fbpx

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. transportu UE organizowanym przez prezydencję portugalską, poświęconym transportowi kolejowemu. Wideokonferencja, która odbyła się 30 marca 2021 r. i zbiegła się w czasie z inauguracją Europejskiego Roku Kolei, była okazją do debaty o kluczowej roli kolei jako czynnika umożliwiającego rozwój społeczno-gospodarczy państw.

W spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję portugalską w Radzie UE wzięli także udział komisarz UE ds. transportu Adina Vălean i przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Karima Delli, jak również ministrowie ds. transportu Norwegii i Szwajcarii. Dyskusja ministrów o europejskiej polityce kolejowej osadzona była w kontekście unijnej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności oraz koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z nim, Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Inicjatywy zawarte w Strategii Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności mają być z kolei środkiem do realizacji celów wskazanych w Zielonym Ładzie w odniesieniu do sektora transportu.


Wspomniał również o kluczowych projektach kolejowych realizowanych w Polsce i w regionie, takich jak Kolej Dużych Prędkości łącząca stolice krajów Grupy Wyszehradzkiej czy komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Andrzej Adamczyk mówił także o opublikowanym przez Komisję Europejską studium analizującym wybrane przepisy Pakietu Mobilności I, które regulują międzynarodowy transport drogowy w UE. Wynika z niego, że nowe restrykcje w wykonywaniu transportu kombinowanego mogą doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2 rocznie i negatywnych długoterminowych skutków dla rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego, co stoi w ewidentnej sprzeczności z ambitnymi celami klimatycznymi Unii. Zaapelował przy tym do ministrów o otwartość na współpracę w dokonaniu niezbędnej korekty tych przepisów.

Podczas konferencji Komisja Europejska zaprezentowała również informację o realizacji swojego planu działania z 2018 r. dotyczącego bezpieczeństwa kolejowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Komisja Europejska poinformowała 24 marca o zatwierdzeniu włoskiego pakietu pomocowego dla sektora kolejowego. 270 mln euro wesprze przewoźników towarowych i pasażerskich, którzy ponieśli straty w wyniku pandemii SARS-CoV-2.

Kwota przeznaczona przez rząd Włoch na wsparcie firm prywatnych i państwowych ma pokryć część kosztów związanych z opłatami za dostęp do torów kolejowych w okresie od marca do grudnia 2020 r. Pomoc udzielona przez państwo pozwoli przewoźnikom zachować udziały w rynku. Zdaniem KE istnieje zagrożenie ich utraty na poczet transportu samochodowego.

„Również w kontekście wybuchu (pandemii – przyp. red.) koronawirusa ważne jest utrzymanie konkurencyjności kolejowych przewoźników towarowych i komercyjnych operatorów pasażerskich w stosunku do innych rodzajów transportu, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Zatwierdzone dzisiaj środki umożliwiają władzom włoskim dalsze wspieranie tego sektora w obecnej trudnej sytuacji. Kontynuujemy współpracę ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu zapewnienia, że krajowe środki wsparcia można wprowadzić tak szybko i skutecznie, jak to możliwe, zgodnie z przepisami UE” – powiedziała wicekomisarz wykonawcza KE Margrethe Vestager.

Uzasadniając swoją decyzję Komisja Europejska stwierdziła, że wsparcie przewoźników kolejowych jest istotne m.in. przez wzgląd na ekologię. KE wzięła pod uwagę fakt, iż ten rodzaj transportu nie ma tak negatywnego wpływu na środowisko, jak przewozy samochodowe. Jednocześnie nie przyczynia się on do powstawania zatorów na drogach.

Środki przeznaczone przez rząd Włoch uznano za proporcjonalne i konieczne do wdrożenia unijnego planu stopniowego przenoszenia transportu na kolej. Jednocześnie Komisja zaznacza, że kwota 270 mln euro nie wpłynie negatywnie na zasadę konkurencyjności.

Jest to kolejny pakiet pomocowy przyznany przez włoski rząd na wsparcie krajowego sektora kolejowego w czasie pandemii COVID-19. Poprzednio KE zatwierdziła kwotę 511 mln euro, którą władze tego państwa przeznaczyły na pokrycie strat poniesionych przez prywatnych przewoźników pasażerskich. Więcej na ten temat pisaliśmy [tutaj].

hp

W poniedziałek zakończył się nabór wniosków na projekty z sektora transportu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Konkurs organizowany przez Komisję Europejską (KE) wraz z Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) trwał od 15 grudnia 2020 roku i był ostatnim w ramach perspektywy na lata 2014-2020.

Polska złożyła ogółem 8 wniosków o łącznej wartości ponad 81 mln euro, które uzyskały akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Wyniki konkursu mają zostać ogłoszone w lipcu 2021 roku.

Szacunkowy budżet konkursu, mającego na celu zagospodarowanie oszczędności z obecnie realizowanych projektów CEF, wynosi ok. 200 mln euro.

Nabór dotyczył wyłącznie projektów studyjnych, mających na celu przygotowanie projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Ograniczony został do odcinków wstępnie zidentyfikowanych na korytarzach sieci bazowej i na pozostałych odcinkach sieci bazowej TEN-T i dotyczył infrastruktury kolejowej, wodnej śródlądowej oraz portów morskich i śródlądowych.

W wyniku dotychczasowego udziału w programie CEF Polska otrzymała 4,3 mld euro na realizację łącznie 61 projektów.

Źródło tekstu: Gov.pl/Serwis Kolejowy

Wypełnianie "białych plam" na kolei w Polsce trwać będzie jeszcze przez dwie najbliższe perspektywy finansowe UE. CPK zaprasza do obejrzenia zapisu panelu "Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE" z udziałem Mikołaja Wilda na EEC Trends 2020.

Zarządcy infrastruktury transportowej nie mają wątpliwości – po ustąpieniu pandemii obciążenie dróg i linii kolejowych nie tylko wróci do wcześniejszego natężenia, ale będzie nawet większe. Dlatego też, mimo zeszłorocznego spadku przewozów, nie przewidują żadnych zmian w planowanych przez siebie inwestycjach.

Czy diagnoza, która legła u podstaw decyzji o budowie CPK, nie wymaga korekty za sprawą pandemicznego załamania w przewozach pasażerów i towarów?

„Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie rozwoju infrastruktury, aby te pytania odnosiły się do nas” – stwierdził Mikołaj Wild, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Jak przekonywał Wild w trakcie debaty "Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE", odbywającej się w ramach [EEC Trends], w efekcie pandemii Polska straciła "nawis" związany z tym, że decyzja o tej inwestycji została podjęta w roku 2017, a nie w latach 2012-2013, lecz rozwój infrastruktury w naszym kraju nie osiągnął jeszcze tego poziomu, by zastanawiać się nad samą celowością tego przedsięwzięcia. Zdaniem Wilda uzupełnienie sieci kolejowej w Polsce zajmie jeszcze nawet dwie perspektywy unijne.

Zapis panelu jest dostępny [tutaj].

Źródło tekstu: Cpk.pl/Serwis Kolejowy

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa i wyników na poziomie krajowym i unijnym – tzw. CSM ASLP. Do 17 marca 2021 r. każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do projektu i przekazać swoje stanowisko Agencji.

Stworzenie nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa to kolejny etap prowadzonych w Agencji prac nad wspólnym raportowaniem zdarzeń kolejowych. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie wymiany informacji o zdarzeniach w systemie kolejowym, ich przyczynach i skutkach, a także o związanych z nimi środkach kontroli ryzyka.

Zgodnie z projektem przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani do raportowania tych informacji w specjalnym systemie informatycznym. Na podstawie zgromadzonych danych dokonywana będzie ocena wyników w zakresie bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych podmiotów, całego kraju, a także państw Unii Europejskiej. Elementem projektowanego rozporządzenia jest także mechanizm samooceny dojrzałości podmiotu w zakresie zarządzania środkami kontroli ryzyka.

Aby system spełniał przyjęte założenia oraz był funkcjonalny w ramach trwających konsultacji publicznych Agencji zależy na ocenie i przedstawieniu przez podmioty uwag odnoszących się w szczególności do czytelności i zrozumiałości projektu, technicznych i czasowych możliwości jego wdrożenia, koniecznych nakładów finansowych i spodziewanych korzyści. Informacje pochodzące z rynku pozwolą na szczegółowe określenie m.in. strategii wdrożenia rozporządzenia. Obecnie zakładane jest etapowe wdrożenie projektu w latach 2021 – 2026.

Projekt jest dostępny na [stronach] Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, gdzie znajduje się również adres e-mail, na który należy kierować uwagi. UTK zachęca do przekazywania do wiadomości Prezesowi Urzędu (e-mail: utk@utk.gov.pl) stanowisk przesyłanych Agencji, gdyż pomoże to w uwzględnieniu głosu polskiego rynku w dalszych pracach nad projektem.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Inwestycje w nowej perspektywie finansowej UE, rozbudowa infrastruktury kolejowej, współpraca z wykonawcami, realizacja Krajowego Programu Kolejowego, idea Zielonego Ładu - to tematy omówione m.in. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 17 lutego podczas 2 edycji EEC Trends. PLK kolejny raz są aktywnym uczestnikiem spotkań ważnych dla gospodarki w Europie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uczestniczyły w dwóch debatach: „Inwestycje infrastrukturalne w nowej perspektywie finansowej UE” oraz „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce”.

Podczas pierwszego panelu prelegenci dyskutowali na temat planowanych inwestycji w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027. Jak powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Spółka jest gotowa do realizacji inwestycji z nowej perspektywy UE. Aby w pełni zmodernizować i rozbudować sieć kolejową, potrzebne są środki większe niż prawdopodobnie zapewni jedna perspektywa.

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stoją PLK, jest dostosowanie do 2030 r. do wymogów sieci bazowej TEN-T linii kolejowych wchodzących w skład korytarzy: tj. Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk.

Zakładamy, że w najbliższych latach zmodernizowane zostaną linie kolejowe, które są kluczowe dla rozwoju międzynarodowych korytarzy kolejowych, co pozwoli na dalszy rozwój i ogólną poprawę konkurencyjności kolei, zwłaszcza dla przewozu towarów. Będą one uzupełnieniem już prowadzonych prac, które wpływają na poprawę przewozu i obsługi ładunków, m.in. w portach i magistrali towarowej nr 131” – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podczas dyskusji poruszono także temat kondycji branży budowalnej w czasach pandemii oraz realizacji inwestycji budowalnych i kolejowych.

Realizujemy największy program inwestycyjny przy zachowanym ruchu pociągów. Pandemia nie zatrzymała prac. Wykonawcy pracują z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości realizacji inwestycji, ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym” – podkreślił członek Zarządu PLK.

W debacie „Infrastruktura i rynek przewozów kolejowych w Polsce” uczestniczył Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dyskusja dotyczyła działań wpisujących się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu. Prezes poinformował, że PLK przy projektowaniu i modernizacji linii kolejowych uwzględniają nowoczesne technologie, by wzmacniać ekologiczny charakter transportu kolejowego. Działania te wpisują się w ideę Zielonego Ładu: ograniczania oddziaływania kolei na środowisko, poprawy efektywności energetycznej kolei i zmniejszenia emisji CO2.

Podejmujemy szereg działań wpisujących się w Europejski Zielony Ład, to m.in. elektryfikacje linii Zgorzelec – Węgliniec czy Lublin – Stalowa Wola. Projektowane i modernizowane linie są dostosowane do sprawnego przejazdu cięższych i dłuższych składów. Tworzymy warunki i stawiamy na ekologiczny kolejowy transport towarów” – podkreślał Ireneusz Merchel.

Dyskutowano również o realizacji inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego, a także rozbudowie infrastruktury kolejowej. Prezes PLK dodał, że realizacja KPK, którego wartość jest ponad 2 razy wyższa niż wartość poprzedniego programu inwestycyjnego WPIK, jest na dużo wyższym stopniu zaawansowania niż WPIK.

Obecnie 90 proc Krajowego Programu Kolejowego to inwestycje zrealizowane bądź na etapie realizacji. To oznacza, że korzystamy już z efektów prowadzonych inwestycji. Na etapie przetargów są inwestycje za 3,4 mld zł. Nakłady zrealizowane są na poziomie ok. 40 mld zł. Ponadto gotowe są dokumentacje na kolejną perspektywę finansową, co oznacza, że nie spotkamy się, jak na początku obecnej perspektywy, z pustymi szufladami” – zaznaczył prezes PLK.

Informując o rozwoju kolei, Ireneusz Merchel podkreślił, że zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury od 2016 roku infrastruktura nie jest ograniczana. Ta zasada obowiązuje także w przygotowywanych i planowanych do realizacji projektach. Realizowane projekty, tam gdzie to jest możliwe, są rozszerzane o dodatkowe tory lub mijanki.

EEC Trends to wydarzenie poprzedzające Europejski Kongres Gospodarczy. To cykl debat nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie EKG. Wydarzenie jest okazją do dyskusji o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki, a także nad kierunkami, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość.

Źródło tekstu: PKP PLK SA/Serwis Kolejowy

Wartość projektów przygotowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe znacznie przewyższa kwotę przewidywaną w nowej unijnej perspektywie. O planach spółki mówił 17 lutego podczas konferencji EEC Trends Online Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK.

Podczas paneli dyskusyjnych środowej konferencji padły pytania m.in. o nowe, nie wpisujące się w nadrabianie wieloletnich zapóźnień plany dla rozwoju polskiej kolei. Bresch, będący w PKP PLK także dyrektorem ds. inwestycji, przyznał że spółka ma świadomość, iż unijne środki przeznaczone na kolej mogą być mniejsze od pierwotnie zakładanych. To natomiast będzie wiązało się z potrzebą podzielenia przygotowanych do realizacji inwestycji na więcej niż jedną perspektywę.

„Jeżeli byłaby możliwość, żeby te przygotowane projekty zrobić w trakcie przyszłej perspektywy, prawdopodobnie bylibyśmy do tego gotowi. (…) Mamy jednak świadomość, że prawdopodobnie ten tort nie będzie tak obfity i będziemy musieli nastawić się na co najmniej dwie perspektywy” – ocenił Arnold Bresch, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Członek zarządu PKP PLK zwrócił uwagę na silną korelację wspomnianych projektów z planami dotyczącymi powstającego Centralnego Portu Komunikacyjnego i budową tzw. szprych.

„Mamy już setki kilometrów przygotowanych do tego, żeby wpiąć je w system kolei, który przygotowany w ramach CPK ma stworzyć nowy system komunikacyjny w kraju” – zaznaczył Bresch.

Odbywająca się w dn. 17-18 lutego konferencja EEC Trends Online to pięć bloków tematycznych i dwanaście debat, w których udział biorą politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. W tym roku, ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, wydarzenie odbywa się w formie zdalnej.

mw

Lepsza oferta szybkich podróży pociągiem w mieście, regionie i na trasach dalekobieżnych. Perony dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych. Nowe przystanki, tory, estakady, mosty i wiadukty. Zmodernizowane stacje, systemy łączności i bezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniają kolej w stolicy Małopolski. Największa inwestycja unijna w Krakowie współfinansowana jest w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Galeria zdjęć pokazuje zakres i skalę projektu.

Budowa dwóch nowych przystanków Kraków Grzegórzki i Kraków Złocień, przeznaczonych dla podróżnych kolei aglomeracyjnej. Modernizacja 5 przystanków i 2 stacji kolejowych, by ułatwić dostęp do pociągów wszystkim podróżnym, szczególnie osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Przebudowa kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych, w tym powiększenie wiaduktów dla bezpieczeństwa i wygody pieszych i kierowców. Budowa dwóch estakad w centrum Krakowa, które zastąpiły XIX-wieczny nasyp, to nowe możliwości prowadzenia ruchu pociągów, miejsce na dodatkowe tory i dużo przestrzeni do zagospodarowania, z korzyścią dla mieszkańców Krakowa.

Niemal 20 kilometrów zmodernizowanej linii, w dużej części biegnącej w centrum Krakowa. Trzy nowe mosty dla sprawnych przejazdów pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych.

Projekt „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej” realizowany jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt wart przeszło 1 mld zł współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”. [czytaj więcej]

Źródło: PKP PLK S.A.
Źródło: PKP PLK S.A.
Źródło: PKP PLK S.A.

Pełna galeria zdjęć z postępu prac dostępna jest [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Według danych Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER), przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej stracili w ubiegłym roku łącznie 26 mld euro przychodów. Sytuacja to skutek pandemii koronawirusa – czytamy na stronie organizacji.

Pandemia uderzyła w całą branżę transportu kolejowego. Według danych CER znacznie większy spadek przychodów odnotowano w przypadku przewozu osób – to aż 24 mld euro. Kolejowy transport towarowy stracił 2 mld euro. Sytuacja przewoźników pasażerskich chwilowo poprawiła się w miesiącach letnich, jednak jesienią ponownie zaczęła się pogarszać. Rekordowe straty przychodów sięgające 50% odnotowano w grudniu. Transport towarów systematycznie rósł od jesieni do końca 2020 roku.

Źródło: Cer.be

Organizacja podkreśla, że pomimo znacznych strat w dochodach przewoźnicy kolejowi w Unii Europejskiej nadal dokładają wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie podstawowych usług towarowych i pasażerskich, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo swojego personelu i klientów.

„Kryzys związany z koronawirusem mocno dotknął sektor kolejowy. Branża wykazuje jednak odporność i zdolność do walki z pandemią. Skierowanie gospodarki europejskiej na właściwe tory przy jednoczesnym dalszym obniżaniu poziomu emisji gazów cieplarnianych to podwójne wyzwanie. Europejski Rok Kolei to ważny moment, aby docenić rolę kolei w walce na tych frontach” ­– podkreślił Dyrektor wykonawczy CER Alberto Mazzola, cytowany w komunikacie.

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) jest instytucją zrzeszającą 75 przedsiębiorstw kolejowych i infrastrukturalnych z Unii Europejskiej, krajów kandydujących (Macedonia Północna i Turcja) oraz z krajów Bałkanów Zachodnich, Norwegii i Szwajcarii. Polscy członkowie organizacji to Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Rail Polska Sp. z o.o.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram