fbpx

Komisja Europejska w swoim komunikacie prasowym z 12.03.2021 roku powiadomiła o tym, że negocjatorom Parlamentu Europejskiego i Rady udało się osiągnąć porozumienie w sprawie drugiej edycji instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Tymczasowe porozumienie między Parlamentem a Radą osiągnięte w czwartek (11 marca) wieczorem określa ramy wykorzystania funduszy europejskich w obrębie instrumentu "Łącząc Europę" w latach 2021-2027. W ramach programu finansowane będą projekty w dziedzinie transportu, energii i cyfryzacji. Zapewniono również zakończenie do 2030 r. najważniejszych projektów transeuropejskich, takich jak Rail Baltica, wprowadzenie sieci 5G do ważnych osi transportowych etc.

Obszary finansowania w kolejnej edycji

Zgodnie z ustaleniami, wysokość ogólnego budżetu w ramach instrumentu "Łącząc Europę" wyniesie około 30 mld euro po cenach z 2018 r. (lub 33,71 mld euro w cenach bieżących).

Jak wynika z porozumienia, budżety dla poszczególnych sektorów wyniosą (w cenach bieżących):

Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną projekty związane z modernizacją infrastruktury transportowej oraz projekty transgraniczne, które stanowią unijną wartość dodaną. Około 10 mld euro przeznaczonych na transgraniczne projekty transportowe pochodzić będzie z funduszy spójności i pomoże państwom UE uzupełnić brakujące połączenia transportowe. Część środków, a dokładnie w wysokości 1,4 mld euro, zostanie przeznaczona na dalszy rozwój transeuropejskich sieci transportowych (TEN-T), zwłaszcza na jak najszybszą realizację znaczących i brakujących transgranicznych projektów kolejowych, które zostaną wybrane przez Komisję Europejską na podstawie konkurencyjności.

Założenia w sektorze transportowym

Kolejna edycja instrumentu „Łącząc Europę” w dziedzinie transportu zakłada promocję interoperacyjnych i multimodalnych sieci, służących rozwojowi i modernizacji infrastruktury kolejowej, drogowej i morskiej oraz infrastruktury wykorzystywanej w żegludze śródlądowej. CEF ma też wesprzeć bezpieczną mobilność.

Jak wynika z porozumienia, w kolejnej edycji CEF będzie się skupiał na wsparciu celów Strategii inteligentnej i zrównoważonej mobilności, tworząc podwaliny systemu transportowego UE, będącego w stanie dokonać ekologicznej i cyfrowej transformacji, stając się przy tym bardziej odpornym na przyszłe kryzysy.

Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie, efektem wspomnianych działań będzie 90% redukcja emisji do 2050 roku, którą ma zapewnić inteligentny, konkurencyjny, bezpieczny, dostępny i przystępny cenowo system transportowy. Priorytetowo będą traktowane środki transportu przyjazne dla środowiska, między innymi kolej, oraz działania związane z rozwojem punktów ładowania dla pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Celem CEF jest także dążenie do dostosowania infrastruktury tak, by przyczynić się do poprawy mobilności wojskowej na obszarze UE i umożliwić jej wykorzystanie zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. Na poprawę mobilności wojskowej przewidziano osobny budżet z puli środków na obszar transportu, wynoszący 1,69 mld euro.

Osiągnięte porozumienie ma charakter tymczasowy i na dalszych etapie musi zostać formalnie zatwierdzone zarówno przez Parlament Europejski, jak i Radę.

Źródło tekstu: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Reforma praw pasażerów kolei zwiększy prawa wszystkich pasażerów, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Ułatwi również przewożenie rowerów w pociągach. 25 stycznia Rada Europejska przyjęła zmienione przepisy, które obejmują również wiele innych udoskonaleń. Łatwiej będzie m.in. zmienić trasę i popularniejsze staną się bilety przesiadkowe, co zapewni większą ochronę w razie utraty połączenia.

Rozporządzenie to stanowi istotny postęp, jeśli chodzi o dostępność usług kolejowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe będą musieli dostosować się do nowych przepisów i sprawić, że usługi kolejowe stopniowo staną się dostępne dla wszystkich użytkowników. Kolejnym przełomem jest obowiązek zapewnienia miejsc dla rowerów w pociągach, które zazwyczaj nie są w stanie oferować usług transportowych »od drzwi do drzwi«. Integracja niezmotoryzowanych rodzajów transportu poprawi mobilność pasażerów i zwiększy atrakcyjność kolei” ­– podkreśla Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady Unii Europejskiej.

Najważniejsze nowości

Zwiększono liczbę różnych usług kolejowych, w odniesieniu do których pasażerowie zyskają lepszą ochronę, gdyż liczne zwolnienia dopuszczone w obecnym rozporządzeniu zostaną stopniowo wycofane.

W przyszłości osobom z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się będą przysługiwały większe prawa, jako że zwolnienie pociągów regionalnych z większości przepisów dotyczących takich osób zostanie całkowicie wycofane do 2023 r. Gdy to nastąpi, we wszystkich pociągach regionalnych i dalekobieżnych w Unii zapewnione zostanie prawo do otrzymania pomocy przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, o ile dostępny będzie odpowiednio wyszkolony personel. Inne usprawnienia obejmują prawo do zakupu biletu w pociągu, jeżeli wcześniejszy zakup biletu nie był możliwy, lepsze informowanie pasażerów, szkolenie personelu i jaśniejsze zasady odszkodowań za zagubiony lub uszkodzony sprzęt ułatwiający poruszanie się. Wyprzedzenie, z jakim osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się muszą zwrócić się o pomoc, zostanie skrócone z minimalnie 48 do 24 godzin. Przewoźnicy będą też zachęcani do dobrowolnego ustalania krótszych terminów.

Aby zachęcić do korzystania z transportu niezmotoryzowanego, ułatwi się pasażerom zabieranie rowerów do wagonu. Przedsiębiorstwa kolejowe będą musiały wydzielić miejsca na rowery i informować pasażerów o ich dostępności. Ogólna zasada nakaże zapewnienie w każdym pociągu miejsca na co najmniej cztery rowery. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przedsiębiorstwa kolejowe mogą określić inną liczbę miejsc na rowery w zależności od rodzaju usługi, długości pociągu i przewidywanego zapotrzebowania na przewóz rowerów. Państwa członkowskie mogą też zwiększyć tę liczbę, jeżeli zapotrzebowanie okaże się wyższe. Wymogi dotyczące miejsc na rowery będą miały zastosowanie do taborów nowo zamawianych lub taborów starszych, przechodzących gruntowną modernizację.

Przedsiębiorstwa kolejowe zostaną zachęcone do zwiększenia oferty biletów przesiadkowych. Są to bilety jednorazowe, ważne na kilka kolejnych odcinków podróży. Umożliwiają skorzystanie z prawa do zmiany trasy i do odszkodowania w przypadku opóźnień lub utraty połączenia. Zapewnianie biletów przesiadkowych będzie obowiązkowe, jeśli pociągi w ramach tej samej podróży będzie obsługiwać jedno przedsiębiorstwo kolejowe, na przykład gdy podróż wymagać będzie przesiadki z pociągu regionalnego do dalekobieżnego.

Pasażerowie będą musieli być wyraźnie informowani o tym, czy bilety sprzedawane przez przedsiębiorstwo kolejowe w ramach jednej transakcji handlowej stanowią bilet przesiadkowy. W razie braku tej informacji przedsiębiorstwo kolejowe będzie ponosiło taką samą odpowiedzialność jak przy sprzedaży biletów przesiadkowych.

Nowe przepisy doprecyzowują i poszerzają zasady ochrony w przypadkach, gdy pasażerowie muszą zmienić trasę, aby dotrzeć do celu. Przedsiębiorstwo kolejowe we wszystkich okolicznościach będzie zobowiązane do podjęcia próby takiej zmiany, nawet jeśli wiązać się to będzie z podróżowaniem alternatywnymi środkami transportu. Jeśli przedsiębiorstwo nie zdoła przedstawić pasażerowi dostępnych opcji w ciągu 100 minut, pasażer będzie mógł samodzielnie skorzystać z alternatywnego transportu publicznego, a przedsiębiorstwo będzie musiało zwrócić mu poniesione koszty.

Minimalne odszkodowanie za opóźnienie nie ulegnie zmianie: 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Klauzula siły wyższej w odniesieniu do odszkodowania za opóźnienie zagwarantuje pewność prawa i wyrówna warunki działania względem innych rodzajów transportu, dla których takie klauzule już istnieją. Przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w okolicznościach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub kryzysy zdrowotne, np. spowodowane pandemią. Zwolnienie to nie będzie obejmowało strajków pracowników kolei. Ponadto obowiązek dokonania zmiany trasy zostanie utrzymany nawet wtedy, gdy wystąpi siła wyższa.

Ponieważ wniosek przewiduje minimalny poziom ochrony, przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić surowsze przepisy, aby chronić prawa pasażerów, i są do tego zachęcane.

Procedura

Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Akt musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, a następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zacznie obowiązywać dwa lata później. Jedynym wyjątkiem są wymogi dotyczące miejsc na rowery, które zaczną obowiązywać cztery lata po wejściu rozporządzenia w życie.

Formalne przyjęcie nowego aktu było możliwe dzięki wstępnemu porozumieniu, które prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 1 października 2020 r. Uzgodniony tekst został następnie zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli 21 października 2020 r.

Źródło tekstu: consilium.europa.eu/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram