fbpx

W tym roku już ponad 1200 osób skorzystało z bezpłatnych szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego przygotowuje kolejne zajęcia, a ich tematy konsultuje z przedstawicielami rynku kolejowego. By wskazać, jakie są potrzeby szkoleniowe wystarczy wypełnić krótką ankietę.

Liczba uczestników szkoleń Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) w roku 2021 r. wynosi już 1224 osób. Łącznie w ramach ABK w zajęciach uczestniczyło niemal 2400 osób. To już ponad połowa z planowanej minimalnej liczby przeszkolonych. Realizację Projektu zaplanowano do 30 czerwca 2023 r. Do tego czasu planowana jest organizacja szkoleń prowadzonych zarówno przez trenerów wewnętrznych UTK jak również przez ekspertów zewnętrznych.

"Komunikacja z uczestnikami rynku kolejowego i szybkie odpowiadanie na pojawiające się trudności i wątpliwości, to ważny obszar działania UTK. Otwarta postawa pracowników Urzędu oparta na chęci dzielenia się ekspercką wiedzą pozwala nam nie tylko szybko rozwiązywać pojawiające się problemy, ale również zapobiega ich powstawaniu" – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

"Cieszy mnie, że przez ostatnie lata szkolenia organizowane przez UTK stały się nie tylko źródłem wiedzy dotyczącej zmian przepisów, ale przede wszystkim stały się platformą wymiany doświadczeń zawodowych pracowników branży kolejowej. Udało nam się stworzyć przestrzeń gdzie uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi funkcjonowania systemu kolejowego – za co jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom szkoleń" – dodaje Prezes UTK.

By jak najtrafniej odpowiedzieć na potrzeby uczestników szkoleń, UTK przygotował ankietę, której wypełnienie zajmie do 5 min. Udział w badaniu pozwoli lepiej planować tematykę szkoleń realizowanych w dalszym okresie realizacji projektu.

Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK) jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa: V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie: 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej zainwestują minimum 85 mld euro w inwestycje związane z rozwojem zrównoważonego transportu. Środki pochodzić będą z funduszy przyznanych w ramach Narodowych Planów Odbudowy i Odporności.

Podczas wystąpienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 8 czerwca br. Ursula von der Leyen podkreśliła, że środki uzyskane przez kraje UE na rzecz zrównoważonego transportu obejmą inwestycje związane z cyfryzacją kolei, budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz usprawnieniem komunikacji miejskiej. Łączna kwota, jaką państwa wspólnoty otrzymają na ten cel wynosić będzie minimum 85 mld euro. Pieniądze pochodzą z pakietu pomocowego, jakim Unia chce wesprzeć gospodarki krajów członkowskich, w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Według portalu Railjournal.com, to nie jedyne fundusze, z jakich skorzystać może kolej. Dodatkowe środki to 50 mld przeznaczonych na zieloną energię. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca KE zaznaczyła, że chodzi tu głównie o wytwarzanie energii odnawialnej i ekologicznego wodoru. Taka sama pula, która również znajduje się w zasięgu sektora, zainwestowana zostanie w modernizację budynków – począwszy od lokali socjalnych po obiekty administracyjne.

Właśnie do takich inwestycji chcemy zachęcać, ponieważ transport i budynki są dziś jednymi z głównych emitentów gazów cieplarnianych. Widzimy tę samą ambicję w odniesieniu do naszego drugiego przełomowego celu – cyfryzacji” – powiedziała w trakcie swojego wystąpienia Ursula von der Leyen.

Jak podkreśliła w swojej wypowiedzi Przewodnicząca KE, po niespełna roku od rozpoczęcia działań związanych z naprawą unijnej gospodarki Wspólnota znalazła się w miejscu pozwalającym na rozpoczęcie odbudowy opartej o ekologię i cyfryzację. Osiągnięcie celu zagwarantować ma tymczasowy instrument finansowy Next Generation EU, czyli pakiet pomocowy o wartości 750 mld euro. Czwartym co do wielkości przyznanych środków beneficjentem programu ma być Polska, która według zapowiedzi otrzyma wsparcie w wysokości 58,1 mld euro.

hp

Komisja Europejska przyjęła Decyzję Wykonawczą ustanawiającą listę wniosków wybranych do otrzymania unijnej pomocy finansowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” potwierdzającą wyniki naboru IV tury konkursu CEF 2019 Transport Blending. Instrument ten zaprojektowano specjalnie w celu połączenia finansowania prywatnego ze wsparciem UE.

W tym etapie konkursu UE przeznaczyła ponad 72 mln euro na 12 projektów, które mają przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie ekologiczności sektora transportu poprzez ułatwienie stosowania paliw alternatywnych oraz poprawę bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju europejskiego transportu kolejowego.

Wśród wybranych projektów jeden złożony został przez polski podmiot – PKN Orlen S.A. Nosi tytuł: „Clean Cities – Hydrogen Mobility in Poland (Phase I)”, a jego przedmiotem jest stworzenie dwóch stacjonarnych i jednej mobilnej stacji tankowania wodoru w Polsce. Szacowane całkowite kwalifikowalne koszty działania wynoszą 9 985 580 euro, maksymalny wkład finansowy UE wyniesie 1 997116 euro (przy wysokości wkładu finansowego UE wynoszącego 20%). Partnerem wdrażającym dla tego projektu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacja o wynikach IV tury konkursu ukazała się na stronie internetowej CINEA 28 kwietnia 2021 roku. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Cupt.gov.pl/Serwis Kolejowy

Ustawa z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności systemu kolei oraz bezpieczeństwa. 8 kwietnia jej nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmianie ulegną m.in. procedura homologacji pojazdów czy kompetencje Prezesa UTK.

Informację o podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy opublikowano na oficjalnej stornie Prezydenta RP, 8 kwietnia bieżącego roku. Projekt nowelizacji dotychczas obowiązujących przepisów, złożony przez ministra infrastruktury, Rada Ministrów przyjęła na początku lutego 2021 r. Nowe rozwiązania, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia aktu prawnego.

Zmiana przepisów ma wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania ujęte w tzw. części technicznej IV pakietu kolejowego. Dokładniej chodzi o wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

Podstawowe zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków. W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B – wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, wprowadzany jest jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowe organy ds. bezpieczeństwa” – czytamy w informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Według nowych przepisów, podmiot prowadzący działalność w jednym kraju, będzie mógł złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa do właściwego organu krajowego lub Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR). Jeśli przewoźnik operuje na terenie dwóch lub więcej państw, wtedy instytucją właściwą do wystawienia certyfikatu będzie EUAR.

Ustawa wprowadzi szereg zmian w zadaniach i zakresie obowiązków Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Poza wyżej wymienionym określeniem kompetencji dotyczących wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, poszerzony zostanie obszar zadań urzędu odnośnie spójności systemu kolejowego. Od dnia wejścia w życie nowelizacji będzie on zgodny z postanowieniami dyrektywy 2016/798. Tym samym Prezesowi UTK powierzona zostanie kontrola nad podmiotami funkcjonującymi w obrębie sektora kolejowego, których działalność wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji kolei oraz ruchu kolejowego. Urząd sprawował będzie także nadzór nad rozwiązaniami technicznymi rzutującymi na powyższe kwestie.

W swojej wypowiedzi dla Serwisu Kolejowego rzecznik prasowy UTK Tomasz Frankowski wskazał:

„Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym to:

- wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa (dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności) w miejsce dotychczasowych dwóch certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B;

- wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop – tzw. OSS): system informatyczny stworzony przez Agencję Kolejową UE dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu;

- wprowadzenie obowiązku współpracy Prezesa UTK z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa w obszarze nadzoru, bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i możliwość zawierania porozumień w tym zakresie

Do nowej ustawy wprowadzono także zgodne z dyrektywą 2016/797 rozwiązanie, regulujące kwestię współpracy UTK i EUAR w zakresie opracowania wspólnego stanowiska dot. prowadzonego przez agencję postępowania o dopuszczenie pojazdu do obrotu. Przepisy określają w tej sprawie proces postępowania w przypadku, gdy organ unijny nie zgodzi się z decyzją Prezesa UTK odnośnie oceny kompletności i spójności wymaganej dokumentacji.

Do procedury tej mogą zostać włączeni również zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji albo importer. Przewidując sytuację, w której mogłoby nie dojść do porozumienia między Prezesem UTK a Agencją w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska, umożliwiono Agencji samodzielne podjęcie decyzji o wprowadzeniu pojazdu kolejowego do obrotu. Przepis ten jednak nie będzie miał zastosowania w przypadku złożenia odwołania przez Prezesa UTK do arbitrażu Radzie Odwoławczej” – podano w publikacji zamieszczonej na stronie Prezydenta RP.

Nowelizacja ustawy zawiera także regulację, która zobowiązuje Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych do rozpoczęcia postępowania nie później niż dwa miesiące od otrzymaniu zgłoszenia o wypadku lub incydencie od zarządcy, przewoźnika lub użytkownika bocznicy kolejowej.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W odniesieniu jednakże do zmian dotyczących wymagań w zakresie świadectw sprawności technicznej termin wejścia w życie został określony na dzień 16 czerwca 2022 r. natomiast z dniem 16 czerwca 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany związane z zastąpieniem krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez europejski rejestr pojazdów kolejowych (EVR)” – czytamy w informacji dotyczącej nowelizacji ustawy.

Poza Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, w dniu 8 kwietnia Prezydent podpisał także regulacje prawne dotyczące m.in. transportu drogowego, podatku akcyzowego czy prawa celnego.

hp

Hiszpańscy zarządcy infrastruktury Adif i Adif AV wydali w 2020 roku łącznie 1,9 mld euro na krajowe projekty kolejowe. W inwestycjach nie przeszkodziło spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią koronawirusa. Suma wydatków wzrosła o 7% w stosunku do roku 2019 – podano w komunikacie na stronie Adif.

Oba podmioty skorzystały na wzroście finansowania ze środków Unii Europejskiej. Chodzi o 649 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z instrumentu Łącząc Europę. Dla porównania w roku 2019 suma środków unijnych przeznaczonych na inwestycje kolejowe w Hiszpanii wyniosła około 109 mln euro.

Rozwój sieci konwencjonalnej

Spółka Adif, zarządzająca siecią dostosowaną do ruchu pociągów o standardowej prędkości, zrealizowała zadania inwestycyjne o łącznej wartości 649 mln euro. W komunikacie podano, że to największe środki przeznaczone na inwestycje w krajową sieć od ponad 10 lat i kwota o 8,8% wyższa niż w roku 2019.

Blisko 97 mln euro trafiło na modernizację odcinka transeuropejskiej sieci transportowej Castellbisbal – Tarragona. Rozstaw szyn został zmieniony ze 1688 mm na standardowy. Środki zostały przeznaczone m.in. na elektryfikację linii, montaż instalację sygnalizacji, a także remonty stacji.

157 mln euro pochłonęły łącznie prace modernizacyjne na kolejach regionalnych w Katalonii i Madrycie. Chodzi m.in. o remonty torowisk, montaż systemów ERTMS i elektryfikację odcinków. Inwestycje o wartości ponad 25 mln euro były prowadzone także w regionach Walencji, Asturii i Kantabrii.

Duże inwestycje w KDP

Znacznie więcej środków trafiło na realizację zadań związanych z rozwojem szybkiej kolei. Odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą kolei dużych prędkości spółka Adif AV zainwestowała w nią w roku 2020 ok. 1,3 mld euro. To wzrost o 6% w stosunku rok do roku. Ponad 277 mln z tej kwoty trafiło na budowę nowej linii Madryt – Galicja. Prace objęły m.in. budowę torowiska oraz elektryfikację trasy i montaż systemów sygnalizacyjnych – pozwoliło to na uruchomienie jednego z odcinków.

Znaczne środki w kwocie ponad 140 mln euro zostały przeznaczone na dalsze prace na trasie kolei dużych prędkości Madryt – Estremadura. Kolejne 132 mln euro trafiły na prace związane z budową trasy Vitoria – Bilbao – San Sebastián.

Miliardy na kolej w 2021 roku

Rok 2021 także ma przynieść duże inwestycje. Zgodnie z planami ogłoszonymi w listopadzie ubiegłego roku Adif i Adif AV planują przeznaczyć na budowę i modernizację infrastruktury środki w wysokości ok. 4,86 mld euro.

pg

Reforma praw pasażerów kolei zwiększy prawa wszystkich pasażerów, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się. Ułatwi również przewożenie rowerów w pociągach. 25 stycznia Rada Europejska przyjęła zmienione przepisy, które obejmują również wiele innych udoskonaleń. Łatwiej będzie m.in. zmienić trasę i popularniejsze staną się bilety przesiadkowe, co zapewni większą ochronę w razie utraty połączenia.

Rozporządzenie to stanowi istotny postęp, jeśli chodzi o dostępność usług kolejowych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowe będą musieli dostosować się do nowych przepisów i sprawić, że usługi kolejowe stopniowo staną się dostępne dla wszystkich użytkowników. Kolejnym przełomem jest obowiązek zapewnienia miejsc dla rowerów w pociągach, które zazwyczaj nie są w stanie oferować usług transportowych »od drzwi do drzwi«. Integracja niezmotoryzowanych rodzajów transportu poprawi mobilność pasażerów i zwiększy atrakcyjność kolei” ­– podkreśla Pedro Nuno Santos, portugalski minister infrastruktury i mieszkalnictwa, przewodniczący Rady Unii Europejskiej.

Najważniejsze nowości

Zwiększono liczbę różnych usług kolejowych, w odniesieniu do których pasażerowie zyskają lepszą ochronę, gdyż liczne zwolnienia dopuszczone w obecnym rozporządzeniu zostaną stopniowo wycofane.

W przyszłości osobom z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się będą przysługiwały większe prawa, jako że zwolnienie pociągów regionalnych z większości przepisów dotyczących takich osób zostanie całkowicie wycofane do 2023 r. Gdy to nastąpi, we wszystkich pociągach regionalnych i dalekobieżnych w Unii zapewnione zostanie prawo do otrzymania pomocy przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego, o ile dostępny będzie odpowiednio wyszkolony personel. Inne usprawnienia obejmują prawo do zakupu biletu w pociągu, jeżeli wcześniejszy zakup biletu nie był możliwy, lepsze informowanie pasażerów, szkolenie personelu i jaśniejsze zasady odszkodowań za zagubiony lub uszkodzony sprzęt ułatwiający poruszanie się. Wyprzedzenie, z jakim osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej możliwości poruszania się muszą zwrócić się o pomoc, zostanie skrócone z minimalnie 48 do 24 godzin. Przewoźnicy będą też zachęcani do dobrowolnego ustalania krótszych terminów.

Aby zachęcić do korzystania z transportu niezmotoryzowanego, ułatwi się pasażerom zabieranie rowerów do wagonu. Przedsiębiorstwa kolejowe będą musiały wydzielić miejsca na rowery i informować pasażerów o ich dostępności. Ogólna zasada nakaże zapewnienie w każdym pociągu miejsca na co najmniej cztery rowery. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych przedsiębiorstwa kolejowe mogą określić inną liczbę miejsc na rowery w zależności od rodzaju usługi, długości pociągu i przewidywanego zapotrzebowania na przewóz rowerów. Państwa członkowskie mogą też zwiększyć tę liczbę, jeżeli zapotrzebowanie okaże się wyższe. Wymogi dotyczące miejsc na rowery będą miały zastosowanie do taborów nowo zamawianych lub taborów starszych, przechodzących gruntowną modernizację.

Przedsiębiorstwa kolejowe zostaną zachęcone do zwiększenia oferty biletów przesiadkowych. Są to bilety jednorazowe, ważne na kilka kolejnych odcinków podróży. Umożliwiają skorzystanie z prawa do zmiany trasy i do odszkodowania w przypadku opóźnień lub utraty połączenia. Zapewnianie biletów przesiadkowych będzie obowiązkowe, jeśli pociągi w ramach tej samej podróży będzie obsługiwać jedno przedsiębiorstwo kolejowe, na przykład gdy podróż wymagać będzie przesiadki z pociągu regionalnego do dalekobieżnego.

Pasażerowie będą musieli być wyraźnie informowani o tym, czy bilety sprzedawane przez przedsiębiorstwo kolejowe w ramach jednej transakcji handlowej stanowią bilet przesiadkowy. W razie braku tej informacji przedsiębiorstwo kolejowe będzie ponosiło taką samą odpowiedzialność jak przy sprzedaży biletów przesiadkowych.

Nowe przepisy doprecyzowują i poszerzają zasady ochrony w przypadkach, gdy pasażerowie muszą zmienić trasę, aby dotrzeć do celu. Przedsiębiorstwo kolejowe we wszystkich okolicznościach będzie zobowiązane do podjęcia próby takiej zmiany, nawet jeśli wiązać się to będzie z podróżowaniem alternatywnymi środkami transportu. Jeśli przedsiębiorstwo nie zdoła przedstawić pasażerowi dostępnych opcji w ciągu 100 minut, pasażer będzie mógł samodzielnie skorzystać z alternatywnego transportu publicznego, a przedsiębiorstwo będzie musiało zwrócić mu poniesione koszty.

Minimalne odszkodowanie za opóźnienie nie ulegnie zmianie: 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Klauzula siły wyższej w odniesieniu do odszkodowania za opóźnienie zagwarantuje pewność prawa i wyrówna warunki działania względem innych rodzajów transportu, dla których takie klauzule już istnieją. Przedsiębiorstwa kolejowe nie będą musiały wypłacać odszkodowań za opóźnienia lub odwołania w okolicznościach, których nie dało się uniknąć, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne klęski żywiołowe lub kryzysy zdrowotne, np. spowodowane pandemią. Zwolnienie to nie będzie obejmowało strajków pracowników kolei. Ponadto obowiązek dokonania zmiany trasy zostanie utrzymany nawet wtedy, gdy wystąpi siła wyższa.

Ponieważ wniosek przewiduje minimalny poziom ochrony, przedsiębiorstwa kolejowe mogą wprowadzić surowsze przepisy, aby chronić prawa pasażerów, i są do tego zachęcane.

Procedura

Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu. Akt musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, a następnie ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zacznie obowiązywać dwa lata później. Jedynym wyjątkiem są wymogi dotyczące miejsc na rowery, które zaczną obowiązywać cztery lata po wejściu rozporządzenia w życie.

Formalne przyjęcie nowego aktu było możliwe dzięki wstępnemu porozumieniu, które prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły 1 października 2020 r. Uzgodniony tekst został następnie zatwierdzony przez Komitet Stałych Przedstawicieli 21 października 2020 r.

Źródło tekstu: consilium.europa.eu/Serwis Kolejowy

PKP CARGO CONNECT analizuje warunki uruchomienia kolejowo-promowego połączenia z Polski do Wielkiej Brytanii. Taka usługa może znacznie ułatwić wymianę towarów z Wyspami Brytyjskimi. Spółka otrzymuje także coraz więcej zleceń na obsługę celną ładunków w imporcie i eksporcie do Zjednoczonego Królestwa.

Od 1 stycznia Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Co prawda, 24 grudnia ub.r. doszło do podpisania umowy o handlu i współpracy między Londynem a UE, w której uregulowane zostały m.in. kwestie dotyczące transportu drogowego, morskiego i lotniczego, ale spedytorzy ładunków muszą pamiętać o dopełnieniu szeregu formalności, aby swobodnie handlować z Wielką Brytanią. Chodzi np. o wybór zaufanego brokera celnego, wystąpienie o numery VAT i EORI w Wielkiej Brytanii. Ale trzeba też uwzględnić koszty odpraw celnych oraz aneksować lub podpisać kontrakty handlowe na nowych zasadach. Podstawowym wyzwaniem jest zaś zapewnienie nieprzerwanych dostaw ładunków w obu kierunkach i na tym skupia swoją uwagę PKP CARGO CONNECT, spółka z Grupy PKP CARGO.

„Zmiany spowodowane Brexitem powodują również zainteresowanie nowymi produktami logistycznymi. Aktualnie PKP CARGO CONNECT rozważa uruchomienie połączenia kolejowo-promowego z Polski do Wielkiej Brytanii. Za wspomnianym rozwiązaniem przemawia możliwość odciążenia kierowców oraz uniknięcie opóźnień w dostawach. Nowa sytuacja, w której znaleźliśmy się w bieżącym roku, wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań, a PKP CARGO CONNECT – jako doświadczony gracz na rynku – ma możliwości wdrażania ich, współpracując z czołowymi partnerami branży logistyczno-transportowej w Polsce i Europie” – mówi prezes spółki Ivan Ružbacký.

Już w tamtym roku PKP CARGO CONNECT otrzymywało wiele pytań od przedsiębiorców o nowe warunki handlu z Wielką Brytanią. Wiele firm było też zainteresowanych możliwością dokonywania odpraw celnych na granicy brytyjskiej, gdyż PKP CARGO CONNECT jako operator logistyczny ma także własne służby celne. W rezultacie tylko przez pierwsze dwa tygodnie 2021 roku Agencje Celne PKP CARGO CONNECT w Kostrzynie, Świecku i Szczecinie odprawiły ponad sto zgłoszeń celnych zarówno w eksporcie, jak i tranzycie. Chodziło o takie produkty, jak: papier, części do samochodów, elementy do produkcji wiatraków, nawozy. Poza tym, współpracą ze spółką PKP CARGO CONNECT zainteresowane są firmy importujące odzież używaną lub eksportujące sprzęt AGD, mrożonki, produkty higieniczne czy też planujące sprzedaż na Wyspy Brytyjskie… foteli dentystycznych.

Prezes Ružbacký podkreśla, że Brexit wywołał szereg problemów, ale otworzył też perspektywy przed operatorami logistycznymi.

„Nowe procedury i problemy wynikające z tego powodu, jak uciążliwe i skomplikowane systemy do rejestracji przepraw, „przeładowane” pracą agencje celne w Wielkiej Brytanii, słaba przepustowość służb celnych w Zjednoczonym Królestwie, sprawiają, że firmy transportowe i spedycyjne borykają się z zatorami w komunikacji samochodowej z Wyspami Brytyjskimi. W tym zakresie również szukamy rozwiązań dla naszych klientów. Nasz dział drogowy realizuje przewozy do Wielkiej Brytanii bez zakłóceń, gdyż przygotowywaliśmy się do tego przez długie miesiące. Niemniej jednak w tej trudnej dla wszystkich sytuacji duża szansa pojawia się przed firmami logistycznymi, które mogą wspomóc rodzime przedsiębiorstwa swoją wiedzą i zasobami, a tak jest w przypadku PKP CARGO CONNECT” – stwierdza Ivan Ružbacký.

Prezes dodaje, że dobre efekty może przynieść spółce również współpraca z armatorami morskimi. Wielu klientów wybiera obecnie transport morski, bo choć jest dłuższy od lądowego i promowego, to jednak w portach nie ma takich zatorów, jak na przejściach granicznych na Kanale La Manche.

„Kierunek działań naszej spółki zależnej jest jak najbardziej właściwy – jako operator logistyczny stara się ona zapewnić sprawny przewóz towarów do i z Wielkiej Brytanii, co po Brexicie stało się często dużym wyzwaniem. Wszyscy wiedzieli o wyjściu Brytyjczyków z UE, spodziewaliśmy się perturbacji dla handlu, ale nie wszyscy potrafili się do tego przygotować. PKP CARGO CONNECT jest jednak w gronie tych firm transportowych, które sprawnie sobie radzą z tymi zadaniami. Zapewne za jakiś czas sytuacja na granicy unijno-brytyjskiej się unormuje, ale ten przykład jest kolejnym dowodem na to, że w międzynarodowym handlu będzie rosła rola operatorów logistycznych. I przejęciu roli takiego operatora podporządkowana jest strategia Grupy PKP CARGO” – podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Źródło tekstu: Pkpcargo.com/Serwis Kolejowy

Do 31 stycznia zainteresowane organizacje mogą zgłosić swój udział w badaniu na temat klimatu bezpieczeństwa w kolejach organizowanego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Badanie ma pokazać, jak pracownicy organizacji działających w sektorze kolejowym postrzegają bezpieczeństwo.

Zaproszenie do udziału w badaniu kierowane jest nie tylko do przedsiębiorstw kolejowych, ale także do organów administracji publicznej, w tym także do krajowych organów bezpieczeństwa. Wyniki analiz posłużą do sporządzenia sprawozdania dotyczącego rozwoju kultury bezpieczeństwa, jakie Agencja zobowiązana jest dostarczyć Komisji Europejskiej. Organizacje, które wezmą udział w badaniu w charakterze partnera, będą mogły otrzymać zbiorcze informacje o odpowiedziach udzielanych przez ich pracowników oraz wyniki przeprowadzonych analiz, które będą mogły wykorzystać do udoskonalania kultury bezpieczeństwa wewnątrz organizacji. W samym badaniu nie są podawane żadne dane osobowe.

Badanie prowadzone będzie za pomocą smartfonów, tabletów i komputerów. Termin został określony między 14 czerwca a 30 września 2021 r. Ankieta będzie dostępna także w języku polskim, a jej wypełnienie nie powinno przekraczać 15 minut.

Na terenie Polski badanie będzie koordynowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Pozwoli to na dostosowanie wymogów ankiety do naszych realiów oraz podkreśli rolę UTK jako organizacji promującej kulturę bezpieczeństwa.

Organizacje zainteresowane badaniem powinny zgłosić chęć udziału w nim do 31 stycznia 2021 r. W tym celu należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie Agencji. Zgłoszenie wypełnia osoba upoważniona przez organizację do zadeklarowania chęci współpracy z Agencją, uzyskiwania informacji i wyznaczenia koordynatora badania. W zgłoszeniu należy podać między innymi nazwę organizacji, liczbę respondentów w organizacji, która może wziąć udział w badaniu oraz dane kontaktowe zgłaszającego i koordynatora.

Źródło tekstu: UTK

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan inwestowania funduszy unijnych i krajowych na lata 2021-2027 o wartości 76 mld euro. Środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, energetyczne, ochronę zdrowia i środowiska oraz rozwój obszarów wiejskich. Umowa trafiła dziś do konsultacji społecznych – czytamy w komunikacie na stronie KPRM.

Zgodnie z porozumieniem osiągniętym na ubiegłorocznym szczycie Unii Europejskiej Polska otrzyma 770 mld zł, czyli ok 170 mld euro, z budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Teraz strona rządowa pokazuje, na jakie inwestycje chce przeznaczyć 76 mld zł z tej kwoty w ramach polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekty inwestycji zostały określone w Umowie Partnerstwa, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych. Jest to kluczowy dokument, w którym Polska i Unia Europejska precyzują, na co dokładnie zostaną przeznaczone unijne środki. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że odpowiedzialna polityka polega na planowaniu w perspektywie nie lat, ale dekad.

 „Przystępujemy do konsultacji społecznych i inwestowania potężnych środków unijnych. Chcemy je przeznaczyć przede wszystkim na odbudowę po epidemii COVID-19. Umowa Partnerstwa obejmuje 76 mld euro, czyli ok. 350 mld zł. To środki na ochronę gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy” – wskazał premier Mateusz Morawiecki cytowany w rządowym komunikacie.

Główne obszary, na które trafią unijne środki:

Rząd wskazuje, że celem inwestycji jest zwiększenie PKB na jednego mieszkańca w relacji do średniej UE z 72 proc. w 2019 r. do 95 proc. w 2030 r. Chodzi też o podniesienie stopy inwestycji z 18,6 proc. do 25 proc. oraz zwiększenie nakładów na Badania i Rozwój (B+R) w relacji do PKB z 1,21 proc. do 2,5 proc.

Źródło: Twitter.com/Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Zakres inwestycji na kolei obejmuje m.in.:

Spotkania konsultacyjne odbędą się w każdym województwie w Polsce w dniach od 19 stycznia do 16 lutego. Uwagi będzie można zgłaszać do 22 lutego. Pełną treść Umowy Partnerstwa z UE na lata 2021-2027 można znaleźć w rządowym serwisie. [Gov.pl] Formularz do zgłaszania uwag dostępny jest na [Portalu Funduszy Europejskich].

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram