę poprawy bezpieczeństwa. Dzięki niej dowiemy się więcej o zasadach, poznamy tajniki Żółtej Naklejki i – przede wszystkim – bezproblemowo zgłosimy wszystkie niedogodności na torach. Aplikacja jest dostępna na systemy Android oraz iOS. Do [pobrania] na stronie bezpieczny-przejazd.pl.

Źródło tekstu: Bezpieczny Przejazd/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram