fbpx

Podczas środowego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Dzięki uchwale rząd chce zapewnić lokalnym społecznościom lepszy dostęp do transportu kolejowego. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

Najważniejsze rozwiązania

Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa. Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym.

Zmianie ulegną dokumenty związane z bezpieczeństwem, wydawane przewoźnikom kolejowym, aby umożliwiać im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków.

Najważniejsze rozwiązania:

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Chodzi o nowe linie kolejowe zbiegające się w CPK jako głównym węźle transportowym kraju. Dzięki budowie kolei dużych prędkości dojazd z każdej polskiej aglomeracji do CPK i Warszawy zajmie do 2,5 godziny. Inwestycje towarzyszące obejmą także budowę i przebudowę dróg publicznych oraz powstanie urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego.

Inwestycje kolejowe

Realizacja kolejowej części Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowi podstawowy element przedsięwzięcia, pozwalający na skomunikowanie CPK z Warszawą i Łodzią oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, obejmujących dostępnością wszystkie regiony kraju. Łącznie w ramach Programu CPK powstanie prawie 1800 km nowych linii kolejowych.

Skomunikowanie CPK z najbliższymi dużymi miastami – Warszawą i Łodzią – zostanie zrealizowane przez budowę nowej linii kolejowej dużych prędkości. Umożliwi to osiągnięcie czasu przejazdu z CPK do Warszawy ok. 15 minut, a z CPK do Łodzi ok. 30 minut. Oznacza to, że czas przejazdu do CPK będzie konkurencyjny względem obecnego czasu dojazdu do podstawowych lotnisk obu miast.

W węźle kolejowym CPK będą odgałęziały się linie kolejowe m.in. w kierunku Płocka i Gdańska oraz Centralnej Magistrali Kolejowej obsługującej Katowice i Kraków. Nowe linie kolejowe na przecięciach z istniejącymi liniami zostaną wyposażone w łącznice zapewniając możliwość obsługi CPK również pociągami podmiejskimi i regionalnymi.

W bezpośredniej bliskości terminala lotniczego zlokalizowany zostanie dworzec kolejowy.

Dalsze etapy prac pozwolą na istotną poprawę skomunikowania CPK z wszystkimi regionami kraju – przez budowę nowych elementów sieci kolejowej oraz stworzenie ogólnokrajowego systemu międzyregionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Docelowo planowane jest połączenie Warszawy i CPK z każdą z głównych aglomeracji Polski w czasie do 2,5 godziny.

Inwestycje drogowe

Inwestycje towarzyszące dotyczące sieci dróg krajowych pozwalają na efektywną obsługę komunikacyjną CPK. Transport drogowy stanowić będzie – oprócz kolei – istotny sposób skomunikowania lotniska z otoczeniem.

Chodzi o rozbudowę autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku oraz budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (drogi A50 i S50), a także trasy ekspresowej S10 na odcinku Toruń – Płock – Naruszewo (węzeł z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej). Łącznie powstanie ok. 400 km nowych dróg ekspresowych.

Inwestycje lotnicze

Inwestycje towarzyszące dotyczące budowy urządzeń i obiektów do obsługi ruchu lotniczego są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Rząd planuje konsolidację Państwowych Przedsiębiorstw Samochodowych – wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z propozycją, spółki PKS mają trafić pod nadzór ARP i PKP.

O szczegółach czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa”. Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku weszła w życie ustawa na mocy której pod nadzór resortu Aktywów Państwowych trafiło ponad 200 państwowych firm. Wśród nich znalazły się spółki działające w ramach PKS i PKP.

Jak czytamy w nowym projekcie, minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. W wyniku przeprowadzonych wstępnych analiz resort doszedł do wniosku, że mogą one działać tylko w ramach jednego, skonsolidowanego podmiotu. W celu weryfikacji tej koncepcji konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych analiz i opracowanie biznesplanu. Zgodę na konsolidację PKS-ów będzie musiał także wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister Aktywów Państwowych zarekomendował, aby w celu przeprowadzenia koniecznych prac analitycznych, wykonywanie praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach PKS przekazać Polskim Kolejom Państwowym S.A. W projekcie podkreślono, że spółka ta posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie transportu, zaplecze analityczne a także instrumenty finansowe i prawne. Z kolei inne spółki, w których udział państwa jest nieznaczny albo są nierentowne, mają trafić pod nadzór Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z proponowanymi przepisami wykonywanie praw z akcji nad spółkami Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Pełna lista rozwiązań zawartych w projekcie:

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie miałaby przejąć nadzór nad spółkami:
- PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
- PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
- Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
- Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nadzorowałaby spółki:
- "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
- WARS S.A.

Minister właściwy do spraw gospodarki objąłby nadzór nad spółkami:
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.,
- Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie rządu projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 roku. Za jego opracowanie odpowiada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

pg

Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ­– czytamy w komunikacie na stronie Centrum Informacyjnego Rządu.

Do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzono kolejne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie niektórych sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o branżę publicznego transportu zbiorowego, ciepłowniczą, lotniczą czy kinematograficzną. Wprowadzono także udogodnienia dla tzw. ozdrowieńców, którzy zdecydowali się oddać krew lub osocze, aby leczyć innych zakażonych na COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

Zgodnie z zamieszczoną przez CIR infografiką ozdrowieńcy, którzy oddali krew lub osocze w celu pomocy osobom zakażonym koronawirusem, mają uzyskać 33% ulgi na przejazdy autobusami i koleją.

CIR podało, że rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach

Źródło tekstu: premier.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram