fbpx

16 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa, która w czasie stanu epidemii wprowadziła m.in. zmiany dotyczące badań okresowych i wstępnych pracowników i wydłużyła ważność orzeczeń lekarskich. Regulacja umożliwia także wstrzymanie przez organ administracji terminów na załatwienie sprawy oraz wydłuża termin złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 […] dotyczy m.in.:

Badania okresowe i wstępne pracowników

Zmiany w art. 12a ustawy COVID-19:

- po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków w zakresie przeprowadzenia badań okresowych (wynikających m.in. z art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania danego stanu.

- dodano ust. 5, na podstawie którego w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:

1) w stosunku do osoby zatrudnianej na stanowisko pracy inne niż administracyjno-biurowe okresy, o których mowa w art. 229 § 1(1) pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dotyczące przyjmowania do pracy osób, które nie podlegają wstępnym badaniom lekarskim na podstawie tych przepisów), zostają wydłużone do 180 dni (zmiana z 60 dni);

2) wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby zatrudniane na stanowisko administracyjno-biurowe, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Przedłużenie terminu ważności orzeczeń lekarskich


W związku ze zmianą art. 31m ust. 1 ustawy COVID-19, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni (zmiana z 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zmiana ta obowiązuje z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

Organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn1, na podstawie którego w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Zawiadomienie takie jest ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej, na  stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie organu. Czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie wstrzymania biegu terminów są skuteczne pod warunkiem poinformowania o nich stron.

Ogłoszenie zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Uchybienie przez stronę terminu w okresie trwania epidemii COVID-19

W ustawie COVID-19 dodano art. 15zzzzzn2, na podstawie którego w przypadku stwierdzenia uchybienia przez stronę w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed organem administracji publicznej,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– organ administracji publicznej zawiadamia stronę o uchybieniu terminu.

W zawiadomieniu tym organ administracji publicznej wyznacza stronie termin 30 dni (wydłużenie z 7 dni) na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni (wydłużenie z 7 dni) od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Odwołanie prawne

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Studenci, których legitymacje nie posiadają aktualnych hologramów, mogą w dalszym ciągu korzystać z ulgowych przejazdów koleją. Warunkiem jest ważność dokumentu w poprzednim roku akademickim – informuje Urząd Transportu Kolejowego.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju sprawiła, że uczelnie wyższe zmuszone zostały do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Tego typu rozwiązanie, wynikające z ustaw i rozporządzeń rządowych, ma na celu zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Przekłada się to na brak możliwości dokonania prolongaty na legitymacjach studenckich.

Podobna sytuacja miała już miejsce w maju tego roku, kiedy wprowadzono obostrzenia mające zapobiec wzrostowi zachorowań na COVID-19. Podjęto wtedy decyzję o przedłużeniu terminu ważności legitymacji do końca maja, a termin, do którego należało dokonać zmian, wyznaczono na 29 listopada 2020 r.

Stale wzrastająca liczba zakażeń sprawiła, że 19 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którym studenci realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tym samym automatycznie przedłużono ważność legitymacji, co uprawnia ich posiadaczy do przejazdów ulgowych przy okazaniu powyższego dokumentu.

Termin przedłużenia ważności określono na 60 dni od chwili zniesienia wprowadzonych obostrzeń. Do tego czasu studentom nie grożą konsekwencje za brak ważnego hologramu na dokumencie uprawniającym do przejazdu ulgowego.

Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest [tutaj].

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram