fbpx

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończono podsumowywanie kolejnego trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2021 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało więcej pasażerów w porównaniu z najtrudniejszym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2020. Przewozy w 2021 roku zamknęły się na poziomie 4 852 436 pasażerów, co jest rezultatem o 5,13% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły 4 615 738 pasażerów – najmniej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Monitorowana na bieżąco od początku 2021 roku sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, wykazywała utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu – po zakończeniu blisko półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Okres ten rozpoczął się na przełomie października oraz listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Począwszy od czerwca, obserwowany był wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów, który w IV kwartale wpłynął na przekroczenie poziomu osiągniętego w roku poprzedzającym. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 2021 roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

W czerwcu 2021 roku po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu poziom ten został utrzymany, natomiast w pierwszym z powakacyjnych miesięcy – we wrześniu, w ciągu którego po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osiągnięto najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 (od lutego 2020 roku) – ponad  530 tys. pasażerów. W październiku i listopadzie 2021 roku z przejazdów na linii WKD skorzystało równie dużo pasażerów, znacząco powyżej 500 tys. – odpowiednio 564 tys. i 528 tys., co stanowiło wzrost o 47,13% i 109,96% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ostatni miesiąc 2021 roku, grudzień, charakteryzował się niższym wynikiem w stosunku do poprzedzających go miesięcy w IV kwartale z uwagi na wprowadzone w II połowie ograniczenia w nauce stacjonarnej dla szkół i uczelni.

Pomimo tego poziom przewiezionych pasażerów nie powrócił do stanu sprzed pandemii, w ramach którego pociągami WKD podróżowało miesięcznie nawet ponad 800 tys. pasażerów. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD w ciągu 2021 roku oferowała standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostawała równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu. Powyższe założenia eksploatacyjne zostały wdrożone do obowiązywania na kolejny, 2022 rok w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 12.12.2021.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5%, w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów przeciwdziałających utrwalaniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2021 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, ale także nowe, atrakcyjne oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka WKD wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Od kwietnia 2021 roku wprowadzona została nowa oferta przewozowa: „BILET MIEJSKI dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki”, zaś w grudniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dających możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienia na problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia po raz pierwszy została wprowadzona specjalna oferta dedykowana tej grupie podróżnych: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD”. Ponadto od maja do końca roku przeprowadzona została kampania pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” zwracająca uwagę na bezpieczne i rozważne korzystanie z usług transportu kolejowego oraz wszelkiej infrastruktury znajdującej się w jego otoczeniu.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD możliwe było dotychczas uniknięcie negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które nie tylko uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe, ale umożliwiły również odwrócenie tendencji ku systematycznym wzrostom.

Źródło: wkd.com.pl

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

W październiku 2021 r. z usług kolei skorzystało prawie 27 mln pasażerów. To wzrost o ponad 45% w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. Od początku tego roku koleją przewieziono ponad 197 mln pasażerów. W przewozach towarowych masa przewieziona w październiku 2021 r. na poziomie przekraczającym 22 mln ton okazała się najlepszym wynikiem od 3 lat.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W październiku 2021 r. liczba podróżnych przewiezionych koleją wyniosła prawie 27 mln. Jest to najwyższy wynik od lutego 2020 r., w którym przewieziono 27,54 mln pasażerów. W porównaniu do października ubiegłego roku jest to wzrost o ponad 8,43 mln osób (+45,5%). Praca przewozowa wyniosła 1,6 mld pasażerokilometrów (+ 64%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,09 mln pociągokilometrów (+3%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 60 km, co oznacza o 6,9 km więcej niż w październiku 2020 r. (+13%).

W porównaniu z wrześniem, w październiku tego roku koleją podróżowało o 2,11 mln pasażerów więcej (+8,5%), praca przewozowa była o 34,15 mln pasażerokilometrów wyższa (+2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 540 tys. pociągokilometrów (+4%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera była o 3,7 km krótsza w porównaniu do września tego roku.

"Zapotrzebowanie na transport pasażerski sukcesywnie wzrasta. Październik to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku i najlepszy miesiąc od ogłoszenia w marcu 2020 r. w Polsce stanu epidemii. Wyniki te oznaczają, że każdego dnia koleją podróżowało średnio  ponad 870 tys. pasażerów. Październik to początek roku akademickiego. Wzrost zainteresowania koleją można wiązać m.in. z powrotem studentów na zajęcia stacjonarne po roku edukacji zdalnej" – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Liczba pasażerów kolei w październiku tego roku stanowi 86% liczby pasażerów z października 2019 r. – okresu przed wybuchem pandemii. Analogicznie praca przewozowa stanowi 86% pracy wykonanej w październiku 2019 r., zaś praca eksploatacyjna była o 3% wyższa niż dwa lata wcześniej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w październiku tego roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w październiku 2019 r.

PRZEWOZY TOWAROWE                  

Masa towarów przewiezionych w październiku wzrosła rok do roku o 1,3 mln ton (6,1%) i wyniosła 22 mln ton. Praca przewozowa, wyniosła 5,2 mld tonokilometrów, co w porównaniu z poprzednim rokiem było wzrostem o 0,3 mld tonokilometrów (5,8%). Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,4 mln pociągokilometrów – wzrost o 0,2 mln (2,2%), a średnia odległość przewozu była na tym samym poziomie i wyniosła 235 km.

W porównaniu do września 2021 r. podstawowe parametry rynku towarowego również były lepsze. W październiku masa przewiezionych towarów wzrosła o prawie 1 mln ton (4,7%), praca przewozowa wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (4,8%), a praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilometrów (4,7%). Średnia odległość była wyższa od wrześniowej o 1 km.

"Wzrasta rola kolejowego transportu towarów. Dane eksploatacyjne są najlepsze od października 2018 r. Pomimo spadku udziału w transporcie paliw kopalnych w transporcie kolejowym rynek umiejętnie przystosowuje się do realiów, szukając możliwości transportu towarów z innych sektorów. Wraz z rosnącymi potrzebami muszą wzrastać możliwości dostępu do infrastruktury przeładunkowej i większej przepustowości wpływającej na czas i cenę realizacji transportu" - zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Dane eksploatacyjne za październik były także większe w zakresie masy towarów i pracy przewozowej niż w analogicznym okresie 2019 r. W odniesieniu do masy towarów wzrost wyniósł 2,8%, a pracy przewozowej 2,9%. Spadek o 0,8% odnotowano w pracy eksploatacyjnej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W sierpniu 2021 r. z usług kolei skorzystało ponad 24,9 mln pasażerów. W porównaniu do sierpnia 2020 r. liczba podróżnych wzrosła o 23,7%. Jest to również najlepszy wynik od początku pandemii. Wzrost wyników przewozowych odnotowano również w transporcie towarów: przewieziono 21,2 mln ton, co oznacza wzrost o 12,3% w porównaniu z poprzednim rokiem.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W sierpniu br. z usług kolei skorzystało ponad 24,9 mln osób, co oznacza wzrost o 23,7% w porównaniu do sierpnia w 2020 r. Wzrosły również inne dane eksploatacyjne dot. przewozów pasażerskich. Wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 2 mld pasażerokilometrów, co oznacza wzrost o 33% względem sierpnia 2020 r. Praca eksploatacyjna wyniosła 15,9 mln pociągokilometrów (wzrost o 9,6%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 83 km (6 km więcej niż w sierpniu w 2020 r.).

W stosunku do 2019 r. w sierpniu 2021 r. kolej wybrało o 3,4 mln pasażerów mniej, co stanowiło 88% podróżnych z 2019 r., jednak z miesiąca na miesiąc różnice w liczbie pasażerów okresu sprzed pandemii z okresem obecnym są coraz mniejsze. Praca przewozowa była w tym przypadku niższa o 217,3 mln pasażerokilometrów (-9,5%), lecz praca eksploatacyjna osiągnęła rezultat wyższy o 0,8 mln pociągokilometrów (wzrost o 5,5%). O 3 km była również dłuższa średnia odległość przejazdu 1 pasażera.

"Sierpień okazał się dotychczas najlepszym miesiącem dla przewozów pasażerskich od wybuchu pandemii w marcu ubiegłego roku. Liczba podróżujących koleją sukcesywnie rośnie i zbliża do poziomu sprzed 2020 r. Rezultaty z miesięcy letnich wskazują, że nawet w nietypowej sytuacji związanej z COVID-19  kolej postrzegana jest jako bezpieczny środek podróżowania" podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki w sierpniu 2021 r. okazały się również lepsze w porównaniu do lipca tego roku. W ciągu miesiąca liczba pasażerów kolei wzrosła o 1,4 mln osób (o 5,9%), praca przewozowa o 156 mln pasażerokilometrów (8,2.%),  praca eksploatacyjna o 0,1 mln pociągokilometrów (tj. o 0,8%).

PRZEWOZY TOWAROWE

Sierpień był drugim z kolei miesiącem 2021 r., w którym masa przewiezionych towarów przekroczyła 20 mln ton. Przewiezione 21,2 mln ton  to wynik nawiązujący już do najlepszych miesięcy sprzed pandemii i oznacza wzrost w stosunku do wyników sprzed roku o 12,3%. Praca przewozowa osiągnęła rekordowe w tym roku 4,9 mld tonokilometrów, a wzrost w porównaniu do sierpnia 2020 r. wyniósł 8,9%. Wykonano pracę eksploatacyjną na poziomie 7,2 mln pociągokilometrów – wzrost o 8,9% do analogicznego okresu 2020 r., a średnia długość przewozu zamknęła się na poziomie 231 km, co oznaczało spadek o 7 km.

W 2019 r. lepsze wyniki odnotowano jedynie w marcu (21,7 mln ton) i październiku (21,4 mln ton), natomiast miniony miesiąc był lepszy niż sierpień 2019 r. o 1,8 mln ton (co oznaczało wzrost o 9%). Wzrosły także praca przewozowa – o 297,6 mln tonokilometrów (6,5%) i praca eksploatacyjna – o 0,5 mln pociągokilometrów (7,1%).

"Przewozy towarowe koleją nie tylko odbudowały się po pandemii, ale również cały czas się rozwijają. W sierpniu osiągnięto bardzo dobre wyniki masy przewiezionych towarów i pracy przewozowej. Warto zauważyć, że wzrost odnotowały zarówno małe, jak i duże spółki – osiągnięty wynik może świadczyć  o dobrej kondycji całego sektora przewozów towarowych, również w dynamicznie rozwijających się przewozach intermodalnych" – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Parametry przewozu towarów za sierpień były także większe od wyników lipcowych. Łączna masa towarów była większa o 0,5 mln ton (wzrost o 2,2%), praca przewozowa o 179 mln tonokilometrów (3,8%), a praca eksploatacyjna o 0,1 mln pociągokilometrów (1,5%). Średnia odległość przewozu była o 4 km dłuższa niż miesiąc wcześniej.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich zostały opublikowane na portalu statystycznym Urzędu Transportu Kolejowego Dane Kolejowe [tutaj]. W dziale Przewozy pasażerskie i Przewozy towarowe prezentowane są szczegółowe dane wraz z plikami danych za wcześniejsze lata.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

W lipcu 2021 r. z usług kolei skorzystało ponad 23,5 mln pasażerów. Liczba podróżnych wzrosła o ponad 24% względem lipca 2020 r. i był to najlepszy wynik od czasu wybuchu pandemii. Koleją w lipcu przewieziono ponad 20,7 mln ton ładunków - wzrost wyniósł ponad 12% w porównaniu z poprzednim rokiem.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W lipcu koleją podróżowało ponad 23,5 mln osób, co oznacza wzrost o 24,5% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r. Dużą skalą wzrostu odznaczają się również pozostałe dane eksploatacyjne w przewozach pasażerskich. Praca przewozowa w lipcu osiągnęła wartość 1,9 mld pasażerokilometrów (wzrost o 40% względem lipca 2020 r.), a praca eksploatacyjna 15,8 mln pociągokilometrów (wzrost o 8,6%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w lipcu wyniosła 81 km (9 km więcej niż rok temu).

"Okres wakacyjny po raz kolejny przyniósł wzrost liczby pasażerów. Kolej jest chętnie wybierana w okresie wakacji jako komfortowa alternatywa dla dalekich podróży własnym samochodem. Wyniki przewozowe w lipcu zazwyczaj charakteryzują się wzrostami. Jeszcze nie wróciliśmy do wyników sprzed pandemii, ale widoczny jest pozytywny trend" – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyniki w lipcu były również lepsze w porównaniu do czerwca tego roku. Liczba pasażerów w lipcu wzrosła o ponad 2,4 mln osób (11,5%), praca przewozowa o ponad 515 mln pasażerokilometrów (37,1%), a praca eksploatacyjna o prawie 1,6 mln (9,3%).

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich zostały opublikowane na stronie UTK w zakładce Dane Kolejowe.

PRZEWOZY TOWAROWE

Lipiec okazał się dla przewozów towarowych drugim najlepszym miesiącem w tym roku (po marcu). Wzrost masy ładunków oraz pracy eksploatacyjnej odnotowano względem lipca 2019 r. oraz lipca 2020 r. Koleją w lipcu bieżącego roku przewieziono 20,7 mln ton ładunków (wzrost o 12,3% w stosunku do lipca 2020 r.), praca przewozowa wyniosła 4,7 mld tonokilometrów (wzrost o 10,3%), natomiast praca eksploatacyjna wyniosła 7,1 mln pociągokilometrów (wzrost o 9,1%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku zmniejszyła się do 227 km (spadek o 4 km).

"Rynek kolejowych przewozów towarowych utrzymuje nieco wyższy poziom niż w 2019 r., co pozwala sądzić, że kolej poradziła sobie z wyzwaniem sprostania globalnej pandemii koronawirusa. Widoczny jest również systematyczny wzrost udziałów mniejszych przewoźników, którzy w ostatnich latach wkroczyli na polski rynek" – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Odnotowano również wzrost wszystkich parametrów względem czerwca. Masa ładunków wzrosła o 0,9 mln ton (4,6%), praca przewozowa o ponad 163,7 mln tonokilometrów (3,6%), a praca eksploatacyjna o prawie 0,4 mln pociągokilometrów (5,0%). Średnia odległość spadła o 2 km.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów towarowych zostały opublikowane na stronie UTK w zakładce Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W II kwartale 2021 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 92% pociągów pasażerskich oraz ponad 43% pociągów towarowych. Punktualność poprawiła się w porównaniu do I kwartału tego roku, kiedy dla pociągów pasażerskich wynosiła ponad 90%, a w przypadku pociągów towarowych niecałe 43%. Przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2021 r. ponad 426 tys. pociągów pasażerskich oraz ponad 111 tys. pociągów towarowych.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

Od kwietnia do czerwca 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 92,03% pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do pierwszego kwartału oznacza to wzrost o ponad 1,5 pkt procentowego. Najwyższy współczynnik punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale odnotowano w kwietniu – 94,01%. W maju współczynnik ten osiągnął wartość 92,62%, natomiast w czerwcu – 89,48%.

Wśród przewoźników pasażerskich uruchamiających więcej niż tysiąc pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa – 99,68%. Największy przewoźnik dalekobieżny – spółka PKP Intercity osiągnęła współczynnik punktualności na poziomie 78,01%. Średnie kwartalne opóźnienie pociągów wyniosło ponad 20 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz prawie 8 minut dla wszystkich pociągów.

Jako przyczyna opóźnienia, w II kwartale najczęściej była wskazywana naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek awarii. W kwietniu oraz czerwcu  znaczenie miało późne zgłoszenie gotowości do odjazdu, natomiast od maja poważny wpływ na punktualność wygenerowały niekorzystne warunki atmosferyczne. Na kolejnych pozycjach wśród przyczyn opóźnień znajdują się: niewłaściwa organizacja prac budowlanych  oraz samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi.

"Awarie taboru oraz późne zgłoszenie gotowości do odjazdu związane są bezpośrednio z działalnością przewoźników kolejowych. To zagadnienia, na które powinno się zwrócić szczególną uwagę, by zwiększyć punktualność. Niestety nadal jedną z przyczyn opóźnień jest niewłaściwa organizacja prac budowlanych. Lepsze planowanie robót może w wymierny sposób poprawić punktualność"  – zwraca uwagę dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

PRZEWOZY TOWAROWE

W drugim kwartale 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 43,34% pociągów towarowych. Najwyższą punktualność w tym okresie odnotowano w kwietniu – 45,19%. W maju współczynnik wyniósł 43,23%, natomiast w czerwcu 41,56%. Średnie opóźnienie pociągu towarowego w II kwartale wyniosło 693 minuty.

Szczegółowe wyniki punktualności w przewozach kolejowych za II kwartał 2021 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu UTK [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Gwałtowne burze z ulewnym deszczem, do których doszło wczoraj na zachodzie Europy, doprowadziły do poważnych problemów z funkcjonowaniem kolei na terenie Belgii i Niemiec. Na skutek powodzi wiele linii i pociągów zostało zalanych. Przewoźnicy zawieszają połączenia.

Do największych strat doszło w niemieckich krajach związkowych: Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii, gdzie zalanych zostało kilkaset kilometrów torów i wiele pociągów. W ocenie Deutsche Bahn powodzie w znacznym stopniu uszkodziły torowiska, zwrotnice, urządzenia sygnalizacyjne i nastawnice. Odcinek z Kolna do Dortmundu jest całkowicie nieczynny. Przewoźnicy kolejowi nie są w stanie oszacować poniesionych strat, dopóki woda nie opadnie. Nie wiadomo, kiedy ruch na uszkodzonych liniach zostanie wznowiony.

Sytuacja w Belgii również jest bardzo poważna, w związku z czym wiele połączeń zostało odwołanych. Największe straty odnotowano w prowincjach Namur, Luksemburg i Liège. Obecnie nie jeżdżą m.in. międzynarodowe składy z Kolonii do Luksemburga. Pasażerowie, którzy są w posiadaniu biletów na zawieszone pociągi, mogą przełożyć podróże lub otrzymać pełny zwrot środków.

W wyniku ostatnich burz i nawałnic na zachodzie Niemiec zginęły łącznie co najmniej 103 osoby. Z kolei w Belgii śmierć poniosło około 15 obywateli tego kraju. Służby obawiają się, że ofiar będzie znacznie więcej, ponieważ wiele osób wciąż uznaje się za zaginione.

pg

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na budowę nowego przystanku w mieście Koniecpol (woj. śląskie), na linii nr 61 Kielce – Fosowskie. Szacunkowa wartość zadania to około 1,5 mln złotych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. Nowy dwukrawędziowy peron zostanie wyposażony w wiaty, oświetlenie, nagłośnienie i oznaczenia. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Przewidziano też budowę ścieżek naprowadzających z wypukłą fakturą. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pasażerów planowany jest montaż monitoringu.

„Ogłoszenie przetargu na budowę przystanku Koniecpol Centrum to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnej miejscowości zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Nowy przystanek znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie koleją. Wszystko to dzięki Programowi Przystankowemu, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2025 roku prawie miliard zł na budowę i modernizację przystanków – wskazał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania: „Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum”, realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1,5 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2022 roku.

„Nowy przystanek Koniecpol Centrum to kolejne miejsce, które przybliży kolej mieszkańcom. W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej” – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Program Przystankowy w woj. śląskim

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. W województwie śląskim inicjatywa obejmuje na liście podstawowej 17 lokalizacji. Poza Koniecpolem Centrum to m.in. Rybnik Paruszowiec, Rybnik Niewiadom czy Rybnik Niedobczyce. Na liście rezerwowej ujęto 35 przystanków, takich jak: Racibórz Ostróg, Gliwice Sośnica, Mysłowice Kosztowy, Mikołów Fabryczna, Knurów Szpital, Zabrze Maciejów, Bytom Szombierki.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w poniedziałkowym wystąpieniu telewizyjnym, że od sierpnia podróż pociągiem lub samolotem na terenie tego kraju będą mogły odbyć tylko osoby posiadające certyfikat COVID-19 lub negatywny wynik testu. Nowe przepisy mają obowiązywać też w kinach czy restauracjach.

Macron oświadczył, że od początku przyszłego miesiąca niezaszczepieni bądź nieposiadający negatywnych i aktualnych wyników testu Francuzi nie wejdą do kawiarni, restauracji, szpitali czy centrów handlowych. Nie będą mogli także podróżować na pokładzie pociągów i samolotów oraz korzystać z placówek medycznych. Jak podaje dziennik „Le Figaro”, „dostęp do tych miejsc będzie zarezerwowany dla osób zaszczepionych dłużej niż piętnaście dni lub dla tych, które ostatnio uzyskały negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego”.

W instytucjach kultury i na wydarzeniach powyżej 50 osób, certyfikat potwierdzający szczepienie będzie wymagany już od 21 lipca. Miejsca wypoczynku i kultury będą go wymagały od osób powyżej 12 roku życia. Prezydent zaznaczył, że „ta lista może się jeszcze wydłużyć”.

Polityk wskazał też, że od 15 sierpnia na terenie Francji rozpoczną się obowiązkowe szczepienia lekarzy. Zapowiedział, że osoby, które nie przyjmą preparatu, będą karane. Regulacje mają objąć także pracowników placówek opiekuńczych. Francuskie media donoszą, że w odpowiedzi na wystąpienie, w przeciągu ostatniej doby na szczepienia zarejestrowało się blisko milion Francuzów.

Macron przyznał również, że rząd nie wyklucza przyjęcia przepisów wprowadzających obowiązkowe szczepienia dla wszystkich obywateli. Wyjaśnił, że ta decyzja będzie zależała od poziomu transmisji koronawirusa we Francji.

pg/mw

Trwa modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Budowane są m.in. zadaszenie peronów i szerokie przejście podziemne dla pasażerów. Inwestycja o wartości około 2 mld zł realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe zwiększy bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Prace mają zakończyć się w 2023 roku.

Przy przebudowie stacji pracuje ponad 70 podwykonawców i dostawców, ponad pół tysiąca osób i 150 jednostek sprzętu. Dzięki zadaniu pasażerowie kolei zyskają kryte perony, nowe przejście podziemne, ruchome schody, windy oraz nowoczesny system informacji. Urządzenia i systemy informatyczne zapewnią lepsze zarządzanie ruchem na Warszawskim Węźle Kolejowym.

Pod nowym zadaszeniem, o długości 200 metrów i szerokości 150 metrów, znajdzie się 8 peronów. Konstrukcja zostanie oparta na 60 słupach, a jej powierzchnia wyniesie 35 tys. m2. We wrześniu bieżącego roku pasażerowie Warszawy Zachodniej skorzystają z kładki nad torami, która zapewni połączenie Ochoty i Woli. Obecnie powstają schody konstrukcji.

Przy ul. Tunelowej budowane są trzy nowe perony, szerokie przejście z infrastrukturą dworcową oraz konstrukcja przyszłego tunelu tramwajowego. Prace skupiają się obecnie na płycie stropowej obiektu. Następnie powstanie wykop pod nowy dworzec podziemny – aktualnie wznoszony jest budynek potrzebny do obsługi stacji. Roboty obejmują także remont wiaduktu kolejowego nad al. Prymasa Tysiąclecia.

Pociągi na stacji Warszawa Zachodnia kursują zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy. Podróżni korzystają z połączeń dalekobieżnych i regionalnych. Oznaczenia, tablice oraz komunikaty głosowe zapewniają pasażerom aktualne informacje.

Projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” ma wartość 2 mld zł netto. Inwestycja ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Pomorska Kolej Metropolitalna SA rozpoczęła montaż paneli fotowoltaicznych w okolicy przystanku PKM Gdańsk Matarnia, na nasypie kolejowym przy siedzibie samorządowej spółki. Dzięki tej inwestycji PKM będzie mogła zaspokoić około 5% rocznego zapotrzebowania na prąd korzystając z odnawialnych źródeł energii.


W czerwcu ruszyły prace związane z elektryfikacją linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Nie jest to jedyny proekologiczny projekt realizowany przez samorządową spółkę PKM SA. Na nasypie wzdłuż torowiska zlokalizowanego pomiędzy siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej a przystankiem PKM Gdańsk Matarnia stawiane są dwie mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 50 kWp każda. Pozwolą one w ciągu roku wyprodukować ok. 100 MWh energii. To mniej więcej tyle, ile zużywa w ciągu roku ponad 70 gospodarstw domowych, a w przypadku przewoźnika będzie to około 5% rocznego zapotrzebowania energetycznego spółki. Wielkość budowanej farmy wynika bezpośrednio z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który aktualnie nie pozwala na założenie większej instalacji.

Według szacunków, minimum 95% wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane na potrzeby własne PKM SA. Pozostała część zostanie rozliczona z Energa-Operator w systemie prosumenckim. Dzięki tak wysokiej autokonsumpcji Pomorska Kolej Metropolitalna nie będzie musiała oddawać nadwyżki energii.

„Biorąc pod uwagę aktualne ceny energii elektrycznej, a także brak dotacji na realizację tego przedsięwzięcia, inwestycja ta powinna się nam zwrócić w mniej niż 8 lat. Jednak największym plusem tego rozwiązania jest rozpoczęcie przez PKM korzystania z odnawialnych źródeł energii, dzięki czemu zmniejsza się nasz ślad węglowy. W połączeniu z realizowaną przez nas obecnie elektryfikacją można stwierdzić, że przyszłość kojarzonej z czerwonymi przystankami linii PKM jest coraz bardziej zielona” – mówi Grzegorz Mocarski, prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA.

W mikroinstalacji zostaną zastosowane jednakowe moduły monokrystaliczne, które cechują się m.in. wysoką jakością modułów oraz niską awaryjnością. Trwałość paneli fotowoltaicznych zapewnia możliwość wykorzystania ich wydajności po 25 latach na poziomie ponad 80%.

Województwo pomorskie znajduje się obecnie na 3. miejscu w Polsce pod względem produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

„Inwestycje takie, jakie m.in. realizowane są przez PKM, w skali całego województwa pozwalają nie tylko zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, ale także poprawić bilans energetyczny i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu. Dlatego też cały czas rozwijamy najbardziej przyszłościowy, ekologiczny transport, jakim jest kolej” – komentuje Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Źródło tekstu: PKM SA/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram