fbpx

Redakcja Serwisu Kolejowego organizuje konkurs „Kolej na zdjęcie”, w którym do wygrania są egzemplarze kultowej w kręgach kolejowych książki „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”. Nagrody swoim podpisem uświetnił sam autor – Piotr Milewski.

Przeprowadzany na fanpage Serwisu Kolejowego konkurs „Kolej na zdjęcie” jest przeznaczony dla osób pełnoletnich i ma na celu promowanie kultury kolejowej poprzez fotografię. Każdy z uczestników, dzieląc się zdjęciem swojego autorstwa, ma pokazać, jak osobiście widzi świat kolei. Wielka, pulsująca infrastruktura i tysiące kilometrów torów, a może zabytkowa lokomotywa spokojnie stojąca w skansenie? Pozostawiamy to Wam! Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2020 r.

Dodatkowe informacje i strona z konkursem dostępne są [tutaj].

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Kolej na zdjęcie”

§ 1. Przepisy ogólne

1. Organizatorem konkursu jest redakcja “Serwis Kolejowy”, zarejestrowana w rejestrze czasopism/dzienników w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Toruniu ul. Piekary 49/51 87-100 Toruń.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/serwiskolejowypl (zwanej dalej

“Fanpage”).

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

skończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

4. Konkurs trwa od 07.12.2020 do 21.12.2020 do godziny: 17:00.

5. Uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę fotograficzną, wykonaną samodzielnie, nienagradzaną w innych konkursach.

6. Pracę konkursową należy dostarczyć poprzez umieszczenie jej w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, na Fanpage.

7. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, potwierdzonym, że:

 - posiada prawa autorskie do przekazanej pracy,

 - nie narusza praw osób trzecich,

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

8. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 21.12.2020 za pośrednictwem Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub

aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: zrobieniu najbardziej kreatywnego zdjęcia z motywem kolei.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcia, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 5. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie są: książki z autografami ich autora Piotra Milewskiego “Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”.

2. Nagrody będą przesłane pocztą.

3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

§ 6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Redakcja Serwisu Kolejowego

Ponad dziewięć tysięcy kilometrów trasy, dwa kontynenty, osiem stref czasowych i prawie 90 miast – a wszystko to przez blisko tydzień jazdy. Tak w dużym skrócie można scharakteryzować podróż Koleją Transsyberyjską. Sprawdź, co warto wiedzieć i jak przygotować się do przemierzenia Rosji na pokładzie pociągu.

Historia w pigułce

Budowa najbardziej znanej i najdłuższej trasy kolejowej na świecie ruszyła 31 maja 1891 roku. Plany rozpoczęcia tego wielkiego przedsięwzięcia istniały już wcześniej, jednak zostały wcielone w życie dopiero z polecenia rosyjskiego cara Aleksandra III. Prace rozpoczęły się w dwóch miejscach: na wschodzie – w mieście Czelabińsk i na zachodzie – we Władywostoku. Proces powstawania kolejnych odcinków trasy trwał przez następne 25 lat i było w niego zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy robotników. Co ciekawe, czasopisma z epoki podają, że nawet 1/5 osób pracujących przy budowie trasy stanowili Polacy. Sieć została oddana do użytku w 1916 roku. Od tamtego czasu pasażerowie kolei mogą przemierzać całą długość terytorium Rosji na pokładzie pociągów. Było to jedno z najodważniejszych przedsięwzięć budowlanych przełomu XIX i XX wieku.

Trasy Kolei Transsyberyjskiej

Podróżnicy mogą wybierać spośród kilku szlaków. Główny to linia transsyberyjska. Prowadzi ona z Moskwy do Władywostoku i przebiega przez Niżny Nowogród, Perm, Jekaterynburg, Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk, Irkuck, a następnie Ułan-Ude i Czytę. Łączna długość jej torów liczy 9288,8 kilometrów. W skład trasy wchodzi odcinek prowadzący wzdłuż brzegu Jeziora Bajkał, przez podróżników szczególnie ceniony za piękne krajobrazy. Od 2002 roku linia jest całkowicie zelektryfikowana.

Jedną z gałęzi linii transsyberyjskiej jest linia transmandżurska, nazywana też wschodniochińską. Pokrywa się ona z trasą główną do miejscowości Tatraskaja, a następnie biegnie do stolicy Chin. Jej łączna długość to 8803 kilometry. Wszystkie miasta na trasie to kolejno: Moskwa, Irkuck, Ułan-Ude, Chita, Harbin i Pekin. Podróż zajmuje około sześciu dni.

Z kolei trasa linii transmongolskiej pokrywa się z linią transsyberyjską do miasta Ułan-Ude na wschodnim brzegu Bajkału. Przebiega przez Mongolię, w tym jej stolicę Ułan Bator. To najkrótsza trasa kolejowa łącząca stolicę Rosji z Pekinem – liczy 7624 kilometrów torów.

Kolejny ważny szlak transsyberyjski to linia bajkalsko-amurska. Jest ceniona przez turystów ze względu na swój pierwotny, nieodkryty charakter. Trasa przez Moskwę, Tajszet, Siewierobajkalsk i Sowiecką Gawań ma długość 7828 kilometrów.

Rodzaje wagonów i koszty przejazdu

Piotr Milewski, podróżnik i autor książki „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej”, podkreśla, że zakres cen za podróż Transsibem jest bardzo szeroki. Koszty zależą m.in. od wybranego rodzaju wagonu.

Taryfy są bardzo skomplikowane, a na ich ceny wpływa wiele czynników. To, ile zapłacimy za bilet jest zależne m.in. od pory roku, rodzaju pociągu i wagonu czy danego odcinka. W najtańszym wariancie na podróż Koleją Transsyberyjską musimy przeznaczyć kwotę około 250-300 euro. Górna granica jest jednak znacznie wyższa” – wskazuje Piotr Milewski.

Sam bilet na podróż można zakupić za pośrednictwem strony internetowej rosyjskiego przewoźnika lub polskich biur podroży. Kluczowy będzie wybór odpowiedniego standardu transportu, który wzrasta wraz z kosztami przejazdu. Warto wiedzieć, z jakimi warunkami spotkamy się w dostępnych klasach wagonów.

Lux – to klasa, która oferuje najwyższy standard podróży i jeździ głównie po europejskiej części Rosji. Kosztuje najwięcej, jednak w zamian pasażer otrzymuje poczucie pełnego komfortu. Chodzi między innymi o zagwarantowany dostęp do wygodnych łóżek, wyżywienia, obsługi sprzątającej czy odbiornika telewizyjnego. Przedziały są dwuosobowe, a liczba miejsc w wagonie ściśle ograniczona. To opcja dla najbardziej wymagających turystów.

Kupe – to wagony, które charakteryzują się zamykanymi przedziałami dla czterech osób. Standardowa cena biletu nie obejmuje wyżywienia, są w nią jednak wliczone koszty pościeli. Aktualnie prawie wszystkie wagony kupe są wyposażone w klimatyzację. Na dalszych trasach, w azjatyckiej części Rosji, najwyższą dostępną klasą są wagony SW – identyczne jak kupe, ale z dwuosobowymi przedziałami.

Plackarta – jest opcją dla osób, które cenią sobie bezpośredni kontakt w czasie podróży. Należy spodziewać się tutaj wagonów otwartych, bez przedziałów. Z łatwością można tam nawiązać rozmowę z innymi pasażerami. W wagonie znajdują się toalety oraz ciepła woda.

Jędrzej Łukowski, szef oferującego przejazdy Koleją Transsyberyjską Biura Podróży Szerokie Tory, wskazuje że największą popularnością cieszy się klasa druga.

– Na wybór wagonu wpływają przede wszystkim indywidualne oczekiwania turystów. Nasi klienci najczęściej decydują się na wagon kupiejny. Wynika to z naturalnej potrzeby prywatności – niektóre osoby chcą mieć możliwość zamknięcia drzwi, szczególnie przed snem. Czteroosobowe przedziały w klasie kupe dają pewne poczucie intymności, z kolei bezprzedziałowa plackarta może stanowić dla turysty swego rodzaju szok kulturowy. Nie każdy będzie czuł się dobrze w otwartym wagonie z wieloma innymi pasażerami. Tę opcję, ze względów bezpieczeństwa, powinny rozważyć osoby podróżujące samotnie. Wówczas otwarta przestrzeń, gdzie wszyscy wzajemnie dbają o swoje bezpieczeństwo, staje się zaletą –tłumaczy w rozmowie z Serwisem Kolejowym Jędrzej Łukowski.

Niezbędnik transsyberyjski

Niezwykle ważne jest odpowiednie dobranie rzeczy, które zabierzemy ze sobą w walizce. Piotr Milewski wskazuje, co powinno znaleźć się w każdym bagażu.

– Standardowy zestaw to ręcznik, środki czystości i nawilżane chusteczki higieniczne. W każdym pociągu dostaniemy wrzątek, dlatego warto zabrać ze sobą termos i kubek. Radziłbym także zaopatrzyć się w dobrą lekturę, która wypełni nam czas wolny w pociągu – mówi Piotr Milewski i dodaje, że „bardzo ważne jest też pozytywne nastawienie oraz odwzajemnienie otwartości, którą z pewnością obdarzą nas rosyjscy pasażerowie”.

Podróżującemu przydadzą się także sztućce, napoje i suchy prowiant oraz gotówka. Jeśli zabieramy ze sobą sprzęt elektroniczny, należy pomyśleć o power banku, gdyż nie zawsze będziemy mieli dostęp do gniazdka. W zależności od pory roku trzeba też przygotować odpowiedni ubiór.

Wymagane dokumenty

Podróż Koleją Transsyberyjską nie jest możliwa bez odpowiednich dokumentów. Do wjazdu na teren Rosji konieczne jest wyrobienie wizy turystycznej. Rozpatrywanie wniosku wizowego w trybie zwykłym trwa do 10 dni; opłata konsularna wynosi 150 złotych. W trybie ekspresowym rozpatrywanie wniosku trwa maksymalnie 3 dni, a koszty wzrastają do 300 złotych. Do tego należy doliczyć obligatoryjną opłatę dla Centrum Wizowego w wysokości 25 euro. Potrzebny będzie ponadto voucher turystyczny wydany na przykład przez hotel lub biuro podróży – cena za taki dokument na okres 14 dni wyniesie 100 zł. Wymagany jest także paszport, który musi być ważny jeszcze minimum pół roku po planowanym terminie zakończenia podróży. Jeśli przez Rosję chcemy udać się dalej, do Mongolii lub Chin, konieczne będzie też wyrobienie dokumentów upoważniających do wjazdu na teren tych krajów. Ważną kwestią są również szczepienia. Polityka każdego państwa jest w tym zakresie inna, dlatego przed planowaniem wyjazdu, obowiązkowo należy się z nią zapoznać.

Niezależnie od tego, jaką trasę podróży wybierzemy i w którym wagonie zdecydujemy się ją pokonać, podróż Koleją Transsyberyjską i wspomnienia z nią związane z pewnością zostaną w pamięci każdego pasjonata kolei do końca życia.

Patryk Galarski

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram