fbpx

W tym roku już ponad 1200 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego przygotowuje kolejne zajęcia, a ich tematy konsultuje z przedstawicielami rynku kolejowego. By wskazać, jakie są potrzeby szkoleniowe wystarczy wypełnić krótką ankietę.

Liczba uczestników szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) w roku 2021 r. wynosi już 1224 osób. Łącznie w ramach ABK w zajęciach uczestniczyło niemal 2400 osób. To już ponad połowa z planowanej minimalnej liczby przeszkolonych. Realizację Projektu zaplanowano do 30 czerwca 2023 r. Do tego czasu planowana jest organizacja szkoleń prowadzonych zarówno przez trenerów wewnętrznych UTK jak również przez ekspertów zewnętrznych.

"Komunikacja z uczestnikami rynku kolejowego i szybkie odpowiadanie na pojawiające się trudności i wątpliwości, to ważny obszar działania UTK. Otwarta postawa pracowników Urzędu oparta na chęci dzielenia się ekspercką wiedzą pozwala nam nie tylko szybko rozwiązywać pojawiające się problemy, ale również zapobiega ich powstawaniu" – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Cieszy mnie, że przez ostatnie lata szkolenia organizowane przez UTK stały się nie tylko źródłem wiedzy dotyczącej zmian przepisów, ale przede wszystkim stały się platformą wymiany doświadczeń zawodowych pracowników branży kolejowej. Udało nam się stworzyć przestrzeń gdzie uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi funkcjonowania systemu kolejowego – za co jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom szkoleń" – dodaje Prezes UTK.

By jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby uczestników szkoleń, UTK przygotował ankietę, której wypełnienie zajmie do 5 min. Udział w badaniu pozwoli lepiej planować tematykę szkoleń realizowanych w dalszym okresie realizacji projektu.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego zapraszają pasażerów kolei na spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu „Dni Pasażera”. Najbliższe z nich rozpocznie się 28 maja 2021 roku o godzinie 10. UTK czeka na zgłoszenia uczestników do 27 maja.

„Dzień Pasażera” to kampania informacyjna poświęcona prawom pasażerów kolei prowadzona przez Urząd Transportu Kolejowego od wielu lat. Podczas spotkań podróżni mają okazję uzyskać bezpłatne porady i informacje na temat przysługujących im praw. Z uwagi na ograniczenia epidemiczne w tym roku spotkania będą prowadzone w formie wideokonferencji.

„W ubiegłych latach spotykaliśmy się z pasażerami bezpośrednio na dworcach kolejowych i wyjaśnialiśmy wszystkie wątpliwości związane z podróżą koleją. Mimo obecnej sytuacji epidemicznej chcemy kontynuować rozmowy z podróżnymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na realizację »Dni Pasażera« w formie zdalnej. Rok 2021 to Europejski Rok Kolei. Chcemy promować kolej jako zrównoważony, innowacyjny i bezpieczny środek transportu. Jestem przekonany, że spotkania w formie zdalnej w ramach cyklu »Dni Pasażera« pomogą bezproblemowo podróżować koleją” mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10:00-15:00 eksperci z Urzędu Transportu Kolejowego podczas spotkania online będą odpowiadali na pytania uczestników. Będzie to świetna okazja, aby podczas rozmowy wyjaśnić wątpliwości i poszukać rozwiązań konkretnych problemów związanych z podróżą pociągiem.

UTK zachęca wszystkich zainteresowanych do wysyłania zgłoszeń przez [formularz internetowy] ze wskazaniem konkretnej godziny oraz określeniem tematyki planowanego spotkania. Wcześniejsze zgłoszenie tematu pozwoli ekspertom przygotować się do rozmowy i jak najlepiej odpowiedzieć na pytania zadane przez podróżnych.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy

Opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego, działania szkoleniowe oraz opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach - to podstawowe cele projektu „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego i Instytutem Transportu Samochodowego.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 12 kwietnia 2021 roku trwa rekrutacja na szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”. Jest ono realizowane w projekcie pn.: „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a partnerami: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) i Instytut Transportu Samochodowego (ITS). Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Kto może być uczestnikiem szkolenia „Różni podróżni”

Uczestnikami szkolenia "Różni podróżni" mogą być pracownicy mikro, małych, średnich (MŚP) i dużych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w obszarze kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego.

W 2-dniowym szkoleniu dla pracowników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 1) uczestniczyć mogą pracownicy zajmujący następujące stanowiska:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  sprzedawca biletów,
 3.  pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera,
 4.  pracownik infolinii,
 5.  członkowie drużyny konduktorskiej,
 6.  pracownik świadczący usługi asysty na dworcu,
 7.  kontroler biletów,
 8.  kierowca,
 9.  motorniczy,
 10.  pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi,
 11.  trenerzy wewnętrzni;
 12.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 13.  sprzedawca biletów,
 14.  pracownik obsługi dworca;
 15.  pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
 16.  pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
 17.  pracownicy podwykonawców przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.

W 4-godzinnym szkoleniu dla kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego (szkolenie typ 2) uczestniczyć mogą:

 1.  pracownicy przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska:
 2.  prezes/dyrektor,
 3.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 4.  pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska:
 5.  prezes/dyrektor,
 6.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 7.  pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska:
 8.  prezes/dyrektor,
 9.  wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
 10.  przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.

Warunkiem udziału pracowników w szkoleniu typu 1 jest wcześniejszy udział kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego w szkoleniu typu 2. Składane wnioski muszą zatem wskazywać uczestników szkolenia typu 1 i typu 2 łącznie.

Szczegółowe informacje, listę wymaganych dokumentów, wnioski o udział w szkoleniu oraz instrukcję ich wypełnienia można znaleźć na [stronie] UTK.

Źródło tekstu: Urząd Transportu Kolejowego/Serwis Kolejowy

Jakie są zasady certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, jak zarządzać zmianami w pojazdach kolejowych, a także jak złożyć wniosek w OSS – to niektóre tematy nowych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Zajęcia ruszają od 24 marca 2021 r. Podobnie jak dotychczas, organizowane będą zdalnie.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

Na warsztaty można zapisywać się na stronie ABK od 16 marca 2021 r.

W ramach prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego projektu Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego do czerwca 2022 r. przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia dla minimum 3 tys. przedstawicieli rynku kolejowego.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów i kandydatów na maszynistów mają obowiązek informowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o organizowanych szkoleniach i egzaminach na licencję i świadectwo maszynisty. UTK przypomina o zasadach obowiązujących w tej kwestii. Urząd zachęca do korzystania z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo, który pomoże wypełnić formularze w taki sposób, by do UTK trafiła zgodna z przepisami, pełna informacja. Wprowadzenie jej do systemu sprawi, że przesłanie w tradycyjnej formie nie będzie już potrzebne.

Przepisy prawa przewidują przekazanie Prezesowi UTK:

W pierwszym przypadku powiadomienie powinna przekazać osoba upoważniona przez przedsiębiorcę prowadzącego dany ośrodek. Można ją wskazać zarówno we wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, jak i zgłosić w dowolnym czasie przesyłając do Prezesa UTK upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu (zgodnie z treścią wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wymóg ten nie dotyczy natomiast przekazywania kopii protokołów z przeprowadzonych egzaminów, które mogą przesyłać również inni pracownicy ośrodka.

Co powinny zawierać poszczególne dokumenty?

Przy zgłaszaniu egzaminu na świadectwo osoba upoważniona wskazuje przynajmniej:

W odróżnieniu od kursu na licencję maszynisty ośrodki nie muszą informować o planowanych szkoleniach na świadectwo maszynisty. Podanie nazw zarządców infrastruktury, na których odbędzie się część praktyczna egzaminu oraz wskazanie składu komisji egzaminacyjnej także nie jest konieczne.

 1. Zgłoszenie szkolenia na licencję maszynisty:
  • data rozpoczęcia i zakończenia kursu,
  • miejsce przeprowadzenia części praktycznej (adres sali wykładowej) oraz
  • miejsce przeprowadzenia szkolenia praktycznego (adres punktu zaplecza technicznego, lokomotywowni itp.),
  • informację o liczbie uczestników szkolenia, którą można uzupełnić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia.
 2. Zgłoszenie egzaminu na licencję maszynisty:
  • data egzaminu,
  • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
  • skład komisji egzaminacyjnej,
  • liczba uczestników.
 3. Kopia protokołu z egzaminu na licencję maszynisty:
  • nazwa ośrodka i jego adres,
  • numer identyfikacyjny ośrodka,
  • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
  • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
  • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem egzaminatora prowadzącego,
  • liczba uczestników,
  • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin, wraz z jego wynikiem,
  • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
 4. Zgłoszenie egzaminu na świadectwo maszynisty:
  • datę egzaminu,
  • miejsce jego przeprowadzenia (adres sali egzaminacyjnej),
  • liczbę uczestników.
 5. Kopia protokołu z egzaminu na świadectwo maszynisty:
  • nazwa ośrodka
  • data egzaminu oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • miejsce przeprowadzenia egzaminu (adres sali egzaminacyjnej),
  • data sporządzenia protokołu i miejsce jego sporządzenia (miejscowość),
  • skład komisji egzaminacyjnej wraz ze wskazaniem zespołów do przeprowadzenia obu części egzaminu oraz egzaminatorów prowadzących,
  • liczba uczestników dopuszczonych do poszczególnych części egzaminu,
  • wykaz uczestników, którzy zdali egzamin;
  • wskazanie kategorii i podkategorii świadectwa maszynisty oraz typów pojazdów kolejowych, do prowadzenia których nabyli uprawnienia uczestnicy, którzy zdali egzamin,
  • dane o infrastrukturze kolejowej, które podlegają wpisowi do świadectwa maszynisty (nazwy zarządców infrastruktury, wykaz urządzeń kontrolujących czujność maszynisty i urządzeń kontroli prowadzenia pociągu, stosowanych na tych infrastrukturach, linie/odcinki linii kolejowych obejmujące przejścia graniczne z sąsiednimi państwami),
  • podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

Aby wypełnić powyższy obowiązek informacyjny, wystarczy od tej pory skorzystać z systemu Kolejowe e-Bezpieczeństwo (KeB). Przy uzupełnianiu odpowiedniego formularza w module „Zgłoszenia dotyczące szkoleń i egzaminów” system wskaże, których danych brakuje oraz zasygnalizuje, gdy termin na przekazanie zgłoszenia już minął. Użycie tej formy komunikacji sprawi, że tradycyjna wysyłka nie będzie już potrzebna. W przypadku protokołów z egzaminów konieczne będzie załączenie skanów uprzednio wygenerowanych i wydrukowanych dokumentów. Muszą one zawierać podpisy członków komisji egzaminacyjnej. O zachowaniu terminu będzie decydowała data zatwierdzenia formularza w systemie.

Pozostając przy powiadamianiu w dotychczasowy sposób należy pamiętać, że akceptowana jest jedynie forma pisemna lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Tylko kopie protokołów mogą być przesyłane pocztą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu. O zachowaniu wymaganego 14-dniowego terminu decydować będzie data nadania oryginału w formie papierowej lub przesłania na skrzynkę ePUAP lub data nadania oryginału w formie papierowej. Dużym ułatwieniem w tym przypadku będzie założenie konta instytucjonalnego na platformie ePUAP. Więcej na ten temat, można znaleźć [na stronie UTK].

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram