fbpx

Rada Ministrów opowiedziała się za nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym. Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo Infrastruktury przewidują wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę. Projekt był jednym z punktów wczorajszego posiedzenia rządu. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie na licencję i świadectwo maszynisty są przeprowadzane przez odpowiednie ośrodki. Po zmianach wprowadzony zostanie jednolity egzamin państwowy, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze. Nowe rozwiązanie realizuje postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, w części dotyczącej transportu kolejowego.

Najważniejsze rozwiązania

Zaproponowane rozwiązania wiążą się z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Źródło tekstu: KPRM/Serwis Kolejowy

We wtorek Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia ub. r., dotyczącej unijnego Funduszu Odbudowy. W głosowaniu wzięło udział 456 posłów. Za opowiedziało się 290 z nich, 133 wstrzymało się od głosu, a 33 było przeciw. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ratyfikowanie przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej decyzji RE o zasobach własnych jest konieczne do uruchomienia Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy, które mają być wsparciem dla państw Wspólnoty w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W ciągu kilku najbliższych lat Polska ma otrzymać z unijnego budżetu łącznie 770 mld złotych.

Każde z państw UE zostało zobowiązane do przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy, który będzie podstawą do sięgnięcia po pieniądze z nowego Funduszu Odbudowy. Strona polska przekazała swój dokument Komisji Europejskiej w poniedziałek 3 maja. Obok przygotowania KPO, do uruchomienia wypłat potrzebna jest właśnie ratyfikacja wspomnianej decyzji RE o zasobach własnych.

To głosowanie na pewno było przełomowe. Ja odbieram je jako bardzo pozytywne, ponieważ okazało się, że jest bardzo duża większość w naszym parlamencie, która jest świadoma tego, że trzeba wspólnie prowadzić działania dla dobra całej naszej ojczyzny. Dzisiaj wygrała z całą pewnością Polska” - ocenił premier RP Mateusz Morawiecki.

Jako główny cel realizacji KPO rząd wskazuje „zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy”. Pieniądze pozyskane od UE zostaną przeznaczone m.in. na zieloną i inteligentną mobilność oraz na inwestycje infrastrukturalne takie jak kolej czy drogi. [czytaj więcej]

Z informacjami na temat Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz pełną treścią dokumentu można zapoznać się [tutaj].

mw

Ustawa z dnia 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w zakresie interoperacyjności systemu kolei oraz bezpieczeństwa. 8 kwietnia jej nowelizację podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmianie ulegną m.in. procedura homologacji pojazdów czy kompetencje Prezesa UTK.

Informację o podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy opublikowano na oficjalnej stornie Prezydenta RP, 8 kwietnia bieżącego roku. Projekt nowelizacji dotychczas obowiązujących przepisów, złożony przez ministra infrastruktury, Rada Ministrów przyjęła na początku lutego 2021 r. Nowe rozwiązania, z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia aktu prawnego.

Zmiana przepisów ma wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania ujęte w tzw. części technicznej IV pakietu kolejowego. Dokładniej chodzi o wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei.

Podstawowe zmiany wprowadzone w ustawie dotyczą dokumentów z zakresu bezpieczeństwa, wydawanych przewoźnikom kolejowym umożliwiających im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków. W miejsce dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B – wydawanych przez tzw. krajowe organy ds. bezpieczeństwa, wprowadzany jest jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydawany przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej lub krajowe organy ds. bezpieczeństwa” – czytamy w informacji zamieszczonej na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Według nowych przepisów, podmiot prowadzący działalność w jednym kraju, będzie mógł złożyć wniosek o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa do właściwego organu krajowego lub Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR). Jeśli przewoźnik operuje na terenie dwóch lub więcej państw, wtedy instytucją właściwą do wystawienia certyfikatu będzie EUAR.

Ustawa wprowadzi szereg zmian w zadaniach i zakresie obowiązków Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Poza wyżej wymienionym określeniem kompetencji dotyczących wydawania certyfikatów bezpieczeństwa, poszerzony zostanie obszar zadań urzędu odnośnie spójności systemu kolejowego. Od dnia wejścia w życie nowelizacji będzie on zgodny z postanowieniami dyrektywy 2016/798. Tym samym Prezesowi UTK powierzona zostanie kontrola nad podmiotami funkcjonującymi w obrębie sektora kolejowego, których działalność wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji kolei oraz ruchu kolejowego. Urząd sprawował będzie także nadzór nad rozwiązaniami technicznymi rzutującymi na powyższe kwestie.

W swojej wypowiedzi dla Serwisu Kolejowego rzecznik prasowy UTK Tomasz Frankowski wskazał:

„Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym to:

- wprowadzenie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa (dokument potwierdzający ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem i możliwość bezpiecznego prowadzenia działalności) w miejsce dotychczasowych dwóch certyfikatów bezpieczeństwa w dwóch częściach – A i B;

- wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi (One Stop Shop – tzw. OSS): system informatyczny stworzony przez Agencję Kolejową UE dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa oraz zezwoleń na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu;

- wprowadzenie obowiązku współpracy Prezesa UTK z innymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa w obszarze nadzoru, bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolei oraz z Agencją Kolejową Unii Europejskiej i możliwość zawierania porozumień w tym zakresie

Do nowej ustawy wprowadzono także zgodne z dyrektywą 2016/797 rozwiązanie, regulujące kwestię współpracy UTK i EUAR w zakresie opracowania wspólnego stanowiska dot. prowadzonego przez agencję postępowania o dopuszczenie pojazdu do obrotu. Przepisy określają w tej sprawie proces postępowania w przypadku, gdy organ unijny nie zgodzi się z decyzją Prezesa UTK odnośnie oceny kompletności i spójności wymaganej dokumentacji.

Do procedury tej mogą zostać włączeni również zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji albo importer. Przewidując sytuację, w której mogłoby nie dojść do porozumienia między Prezesem UTK a Agencją w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska, umożliwiono Agencji samodzielne podjęcie decyzji o wprowadzeniu pojazdu kolejowego do obrotu. Przepis ten jednak nie będzie miał zastosowania w przypadku złożenia odwołania przez Prezesa UTK do arbitrażu Radzie Odwoławczej” – podano w publikacji zamieszczonej na stronie Prezydenta RP.

Nowelizacja ustawy zawiera także regulację, która zobowiązuje Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych do rozpoczęcia postępowania nie później niż dwa miesiące od otrzymaniu zgłoszenia o wypadku lub incydencie od zarządcy, przewoźnika lub użytkownika bocznicy kolejowej.

Ustawa zasadniczo wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W odniesieniu jednakże do zmian dotyczących wymagań w zakresie świadectw sprawności technicznej termin wejścia w życie został określony na dzień 16 czerwca 2022 r. natomiast z dniem 16 czerwca 2021 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany związane z zastąpieniem krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) przez europejski rejestr pojazdów kolejowych (EVR)” – czytamy w informacji dotyczącej nowelizacji ustawy.

Poza Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, w dniu 8 kwietnia Prezydent podpisał także regulacje prawne dotyczące m.in. transportu drogowego, podatku akcyzowego czy prawa celnego.

hp

Partia rządząca chce uchwalenia tzw. prawa warstwowego. Dzięki nowym przepisom będzie możliwa zabudowa wolnej przestrzeni miejskiej m.in. nad torami kolejowymi – podaje portal „Dziennika Gazety Prawnej”.

Prace nad projektem prowadzi parlamentarny zespół ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej. Źródło podaje, że w jego ramach zostały już przeprowadzone konsultacje, w których uczestniczyli urzędnicy infrastruktury, rozwoju, pracy i technologii, sprawiedliwości, a także przedstawiciele PKP. Obecnie inwestycje nad lub pod infrastrukturą kolejową mogą być prowadzone na podstawie umów krótkoterminowych, jednak bez prawa do uzyskania prawa własności lub użytkowania wieczystego.

Prawo warstwowe pozwoli na wyodrębnienie wielu przestrzeni nad lub pod torami i nadanie im (przestrzeniom red.) statusu odrębnej nieruchomości. Cytowany na stronie „DGP” przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. wprowadzenia w Polsce własności warstwowej Paweł Lisiecki wyjaśnia, że chodzi o atrakcyjne tereny miejskie, które ze względu na obecnie obowiązujące prawo nie mogę zostać odpowiednio zagospodarowane lub sprzedane. To właśnie między innymi obszary na terenach kolejowych, których potencjału nie mogą wykorzystać Polskie Koleje Państwowe.

Obecne przepisy prowadzą do tego, że inwestycje na obszarach kolejowych są często nieopłacalne lub całkowicie niemożliwe do zrealizowania. Zgodnie z prawem spółka PKP jest bowiem jedynie wieczystym użytkownikiem tych gruntów, a ich właścicielem jest Skarb Państwa. Źródło podaje, że dodatkowym problemem jest to, iż samym zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce jest kolejna spółka – PKP PLK. Rozwiązaniem tego problemu i sposobem na przyciągnięcie inwestorów ma być właśnie wprowadzenie prawa warstwowego.

DGP podaje, że nowe przepisy mogą przynieść liczne korzyści nie tylko spółkom państwowym, ale także samorządom. Inwestycję w zabudowę wolnej przestrzeni miejskiej zagwarantują m.in. wpływy z podatków. Warto dodać, że prawo warstwowe od lat funkcjonuje w wielu krajach Europy, m.in. w Szwecji, Norwegii, Austrii i Francji.

pg

2 lutego 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej związanych z interoperacyjnością systemu kolei oraz bezpieczeństwem kolejowym.

Zmianie ulegną dokumenty związane z bezpieczeństwem, wydawane przewoźnikom kolejowym, aby umożliwiać im dostęp do infrastruktury kolejowej po spełnieniu określonych warunków.

Najważniejsze rozwiązania:

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 3 miesiące od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program Inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020 – 2023” – poinformowało pod koniec października Centrum Informacyjne Rządu. Projekt przedłożył pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Łodzią a Warszawą, którego celem jest stworzenie nowego systemu transportowego dla naszego kraju. Ma to nastąpić poprzez zintegrowanie transportu kolejowego, lotniczego i drogowego. Program Kolejowy CPK obejmuje budowę linii o długości ponad 1800 km. Prace przygotowawcze dla odcinków liczących łącznie ponad 500 km ruszą już w tym roku. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6. tys. km. Podmiotem odpowiedzialnym za tę inwestycję będzie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie natomiast nadzorować realizację działań w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza. Zajmie się też budową nowych odcinków „w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, które staną się uzupełnieniem istniejącej sieci”. Instytut Kolejnictwa będzie odpowiedzialny za działania w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej. Realizacja programu kolejowego programu CPK ma zostać ukończona do 2034 roku.

Pełnomocnik Rządu ds. CKP Marcin Horała wskazał, że przyjęty przez rząd plan ma zagwarantować m.in. „ciągłość prac nad projektami, wykupy gruntów oraz rozpoczęcie inwestycji”. W uchwale przewidziano, że do 2023 roku, w ramach I etapu, na te cele zostanie przeznaczona kwota ok. 13 mld zł. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy, że środki na realizację planu będą pochodziły głównie z emisji obligacji. Strona rządowa wskazuje, że program na lata 2020-2023 nie wymaga finansowania ze środków budżetu państwa.

Na Program Kolejowy CPK składa się łącznie 12 tras kolejowych, które obejmują 30 zadań inwestycyjnych:

Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje też budowę Portu Solidarność o powierzchni ok. 3 tys. hektarów, który ma stać się największym hubem przesiadkowym w całej Europie Środkowo-Wschodniej. W pierwszym etapie lotnisko będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Port będzie położony w województwie mazowieckim, około 40 km od Warszawy. Część Lotniskowa CPK ma zostać oddana do użytku w 2027 roku. W ramach drogowego programu CPK, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybuduje ok. 400 km dróg szybkiego ruchu.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram